Betänkande - A7-0265/2014Betänkande
A7-0265/2014

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med undantag för frågor rörande återtagande

3.4.2014 - (05287/2014 – C7‑0044/2014 – 2013/0267B(NLE)) - ***

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Norica Nicolai

Förfarande : 2013/0267B(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0265/2014
Ingivna texter :
A7-0265/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med undantag för frågor rörande återtagande

(05287/2014 – C7‑0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (05287/2014),

–       med beaktande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (06151/2010),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100, 191.4, 207, 212 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0044/2014),

–       med beaktande av artikel 81.1 första och tredje styckena, artikel 81.2 samt artikel 90.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A7-0265/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Korea.

MOTIVERING

1. Europaparlamentets roll i processen

Förbindelserna mellan EU och Republiken Korea bygger för närvarande på det ramavtal om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, som trädde i kraft 2001.

Europeiska kommissionen förhandlade fram ett nytt ramavtal med Republiken Korea efter det att rådet den 7 maj 2008 hade godkänt mandatet.

Förhandlingarna med Korea slutfördes och texten till avtalet paraferades den 14 oktober 2009. Avtalet undertecknades av båda parterna den 10 maj 2010 i Seoul och beslutet att provisoriskt tillämpa avtalet godkändes av rådet samma dag.

Kommissionen lade den 25 juli 2013 fram sitt förslag till rådets beslut om ingående av avtalet med Europaparlamentets godkännande.

Föredraganden noterar rådets beslut av den 10 februari 2014 att dela upp ingåendet av avtalet i två beslut och göra tillägg till den rättsliga grunden, och därmed också dela upp godkännandeförfarandet i Europaparlamentet i två delar: huvuddelen som undantar frågor som rör återtagande och en särskild del enbart för frågor som rör återtagande, vilken enligt rådet faller inom ramen för tillämpningsområdet för del tre avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det separata förslaget till beslut hänvisar till artikel 33.2 i avtalet och omfattas därför av ett separat godkännandeförfarande.

Rådet hänsköt de två förslagen till beslut till parlamentet den 12 februari i år.

Föredraganden välkomnar att samtliga ratificeringsförfaranden på medlemsstatsnivå slutfördes före februari 2014.

Föredraganden beklagar att det tog nästan fyra år efter undertecknandet av avtalet att höra parlamentet, vilket innebar att inget utrymme lämnades för att man under den nuvarande valperioden skulle kunna utarbeta en fullständig åtföljande resolution om relationerna mellan EU och Korea, vilket är brukligt vid internationella avtal. Föredraganden uppmanar parlamentet att överväga en uppföljningsresolution nästa valperiod med en fullständig utvärdering av genomförandet av ramavtalet, inbegripet rekommendationer till rådet och utrikestjänsten.

Föredraganden beklagar att rådet, samtidigt som det respekterar medlemsstaternas befogenheter i samband med ratificeringsprocessen, sin vana trogen fortsätter att förhala samråd med Europaparlamentet vid blandade avtal, som i exemplet med ramavtalet mellan EU och Korea, till dess att nästan samtliga medlemsstaters parlament har ratificerat det, trots att denna försening inte kan motiveras av varken bestämmelser i fördragen eller någon annan rättslig grund.

Föredraganden påminner om att Europaparlamentet i enlighet med artikel 218.6 i EUF-fördraget godkänner internationella avtal efter det att de har undertecknats och innan rådet antar ett beslut om ingående av dem. Parlamentet kan gå vidare med ett godkännandeförfarande först efter det att unionens förhandlare (kommissionen eller den höga representanten) har lagt fram ett förslag till rådet att ingå avtalet varpå rådet översänder relevant begäran till parlamentet. I praktiken blir detta förfarande ofta försenat en längre tid, vilket kan få till följd att unionens ståndpunkt gentemot tredjeländer verkar otydlig och legitimiteten hos unionens yttre åtgärder kan försvagas. Det är viktigt att betona att parlamentets samtycke är oberoende av medlemsstaternas ratificering och inte får underordnas detta.

2. Kortfattad utvärdering av ramavtalet mellan EU och Korea.

Överlag är föredraganden nöjd med det strategiska partnerskapet sedan 2010 och med det omfattande politiska, ekonomiska och växande kulturella samarbetet mellan EU och Korea, vilket visades under det sjunde toppmötet mellan EU och Korea i november 2013, i samband med firandet av 50 år av diplomatiska förbindelser.

Vikten av förbindelser med Sydkorea understryks av det faktum att Sydkorea var det första asiatiska landet som undertecknade ram- och frihandelsavtalen med EU.

Frihandelsavtalet mellan EU och Korea, som kompletterar ramavtalet, undertecknades 2010 och trädde i kraft provisoriskt 2011. Föredraganden delar uppfattningen att det provisoriska genomförandet var oerhört framgångsrikt.

Det nya ramavtalet bygger på gemensamma principer såsom jämlikhet, ömsesidig respekt och ömsesidig nytta, såväl som respekt för demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter.

Avtalet är det övergripande avtal som lyfter fram politiskt, ekonomiskt och sektoriellt samarbete inom följande politikområden:

•   fred och säkerhet, konfliktförebyggande och krishantering,

•   handel,

•   miljö,

•   energi, vetenskap och teknik,

•   god samhällsstyrning

•   turism och kultur,

•   migration,

•   bekämpning av terrorism, korruption och organiserad brottslighet.

Avtalet kommer att ytterligare stärka samarbetet när det gäller att ta itu med globala utmaningar där både Korea och EU spelar en allt viktigare roll, t.ex. inom ramen för G20.

Föredraganden välkomnar kapitlet om it-hot eftersom det samarbete som införs genom ramavtalet kommer visa sig avgörande för en säker framtida utveckling av cyberrymden.

En förstärkt regelbunden politisk dialog kommer att upprättas inom ramen för avtalet, inbegripet fortsatta delegationsutbyten mellan Europaparlamentet och Republiken Koreas nationalförsamling.

Det nya ramavtalet kommer att göra det möjligt för EU att öka både sitt ansvar och sitt inflytande på den koreanska halvön. Föredraganden vill här belysa det förstärkta samarbetets betydelse för freden och säkerheten på halvön, inbegripet icke-spridning av massförstörelsevapen. Föredraganden välkomnar också ett särskilt framtida avtal mellan Korea och EU genom vilket Korea som första asiatiska land ska tillåtas delta i EU:s krishanteringsinsatser.

Mot bakgrund av ovan nämnda fakta och argument rekommenderar föredraganden att parlamentet godkänner att rådet ingår avtalet på EU:s vägnar.

YTTRANDE från utskottet för internationell handel (27.1.2014)

till utskottet för utrikesfrågor

över ramavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan
(2013/0267(NLE))

Föredragande: Robert Sturdy

KORTFATTAD MOTIVERING

Det nya ramavtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Korea (nedan kallad Sydkorea) undertecknades i Seoul den 10 maj 2010. Avtalet bör ratificeras på EU-nivå och nationell nivå och utan dröjsmål börja tillämpas i sin helhet.

Detta ramavtal stärker de bilaterala förbindelserna mellan EU och Sydkorea ytterligare och sträcker sig längre än det frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea som trädde i kraft den 1 juli 2011. Det förväntas allmänt förbättra företagsklimatet och främja ömsesidigt fördelaktiga handels- och investeringsflöden.

Genom frihandelsavtalet tog EU och Sydkorea bort alla omotiverade icke-tariffära handels- och investeringshinder, och parterna bör fortsätta sitt samarbete för att förebygga sådana hinder. Båda parterna bör fortsätta att delta aktivt i en löpande lagstiftningsdialog för att säkerställa lika villkor på grundval av internationellt överenskomna normer. Därigenom kan man minska företagens kostnader för att följa bestämmelserna och skydda allmänhetens köpkraft.

En förbättring av de små och medelstora företagens konkurrenskraft är en av de viktigaste faktorerna för deras internationalisering och ett effektivt sätt att uppnå hållbar tillväxt och jobbskapande på båda sidor. Därför bör man fortsätta med gemensamma insatser för att stävja konkurrensbegränsande verksamhet och andra illojala handelsmetoder som strider mot det gemensamma målet om öppen och rättvis handel till förmån för hållbar utveckling.

I enlighet med artikel 8 i ramavtalet bör synergier mellan EU och Sydkorea eftersträvas. I samband med de pågående plurilaterala och multilaterala förhandlingarna, till exempel – men inte enbart – förhandlingarna om det plurilaterala tjänstehandelsavtalet och WTO:s informationsteknikavtal (ITA), kan detta inspirera till hållbara kompromisser mellan utvecklade ekonomier till allmän nytta för det multilaterala handelssystemet.

Att de utländska direktinvesteringarna ökar är viktigt för att bygga upp och modernisera handelsrelaterad infrastruktur och främja miljöteknik, miljöprodukter och miljötjänster, inklusive miljöledningssystem och miljömärkning, så att en öppen och rättvis handel bidrar till en ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar och biologisk mångfald.

Båda parter bör underlätta registrering och skydd av immateriella rättigheter, såsom geografiska beteckningar, och öka sina insatser för att bekämpa varumärkesförfalskning och olagliga transaktioner. Ett bilateralt avtal om handel med narkotikaprekursorer skulle också bidra till att uppfylla detta mål.

******

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

21.1.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Sophie Auconie

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

31.3.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hiltrud Breyer, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Krzysztof Lisek, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Marek Siwiec, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Janusz Władysław Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Pilar Ayuso, Christa Klaß, Gabriel Mato Adrover, Vittorio Prodi, Czesław Adam Siekierski, Ioannis A. Tsoukalas, Luis de Grandes Pascual