Procedūra : 2011/0184(APP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0269/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0269/2014

Debates :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Balsojumi :

PV 16/04/2014 - 14.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0431

IETEIKUMS     ***
PDF 155kWORD 64k
4.4.2014
PE 529.828v02-00 A7-0269/2014

par projektu Padomes regulai (ES, Euratom), ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus

(05600/2014 – C7-0047/2014 – 2011/0184(APP))

Budžeta komiteja

Referenti: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes regulai (ES, Euratom), ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus

(05600/2014 – C7-0047/2014 – 2011/0184(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes regulas projektu (05600/2014),

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padomes iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 311. pantu (C7-0047/2014),

–       ņemot vērā 2007. gada 29. marta rezolūciju par Eiropas Savienības pašu resursu nākotni(1),

–       ņemot vērā 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai(2),

–       ņemot vērā 2012. gada 13. jūnija rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu un pašu resursiem(3),

–       ņemot vērā 2012. gada 23. oktobra rezolūciju labvēlīga iznākuma panākšanai 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas apstiprināšanas procedūrā(4),

–       ņemot vērā 2013. gada 13. marta rezolūciju par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu(5),

–       ņemot vērā 2013. gada 3. jūlija rezolūciju par politisko vienošanos attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(6),

–       ņemot vērā to, ka pirmo reizi saskaņā ar Līgumu ir nepieciešama Parlamenta piekrišana Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumiem,

–       ņemot vērā Reglamenta 81. panta 1. punkta 1. un 3. daļu,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A7-0269/2014),

1.      sniedz piekrišanu Padomes regulas projektam;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 27 E, 31.1.2008., 214. lpp.

(2)

OV C 380 E, 11.12.2012., 89. lpp.

(3)

OV C 332 E, 15.11.2013., 42. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0360.

(5)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0078.

(6)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0304.


PASKAIDROJUMS

Īstenošanas regula ir daļa no kopējās paketes par pašu resursu sistēmas reformu, kuru Komisija iesniedza 2011. gada jūnijā (un pārskatīja 2011. gada novembrī). Tajā ir iekļauti noteikumi par pašu resursu noteikšanu, kontroli un uzraudzību, kā arī valstu iestādēm ziņojumu sniegšanas jomā izvirzītās prasības. Kā norādīts Padomes lēmuma par pašu resursu sistēmu projektā, īstenošanas regula ietver vispārējus noteikumus, kuri attiecas uz visām pašu resursu kategorijām un saistībā ar kuriem ir vajadzīga pienācīga parlamentārā uzraudzība.

LESD 311. panta ceturtā daļa dod iespēju pieņemt Padomes regulu, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus, ciktāl tas ir paredzēts lēmumā par pašu resursiem. Pirmo reizi saskaņā ar Lisabonas līgumu ir nepieciešama Parlamenta piekrišana, lai Padome varētu pieņemt minēto regulu. Eiropadome 2013. gada 7. un 8. februāra secinājumos par DFS apstiprināja, ka „pamatojoties uz LESD 311. panta ceturto daļu, tiks izstrādāta Padomes regula, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus”.

Šajā projektā Padomes regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus, Padome ir pielāgojusi Komisijas 2011. gada priekšlikumu sarunās par DFS/ pašu resursiem gūtajiem rezultātiem, izņemot laukā daļu, kas attiecas uz PVN balstīto pašu resursu reformu, un daļu, kas attiecas uz FDN balstītu pašu resursu ieviešanu, jo tās nebija guvušas Padomes atbalstu. Diemžēl Padome arī nolēma noteikumus, kas attiecas uz NKI balstīto resursu aprēķināšanu, pārcelt atpakaļ uz lēmumu par pašu resursiem, kur tie iekļauti pašlaik, tādējādi palaižot garām iespēju apkopot visus ar īstenošanu saistītos noteikumus vienā tiesību aktā.

Referenti atzinīgi vērtē šo pirmo gadījumu, kad tiek piemēroti Lisabonas līguma noteikumi attiecībā uz īstenošanas regulu, un atbalsta šādas regulas pieņemšanu. Tādēļ referenti ierosina Parlamentam sniegt piekrišanu Padomes ierosinātajam teksta projektam.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

1.4.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paul Rübig

Juridisks paziņojums - Privātuma politika