Pranešimas - A7-0270/2014Pranešimas
A7-0270/2014

PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonių

7.4.2014 - (2014/2020(INI))

Biudžeto komitetas
Pranešėjai: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen


Procedūra : 2014/2020(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0270/2014
Pateikti tekstai :
A7-0270/2014
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonių

(2014/2020(INI))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05600/2014),

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (COM(2011) 0740),

–       atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311 straipsnio trečią pastraipą (C7‑0047/2014),

–       atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių ateities[1],

–       atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“[2],

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių[3],

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją siekiant teigiamos daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties[4],

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos[5],

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos[6],

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0270/2014),

A.     kadangi laikantis SESV 311 straipsnio Taryba, priimdama reglamentą pagal specialią teisėkūros procedūrą, patvirtina Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemones, jeigu tai numatyta sprendime išdėstytomis nuostatomis, susijusiomis su Sąjungos nuosavų išteklių sistema;

B.     kadangi pagal SESV 311 straipsnį taip pat numatoma, kad visas biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais ir Tarybai suteikiama galimybė nustatyti naujas nuosavų išteklių kategorijas arba panaikinti esamą kategoriją, taigi sutiekiamas teisinis pagrindas išsamiai nuosavų išteklių sistemos reformai vykdyti;

C.     kadangi Parlamentas nuolat ragino, kad ES biudžeto finansavimas būtų vėl pagrįstas tikra nuosavų išteklių sistema, kaip nustatyta Sutartyje; kadangi jis nuolat pabrėžė esamos nuosavų išteklių sistemos trūkumus ir ribas, skaidrumo stoką ir didelį sudėtingumą, dėl kurių sistema tampa visiškai nesuprantama ES piliečiams, kurie galiausiai jaučia to pasekmes;

D.     kadangi BNP pagrįsti nacionaliniai įnašai į ES biudžetą, kurie šiuo metu sudaro apie 74 proc. visų ES įplaukų, negali būti laikomi tikrais nuosavais ištekliais, nes jie – tai pervedimai iš nacionalinių iždų į ES biudžetą; kadangi PVM pagrįstų išteklių, sudarančių 11 proc. visų ES įplaukų, raida buvo tokia, kad jie taip pat laikomi nacionaliniu įnašu į ES biudžetą; kadangi ši padėtis lėmė tai, kad per kelis dešimtmečius įsitvirtino tinkamos grąžos logika, kuria taip pat buvo aiškiai vadovaujamasi per Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 7–8 d. susitikimą darant išvadas dėl 2014–2020 m. DFP ir dėl kurios didžia dalimi buvo sutrukdyta struktūrinei ES biudžeto reformai;

E.     kadangi dėl griežtų taupymo priemonių valstybės narės nenori didinti savo įnašų į ES biudžetą, nepaisant neginčijamos naudos, kurią jos gauna įgyvendinant iš ES biudžeto finansuojamas programas, ir kadangi vienintelis perspektyvus sprendimas yra tiesioginių ES nuosavų išteklių sistema;

F.     kadangi Parlamentas nuolat reiškė savo paramą Komisijos 2011 m. birželio mėn. pateiktiems pasiūlymams, kuriais (dėl to, kad sumažinama nacionalinių įnašų į ES biudžetą dalis iki ne daugiau kaip 40 proc., panaikinamas dabartinis vien tik statistinio pobūdžio PVM pagrįstas įnašas, jį pakeičiant tikrais PVM pagrįstais ES ištekliais, sukuriama viena naujų tikrų nuosavų išteklių rūšis ir 2014–2020 m. laikotarpiu visos korekcijos bei koreguojamieji mechanizmai pakeičiami vienkartinių sumų sistema) buvo imtasi tinkamų veiksmų siekiant suderinti ES biudžeto įplaukų dalį su Sutarties tekstu ir dvasia ir kuriuos nuo pat pradžių rėmė didžioji Parlamento dauguma;

G.     kadangi, nepaisant nepasitenkinimo Tarybos nesugebėjimu daryti pažangos nuosavų išteklių sistemos reformos srityje, Parlamentas 2013 m. lapkričio mėn. galiausiai pritarė 2014–2020 m. DFP reglamentui ir buvo pasiektas susitarimas su Taryba dėl bendros deklaracijos dėl Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais įsteigimo; kadangi šia proga Tarybai pirmininkavusi Lietuva paskelbė apie savo įsipareigojimą 2013 m. gruodžio 18–19 d. surengti inauguracinį šios grupės posėdį; kadangi dėl Tarybos vėlavimo priimti sprendimą dėl jos trijų keliamų kandidatų į Aukšto lygio grupę šis posėdis įvyks tik 2014 m. balandžio mėn.;

H.     kadangi Aukšto lygio grupė nuosavų išteklių klausimais iki 2014 m. pabaigos siekia atlikti pirmąjį esamos sistemos trūkumų vertinimą, o galutiniai 2016 m. rezultatai bus vertinami per tarpinstitucinę konferenciją, dalyvaujant nacionaliniams parlamentams; kadangi minėtoji Aukšto lygio grupė turėtų nagrinėti visus nuosavų išteklių sistemos reformos aspektus, siekdama suteikti Komisijai priemones, kurių reikia norint įvertinti, ar naujos iniciatyvos dėl nuosavų išteklių yra tinkamos, kartu atliekant 2014–2020 m. DFP peržiūrą (persvarstymą) (kuris bus pradėtas vėliausiai iki 2016 m. pabaigos), ir pasiūlyti sėkmingą reformą daugiametės finansinės programos po 2020 m. laikotarpiu;

1.      palankiai vertina Tarybos susitarimą nustatyti Sąjungos nuosavų išteklių įgyvendinimo priemones, kaip numatyta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo;

2.      vis dėlto apgailestauja dėl Tarybos sprendimo nuostatas, susijusias su BNP pagristų išteklių apskaičiavimu, vėl perkelti į Sprendimą dėl nuosavų išteklių; laikosi nuomonės, kad dėl to prarandama galimybė visas įgyvendinimo nuostatas sugrupuoti viename tekste, taip pat kad Lisabonos sutarties 311 straipsnyje nenumatytas objektyvus šio išskaidymo pagrindimas;

3.      apgailestauja dėl to, kad Taryba nepadarė jokios pažangos nuosavų išteklių sistemos reformos, paremtos Komisijos pateiktais pasiūlymais dėl teisės akto, srityje;

4.      toliau ragina reformuoti Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemą, kad ji būtų paprasta, skaidri, teisinga, matoma ir suprantama ES piliečiams, taip sustiprinant ES piliečių ryšį su ES projektu ir tuo pačiu metu sumažinant valstybių narių nacionaliniams iždams tenkančią naštą;

5.      turi didelių lūkesčių dėl Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais darbo ir mano, kad ši grupė suteikia puikią galimybę pašalinti dabartines nuosavų išteklių sistemos reformos kliūtis; teigiamai vertiną pirmąjį Aukšto lygio grupės posėdį, įvykusį 2014 m. balandžio 3 d.; tikisi, kad, nepaisant didelio vėlavimo, dėl kurio apgailestaujama, sušaukti šį inauguracinį posėdį, Aukšto lygio grupė vis tiek laikysis tikslų ir tvarkaraščio, nustatytų bendroje deklaracijoje dėl Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais įsteigimo;

6.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

1.4.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Paul Rübig