SPRÁVA o vykonávacích opatreniach týkajúcich sa systému vlastných zdrojov Európskej únie

7.4.2014 - (2014/2020(INI))

Výbor pre rozpočet
Spravodajcovia: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen


Postup : 2014/2020(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0270/2014
Predkladané texty :
A7-0270/2014
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávacích opatreniach týkajúcich sa systému vlastných zdrojov Európskej únie

(2014/2020(INI))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05600/2014),

–       so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Rady (COM(2011)0740),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 311 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0047/2014),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti vlastných zdrojov Európskej únie[1],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu[2],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch[3],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020[4],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013 o viacročnom finančnom rámci[5],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020[6],

–       so zreteľom na článok 81 ods. 1 podods. 2 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0270/2014),

A.     keďže v článku 311 ZFEÚ sa ustanovuje, že Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom ustanoví prostredníctvom nariadení vykonávacie opatrenia pre systém vlastných zdrojov Únie, pokiaľ tak ustanovuje rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov Únie;

B.     keďže v článku 311 ZFEÚ sa takisto uvádza, že rozpočet sa v plnej miere financuje z vlastných zdrojov a článok zároveň umožňuje Rade zriadiť nové kategórie vlastných zdrojov alebo zrušiť existujúcu kategóriu, čím poskytuje právny základ pre hĺbkovú reformu systému vlastných zdrojov;

C.     keďže Parlament neustále vyzýva, aby bol rozpočet EÚ opäť financovaný zo skutočného systému vlastných zdrojov, ako sa uvádza v zmluve; keďže Parlament pravidelne zdôrazňuje nedostatky a obmedzenia existujúceho systému vlastných zdrojov, nedostatok transparentnosti a vysoký stupeň zložitosti, čo robí rozpočet úplne nezrozumiteľným pre európskych občanov, ktorí v konečnom dôsledku znášajú následky;

D.     keďže národné príspevky do rozpočtu Únie založené na HND, ktoré v súčasnosti predstavujú približne 74 % celkových príjmov EÚ, sa nemôžu považovať za skutočne vlastné zdroje, keďže ide jednoducho o prevody zo štátnych pokladníc do rozpočtu EÚ; zatiaľ čo zdroj založený na DPH, ktorý predstavuje približne 11 % z celkových príjmov EÚ, sa vyvinul takým spôsobom, že je tiež vnímaný ako národný príspevok do rozpočtu EÚ; keďže táto situácia posilnila v posledných desaťročiach logiku „spravodlivého návratu“, ktorý jasne prevládal v záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013 o VFR na roky 2014 – 2020 a vo veľkej miere zabránil štrukturálnej reforme rozpočtu Únie;

E.     keďže členské štáty nie sú z dôvodu úsporných opatrení ochotné zvýšiť svoje príspevky do rozpočtu EÚ napriek nepopierateľným výhodám, ktoré im prinášajú programy financované z rozpočtu EÚ, a keďže systém priamych vlastných zdrojov je pre EÚ v tomto prípade jediným schodným riešením;

F.     keďže Parlament konzistentne podporoval návrhy Komisie predložené v júni 2011, ktoré – znížením podielu národných príspevkov do rozpočtu Únie na maximálne 40 %, zrušením súčasného čisto štatistického príspevku založeného na DPH a jeho nahradením skutočným zdrojom EÚ založeným na DPH, vytvorením jedného nového a skutočne vlastného zdroja a nahradením všetkých zliav a opravných mechanizmov systémom paušálnych súm na obdobie 2014 – 2020 – predstavujú krok správnym smerom, pokiaľ ide o zosúladenie strany príjmov rozpočtu EÚ s duchom a literou zmluvy a ktoré si ako také od začiatku získali podporu drvivej väčšiny Parlamentu;

G.     keďže napriek nespokojnosti s neschopnosťou Rady dosiahnuť pokrok v súvislosti s reformou systému vlastných zdrojov Parlament nakoniec udelil svoj súhlas s nariadením o VFR 2014 – 2020 v novembri 2013, a to aj na základe dohody s Radou o spoločnom vyhlásení o zriadení skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje; keďže litovské predsedníctvo sa pri tejto príležitosti zaviazalo zorganizovať ustanovujúcu schôdzu tejto skupiny od 18. do 19. decembra 2013; keďže pre oneskorenie v rámci Rady v súvislosti s rozhodovaním o jej troch navrhovaných zástupcoch do tejto skupiny na vysokej úrovni sa schôdza má uskutočniť až v apríli 2014;

H.     keďže cieľom skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje je vypracovať prvé hodnotenie nedostatkov súčasného systému do konca roka 2014 a vyhodnotenie konečného výsledku na medziinštitucionálnej konferencii za účasti národných parlamentov v roku 2016; keďže skupina na vysokej úrovni by mala preskúmať všetky aspekty reformy systému vlastných zdrojov s cieľom poskytnúť Komisii potrebné prostriedky, aby zároveň s preskúmaním/revíziou VFR 2014 – 2020 (s plánovaným začiatkom najneskôr koncom roka 2016) posúdila, či sú iniciatívy týkajúce sa nových vlastných zdrojov vhodné, a aby navrhla úspešnú reformu na obdobie viacročného finančného rámca po roku 2020;

1.      víta dohodu Rady týkajúcu sa stanovenia vykonávacích opatrení pre vlastné zdroje Únie, ako sa uvádza v Zmluve o fungovaní Európskej únie;

2.      považuje však za poľutovaniahodné, že Rada sa rozhodla presunúť ustanovenia o výpočte zdrojov založených na HND späť do rozhodnutia o vlastných zdrojoch; zastáva názor, že je to premárnená príležitosť zlúčiť všetky vykonávacie ustanovenia do jedného textu a takisto že v článku 311 Lisabonskej zmluvy nie je stanovený objektívny dôvod takéhoto rozdelenia;

3.      ľutuje, že Rada nedokázala dosiahnuť pokrok v reforme systému vlastných zdrojov na základe legislatívnych návrhov, ktoré predložila Komisia;

4.      trvá na svojej žiadosti zreformovať systém vlastných zdrojov Európskej únie s cieľom urobiť ho jednoduchým, transparentným, spravodlivým, viditeľným a zrozumiteľným pre občanov Únie, čím sa posilní spojenie občanov EÚ s európskym projektom a zároveň sa zníži záťaž pre štátne pokladnice členských štátov;

5.      má vysoké očakávania, pokiaľ ide o prácu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, pretože verí, že ponúka jedinečnú možnosť prekonať súčasné zablokovanie reformy systému vlastných zdrojov; víta, že 3. apríla 2014 sa uskutočnila prvá schôdza skupiny na vysokej úrovni; očakáva, že aj napriek značnému a poľutovaniahodnému oneskoreniu v organizácii tejto prvej schôdze skupiny na vysokej úrovni táto skupina dosiahne ciele a zabezpečí súlad s časovým harmonogramom stanovenými v spoločnom vyhlásení, ktorým sa zriaďuje skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje;

6.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.4.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig