ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění)

4. 4. 2014 - (05603/2014 – C7‑0037/2014 – 2011/0185(CNS)) - *

Rozpočtový výbor
Zpravodajové: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen
(Přepracování – článek 87 jednacího řádu)

Postup : 2011/0185(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0268/2014

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění)

(05603/2014 – C7‑0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace – přepracování)

Evropský parlament

–       s ohledem na návrh Rady (05603/2014),

–       s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2011)0742),

–       s ohledem na čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7–0037/2014),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2007 o budoucnosti vlastních zdrojů Evropské unie[1],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: novém víceletém finančním rámci (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzívní Evropu[2],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2012 o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích[3],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2012 v zájmu dosažení kladného výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce[4],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2013 o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února 2013 týkajících se víceletého finančního rámce[5],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o politické dohodě o víceletém finančním rámci pro období 2014–2020[6],

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[7],

–       s ohledem na dopis, který dne 6. března 2012 zaslal Výbor pro právní záležitosti Rozpočtovému výboru podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

-      s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0268/2014),

A.     vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise neobsahuje návrh Komise žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.      schvaluje návrh Rady ve znění upraveném podle doporučení poradní pracovní skupiny právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.      vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.      vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků je součástí balíčku týkajícího se reformy systému vlastních zdrojů, který Komise předložila v roce 2011. Jedná se o přepracované znění stávajících právních předpisů s cílem zajistit, aby byly pokryty hotovostní nároky v rámci nové struktury vlastních zdrojů. Ustanovení vycházejí ze stávajícího nařízení č. 1150/2000 o provádění rozhodnutí 2007/436/ES o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (ve znění nařízení Rady č. 105/2009). Příslušným právním základem pro toto nařízení je čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

Návrh, který předložila Rada, výrazně nemění návrh Komise, s výjimkou úprav znění podle konečného výsledku jednání o VFR/vlastních zdrojích, v jejichž průběhu nezískaly návrhy týkající se nových vlastních zdrojů z DPH a vlastních zdrojů z DFT v Radě podporu.

Celkem vzato a na základě kladného stanoviska výboru JURI zpravodajové doporučují přijetí tohoto návrhu nařízení Rady bez jakýchkoli změn.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Č.j.: D(2012)12426

Pan Alain Lamassoure

předseda Rozpočtového výboru

ASP 13E207

Brusel

Věc:           Pozměněný návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění)

                  (COM(2011)0742 – C7‑0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 156 a 157, jsou v příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 54 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.“

Podle stanoviska právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původních právních předpisů s výše uvedenými změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti po diskusi na své schůzi konané dne 1. března 2012 doporučuje (22 hlasy pro a aniž by se někdo zdržel hlasování[1]), aby Váš výbor jako věcně příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 87.

S úctou

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: stanovisko poradní pracovní skupiny

  • [1]  Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Klaus-Heiner Lehne (předseda), Evelyn Regner (místopředsedkyně), Raffaele Baldassarre (místopředseda), Françoise Castex (místopředsedkyně), Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 10. ledna 2012

STANOVISKO

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISI

Návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění)

COM(2011)0742 ze dne 9. 1. 2011 – 2011/0185(CNS)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 28. listopadu 2011 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi[1] při zkoumání návrhu nařízení Rady, kterým se přepracovává nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000 o provádění rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství, dospěla poradní skupina společnou dohodou k závěru, že pokud má být důvodová zpráva k návrhu vypracována plně v souladu s příslušnými požadavky stanovenými interinstitucionální dohodou, musí v ní být uvedeny důvody pro každou navrhovanou podstatnou změnu, jak stanoví odst. 6 písm. a) bod ii) této dohody, a rovněž musí být přesně uvedeno, která ustanovení dosavadního aktu zůstávají v návrhu nezměněna, jak stanoví odst. 6 písm. a) bod iii).

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

  • [1]  Poradní pracovní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.

POSTUP

Název

Způsoby a postup poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastního zdroje založeného na HND a opatření pro zajištění potřeb hotovosti (přepracované znění)

Referenční údaje

05603/2014 – C7-0037/2014 – COM(2011)0512COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS)

Datum konzultace s EP

18.7.2011

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

13.9.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

13.9.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Anne E. Jensen

28.9.2011

Jean-Luc Dehaene

28.9.2011

 

 

Datum přijetí

1.4.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Paul Rübig

Datum předložení

4.4.2014