ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключване на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане

3.4.2014 - (05287/2014 – C7‑0044/2014 – 2013/0267B(NLE)) - ***

Комисия по външни работи
Докладчик: Норика Николай

Процедура : 2013/0267B(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0265/2014
Внесени текстове :
A7-0265/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключване на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане

(05287/2014 – C7‑0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението за решение на Съвета (05287/2014),

–       като взе предвид Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (06151/2010),

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 91, член 100, член 191, параграф 4, член 207, член 212 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0044/2014),

–       като взе предвид член 81, параграф 1, първа и трета алинея, член 81, параграф 2 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A7-0265/2014),

1.      дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Корея.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Ролята на Европейския парламент в процеса

Отношенията между ЕС и Република Корея понастоящем се основават на Рамковото споразумение за търговия и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, влязло в сила през 2001 г.

Европейската комисия договори ново рамково споразумение с Република Корея, след одобрен на 7 май 2008 г. от Съвета мандат.

Преговорите с Корея приключиха и текстът на проекта на споразумението беше парафиран на 14 октомври 2009 г. Споразумението беше подписано от двете страни на 10 май 2010 г. в Сеул и решението за временно прилагане на споразумението беше одобрено от Съвета на същия ден.

Комисията внесе своето предложение за решение на Съвета за сключване на споразумението, със съгласието на Европейския парламент, на 25 юли 2013 г.

Докладчикът отбелязва, че на 10 февруари 2014 г. Съветът взе решение да раздели сключването на споразумението на две решения и да прибави правни основания, разделяйки по този начин на две части и процедурата на одобрение в Европейския парламент: основна част, изключваща въпросите, свързани с обратното приемане и друга – само по въпросите, свързани с обратното приемане, които попадат в правомощията на Съвета, в обхвата на дял V, част III от Договора за функционирането на Европейския съюз. Отделното проекторешение се отнася до член 33, параграф 2 от споразумението и следователно подлежи на отделна процедура на одобрение.

Съветът препрати на ЕП двете проекторешения на 12 февруари тази година.

Докладчикът приветства факта, че през февруари 2014 г. процедурите по ратифициране на равнище държави членки вече бяха приключени.

Докладчикът изразява съжаление относно факта, че бяха необходими почти четири години от подписването до момента на консултация с Парламента, което не остави време преди края на настоящия мандат на ЕП за изготвянето на пълноценна придружаваща резолюция относно отношенията между ЕС и Корея, каквато е добрата традиция в случаите на международни споразумения. Докладчикът съветва Парламента да обмисли възможността за последваща резолюция в рамките на следващия мандат, така че да даде пълна оценка на прилагането на рамковото споразумение, включително препоръки към Съвета и Европейската служба за външна дейност.

Макар и да зачита прерогативите на държавите членки в процеса на ратифициране, докладчикът изразява съжаление, че Съветът продължава да прилага практиката си на отлагане на консултирането на Европейския парламент в случаите на смесени споразумения, каквото е Рамковото споразумение между ЕС и Корея, до момента когато почти всички парламенти на държавите членки са го ратифицирали, въпреки липсата на договорни разпоредби или друго правно основание за такова забавяне.

Докладчикът припомня, че в съответствие с член 218, параграф 6 от ДФЕС Европейският парламент дава съгласието си за международни споразумения след тяхното подписване и преди Съветът да вземе решение за сключването им. Парламентът може да пристъпи към процедура на одобрение едва след като водещият преговорите от страна на Съюза (Комисията или върховният представител) е внесъл в Съвета предложение за сключване на споразумението, вследствие на което Съветът е изпратил съответното искане до Парламента. На практика внасянето на тези предложения и искания често бива забавяно за продължителни периоди, поради което позицията на Съюза спрямо трети страни би могла да изглежда неясна и да се отслаби легитимността на външната дейност на Съюза. Важно е да се подчертае, че одобрението на Парламента е независимо от ратифицирането от страна на държавите членки и не бива да му бъде подчинявано.

2. Кратка оценка на Рамковото споразумение между ЕС и Корея

Като цяло докладчикът изразява задоволство по отношение на стратегическото партньорство от 2010 г. насам и значителното политическо и икономическо сътрудничество, както и нарастващото културно сътрудничество, между ЕС и Корея, демонстрирано на седмата среща на високо равнище между ЕС и Корея през ноември 2013 г., организирана по повод 50-ата годишнина на дипломатическите отношения.

Значението на тези отношения се подчертава и от факта, че Южна Корея беше първата азиатска държава, която подписа рамково споразумение и споразумение за свободна търговия с ЕС.

Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея, в допълнение към Рамковото споразумение, беше подписано през 2010 г. и влезе временно в сила през 2011 г. Докладчикът споделя мнението, че временното му прилагане имаше забележителен успех.

Новото рамково споразумение се основава на споделени принципи като равенството, взаимното уважение, взаимната изгода, както и зачитането на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека.

Споразумението представлява всеобхватно споразумение за повишаване на политическото, икономическото и секторното сътрудничество в следните области на политика:

•   мир и сигурност, предотвратяване на конфликти и управление на кризи,

•   търговия,

•   околна среда,

•   енергетика, наука и технологии,

•   добро управление,

•   туризъм и култура,

•   миграция,

•   борба с тероризма, борба срещу корупцията и организираната престъпност.

То допълнително ще засили сътрудничеството за справяне с глобалните предизвикателства, по отношение на които и Корея, и ЕС играят все по-важна роля, например в рамките на Г-20.

Докладчикът приветства главата относно виртуалните заплахи, където установеното от Рамковото споразумение сътрудничество ще бъде от жизненоважно значение за сигурното бъдещо развитие на киберпространството.

В контекста на споразумението ще бъде установен засилен редовен политически диалог, включително непрекъснат обмен на делегации между Европейския парламент и Националното събрание на Република Корея.

Новото рамково споразумение ще позволи на ЕС да поеме по-голяма отговорност и да упражнява по-голямо влияние на Корейския полуостров. В този контекст докладчикът би искал да подчертае по-доброто сътрудничество по отношение на установяването на мир и сигурност на полуострова, включително в областта на неразпространението на оръжия за масово унищожение. Докладчикът приветства също така отделното бъдещо споразумение между Корея и ЕС, позволяващо й да участва в операциите на ЕС за управление на кризи, което прави Корея първата азиатска държава в това отношение.

Предвид гореспоменатите факти и аргументи, докладчикът препоръчва Парламентът да даде на Съвета своето съгласие за сключване на споразумението от името на ЕС.

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (27.1.2014)

на вниманието на комисията по външни работи

относно сключването на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна
(COM(2013)0551 – C7‑0000/2014 – 2013/0267(NLE))

Докладчик по становище: Робърт Стърди

                                                    КРАТКА ОБОСНОВКА

Новото рамково споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и неговите държави членки и Република Корея (наричана по-нататък „Корея“) бе подписано на 10 май 2010 г. в Сеул. Споразумението следва да бъде ратифицирано на равнище ЕС и на национално равнище и незабавно да се прилага изцяло.

Настоящото рамково споразумение продължава да укрепва двустранните отношения между ЕС и Корея, надхвърляйки обхвата на ССТ между ЕС и Корея, влязло в сила на 1 юли 2011 г., и се очаква то да подобри общото качество на климата за стопанска дейност с оглед насърчаване на взаимно изгодни търговски и инвестиционни потоци.

С помощта на ССТ, ЕС и Корея отстраняват неоправданите нетарифни бариери пред търговията и инвестициите и те следва да продължат сътрудничеството за тяхното предотвратяване. И двете страни следва да продължават да бъдат активно ангажирани с редовен, регулаторен диалог с цел да гарантират равнопоставеност, основаваща се на международно приети стандарти, като по този начин намалят разходите за постигане на съответствие за предприятията и защитават покупателната способност на гражданите си.

Подобряването на конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП) e един от ключовите фактори, за да могат последните да придобият международно измерение, и е надеждно средство за постигане на устойчив растеж и създаване на работни места и от двете страни. Ето защо следва да продължат съвместните усилия за съкращаване на дейностите, нарушаващи конкуренцията и други нелоялни търговски практики, които противоречат на общата цел за отворена и справедлива търговия в услуга на устойчивото развитие.

Полезните взаимодействия между ЕС и Корея следва да се насърчават в съответствие с член 8 от Рамковото споразумение. В контекста на продължаващите плурилатерални и многостранни преговори като, но не единствено, тези за Плурилатералното споразумение за услугите (TiSA) и Споразумението за информационните технологии (СИТ) в рамките на СТО, това може да бъде стимул за обещаващи компромиси между развитите икономики в полза на многостранната система за търговия като цяло.

Увеличаването на преките чуждестранни инвестиции е важно за изграждане и модернизиране на свързаните с търговията инфраструктури, насърчаване на екологичните технологии, продукти и услуги, включително системите за екологично управление и екологично етикетиране, така че откритата и справедлива търговия да допринася за отговорно управление на природните ресурси и биологичното разнообразие.

Двете страни следва да улеснят регистрацията и защитата на правата на интелектуална собственост, като географските указания, и да засилят усилията си в борбата с фалшифицирането и незаконните трансакции. Сключването на двустранно споразумение относно търговията с прекурсори на наркотични вещества също ще допринесе за постигането на тази цел.

******

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да предложи на Парламента да даде одобрението си.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.1.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sophie Auconie

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hiltrud Breyer, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Krzysztof Lisek, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Marek Siwiec, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Janusz Władysław Zemke

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Christa Klaß, Gabriel Mato Adrover, Vittorio Prodi, Czesław Adam Siekierski, Ioannis A. Tsoukalas, Luis de Grandes Pascual