BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning)

4.4.2014 - (05603/2014 – C7‑0037/2014 – 2011/0185(CNS)) - *

Budgetudvalget
Ordfører: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 87)

Procedure : 2011/0185(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0268/2014
Indgivne tekster :
A7-0268/2014
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning)

(05603/2014 – C7‑0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets udkast (05603/2014),

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0742),

–       der henviser til artikel 322, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0037/2014),

–       der henviser til sin beslutning af 29. marts 2007 om Den Europæiske Unions egne indtægter i fremtiden[1],

–       der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa[2],

–       der henviser til sin beslutning af 13. juni 2012 om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter[3],

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 med henblik på at opnå et positivt resultat af proceduren for godkendelse af den flerårige finansielle ramme[4],

–       der henviser til sin beslutning af 13. marts 2013 om Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar 2013 om den flerårige finansielle ramme[5],

–       der henviser til sin beslutning af 3. juli 2013 om den politiske aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020[6],

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[7],

–       der henviser til skrivelse af 6. marts 2012 fra Retsudvalget til Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0268/2014),

A.     der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.      godkender Rådets udkast som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Forslaget til Rådets udkast til forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav er en del af pakken om reformen af ordningen for egne indtægter, som Kommissionen forelagde i 2011. Der er tale om en omarbejdning af eksisterende lovgivning med henblik på at sikre, at likviditetskravene er opfyldt under den nye struktur for egne indtægter. Bestemmelserne bygger på den eksisterende forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436 om ordningen for Fællesskabers egne indtægter (ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 105/2009). Det relevante retsgrundlag for denne forordning findes i artikel 322, stk. 2, i TEUF.

Det udkast, som Rådet har forelagt, ændrer ikke i væsentlig grad Kommissionens forslag ud over at tilpasse det endelige resultat af FFR/forhandlingerne om egne indtægter, hvor forslagene til en ny momsbaseret egen indtægt og en egen indtægt fra FT-afgiften ikke fik støtte i Rådet.

Alt i alt og på grundlag af en positiv udtalelse fra JURI-udvalget, anbefaler ordførerne, at dette udkast til Rådets forordning vedtages uden ændringer.

BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref.: D(2012)12426

Alain Lamassoure

Formand for Budgetudvalget

ASP 13E207

Bruxelles

Om:            Ændret forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter fra BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning)

                  (COM(2011)0742 – C7‑0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Kære formand,

Retsudvalget, som jeg er formand for, har behandlet ovennævnte forslag, i henhold til artikel 87 om omarbejdning, som indført i Parlamentets forretningsorden.

Artiklens stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage."

På baggrund af udtalelsen fra Juridisk Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den rådgivende gruppe, der undersøgte forslaget om omarbejdning, og i tråd med ordførerens henstillinger, mener Retsudvalget, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget for så vidt angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Afslutningsvis henstiller Retsudvalget efter at have drøftet det på sit møde den 1. marts 2012, med 22 stemmer for og ingen hverken for eller imod[1], at Deres udvalg som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 87.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe.

  • [1]  Tilstede ved den endelige afstemning: Klaus-Heiner Lehne (formand), Evelyn Regner (næstformand), Raffaele Baldassarre (næstformand), Françoise Castex (næstformand), Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Bușoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 10. januar 2012

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning)

COM(2011)0742 af 9.1.2011 – 2011/0185(CNS)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 28. november 2011 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[1] af forslaget til Rådets forordning om omarbejdning af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter konstaterede den rådgivende gruppe med hensyn til begrundelsen til forslaget, at den for fuldt ud at være udformet i overensstemmelse med de relevante krav, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale, burde have begrundet hver af de foreslåede indholdsmæssige ændringer, således som det er fastsat i aftalens punkt 6, a), ii), og præcist have angivet, hvilke bestemmelser i den tidligere retsakt, der forbliver uændrede, således som det er fastsat i aftalens punkt 6, a), iii).

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

PROCEDURE

Titel

Metoder og procedure for overdragelse af de traditionelle egne indtægter fra BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (omarbejdning)

Referencer

05603/2014 – C7-0037/2014 – COM(2011)0512COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS)

Dato for høring af EP

18.7.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

13.9.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

13.9.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Anne E. Jensen

28.9.2011

Jean-Luc Dehaene

28.9.2011

 

 

Dato for vedtagelse

1.4.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Rübig

Dato for indgivelse

4.4.2014