Procedure : 2011/0184(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0269/2014

Indgivne tekster :

A7-0269/2014

Forhandlinger :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0431

HENSTILLING     ***
PDF 144kWORD 59k
4.4.2014
PE 529.828v01-00 A7-0269/2014

om udkast til Rådets forordning (EU, Euratom) om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

(05600/2014 – C7‑0047/2014 – 2011/0184(APP))

Budgetudvalget

Ordfører: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets forordning (EU, Euratom) om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

(05600/2014 – C7‑0047/2014 – 2011/0184(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til udkast til Rådets forordning (05600/2014),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 311, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0047/2014),

–       der henviser til sin beslutning af 29. marts 2007 om Den Europæiske Unions egne indtægter i fremtiden(1),

–       der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa(2),

–       der henviser til sin beslutning af 13. juni 2012 om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter(3),

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 med henblik på at opnå et positivt resultat af proceduren for godkendelse af den flerårige finansielle ramme(4),

–       der henviser til sin beslutning af 13. marts 2013 om Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar om den flerårige finansielle ramme(5),

–       der henviser til sin beslutning af 3. juli 2013 om den politiske aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020(6),

–       der henviser til, at traktaten for første gang kræver Parlamentets godkendelse af gennemførelsesforanstaltningerne til ordningen for Unionens egne indtægter,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 1, første og tredje afsnit,

–       der henviser til henstilling fra Budgetudvalget (A7-0269/2014),

1.      godkender udkastet til Rådets forordning;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 27 E af 31.1.2008, s. 214.

(2)

EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 89.

(3)

EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 42.

(4)

Vedtagne tekster P7_TA(2012)0360.

(5)

Vedtagne tekster P7_TA(2013)0078.

(6)

Vedtagne tekster P7_TA(2013)0304.


BEGRUNDELSE

Gennemførelsesforordningen er en del af den samlede pakke om reformen af ordningen for egne indtægter, som blev forelagt af Kommissionen i juni 2011 (og revideret i november 2011). Den indeholder bestemmelser om fastsættelse af egne indtægter, kontrol, tilsyn og indberetningskrav for nationale myndigheder. Som anført i udkastet til Rådets afgørelse om ordningen for egne indtægter indeholder gennemførelsesforordningen bestemmelser af generel art, som gælder alle former for egne indtægter, og som kræver passende parlamentarisk kontrol.

Artikel 311, stk. 4, i TEUF giver mulighed for at vedtage Rådets forordning om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltningerne til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter, for så vidt dette er fastsat i afgørelsen om egne indtægter. For første gang er Parlamentets godkendelse påkrævet i henhold til Lissabontraktaten, for at Rådet kan vedtage denne forordning. Det Europæiske Råd bekræftede i sine konklusioner af 7.-8. februar 2013 om den flerårige finansielle ramme, at "på basis af artikel 311, stk. 4, i TEUF vil der ved en rådsforordning blive fastsat gennemførelsesforanstaltninger".

I dette udkast til Rådets forordning om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltningerne til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter tilpassede Rådet Kommissionens forslag fra 2011 til resultatet af forhandlingerne om FFR/egne indtægter, ved at udelade de dele, der vedrører reformen af de egne indtægter fra moms og indførelsen af en egen indtægt fra FT-afgiften, der ikke opnåede Rådets støtte. Desværre besluttede Rådet endvidere at overføre bestemmelserne vedrørende beregningen af BNI-indtægterne tilbage til afgørelsen om egne indtægter, hvilket for øjeblikket er tilfældet og gjorde dermed ikke brug af muligheden for at samle alle bestemmelser, der har karakter af gennemførelse i én retsakt.

Ordførerne glæder sig over denne første mulighed for at anvende Lissabontraktatens bestemmelser om gennemførelsesforordningen og støtter eksistensen af denne forordning. De anbefaler derfor, at Parlamentet godkender udkastet til den tekst, som Rådet har foreslået.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

1.4.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Rübig

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik