Procedūra : 2011/0185(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0268/2014

Pateikti tekstai :

A7-0268/2014

Debatai :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Balsavimas :

PV 16/04/2014 - 14.3
CRE 16/04/2014 - 14.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0433

PRANEŠIMAS     *
PDF 191kWORD 103k
4.4.2014
PE 529.827v02-00 A7-0268/2014

dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, projekto (nauja redakcija)

(05603/2014 – C7‑0037/2014 – 2011/0185(CNS))

Biudžeto komitetas

Pranešėjai: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, projekto (nauja redakcija)

(05603/2014 – C7‑0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis – nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos projektą (05603/2014),

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011) 0742),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0037/2014),

–       atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių ateities(1),

–       atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“(2),

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių(3),

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją siekiant teigiamos daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties(4),

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos(5),

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos(6),

–       atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(7),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 6 d. Teisės reikalų komiteto laišką Biudžeto komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0268/2014),

A.     kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra, ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.      pritaria Tarybos teisės akto projektui su pakeitimais, padarytais atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 27 E, 2008 1 31, p. 214.

(2)

OL C 380 E, 2012 12 11, p. 89.

(3)

OL C 332 E, 2013 11 15, p. 42.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2012)0360.

(5)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0078.

(6)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0304.

(7)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, projekto sudaro dalį 2011 m. Komisijos pateikto paketo, susijusio su nuosavų išteklių sistemos reforma. Tai galiojančio teisės akto išdėstymas nauja redakcija siekiant užtikrinti, kad pagal naują nuosavų išteklių struktūrą būtų patenkintas grynųjų pinigų poreikis. Nuostatos grindžiamos galiojančiu Reglamentu Nr. 1150/2000, įgyvendinančiu Sprendimą 2007/436/EB dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (iš dalies pakeistas Tarybos reglamentu Nr. 105/2009). Šio reglamento teisinis pagrindas numatytas SESV 322 straipsnio 2 dalyje.

Tarybos pateiktu projektu nepadaroma esminių Komisijos pasiūlymo pakeitimų, išskyrus tai, kad jis suderinamas su galutiniais derybų dėl DFP ir nuosavų išteklių rezultatais, tačiau Taryba neparėmė pasiūlymų dėl nuosavų išteklių, pagrįstų PVM ir finansinių sandorių mokesčiu (FSM).

Apskritai, remdamiesi palankia JURI komiteto nuomone, pranešėjai rekomenduoja priimti dabartinį Tarybos reglamento projektą be pakeitimų.


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Nuoroda: D(2012)12426

Alainui Lamassoure‘ui

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 13E207

Briuselis

Tema:        Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (nauja redakcija)

                  (COM(2011) 0742 – C7‑0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kuriam pirmininkauju, išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo konsultacinės darbo grupės, nagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, posėdžiuose, nuomonę ir laikydamasis nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamame pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2012 m. kovo 1 d. posėdyje rekomenduoja atsakingam komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsniu (už balsavo 22 narių, susilaikiusiųjų nebuvo)(1).

Pagarbiai

Klaus-Heiner LEHNE

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

(1)

Per galutinį balsavimą dalyvavo: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Françoise Castex (pirmininko pavaduotoja), Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Bușoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2012 m. sausio 10 d., Briuselis

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl tradicinių ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (nauja redakcija)

2011 m. sausio 9 d. COM(2011) 0742– 2011/0185(CNS)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2011 m. lapkričio 28 d. susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Konsultacinė darbo grupė, posėdyje(1) apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, pagal kurį siekiama nauja redakcija išdėstyti 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantį Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos, bendru sutarimu nusprendė, kad, kai tai susiję su pasiūlymo aiškinamuoju memorandumu, jeigu siekiama, kad šis dokumentas būtų parengtas visapusiškai laikantis susijusių reikalavimų, išdėstytų tarpinstituciniame susitarime, jame turėjo būti pateiktos kiekvieno pasiūlyto esminio pakeitimo priežastys, kaip reikalaujama pagal minėtojo susitarimo 6 dalies a punkto ii papunktį, ir aiškiai nurodyta, kurios ankstesniojo teisės akto nuostatos pasiūlyme lieka nepakeistos, kaip reikalaujama pagal 6 dalies a punkto iii papunktį.

Taigi apsvarsčiusi pasiūlymą grupė bendru sutarimu nusprendė, kad jame nėra jokių kitų esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip esminiai pakeitimai. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

(1)

Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo versijas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis ir dirbo naudodamasi versija anglų kalba – svarstomo teksto pagrindine versija.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tradiciniai ir BNP pagrįsti nuosavų išteklių teikimo metodai bei tvarka ir priemonės, skirtos grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (nauja redakcija)

Nuorodos

05603/2014 – C7-0037/2014 – COM(2011)0512COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS)

Konsultacijos su EP data

18.7.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

13.9.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.9.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Anne E. Jensen

28.9.2011

Jean-Luc Dehaene

28.9.2011

 

 

Priėmimo data

1.4.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Paul Rübig

Pateikimo data

4.4.2014

Teisinė informacija - Privatumo politika