DOPORUČENÍ k návrhu nařízení Rady (EU, Euratom), kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

4. 4. 2014 - (05600/2014 – C7‑0047/2014 – 2011/0184(APP)) - ***

Rozpočtový výbor
Zpravodajové: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen

Postup : 2011/0184(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0269/2014
Předložené texty :
A7-0269/2014
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

(05600/2014 – C7‑0047/2014 – 2011/0184(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh nařízení Rady (05600/2014),

–       s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 311 čtvrtým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0047/2014),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2007 o budoucnosti vlastních zdrojů Evropské unie[1],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: novém víceletém finančním rámci (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu[2],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2012 o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích[3],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2012 v zájmu dosažení kladného výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce[4],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2013 o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února 2013 týkajících se víceletého finančního rámce[5],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o politické dohodě o víceletém finančním rámci pro období 2014–2020[6],

–       s ohledem na skutečnost, že Smlouva tentokrát poprvé vyžaduje souhlas Parlamentu s prováděcími opatřeními pro systém vlastních zdrojů Unie,

–       s ohledem na čl. 81 odst. 1 první a třetí pododstavec jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Rozpočtového výboru (A7-0269/2014),

1.      uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Toto prováděcí nařízení je součástí balíčku týkajícího se reformy systému vlastních zdrojů, který Komise předložila v červnu 2011 (a revidovala v listopadu 2011). Obsahuje ustanovení o určení vlastních zdrojů, o kontrole a dohledu a o požadavcích na podávání zpráv jako povinnosti vnitrostátních orgánů. Jak je nastíněno v návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů, obsahuje toto prováděcí nařízení ustanovení obecné povahy, jež se uplatňují na všechny druhy vlastních zdrojů a u nichž je nezbytný řádný parlamentní dohled.

Čl. 311 čtvrtý pododstavec SFEU dává možnost přijmout nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie, pokud tak stanoví rozhodnutí o vlastních zdrojích. Podle Lisabonské smlouvy je poprvé k tomu, aby Rada mohla toto nařízení přijmout, nutný souhlas Parlamentu. Ve svých závěrech ze zasedání ve dnech 7. a 8. února 2013 týkajících se VFR Evropská rada potvrdila, že „bude vypracováno nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření, jak je uvedeno v čl. 311 čtvrtém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie“.

V předloženém návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie, Rada upravila návrh Komise z roku 2011 na základě výsledku jednání o VFR/systému vlastních zdrojů, přičemž opominula ty části, které se týkají reformy vlastního zdroje z DPH a zavedení DFT jako vlastního zdroje a které nezískaly v Radě podporu. Je politováníhodné, že se Rada také rozhodla přenést ustanovení týkající se výpočtu zdrojů z HND zpět do rozhodnutí o systému vlastních zdrojů, v němž se nyní nacházejí, a propásla tak příležitost seskupit veškerá ustanovení prováděcí povahy v jediném právním aktu.

Zpravodajové vítají tento první případ uplatnění ustanovení Lisabonské smlouvy, pokud jde o toto prováděcí opatření, a jsou rádi, že je toto nařízení na světě. Doporučují proto, aby Parlament vyslovil svůj souhlas s návrhem jeho znění předloženým Radou.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.4.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Paul Rübig