Izvješće - A7-0270/2014Izvješće
A7-0270/2014

  IZVJEŠĆE o provedbenim mjerama za sustav vlastitih sredstava Europske unije

  7.4.2014 - (2014/2020(INI))

  Odbor za proračune
  Izvjestitelj: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen


  Postupak : 2014/2020(INI)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A7-0270/2014
  Podneseni tekstovi :
  A7-0270/2014
  Doneseni tekstovi :

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o provedbenim mjerama za sustav vlastitih sredstava Europske unije

  (2014/2020(INI))

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir prijedlog Odluke Vijeća (05600/2014),

  –       uzimajući u obzir Komisijin prijedlog Uredbe Vijeća (COM(2011)0740),

  –       uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s trećim stavkom članka 311. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C7-0047/2014),

  –       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 29. ožujka 2007. o budućnosti vlastitih sredstava Europske unije[1],

  –       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. lipnja 2011. pod naslovom „Ulaganje u budućnost: novi višegodišnji financijski okvir za konkurentnu, održivu i uključivu Europu”[2],

  –       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. lipnja 2012. o višegodišnjem financijskom okviru i vlastitim sredstvima[3],

  –       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 23. listopada 2012. s ciljem postizanja pozitivnog ishoda u postupku odobrenja višegodišnjeg financijskog okvira[4],

  –       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 13. ožujka 2013. o zaključcima Europskog vijeća od 7. i 8. veljače u vezi s višegodišnjim financijskim okvirom[5],

  –       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. srpnja 2013. o političkom sporazumu oko Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. ‒ 2020.[6],

  –       uzimajući u obzir drugi podstavak članka 81. stavka 1. Poslovnika,

  –       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A7‑0270/2014),

  A.     budući da prema članku 311. UFEU-a, Vijeće uredbama, u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom, utvrđuje provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava Unije u onoj mjeri u kojoj se to predviđa odlukom kojom se utvrđuju odredbe o sustavu vlastitih sredstava Unije;

  B.     budući da se člankom 311. UFEU-a također određuje da se proračun u cijelosti financira iz vlastitih sredstava te omogućuje Vijeću uspostavu novih kategorija vlastitih sredstava ili ukidanje postojećih kategorija, osiguravajući time pravnu osnovu za detaljnu reformu sustava vlastitih sredstava;

  C.     budući da je Parlament neprestano tražio da se financiranje proračuna EU-a vrati na pravi sustav vlastitih sredstava, kako je određeno Ugovorom; budući da je redovito isticao nedostatke i ograničenja postojećeg sustava vlastitih sredstava, nedostatak transparentnosti i veliku složenost koji ga čine potpuno nerazumljivim europskim građanima, koji na kraju snose posljedice;

  D.     budući da se nacionalni doprinosi proračunu EU-a temeljeni na BND-u, koji danas iznose do otprilike 74 % ukupnog prihoda EU-a ne mogu smatrati pravim vlastitim sredstvima jer su to jednostavno prijenosi iz državnih blagajni u proračun EU-a; budući da su se izvori temeljeni na PDV-u, koji iznose otprilike 11 % prihoda EU-a, razvijali na takav način da ih se doživljava nacionalnim doprinosom proračunu EU-a; budući da je ta situacija tijekom desetljeća potaknula logiku „pravedne dobiti” koja je očito također prevladala u zaključcima Europskog vijeća od 7. i 8. veljače 2013. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014. – 2020. te je u velikoj mjeri spriječila strukturnu reformu proračuna EU-a;

  E.     budući da su zbog mjera štednje, unatoč neosporivoj koristi koju primaju iz programa financiranih iz proračuna EU-a, države članice nesklone povećanju svojih doprinosa proračunu EU-a te s obzirom na to da je u ovom slučaju sustav izravnih vlastitih sredstava jedino održivo rješenje;

  F.     budući da je Parlament dosljedno iskazivao svoju potporu prijedlozima Komisije, predstavljenima u lipnju 2011., koji su – smanjenjem udjela nacionalnih doprinosa proračunu EU-a do najviše 40 %, ukidanjem trenutačnog, čisto statističkog, doprinosa na temelju PDV-a i njegovim zamjenjivanjem istinskim sredstvima koja se temelje na PDV-u, stvaranjem jednog novog i pravog vlastitog sredstva i zamjenjivanjem svih rabata i mehanizama korekcije sustavom plaćanja paušalnih iznosa za razdoblje 2014. – 2020. – krenuli u pravom smjeru usklađivanjem prihodne strane proračuna EU-a sa sadržajem i duhom Ugovora i koji su kao takvi otpočetka dobili veliku većinu u Parlamentu;

  G.     budući da je unatoč svom nezadovoljstvu zbog nemogućnosti Vijeća da napreduje u reformiranju sustava vlastitih sredstava Parlament konačno dao suglasnost Uredbi o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014. ‒ 2020. u studenom 2013., sukladno sporazumu s Vijećem o Zajedničkoj deklaraciji o uspostavi skupine na visokoj razini za vlastita sredstva; budući da se tom prilikom litavsko predsjedništvo obvezalo organizirati uvodni sastanak te skupine 18. i 19. prosinca 2013.; budući da se, zbog odgode donošenja odluke unutar Vijeća o njihovim trima kandidatima za skupinu na visokoj razini, ovaj sastanak nije održao do travnja 2014.;

  H.     budući da je cilj skupine na visokoj razini za vlastita sredstva donijeti prvu procjenu trenutačnih nedostataka sustava do kraja 2014. s konačnim ishodom 2016. koji se procjenjuje na međuinstitucionalnoj konferenciji uz sudjelovanje nacionalnih parlamenata; budući da bi skupina na visokoj razini trebala ispitati sve vidove reforme sustava vlastitih sredstava s ciljem pribavljanja Komisiji potrebnih sredstava kako bi se procijenilo isplati li se pokretati nove inicijative o vlastitim sredstvima paralelno s postizbornim pregledom/revizijom VFF-a za razdoblje 2014. ‒ 2020. (koji se treba pokrenuti najkasnije do kraja 2020.) i predlaganja uspješne reforme za razdoblje obuhvaćeno višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje nakon 2020.;

  1.      pozdravlja sporazum Vijeća kojim se utvrđuju provedbene mjere za vlastita sredstva Unije kako je predviđeno Ugovorom o funkcioniranju Europske unije;

  2.      žali međutim zbog odluke Vijeća da vrati odredbe koje se odnose na izračun sredstava BND-a u Odluku o vlastitim sredstvima; smatra da ovo znači propuštenu priliku za sakupljanjem svih provedbenih odredbi u jednom dokumentu te da člankom 311. Ugovora iz Lisabona nije dano opravdano objašnjenje za tu podjelu;

  3.      žali što Vijeće nije bilo u mogućnosti učiniti nikakav napredak u reformiranju sustava vlastitih sredstava na temelju zakonodavnih prijedloga koje je iznijela Komisija;

  4.      ponavlja svoj poziv na reformu sustava vlastitih sredstava Europske unije kojim bi on postao jednostavan, transparentan, pošten vidljiv i razumljiv građanima EU-a, jačajući time vezu europskih građana s europskim projektima te istodobno smanjujući opterećenje državnih blagajni država članica;

  5.      polaže velika očekivanja u rad skupine na visokoj razini za vlastita sredstva, za koju smatra da nudi jedinstvenu mogućnost da se nadvlada trenutačan zastoj reforme sustava vlastitih sredstava; pozdravlja prvi sastanak skupine na visokoj razini održan 3 travnja 2014. očekuje da će se, usprkos znatnom kašnjenju u organizaciji uvodnog sastanka, skupina na visokoj razini pridržavati postavljenih ciljeva i kalendara određenih zajedničkom izjavom o osnivanju skupine na visokoj razini o vlastitim sredstvima;

  6.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

  Datum usvajanja

  1.4.2014

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Paul Rübig