Pranešimas - A7-0269/2014Pranešimas
A7-0269/2014

  REKOMENDACIJA dėl Tarybos reglamento (ES, Euratomas), kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, projekto

  4.4.2014 - (05600/2014 – C7‑0047/2014 – 2011/0184(APP)) - ***

  Biudžeto komitetas
  Pranešėjai: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen

  Procedūra : 2011/0184(APP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0269/2014
  Pateikti tekstai :
  A7-0269/2014
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos reglamento (ES, Euratomas), kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, projekto

  (05600/2014 – C7‑0047/2014 – 2011/0184(APP))

  (Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (05600/2014),

  –       atsižvelgdamas į Tarybos prašymą pritarti, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311 straipsnio ketvirtą pastraipą (C7‑0047/2014),

  –       atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių ateities[1],

  –       atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“[2],

  –       atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių[3],

  –       atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją siekiant teigiamos daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties[4],

  –       atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos[5],

  –       atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos[6],

  –       atsižvelgdamas į tai, kad pirmą kartą pagal Sutartį prašoma Parlamento pritarimo dėl Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonių,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas,

  –       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendaciją (A7-0269/2014),

  1.      pritaria Tarybos reglamento projektui;

  2.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Įgyvendinimo reglamentas sudaro dalį bendro paketo dėl nuosavų išteklių sistemos reformos, kurį Komisija pateikė 2011 m. birželio mėn. (ir persvarstė 2011 m. lapkričio mėn.). Jame pateikiamos nuostatos dėl nuosavų išteklių, kontrolės ir priežiūros bei nacionalinių valdžios institucijų atskaitomybės reikalavimų nustatymo. Kaip apibrėžiama Tarybos sprendimo dėl nuosavų išteklių sistemos projekte, įgyvendinimo reglamente numatomos bendro pobūdžio nuostatos, taikytinos visų rūšių nuosaviems ištekliams, kurioms reikia tinkamos parlamentinės priežiūros.

  SESV 311 straipsnio ketvirtoje pastraipoje numatoma galimybė priimti Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, jeigu tai numatoma Nuosavų išteklių sprendime. Pagal Lisabonos sutartį pirmą kartą numatoma, kad reikia gauti Parlamento pritarimą tam, kad Taryba priimtų šį reglamentą. Europos Vadovų Taryba savo 2013 m. vasario 7–8 d. vykusio susitikimo išvadose dėl DFP patvirtino, kad „remiantis SESV 311 straipsnio ketvirta pastraipa bus priimtas Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos įgyvendinamosios priemonės“.

  Dabartiniame Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės, projekte Taryba pritaikė 2011 m. pateiktą Komisijos pasiūlymą prie derybų dėl DFP ir nuosavų išteklių išvadų, praleisdama dalis dėl PVM pagrįstų nuosavų išteklių reformos ir finansinių sandorių mokesčiu (FSM) pagrįstų nuosavų išteklių įvedimo, kurių Taryba neparėmė. Deja, Taryba taip pat nusprendė perkelti nuostatas, susijusias su BNP pagrįstų išteklių apskaičiavimu, atgal į Sprendimą dėl nuosavų išteklių, kaip yra dabar, nepasinaudojusi galimybe pergrupuoti visas įgyvendinamojo pobūdžio nuostatas, kad jos sudarytų vieną teisinį tekstą.

  Pranešėjai teigiamai vertina šį pirmąjį atvejį, kai taikomos Lisabonos sutarties nuostatos dėl įgyvendinimo reglamento, ir pritaria tam, kad šis reglamentas būtų priimtas. Todėl jie rekomenduoja, kad Parlamentas pritartų Tarybos pasiūlytam dokumento projektui.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  1.4.2014

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  18

  2

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Paul Rübig