Postup : 2011/0183(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0271/2014

Předložené texty :

A7-0271/2014

Rozpravy :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 14.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0432

ZPRÁVA     *
PDF 190kWORD 318k
7. 4. 2014
PE 529.834v02-00 A7-0271/2014

o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

(05602/2014 – C7‑0036/2014 – 2011/0183(CNS))

Rozpočtový výbor

Zpravodajové: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

(05602/2014 – C7‑0036/2014 – 2011/0183(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Rady (05602/2014),

–       s ohledem na čl. 311 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0036/2014),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2007 o budoucnosti vlastních zdrojů Evropské unie(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: novém víceletém finančním rámci (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2012 o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích(3),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2012 v zájmu dosažení kladného výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce(4),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2013 o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února 2013 týkajících se víceletého finančního rámce(5),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2013 o politické dohodě o víceletém finančním rámci pro období 2014–2020(6),

–       s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0271/2014),

1.      schvaluje pozměněný návrh Rady;

2.      vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.      vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit svůj návrh;

4.      vyzývá skupinu na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, aby do konce roku 2014 předložila své první hodnocení systému vlastních zdrojů; očekává, že tato skupina bude předkládat návrhy na překonání nedostatků stávajícího systému s cílem připravit půdu pro reformu, jež bude založena na obecných cílech jednoduchosti, transparentnosti, spravedlnosti a demokratické odpovědnosti a začne fungovat v příštím víceletém finančním rámci;

5.      pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

Bod odůvodnění 8a (nový)

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

(8a) Evropský parlament dlouhodobě vyzývá k tomu, aby byl rozpočet Unie plně financován z vlastních zdrojů, jak je stanoveno ve Smlouvě, a pravidelně poukazuje na nedostatky a omezení stávajícího systému vlastních zdrojů, který je netransparentní, nespravedlivý, nepodléhá parlamentní kontrole, je velmi složitý a zcela nesrozumitelný pro evropské občany, kteří pak nesou jeho následky. Evropský parlament se domnívá, že takovýto systém v podstatě porušuje ducha i literu Smlouvy.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

(8b) Evropský parlament se domnívá, že stávající systém financování Unie, kdy 74 % příjmů pochází z vnitrostátních příspěvků založených na HND a 11 % příjmů ze stávajících statistických příspěvků založených na DPH, pouze posiluje logiku „přiměřené návratnosti“, jež převládá v každé diskusi v Radě, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů rozpočtu Unie a vede k zavádění složitých a netransparentních rozpočtových slev a dalších opravných mechanismů a přispívá k opakujícímu se problému nedostatku prostředků na platby v ročním rozpočtovém procesu. Evropský parlament se také domnívá, že stávající systém brání utvoření dostatečné většiny v Radě, jež by umožnila začlenit do ročních rozpočtů dostatečnou výši prostředků na platby ke splnění právních povinností a politických závazků EU.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

(8c) Evropský parlament rozhodně podporuje hloubkovou reformu systému vlastních zdrojů, který by se měl vrátit k systému skutečných, jasných, jednoduchých a spravedlivých vlastních zdrojů. Evropský parlament se domníval, že legislativní návrhy Komise v oblasti vlastních zdrojů z června 2011 byly krokem správným směrem, a proto je velká většina jeho poslanců již od počátku podporovala; Evropský parlament lituje, že Rada nebyla na základě těchto legislativních návrhů schopna dosáhnout žádného pokroku v souvislosti s reformou systému vlastních zdrojů. Evropský parlament lituje, že konečná politická dohoda Evropské rady ze dne 8. února 2013 dokonce zavádí nové rozpočtové slevy a výjimky.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 d (nový)

 

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

(8d) Na základě společné dohody tří orgánů Unie je vytvořena skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, jak je stanoveno ve společném prohlášení o vlastních zdrojích, které je součástí politické dohody o VFR 2014–2020. Tato skupina na vysoké úrovni provede obecný přezkum systému vlastních zdrojů založený na celkových cílech jednoduchosti, transparentnosti, spravedlnosti a demokratické odpovědnosti. Budou přezkoumány všechny aspekty reformy systému vlastních zdrojů. První hodnocení bude k dispozici na konci roku 2014.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 e (nový)

Návrh Rady

Pozměňovací návrh

 

(8e) Výsledek činnosti skupiny na vysoké úrovni bude vyhodnocen na interinstitucionální konferenci během roku 2014 za účasti vnitrostátních parlamentů. Na základě výsledků této práce Komise zhodnotí, zda je vhodné předložit nové iniciativy týkající se vlastních zdrojů. Toto hodnocení bude provedeno souběžně s povolebním přezkumem/revizí VFR na období 2014–2020, kterou zahájí Komise nejpozději na konci roku 2016. Evropský parlament se domnívá, že činnost této skupiny na vysoké úrovni by měla připravit půdu pro dohodu o případných reformách, které by začaly fungovat v příštím VFR.

(1)

Úř. věst. C 27 E, 31.1.2008, s. 214.

(2)

Úř. věst. C 380 E, 11.12.2012, s. 89.

(3)

Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 42.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0360.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0078.

(6)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0304.


PŘÍLOHA

Společné prohlášení o vlastních zdrojích

1.        Podle článku 311 SFEU si Unie zajistí prostředky nezbytné pro dosažení svých cílů a pro úspěšné provádění svých politik; uvedený článek rovněž stanoví, že rozpočet je financován plně z vlastních zdrojů, přičemž jiné příjmy tím nejsou dotčeny. Článek 311 třetí pododstavec říká, že Rada přijme zvláštním legislativním postupem jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem rozhodnutí o systému vlastních zdrojů a že v této souvislosti může zřídit nové kategorie vlastních zdrojů nebo zrušit stávající kategorii.

2.        Na tomto základě předložila Komise v červnu roku 2011 soubor návrhů na reformu systému vlastních zdrojů Unie. Evropská rada se na svém zasedání ve dnech 7. a 8. února dohodla, že by se úprava vlastních zdrojů měla řídit obecnými cíli jednoduchosti, transparentnosti a spravedlnosti. Kromě toho Evropská rada vyzvala Radu, aby pokračovala v práci na návrhu Komise týkajícím se nového vlastního zdroje založeného na dani z přidané hodnoty (DPH). Dále vyzvala členské státy účastnící se posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí, aby posoudily, zda by se tato daň mohla stát novým vlastním zdrojem rozpočtu EU.

3.        Otázka vlastních zdrojů vyžaduje další práci. Za tímto účelem bude svolána skupina na vysoké úrovni sestávající z členů jmenovaných Evropským parlamentem, Radou a Komisí. Tato skupina zohlední veškeré stávající či budoucí podněty ze strany uvedených tří evropských orgánů a vnitrostátních parlamentů. Ve své činnosti by měla vycházet z náležitých odborných znalostí, jimiž disponují mimo jiné vnitrostátní rozpočtové a fiskální orgány, ale také nezávislí odborníci.

4.        Skupina provede celkový přezkum systému vlastních zdrojů, a to z hlediska obecných cílů jednoduchosti, transparentnosti, spravedlnosti a demokratické odpovědnosti. První hodnocení bude k dispozici na konci roku 2014. Pokrok dosažený v práci bude přinejmenším jednou za šest měsíců prostřednictvím pravidelných zasedání vyhodnocován na politické úrovni.

5.        Vnitrostátní parlamenty budou během roku 2016 pozvány na interinstitucionální konferenci, aby posoudily výsledek této práce.

6.        Na základě výsledků této práce Komise zhodnotí, zda je vhodné předložit nové iniciativy týkající se vlastních zdrojů. Toto hodnocení bude probíhat souběžně s přezkumem uvedeným v článku 1a nařízení o víceletém finančním rámci, aby byly zváženy případné reformy pro období, na něž se bude vztahovat příští víceletý finanční rámec.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Článek 311 Smlouvy o fungování Evropské unie přináší dvě významné změny právních ustanovení týkajících se vlastních zdrojů EU. Zaprvé poskytuje možnost vytvořit nové nebo zrušit stávající vlastní zdroje. Zadruhé umožňuje, aby Rada stanovila prováděcí opatření pro vlastní zdroje Unie, pod podmínkou, že to umožňuje přijaté rozhodnutí o ustanoveních týkajících se systému vlastních zdrojů. Článek 311 SFEU také stanoví zvláštní legislativní postup pro přijetí rozhodnutí o vlastních zdrojích: Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.

Návrh Komise tato nová ustanovení Smlouvy plně využil. Navrhuje zrušení stávajících zdrojů založených na DPH a vytvoření dvou skutečných vlastních zdrojů – nový vlastní zdroj založený na DPH a druhý založený na dani z finančních transakcí, čímž by se podíl příspěvků členských států na základě HND snížil na maximálně 40 % celkových příjmů EU. Komise také navrhla nahradit všechny rozpočtové slevy a opravné mechanismy systémem paušálních snížení, které by se uplatnily v období 2014–2020. A konečně, návrh Komise také snižoval náklady na výběr zdrojů na realističtější 10% podíl (pro srovnání: ve VFR 2007–2013 činil tento podíl 25 %).

Naprostá většina poslanců Evropského parlamentu návrh Komise již od počátku rozhodně podporovala, protože se domnívá, že poskytuje pevný základ pro reformu financování rozpočtu EU a povede k vytvoření systému skutečných, jasných, jednoduchých a spravedlivých vlastních zdrojů.

Rada však návrhy Komise neposoudila s takovou pozorností, jakou by si zasloužily. Zejména pokud jde o návrhy dvou nových vlastních zdrojů, nebylo dosaženo žádného pokroku: navrhovaná reforma DPH nebyla přijata, a to s odůvodněním, že je třeba na ní dále pracovat; daň z finančních transakcí v rámci posílené spolupráce dosud přijata nebyla a neexistuje žádný závazek ohledně toho, zda by mohla poskytnout základ pro nový vlastní zdroj rozpočtu EU.

Stávající návrh rozhodnutí Rady tedy usiluje o provádění závěrů ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 7. a 8. února 2013, a upravuje stávající rozhodnutí o vlastních zdrojích v následujících bodech:

•          změna stropu vlastních zdrojů pro prostředky na platby na 1,23 % HND EU (dosud se jednalo o 1,24 %) a pro prostředky na závazky na 1,29 % (dosud se jednalo o 1,31 %);

•          změna podílu nákladů na výběr, které si členské státy ponechávají z tradičních vlastních zdrojů na 20 % (dosud se jednalo o 25 %);

•          vzhledem k tomu, že návrh na reformu DPH nezískal podporu v Radě, ustanovení zůstávají stejná jako ve stávajícím rozhodnutí o vlastních zdrojích;

•          britská rozpočtová sleva zůstává v platnosti, stejně jako rozpočtové slevy pro Rakousko, Německo, Nizozemsko a Švédsko a snížené sazby uplatňované na DPH pro Německo, Nizozemsko a Švédsko; Nizozemsko, Švédsko a Dánsko budou mít navíc paušální rozpočtové slevy během celého příštího VFR, zatímco Rakousko bude mít takovou slevu pouze během prvních tří let (do roku 2016);

•          bylo začleněno ustanovení, které umožňuje stanovit prováděcí opatření.

Evropský parlament již vyjádřil zklamání ohledně toho, že Rada nebyla schopna na základě legislativních návrhů Komise nijak pokročit v reformě systému vlastních zdrojů, a to přes dlouhodobý tlak Evropského parlamentu.

Zpravodajové jsou si vědomi omezené legislativní pravomoci Evropského parlamentu v rámci postupu konzultace, a proto navrhují řadu pozměňovacích návrhů k návrhu Rady, aby byl obnoven dlouhodobý politický postoj Parlamentu k vlastním zdrojům. A co je nejdůležitější, tyto pozměňovací návrhy také usilují o vyjádření toho, že je pro Parlament velmi důležité, aby byla vytvořena skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje a aby byly v budoucnu přijaty kroky směrem k úspěšné reformě systému vlastních zdrojů pro období příštího víceletého finančního rámce. Zpravodajové by rádi zdůraznili, že Parlament má v souvislosti se skupinou na vysoké úrovni pro vlastní zdroje vysoká očekávání a že by tato skupina měla být bezodkladně svolána, aby bylo možné splnit cíle a harmonogram stanovené ve společném prohlášení, kterým se vytváří skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, jež je připojeno k nařízení o VFR (2014–2020).


POSTUP

Název

Systém vlastních zdrojů Evropské unie

Referenční údaje

05602/2014 – C7-0036/2014 – COM(2011)0510COM(2011)0739 – C7-0203/2011 – 2011/0183(CNS)

Datum konzultace s EP

18.7.2011

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

BUDG

13.9.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

CONT

13.9.2011

ECON

13.9.2011

REGI

13.9.2011

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

CONT

25.3.2014

ECON

13.9.2011

REGI

12.7.2011

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Anne E. Jensen

28.9.2011

Jean-Luc Dehaene

28.9.2011

 

 

Datum přijetí

1.4.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Paul Rübig

Datum předložení

7.4.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí