SOOVITUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed

4.4.2014 - (05600/2014 – C7‑0047/2014 – 2011/0184(APP)) - ***

Eelarvekomisjon
Raportöörid: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen

Menetlus : 2011/0184(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0269/2014
Esitatud tekstid :
A7-0269/2014
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed

(05600/2014 – C7‑0047/2014 – 2011/0184(APP))

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05600/2014),

–       võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 311 neljandale lõigule (C7-0047/2014),

–       võttes arvesse oma 29. märtsi 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu omavahendite tuleviku kohta[1],

–       võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni tulevikku investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel[2],

–       võttes arvesse oma 13. juuni 2012. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta[3],

–       võttes arvesse oma 23. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides[4],

–       võttes arvesse oma 13. märtsi 2013. aasta resolutsiooni 7.–8. veebruaril 2013 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järelduste kohta, milles käsitletakse mitmeaastast finantsraamistikku[5],

–       võttes arvesse oma 3. juuli 2013. aasta resolutsiooni mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020) käsitleva poliitilise kokkuleppe kohta[6],

–       võttes arvesse asjaolu, et alusleping nõuab parlamendi nõusolekut liidu omavahendite rakendusmeetmete süsteemi kohta esimest korda,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni soovitust (A7-0269/2014),

1.      annab nõusoleku nõukogu määruse eelnõule;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Asjaomane rakendusmäärus kuulub komisjoni poolt 2011. aasta juunis esitatud (ja 2011. aasta novembris läbivaadatud) omavahendite süsteemi reformi üldpaketti. See hõlmab sätteid omavahendite määramise, kontrolli ja järelevalve ning riiklike asutuste aruandlusnõuete kohta. Nõukogu otsuse eelnõus omavahendite süsteemi kohta nähakse ette, et rakendusmäärus sisaldab üldisi sätteid, mis on kohaldatavad kõigi omavahendite suhtes ja mille puhul on vajalik parlamentaarne järelevalve.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 311 neljandas lõigus nähakse ette võimalus võtta vastu nõukogu määrus liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmete sätestamise kohta selles ulatuses, mis on sätestatud omavahendeid käsitlevas otsuses. Selle määruse vastuvõtmiseks on nõukogul Lissaboni lepingu kohaselt vaja esimest korda parlamendi nõusolekut. Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 7.–8. veebruari 2013. aasta järeldustes mitmeaastase finantsraamistiku kohta, et ELi toimimise lepingu artikli 311 neljanda lõigu alusel võetakse nõukogu määruse abil vastu rakendusmeetmed.

Käesolevas nõukogu määruse eelnõus Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmete kehtestamise kohta kohandas nõukogu komisjoni 2011. aasta ettepanekut mitmeaastase finantsraamistiku / omavahendite üle peetud läbirääkimiste tulemustega, jättes välja osad käibemaksupõhiste omavahendite reformi ja finantstehingute maksul põhinevate omavahendite loomise kohta, mis ei saanud nõukogu toetust. Kahjuks otsustas nõukogu ka viia kogurahvatulul põhinevate omavahendite arvutamist käsitlevad sätted tagasi omavahendite otsusesse, kus nad ka praegu on, lastes sellega käest võimaluse koguda kõik rakendusliku iseloomuga sätted kokku ühte õigusakti.

Raportöörid peavad tervitatavaks seda esimest võimalust kohaldada Lissaboni lepingu rakendusmäärust käsitlevaid sätteid ja kiidavad määruse olemasolu heaks. Seetõttu soovitatakse parlamendil anda nõukogu esitatud eelnõule nõusolek.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

1.4.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Paul Rübig