JELENTÉS a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

4.4.2014 - (05603/2014 – C7‑0037/2014 – 2011/0185(CNS)) - *

Költségvetési Bizottság
Előadó: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen
(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 87. cikke)

Eljárás : 2011/0185(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0268/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0268/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(05603/2014 – C7‑0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció– átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács tervezetére (05603/2014),

–       tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0742),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0037/2014),

–       tekintettel az Európai Unió saját forrásainak jövőjéről szóló 2007. március 29-i állásfoglalására,[1]

–       tekintettel a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalására,[2]

–       tekintettel a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló 2012. június 13-i állásfoglalására,[3]

–       tekintettel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő 2012. október 23-i állásfoglalására,[4]

–       tekintettel az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó 2013. február 7–8-i következtetéseiről szóló, 2013. március 13-i állásfoglalására,[5]

–       tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodással kapcsolatos 2013. július 3-i állásfoglalására,[6]

–       tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra,[7]

–       tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottságnak a Költségvetési Bizottsághoz intézett 2012. március 6-i levelére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0268/2014),

A.     mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.      jóváhagyja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított tanácsi szövegtervezetet;

2.      felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.      felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

A tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat a saját források rendszerének reformjára vonatkozó csomag része, melyet a Bizottság 2011-ben terjesztett elő. Már létező jogszabály átdolgozása annak biztosítása érdekében, hogy a készpénzigények teljesítésére a saját forrásokra vonatkozó új struktúrának megfelelően kerüljön sor. A rendelkezések alapját az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, a 105/2009/EK tanácsi rendelet által módosított 1150/2000/EK rendelet képezi. A vonatkozó jogalapot az EUMSZ 322. cikkének (2) bekezdése rögzíti.

A Tanács által előterjesztett tervezet nem módosítja jelentős mértékben a bizottsági javaslatot, attól eltekintve, hogy a többéves pénzügyi keretről/saját forrásokról szóló tárgyalások kimeneteléhez igazítja azt, mely szerint a Tanács nem támogatta az új, héaalapú saját forrással és a pénzügyi tranzakciós adóból származó saját forrással kapcsolatos javaslatokat.

Mindent összevetve, és a JURI bizottság kedvező véleménye alapján az előadó támogatja e tanácsi rendelet tervezetének módosítások nélküli elfogadását.

MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Ref.: D(2012)12426

Alain Lamassoure úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 13E207

Brüsszel

Tárgy:        A tradicionális és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslat (átdolgozás)

                  (COM(2011)0742 – C7‑0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Tisztelt Elnök úr!

A Jogi Bizottság, amelynek elnöki tisztségét van szerencsém betölteni, a Parlament eljárási szabályzatának az átdolgozásról szóló 87. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

A cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 156. és a 157. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 54. cikk szerinti szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot”.

A Jogi Szolgálat véleménye alapján – amelynek tagjai részt vettek az átdolgozásra irányuló javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein –, és a javaslat szövegezőjének ajánlásait tiszteletben tartva a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a javaslatban akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, valamint hogy a korábbi jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az említett módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen, miután 2012. március 1-jei ülésén megvitatta azt, a Jogi Bizottság 22 támogató szavazattal és tartózkodás nélkül[1] azt javasolja az Ön bizottságának mint illetékes bizottságnak, hogy a 87. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner LEHNE

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye.

  • [1]  A zárószavazáson jelen voltak: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Evelyn Regner (alelnök), Raffaele Baldassarre (alelnök), Françoise Castex (alelnök), Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Bușoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Mészáros Alajos, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2012. január 10.

VÉLEMÉNY

 A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT

                                                              TANÁCS

                                                              BIZOTTSÁG

A tradicionális és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2011)0742 of 9.1.2011 – 2011/0185(CNS)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2011. november 28-án összeült, hogy megvizsgálja többek között a fent említett bizottsági javaslatot.

Az ülésen[1] a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatot végrehajtó 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendeletet átdolgozó tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálata eredményeként a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapodott abban, hogy a javaslatot kísérő indokolás tekintetében annak érdekében, hogy az intézményközi megállapodás vonatkozó követelményeinek teljes mértékben megfeleljen, a dokumentumnak jeleznie kellett volna minden egyes javasolt érdemi módosítás indokait, amint erről a megállapodás 6a. pontjának ii. alpontja is rendelkezik, és meg kellett volna határoznia, hogy a javaslatban a korábbi jogi aktus mely rendelkezéseit hagyják változatlanul, amint erről a megállapodás 6a. pontjának iii. alpontja rendelkezik.

Ezért a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

  • [1]  A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a csoport a szóban forgó szöveg eredeti, angol nyelvű változata alapján dolgozott.

ELJÁRÁS

Cím

A hagyományos saját források és a GNI-alapú saját forrás rendelkezésre bocsátásának módjai és eljárása, továbbá a készpénzigények teljesítését szolgáló intézkedések (átdolgozás)

Hivatkozások

05603/2014 – C7-0037/2014 – COM(2011)0512COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

18.7.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

13.9.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

13.9.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Anne E. Jensen

28.9.2011

Jean-Luc Dehaene

28.9.2011

 

 

Az elfogadás dátuma

1.4.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Paul Rübig

Benyújtás dátuma

4.4.2014