ΣΥΣΤΑΣΗ σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, με την εξαίρεση των θεμάτων που αφορούν την επανεισδοχή

3.4.2014 - (05287/2014 – C7‑0044/2014 – 2013/0267Β(NLE)) - ***

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Norica Nicolai
PR_NLE-AP_art90

Διαδικασία : 2013/0267B(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0265/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0265/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, με την εξαίρεση των θεμάτων που αφορούν την επανεισδοχή

(05287/2014 – C7‑0044/2014 – 2013/0267Β(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05287/2014),

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου (06151/2010),

–       έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 91, 100, 191 παράγραφος 4, 207, 212, καθώς και το άρθρο 218, παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0044/2014),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 παράγραφος 1, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, 81 παράγραφος 2 και 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0265/2014),

1.      παρέχει την έγκρισή του στη σύναψη της συμφωνίας·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κορέας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία

Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας βασίζονται επί του παρόντος στη συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2001.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύτηκε τους όρους της νέας συμφωνίας-πλαίσιο με τη Δημοκρατία της Κορέας, αφότου το Συμβούλιο ενέκρινε τη σχετική εντολή στις 7 Μαΐου 2008.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κορέα ολοκληρώθηκαν και το κείμενο του σχεδίου συμφωνίας μονογραφήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2009. Η συμφωνία συνυπογράφηκε στις 10 Μαΐου στη Σεούλ και η απόφαση για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την ίδια ημέρα.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας, με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 25 Ιουλίου 2013.

Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι το Συμβούλιο αποφάσισε στις 10 Φεβρουαρίου 2014 να διαχωρίσει τη σύναψη της συμφωνίας σε δύο αποφάσεις και να προσθέσει τις νομικές βάσεις, διαχωρίζοντας ως εκ τούτου και τη διαδικασία έγκρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δύο τμήματα: στο κύριο τμήμα, το οποίο δεν περιλαμβάνει τα θέματα επανεισδοχής, και σε ένα άλλο τμήμα, το οποίο αφορά αμιγώς τα θέματα επανεισδοχής, και που, σύμφωνα με την άποψη του Συμβουλίου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου V του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χωριστό σχέδιο απόφασης σχετίζεται με το άρθρο 32 παράγραφος 2 της συμφωνίας και ως εκ τούτου υποβάλλεται σε χωριστή διαδικασία έγκρισης.

Το Συμβούλιο υπέβαλε τα δύο σχέδια απόφασης στο ΕΚ στις 12 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Η εισηγήτρια επικροτεί το γεγονός ότι όλες οι διαδικασίες κύρωσης σε επίπεδο κρατών μελών ολοκληρώθηκαν έως τον Φεβρουάριο του 2014.

Η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι χρειάστηκε να παρέλθουν σχεδόν τέσσερα έτη από την υπογραφή της συμφωνίας, ώσπου να πραγματοποιηθεί η διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον δυνατό να εκπονηθεί πριν από το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου του ΕΚ πλήρως αναπτυγμένο συνοδευτικό ψήφισμα σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κορέας, όπως συνηθίζεται στις διεθνείς συμφωνίες. Η εισηγήτρια συμβουλεύει το Κοινοβούλιο να εξετάσει τη σύνταξη σχετικού ψηφίσματος κατά την επόμενη θητεία του, προκειμένου να αναπτύξει πλήρως την αξιολόγησή του σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου, περιλαμβάνοντας επίσης συστάσεις προς το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ.

Παρότι η εισηγήτρια σέβεται τα προνόμια των κρατών μελών όσον αφορά τη διαδικασία κύρωσης, εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το Συμβούλιο εφαρμόζει ως πάγια τακτική να καθυστερεί τη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην περίπτωση μεικτών συμφωνιών όπως η συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Κορέας, ωσότου τα κοινοβούλια όλων σχεδόν των κρατών μελών να κυρώσουν τη συμφωνία, παρόλο που δεν υφίσταται καμία διάταξη στις συνθήκες ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση που να προβλέπει ανάλογη καθυστέρηση.

Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, αφότου αυτές υπογραφούν και προτού το Συμβούλιο εγκρίνει απόφαση σχετικά με τη σύναψή τους. Το Κοινοβούλιο μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία έγκρισης, μόνο αφότου ο εκπρόσωπος της Ένωσης στις διαπραγματεύσεις (η Επιτροπή ή η Ύπατη Εκπρόσωπος) υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση για τη σύναψη της συμφωνίας και το Συμβούλιο υποβάλει στη συνέχεια το αντίστοιχο αίτημα στο Κοινοβούλιο. Στην πράξη, η υποβολή των εν λόγω προτάσεων και αιτημάτων συχνά καθυστερεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που ενδέχεται να καθιστά ασαφή τη θέση της Ένωσης απέναντι στις τρίτες χώρες, και το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην εξασθένιση της νομιμοποίησης της ΕΕ όσον αφορά την εξωτερική της δράση. Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η έγκριση του Κοινοβουλίου δεν εξαρτάται από την κύρωση των κρατών μελών και δεν πρέπει να θεωρείται υποδεέστερή της.

2. Συνοπτική αξιολόγηση της συμφωνίας-πλαίσιο ΕΕ-Κορέας

Σε γενικές γραμμές η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της σχετικά με την στρατηγική εταιρική σχέση που έχει συναφθεί από το 2010, καθώς και για τη σημαντική πολιτική, οικονομική και την αυξανομένη πολιτιστική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Κορέας, η οποία καταδείχθηκε στην έβδομη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κορέας τον Νοέμβριο του 2013, που διοργανώθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 ετών διπλωματικών σχέσεων.

Η σπουδαιότητα των εν λόγω σχέσεων υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι η Νότια Κορέα ήταν το πρώτο ασιατικό κράτος που υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο και συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την ΕΕ.

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Κορέας, η οποία συμπληρώνει τη συμφωνία-πλαίσιο, υπογράφηκε το 2010 και τέθηκε προσωρινά σε ισχύ το 2011. Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη ότι η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας συνιστά αξιοσημείωτη επιτυχία.

Η νέα συμφωνία-πλαίσιο βασίζεται σε κοινές αρχές, όπως η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, το αμοιβαίο όφελος, καθώς και ο σεβασμός της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πρόκειται για μια ευρύτερη συμφωνία, η οποία προάγει την πολιτική, οικονομική και τομεακή συνεργασία στους εξής τομείς πολιτικής:

•   ειρήνη και ασφάλεια, πρόληψη των ενόπλων συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων

•   εμπόριο

•   περιβάλλον

•   ενέργεια, επιστήμη και τεχνολογία

•   χρηστή διακυβέρνηση

•   τουρισμός και πολιτισμός

•   μετανάστευση

•   καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος

Η συμφωνία θα προαγάγει περαιτέρω τη συνεργασία όσον αφορά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων τόσο η Κορέα όσο και η ΕΕ διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, κυρίως ως μέλη της G20.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της σχετικά με το κεφάλαιο που αφορά τις απειλές στον κυβερνοχώρο, διότι η συνεργασία που προβλέπει η συμφωνία-πλαίσιο θα αποδειχτεί ζωτικής σημασίας όσον αφορά την ασφαλή μελλοντική ανάπτυξη του κυβερνοχώρου.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη διεξαγωγή ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου σε τακτική βάση, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιούνται ανταλλαγές αντιπροσωπειών ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Κορέας.

Η νέα συμφωνία-πλαίσιο θα παράσχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να διευρύνει την επιρροή της στην Κορεατική Χερσόνησο. Στο ίδιο πλαίσιο η εισηγήτρια επιθυμεί να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προηγμένη συνεργασία που αποσκοπεί στην επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας στη χερσόνησο, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της μη διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Η εισηγήτρια χαιρετίζει επίσης μια χωριστή επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Κορέας, η οποία θα παρέχει στην τελευταία τη δυνατότητα να συμμετέχει, ως η πρώτη ασιατική χώρα, σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ.

Υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων γεγονότων και επιχειρημάτων η εισηγήτρια συστήνει στο Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του στο Συμβούλιο ώστε το τελευταίο να ολοκληρώσει τη σύναψή της συμφωνίας εξ ονόματος της ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (27.1.2014)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου
(COM(2013)0551 - C7-0000/2014 - 2013/0267(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Robert Sturdy

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η νέα 'Συμφωνία πλαίσιο' περί εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας (εφεξής 'Κορέα'), αφετέρου, υπεγράφη στη Σεούλ στις 10 Μαΐου 2010. Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών και να εφαρμοσθεί ολοκληρωμένα και χωρίς καθυστέρηση.

Η εν λόγω συμφωνία πλαίσιο ενισχύει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας και πέρα από το πεδίο εφαρμογής της ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2011, και αναμένεται ότι με τη συμφωνία αυτή θα ενισχυθεί η συνολική ποιότητα του επιχειρηματικού κλίματος στο πλαίσιο της προοπτικής να προωθηθούν αμοιβαία ευνοϊκές εμπορικές συναλλαγές και επενδυτικές ροές.

Η ΕΕ και η Κορέα ήραν με τη ΣΕΣ τους αδικαιολόγητους μη δασμολογικούς φραγμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις, και θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται για την πρόληψή τους. Και τα δύο μέρη πρέπει να παραμείνουν ενεργά δεσμευμένα όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε συχνούς διαλόγους για τις κανονιστικές ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού επί τη βάσει διεθνώς συμπεφωνημένων προτύπων, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και προστατεύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών τους.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) είναι παράγων ζωτικής σημασίας για τη διεθνοποίησή τους και βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης σε αμφότερες τις πλευρές. Συνεπώς, θα πρέπει να συνεχιστούν οι κοινές προσπάθειες περιορισμού των αντι-ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων και των λοιπών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που αντιστρατεύονται τον κοινό στόχο της δημιουργίας ανοικτού και δίκαιου εμπορίου στην υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης.

Θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας πλαίσιο. Στο πλαίσιο των εν εξελίξει πλειονομερών και πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων όπως είναι, αλλά όχι αποκλειστικά, αυτές για την πλειονομερή συμφωνία για τις υπηρεσίες και τη συμφωνία για τις τεχνολογίες των πληροφοριών του ΠΟΕ, η ενίσχυση αυτή θα μπορούσε να εμπνεύσει βιώσιμες συμβιβαστικές λύσεις μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών, προς γενικό όφελος του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

Η αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων είναι σημαντική στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής που σχετίζεται με το εμπόριο, με την προώθηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής επισήμανσης, ούτως ώστε το ανοικτό και δίκαιο εμπόριο να συμβάλλει στη υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιολογικής ποικιλότητας.

Αμφότερα τα μέρη θα πρέπει να διευκολύνουν την καταχώριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως είναι η γεωγραφική ένδειξη, και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της πλαστογράφησης και των παράνομων συναλλαγών. Η σύναψη διμερούς συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών θα συνέβαλλε επίσης στην επίτευξη του στόχου αυτού.

******

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να χορηγήσει έγκριση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.1.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophie Auconie

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hiltrud Breyer, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Krzysztof Lisek, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Marek Siwiec, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janusz Władysław Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Christa Klaß, Gabriel Mato Adrover, Vittorio Prodi, Czesław Adam Siekierski, Ioannis A. Tsoukalas, Luis de Grandes Pascual