ODPORÚČANIE o návrhu nariadenia Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie

4.4.2014 - (05600/2014 – C7‑0047/2014 – 2011/0184(APP)) - ***

Výbor pre rozpočet
Spravodajcovia: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen

Postup : 2011/0184(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0269/2014
Predkladané texty :
A7-0269/2014
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie

(05600/2014 – C7‑0047/2014 – 2011/0184(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh nariadenia Rady (05600/2014),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 311 štvrtým odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0047/2014),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti vlastných zdrojov Európskej únie[1],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu[2],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch[3],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020[4],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013 o viacročnom finančnom rámci[5],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020[6],

–       so zreteľom na skutočnosť, že podľa zmluvy je po prvý krát potrebný súhlas Parlamentu, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie

–       so zreteľom na článok 81 ods. 1 prvý a tretí pododsek rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozpočet (A7-0269/2014),

1.      udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vykonávacie nariadenie je časť globálneho balíka o reforme systému vlastných zdrojov, ktorý Komisia predložila v júni 2011 ( a zrevidovala v novembri 2011). Obsahuje ustanovenia o určovaní vlastných zdrojov, kontrole a dohľade a požiadavkách podávania správ pre vnútroštátne orgány. Ako je vysvetlené v návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov, vykonávacie nariadenie obsahuje ustanovenia všeobecnej povahy, ktoré sa vzťahujú na všetky druhy vlastných zdrojov a ktoré si vyžadujú primeraný parlamentný dohľad.

Podľa článku 311 ods. 4 ZFEÚ je možné prijať nariadenie Rady, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie, ak to umožňuje rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov. Podľa Lisabonskej zmluvy je po prvý krát potrebný súhlas Parlamentu na to, aby Rada prijala toto nariadenie. Európska rada vo svojich záveroch zo 7. a 8. februára 2013 o VFR potvrdila, že „na základe článku 311 ods. 4 ZFEÚ sa vypracuje nariadenie Rady ustanovujúce vykonávacie opatrenia“.

V aktuálnom návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie, Rada prispôsobila návrh Komisie z roku 2011 výsledkom rokovaní o VFR/vlastných zdrojoch, pričom vypustila časti o reforme vlastného zdroja DPH a zavedení vlastného zdroja založeného na dani z finančných transakcií, s ktorými Rada nesúhlasila. Rada sa žiaľ takisto rozhodla presunúť ustanovenia týkajúce sa obehu zdrojov HND spať do rozhodnutia o systéme vlastných zdrojov, ako je to v súčasnosti, čím nevyužila príležitosť zoskupiť všetky ustanovenia vykonávacieho charakteru do jedného právneho textu.

Spravodajcovia vítajú prvú príležitosť uplatniť ustanovenia Lisabonskej zmluvy týkajúce sa vykonávacieho nariadenia a schvaľujú existenciu nariadenia. Preto odporúčajú, aby Parlament udelil súhlas s navrhovaným textom Rady.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.4.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig