Izvješće - A7-0268/2014Izvješće
A7-0268/2014

IZVJEŠĆE o nacrtu Uredbe Vijeća o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava te vlastitih sredstava temeljenih na PDV-u i BND-u i o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (preinaka)

4.4.2014 - (05603/2014 – C7‑0037/2014 – 2011/0185(CNS)) - *

Odbor za proračune
Izvjestitelj: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen
(Preinaka – članak 87. Poslovnika)

Postupak : 2011/0185(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0268/2014

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu Uredbe Vijeća o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava te vlastitih sredstava temeljenih na PDV-u i BND-u i o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (preinaka)

(05603/2014 – C7‑0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje – preinaka)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir nacrt Vijeća (05603/2014),

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Vijeću (COM(2011)0742),

–       uzimajući u obzir članak 322. Stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7‑0037/2014),

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 29. ožujka 2007. o budućnosti vlastitih sredstava Europske unije,[1]

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. lipnja 2011. pod naslovom „Ulaganje u budućnost: novi višegodišnji financijski okvir za konkurentnu, održivu i uključivu Europu“,[2]

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 13. lipnja 2012. o Višegodišnjem financijskom okviru i vlastitim sredstvima,[3]

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 23. listopada 2012. s ciljem postizanja pozitivnog ishoda u postupku odobrenja višegodišnjeg financijskog okvira,[4]

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 13. ožujka 2013. o zaključcima Europskog vijeća od 7. i 8. veljače u vezi s višegodišnjim financijskim okvirom,[5]

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 3. srpnja 2013. o političkom dogovoru o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014. ‒ 2020.,[6]

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sustavnijoj metodi preinaka pravnih akata,[7]

–       uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 6. ožujka 2012. upućeno Odboru za proračune u skladu s člankom 87. stavkom 3. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir članke 87. i 55. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A7‑0268/2014),

A.     budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1.      odobrava nacrt Vijeća prilagođen prema preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.      poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.      traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

EXPLANATORY STATEMENT

The proposal for draft Council Regulation on the methods and procedures for making available the traditional and GNI-based own resources and the measures to meet cash requirements is part of the package on the reform of the own resources system presented by the Commission in 2011. It is a recast of existing legislation in order to ensure that cash requirements are met under the new structure of own resources. The provisions are based on the existing Regulation No 1150/2000 implementing Decision 2007/436 EC on the system of the European Communities own resources (amended by Council Regulation No 105/2009). The relevant legal basis for this regulation lays in Article 322 (2) of the TFEU.

The draft presented by the Council does not significantly alter the proposal of the Commission, except for adjusting it to the final outcome of MFF/ OR negotiations, where the proposals for a new VAT-own resource and an FTT own resource did not receive support in the Council.

All in all, and based on the favourable opinion of the JURI committee, the Rapporteurs recommend adopting the present draft Council Regulation without any modifications.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

Nastavno na: D(2012)12426

G. Alain Lamassoure

Predsjednik Obora za proračune

ASP 13E207

u Bruxellesu

Predmet:    Izmijenjeni prijedlog Uredbe Vijeća o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na BND-u i o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (preinaka)

                  (COM(2011)0742 – C7‑0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Poštovani predsjedniče,

Odbor za pravna pitanja, čiji predsjednik imam čast biti, razmotrio je naveden prijedlog, u skladu s člankom 87. o preinaci, koji je uveden u Poslovnik Parlamenta.

U stavku 3. tog Poslovnika stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava nadležni odbor.

U tom slučaju, uz navedene uvjete utvrđene člancima 156. i 157., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, ako u skladu s točkom 8. Međuinstitucionalnog sporazuma nadležni odbor također namjerava podnijeti amandmane na kodificirane dijelove prijedloga, o svojoj namjeri odmah obavještava Vijeće i Komisiju, koja bi prije glasovanja u skladu s člankom 54. trebala obavijestiti Odbor o svom stajalištu o tim amandmanima i o tome namjerava li povući prijedlog preinake.”

Uvažavajući mišljenje pravne službe, čiji su predstavnici sudjelovali na sastancima savjetodavne skupine koja je razmatrala prijedlog preinake, te u skladu s preporukama autora nacrta mišljenja, Odbor za pravna pitanja smatra da predmetni prijedlog ne sadrži nikakve suštinske izmjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu utvrđene i da, kad je riječ o kodifikaciji nepromijenjenih odredbi prijašnjih akata s tim izmjenama, prijedlog sadrži čistu kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

Stoga, nakon rasprave o tome na njegovu sastanku 1. ožujka 2012., Odbor za pravna pitanja, s 22 glasova za i niti jednim uzdržanim[1], preporučuje da vaš Odbor kao nadležni odbor krene s razmatranjem navedenog prijedloga u skladu s člankom 87.

S poštovanjem,

Klaus-Heiner LEHNE

U prilogu: mišljenje savjetodavne skupine.

  • [1]  Sljedeći zastupnici bili su nazočni na glasovanju: Klaus-Heiner Lehne (predsjednik), Evelyn Regner (potpredsjednica), Raffaele Baldassarre (potpredsjednik), Françoise Castex (potpredsjednica), Sebastian Valentin Bodu (potpredsjednik), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.

PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 10. siječnja 2012.

MIŠLJENJE

                                                        ZA  EUROPSKI PARLAMENT

                                                              VIJEĆE

                                                              KOMISIJU

Prijedlog Uredbe Vijeća o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava te vlastitih sredstava temeljenih na PDV-u i BND-u i o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (preinaka)

COM(2011)0742, 9.1.2011. – 2011/0185(CNS)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sustavnijoj primjeni metode preinake pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 28. studenog 2011. da između ostalog razmotri navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na tom je sastanku[1] pregled prijedloga Uredbe Vijeća o preinaci Uredbe Vijeća (EC, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000. o provedbi Odluke 2007/436 (EZ, Euratom), o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica, rezultirao zajedničkim stajalištem savjetodavne skupine prema kojem, kad je riječ o obrazloženju priloženom prijedlogu, kako bi bio u potpunosti izrađen u skladu s relevantnim zahtjevima iz Međuinstitucionalnog sporazuma u tom su se dokumentu trebali navesti razlozi za svaki bitni predloženi amandman u skladu s točkom 6.a podtočkom (ii) tog sporazuma te se u njemu trebalo odrediti koje odredbe iz ranijeg akta ostaju neizmijenjene, kako je to predviđeno u točki 6.a podtočki (iii).

Nakon razmatranja prijedloga savjetodavna je skupina jednoglasno zaključila da prijedlog ne sadrži znatne izmjene osim onih koje su utvrđene kao takve. U pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredbi prijašnjeg akta s tim znatnim izmjenama savjetodavna skupina također je zaključila da prijedlog sadrži čistu kodifikaciju postojećeg pravnog teksta bez suštinskih promjena.

  • [1]  Savjetodavna skupina imala je na raspolaganju englesku, francusku i njemačku jezičnu verziju prijedloga, a radila je na osnovi engleske verzije, koja je bila izvorna jezična verzija razmatranog teksta.

POSTUPAK

Naslov

Načini i postupci stavljanja na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na BND-u i o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (preinaka)

Referentni dokumenti

05603/2014 – C7-0037/2014 – COM(2011)0512COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

18.7.2011

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

13.9.2011

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

13.9.2011

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Anne E. Jensen

28.9.2011

Jean-Luc Dehaene

28.9.2011

 

 

Datum usvajanja

1.4.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Paul Rübig

Datum podnošenja

4.4.2014