HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

3.4.2014 - (14783/2013 – C7‑0075/2014 – 2013/0311(NLE)) - ***

Udenrigsudvalget
Ordfører: Nikola Vuljanić
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

Procedure : 2013/0311(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0266/2014
Indgivne tekster :
A7-0266/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(14783/2013 – C7‑0075/2014 – 2013/0311(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14783/2013),

–       der henviser til protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (14782/2013),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 217 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. i), og artikel 218, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0075/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

–       der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A7-0266/2014),

1.      godkender indgåelsen af protokollen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Albaniens regeringer og parlamenter.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Forenklet procedure - dato for afgørelse

18.3.2014

Dato for vedtagelse

31.3.2014