AJÁNLÁS az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló tanácsi rendelet (EU, Euratom) tervezetéről

4.4.2014 - (05600/2014 – C7‑0047/2014 – 2011/0184(APP)) - ***

Költségvetési Bizottság
Előadó: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen

Eljárás : 2011/0184(APP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0269/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0269/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló tanácsi rendelet (EU, Euratom) tervezetéről

(05600/2014 – C7‑0047/2014 – 2011/0184(APP))

(Különleges jogalkotási eljárás – egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló tervezetre (05600/2014),

–       tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 311. cikke negyedik bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7‑0047/2014),

–       tekintettel az Európai Unió saját forrásainak jövőjéről szóló 2007. március 29-i állásfoglalására,[1]

–       tekintettel a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című 2011. június 8-i állásfoglalására[2],

–       tekintettel a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló 2012. június 13-i állásfoglalására[3],

–       tekintettel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő 2012. október 23-i állásfoglalására[4],

–       tekintettel az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó 2013. február 7–8-i következtetéseiről szóló 2013. március 13-i állásfoglalására[5],

–       tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodásról szóló 2013. július 3-i állásfoglalására[6],

–       tekintettel arra, hogy első alkalommal fordul elő, hogy a Szerződés megköveteli a Parlament egyetértését az uniós saját források rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedéseket illetően,

–       tekintettel eljárási szabályzata 81. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére,

–       tekintettel a Költségvetési Bizottság ajánlására (A7-0269/2014),

1.      egyetértését adja a tanácsi rendeletre irányuló tervezethez;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

A végrehajtási rendelet a saját források rendszerének reformjára vonatkozó csomag része, melyet a Bizottság 2011 júniusában terjesztett elő (és 2011 novemberében vizsgált felül). A saját források meghatározásával, az ellenőrzéssel és a felügyelettel, valamint a nemzeti hatóságokra vonatkozó jelentéstételi követelményekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. Ahogy azt a saját források rendszeréről szóló tanácsi határozat tervezete is tartalmazza, a végrehajtási rendelet a saját források minden típusára alkalmazandó, általános jellegű rendelkezéseket tartalmaz, amelyek tekintetében megfelelő parlamenti felügyeletre van szükség.

Az EUMSZ 311. cikkének (4) bekezdése lehetőséget ad az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi rendelet elfogadására, a saját forrásokról szóló határozat rendelkezéseinek keretein belül. A Lisszaboni Szerződésnek megfelelően ez az első alkalom, hogy a Tanácsnak a Parlament egyetértésére van szükség e rendelet elfogadásához. A többéves pénzügyi keretről szóló 2013. február 7–8-i következtetéseiben az Európai Tanács megerősítette, hogy „Az EUMSZ 311. cikkének (4) bekezdése alapján a végrehajtási intézkedésekről tanácsi rendelet készül”.

Az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló tanácsi rendelet jelenlegi tervezete a Bizottság 2011. évi javaslatát hozzáigazította a többéves pénzügyi keretről/a saját forrásokról szóló tárgyalások eredményeihez, kihagyva a héa reformjáról szóló és a pénzügyi tranzakciós adó mint saját forrás bevezetéséről szóló részt, amely nem nyerte el a Tanács támogatását. Sajnálatos módon a Tanács úgy döntött, hogy a GNI-források kiszámításához kapcsolódó rendelkezéseket áthelyezi a saját forrásokról szóló határozatba, a jelenlegi helyzetnek megfelelően, és ezáltal elszalasztja az alkalmat arra, hogy egyetlen jogi szövegbe csoportosítsa a végrehajtási jellegű rendelkezéseket.

Az előadók üdvözlik, hogy ezennel első alkalommal alkalmazzák a Lisszaboni Szerződés végrehajtási rendeletre vonatkozó rendelkezéseit, és támogatja e rendelet megalkotását. Ezért azt javasolják, hogy a Parlament adja meg egyetértését a Tanács által javasolt szöveg tervezetéhez.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

1.4.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Paul Rübig