RAPORT Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmete kohta

7.4.2014 - (2014/2020(INI))

Eelarvekomisjon
Raportöörid: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen


Menetlus : 2014/2020(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0270/2014
Esitatud tekstid :
A7-0270/2014
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmete kohta

(2014/2020(INI))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05600/2014),

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus (COM(2011)0740),

–       võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 311 kolmandale lõigule (C7-0047/2014),

–       võttes arvesse oma 29. märtsi 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu omavahendite tuleviku kohta[1],

–       võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni tulevikku investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel[2],

–       võttes arvesse oma 13. juuni 2012. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta[3],

–       võttes arvesse oma 23. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides[4],

–       võttes arvesse oma 13. märtsi 2013. aasta resolutsiooni 7.–8. veebruaril kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järelduste kohta mitmeaastase finantsraamistiku kohta[5],

–       võttes arvesse oma 3. juuli 2013. aasta resolutsiooni mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020) käsitleva poliitilise kokkuleppe kohta[6],

–       võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõike 1 teist lõiku,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7‑0270/2014),

A.     arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 311 kohaselt sätestab nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt määruste abil liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed selles ulatuses, mis on ette nähtud otsuses, millega määratakse kindlaks liidu omavahendite süsteemi suhtes kohaldatavad sätted;

B.     arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 311 sätestatakse ühtlasi, et eelarvet rahastatakse täielikult omavahenditest, ning lubatakse nõukogul kehtestada uusi omavahendeid või tunnistada kehtetuks mõni olemasolev, mis annab õigusliku aluse omavahendite süsteemi põhjalikuks reformimiseks;

C.     arvestades, et Euroopa Parlament on pidevalt nõudnud, et ELi eelarve rahastamiseks pöördutaks tagasi tõelise omavahendite süsteemi juurde, nii nagu aluslepingus sätestatakse; arvestades, et parlament on korrapäraselt toonitanud praeguse omavahendite süsteemi puuduseid ja piiranguid, läbipaistvuse puudumist ja ülimat keerukust, mis teeb selle täiesti arusaamatuks Euroopa kodanikele, keda see lõppkokkuvõttes mõjutab;

D.     arvestades, et liikmesriikide kogurahvatulul põhinevaid osamakse ELi eelarvesse, mis praegu moodustavad ligikaudu 74% kõigist ELi tuludest, ei saa lugeda tõeliseks omavahendiks, kuna tegemist on lihtsalt riigikassadest ELi eelarvesse tehtavate ülekannetega; arvestades, et käibemaksupõhine omavahend, mis moodustab ligi 11% kõigist ELi tuludest, on kujunenud selliselt, et ka seda käsitatakse kui liikmesriikide osamaksu ELi eelarvesse; arvestades, et seda olukorda on aastakümnete jooksul süvendanud nn õiglase tulu loogika, mis jäi ka selgelt peale Euroopa Ülemkogu 7.–8. veebruari 2013. aasta järeldustes aastaid 2014–2020 hõlmava mitmeaastase finantsraamistiku kohta ning mis on suuresti takistanud ELi eelarve struktuurset reformimist;

E.     arvestades, et kokkuhoiumeetmete tõttu ei soovi liikmesriigid ELi eelarvesse kantavat osamaksu suurendada, vaatamata ELi eelarvest rahastatavatest programmidest saadavale vaieldamatule kasule, ja arvestades, et ainus jätkusuutlik lahendus on ELi otseste omavahendite süsteem;

F.     arvestades, et parlament on jätkuvalt avaldanud toetust 2011. aasta juunis esitatud komisjoni ettepanekutele, milles soovitati vähendada perioodil 2014–2020 liikmesriikide osamaksude osakaalu ELi eelarves maksimaalselt 40%-ni, kaotades praeguse puhtalt statistilise käibemaksupõhise osamaksu ja asendades see tõelise käibemaksupõhise ELi omavahendiga, luues ühe tõelise uue omavahendi ja asendades kõik tagasimaksed ja korrigeerimised ühekordsete maksete süsteemiga, mis oli samm õiges suunas, kuna sellega viidi ELi eelarve tulude pool kooskõlla aluslepingu teksti ja mõttega, ning mis pälvis seetõttu kohe alguses parlamendi ülekaaluka enamiku toetuse;

G.     arvestades, et vaatamata rahulolematusele nõukogu suutmatusega saavutada omavahendite süsteemi reformimisel edasiminek, andis parlament lõpuks 2013. aasta novembris nõusoleku mitmeaastast finantsraamistikku 2014−2020 käsitleva määruse vastuvõtmiseks, kusjuures nõukogu oli eelnevalt nõustunud ühisavaldusega kõrgetasemelise omavahendite töörühma loomise kohta; arvestades, et eesistujariik Leedu võttis seepeale kohustuse korraldada 18.–19. detsembril 2013. aastal selle töörühma avakoosolek; arvestades, et tulenevalt nõukogu viivitustest oma kolme esindaja nimetamisel kõrgetasemelise töörühma koosseisu toimub see koosolek alles aprillis 2014;

H.     arvestades, et omavahendeid käsitleva kõrgetasemelise töörühma eesmärk on koostada esimene hinnang praeguse süsteemi puuduste kohta 2014. aasta lõpuks, kusjuures lõpptulemust on kavas hinnata 2016. aastal institutsioonidevahelisel konverentsil riiklike parlamentide esindajate osavõtul; arvestades, et kõrgetasemeline töörühm peaks uurima omavahendite süsteemi reformi kõiki aspekte eesmärgiga anda komisjonile vajalikud vahendid, hindamaks mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 valimistejärgse läbivaatamise/muutmisega (millega tuleb alustada hiljemalt 2016. aasta lõpus) samal ajal, kas uued omavahenditega seotud algatused on asjakohased, ja esitamaks ettepanekut eduka reformi teostamiseks 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistikuga hõlmatud perioodiks;

1.      väljendab heameelt, et nõukogu nõustus sätestama liidu omavahendite rakendusmeetmed, nagu on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingus;

2.      peab aga kahetsusväärseks, et nõukogu otsustas kanda kogurahvatulupõhiste vahendite arvutamisega seotud sätted tagasi omavahendite otsusesse; on seisukohal, et tegemist on kasutamata jäetud võimalusega koondada kõik rakenduslikud sätted ühteainsasse teksti, ja et Lissaboni lepingu artikkel 311 ei ole sellise lahutamise puhul objektiivseks aluseks;

3.      peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei ole suutnud saavutada komisjoni esitatud seadusandlike ettepanekute alusel mingit edasiminekut omavahendite süsteemi reformimisel;

4.      nõuab jätkuvalt Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimist, et teha süsteem lihtsaks, läbipaistvaks, õiglaseks, nähtavaks ja ELi kodanikele mõistetavaks, millega tugevdatakse ELi kodanike sidet Euroopa projektiga ja samas vähendatakse liikmesriikide riigikassade koormust;

5.      paneb omavahendeid käsitleva kõrgetasemelise töörühma tööle suured lootused ja usub, et see on ainulaadne võimalus saada üle praegusest seisakust omavahendite süsteemi reformimisel; väljendab heameelt kõrgetasemelise töörühma 3. aprillil 2014. aastal toimunud esimese koosoleku üle; eeldab, et hoolimata märkimis- ja kahetsusväärsetest viivitustest selle avakoosoleku korraldamisel peab kõrgetasemeline töörühm siiski kinni omavahendite kõrgetasemelise töörühma asutamist käsitlevas avalduses välja toodud eesmärkidest ja ajakavast;

6.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

1.4.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Paul Rübig