AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

3.4.2014 - (05290/2014 – C7‑0046/2014 – 2013/0267A(NLE)) - ***

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Hubert Pirker

Eljárás : 2013/0267A(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0267/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0267/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(05290/2014 – C7‑0046/2014 – 2013/0267A(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05290/2014),

–       tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás tervezetére (06151/2010),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79. cikke (3) bekezdésének és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0046/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 81. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 81. cikkének (2) bekezdésére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A7-0267/2014),

1.      egyetért a megállapodás megkötésével;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Koreai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

A Koreai Köztársaság az Európai Unió egyik legfontosabb ázsiai partnere. A partnereket – egyrészről az Európai Uniót és tagállamait, másrészről a Koreai Köztársaságot – nemcsak gazdasági okokból fűzi szoros kapcsolat egymáshoz, hanem azért is, mert mindketten osztják a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság értékeit.

E szoros kapcsolatok már kifejezésre jutottak az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött kereskedelmi és együttműködési keretmegállapodásban, amelyet 1996. október 28-án Luxembourgban írtak alá, és amely 2001. április 1-jén lépett hatályba.

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti új keretmegállapodást 2009. október 14-én kötötték meg, és 2010. május 10-én írták alá Szöulban. Az új megállapodás hatályon kívül helyezi az 1996. évi megállapodást, valamint erősíti és elmélyíti a két fél között fennálló szoros kapcsolatot. A Bizottság 2014. február 12-én javaslatot nyújtott be a megállapodásnak az Európai Parlament egyetértésével történő megkötésére irányuló tanácsi határozatra vonatkozóan. Az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy csaknem négy évbe telt a megerősítési eljárás véglegesítése, és kéri az Európai Parlament egyetértését.

Mivel a Tanács 2014. február 10-én úgy határozott, hogy a keretmegállapodás megkötését két határozatra bontja: a visszafogadással kapcsolatos kérdéseken kívüli keretmegállapodásra és a 33. cikk (2) bekezdésében található visszafogadásról szóló záradékra – azzal érvelve, hogy ez utóbbi az Európai Unió működéséről szóló szerződés III. része V. címének hatálya alá tartozik (a Szerződés 79. cikkének (3) bekezdése) –, az Európai Parlamentnek a 33. cikk (2) bekezdésében található visszafogadásról szóló záradékra vonatkozó egyetértését az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak (LIBE) kell kidolgoznia.

A 33. cikk (2) bekezdésében meghatározott visszafogadásról szóló záradék az új keretmegállapodás központi elemét képezi. Az a tény, hogy a felek megállapodnak arról, hogy visszafogadják saját állampolgáraikat, akik illegálisan tartózkodnak a másik fél területén, továbbá hogy ilyen esetekben ellátják állampolgáraikat a megfelelő személyazonossági okmányokkal, erősíti és fokozza a felek közötti kölcsönös együttműködést annak érdekében, hogy megelőzzék és ellenőrizzék az illegális migrációt.

Szem előtt tartva, hogy a 33. cikk (2) bekezdése csak általánosságban határozza meg, hogy milyen lenne az ilyen visszafogadási megállapodás, az előadó azt javasolja, hogy folytassanak tárgyalásokat, majd írjanak alá és ratifikáljanak a két fél közötti valódi visszafogadási megállapodást, és ezért mindkét felet arra bátorítja, hogy a már említett cikk (3) bekezdésében leírtaknak megfelelően törekedjenek a megállapodás megkötésére.

Az előadó egyetért a visszafogadásról szóló záradékkal kapcsolatos új keretmegállapodás megkötésével, és felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot (LIBE), hogy támogassa ezt a jelentést, valamint kéri, hogy az Európai Parlament az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (6) bekezdésével összhangban adja egyetértését.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

1.4.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Nils Torvalds, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Andrew Henry William Brons, Jean Lambert, Jan Mulder, Hubert Pirker