VERSLAG over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de BTW- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (herschikking)

4.4.2014 - (05603/2014 – C7‑0037/2014 – 2011/0185(CNS)) - *

Begrotingscommissie
Rapporteur: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen
(Herschikking – Artikel 87 van het Reglement)
PR_CNS_Recastingapp

Procedure : 2011/0185(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0268/2014
Ingediende teksten :
A7-0268/2014
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het ontwerp van verordening van de Raad de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de BTW- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (herschikking)

(05603/2014 – C7‑0037/2014 – 2011/0185(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging – herschikking)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van de Raad (05603/2014),

–       gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM2011(0742)),

–       gezien artikel 322, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0037/2014),

–       gezien zijn resolutie van 29 maart 2007 over de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie[1],

–       gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 over investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa[2],

–       gezien zijn resolutie van 13 juni 2012 over het meerjarig financieel kader en eigen middelen[3],

–       gezien zijn resolutie van 23 oktober 2012 met het oog op het bereiken van een positief resultaat van de goedkeuringsprocedure van het meerjarig financieel kader[4],

–       gezien zijn resolutie van 13 maart 2013 over de conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013 betreffende het meerjarig financieel kader[5],

–       gezien zijn resolutie van 3 juli 2013 over het politieke akkoord over het meerjarig financieel kader 2014-2020[6],

–       gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten[7],

–       gezien de brief d.d. 6 maart 2012 van de Commissie juridische zaken aan de Begrotingscommissie, overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,

–       gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0268/2014),

A.     overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.      hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.      verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.      wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

TOELICHTING

De voorgestelde verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien, is onderdeel van een in 2011 door de Commissie ingediend pakket voorstellen inzake de hervorming van het stelsel van eigen middelen. Het is een herschikking van bestaande wetgeving om de voorziening in de behoefte aan kasmiddelen in de nieuwe EU-financieringsstructuur, te waarborgen. De bepalingen zijn gebaseerd op de geldende Verordening nr. 1150/2000 ter uitvoering van Besluit 2007/436/EG inzake het stelsel van de eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (gewijzigd bij Verordening nr. 105/2009 van de Raad). De betreffende rechtsgrondslag voor deze verordening is neergelegd in artikel 322, lid 2, van de VWEU.

Het voorstel van de Raad brengt geen aanzienlijke wijzigingen in het Commissievoorstel aan, behalve dat het aangepast wordt aan het eindresultaat van de onderhandelingen over het MFK en de eigen middelen, gelet op het feit dat de voorstellen voor nieuwe eigen middelen op basis van btw en de belasting op financiële transacties van de Raad geen steun hebben gekregen.

Over het geheel genomen en op basis van het gunstige advies van de Commissie JUR, doen de rapporteurs de aanbeveling om het huidige voorstel voor een verordening van de Raad zonder wijzigingen aan te nemen.

BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Ref.: D(2012)12426

De heer Alain Lamassoure

Voorzitter van de Begrotingscommissie

ASP 13E207

Brussel

Betreft:      Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (herschikking)

                  (COM(2011)0742 – C7‑0204/2011 – 2011/0185(CNS))

Mijnheer de Voorzitter,

De Commissie juridische zaken, waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn, heeft bovengenoemd voorstel behandeld overeenkomstig artikel 87 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Parlement.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ter zake bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 156 en 157 vastgelegde voorwaarden zijn amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Wanneer de ter zake bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van het Interinstitutioneel Akkoord, ook amendementen op de gecodificeerde delen van het ontwerp van wetgevingshandeling in te dienen, stelt zij de Raad en de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Alvorens tot stemming wordt overgegaan maakt laatstgenoemde overeenkomstig artikel 54 haar standpunt inzake de amendementen kenbaar en geeft zij aan of zij voornemens is het herschikkingsontwerp in te trekken."

In navolging van het advies van de Juridische Dienst, waarvan vertegenwoordigers hebben deelgenomen aan de vergaderingen van de adviesgroep tijdens welke het herschikkingsvoorstel is behandeld, en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel in kwestie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel zijn aangegeven en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen, kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

Concluderend beveelt de Commissie juridische zaken, na beraadslaging op haar vergadering van 1 maart 2012, met 22 stemmen vóór en geen onthoudingen[1] aan dat uw commissie als commissie ten principale overgaat tot behandeling van bovengenoemd voorstel, in overeenstemming met artikel 87.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner LEHNE

Bijlage: advies van de adviesgroep

  • [1]  Tijdens de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), Françoise Castex (ondervoorzitter), Sebastian Valentin Bodu (ondervoorzitter), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.

BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 10 januari 2012

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van de Raad de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de BTW- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (herschikking)

COM2011(0742) van 9.1.2011 – 2011/0185(CNS)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande adviesgroep op 28 november 2011 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te behandelen.

In die vergadering , behandelde de adviesgroep het voorstel voor een verordening van de Raad tot herschikking van Verordening (EG, Euratom) nr.1150/2000 van 22 mei 2000 ter uitvoering van Besluit 2007/436/EG, Euratom inzake het stelsel van de eigen middelen van de Europese Gemeenschappen en kwam eenstemmig tot de conclusie dat - om volledig in overeenstemming te zijn met de desbetreffende voorschriften van het Interinstitutioneel Akkoord - in de toelichting had moeten worden aangegeven wat de redenen van elke voorgestelde inhoudelijke wijziging waren, zoals bepaald in punt 6 (a) (ii) en welke bepalingen van de vorige tekst ongewijzigd waren gebleven, zoals bepaald in punt 6 (a) (iii) van dat Akkoord.

Na de behandeling van het voorstel is de adviesgroep unaniem tot de conclusie gekomen dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven. Voor wat betreft de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de vorige tekst en die inhoudelijke wijzigingen, heeft de adviesgroep voorts geconcludeerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst is, zonder inhoudelijke wijzigingen.

PROCEDURE

Titel

Regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (herschikking)

Document- en procedurenummers

05603/2014 – C7-0037/2014 – COM(2011)0512COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS)

Datum raadpleging EP

18.7.2011

 

 

 

Commissie ten principale

Datum bekendmaking

BUDG

13.9.2011

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

Datum bekendmaking

JURI

13.9.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

Datum benoeming

Anne E. Jensen

28.9.2011

Jean-Luc Dehaene

28.9.2011

 

 

Datum goedkeuring

1.4.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Paul Rübig

Datum indiening

4.4.2014