Procedure : 2011/0183(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0271/2014

Indgivne tekster :

A7-0271/2014

Forhandlinger :

PV 16/04/2014 - 11
CRE 16/04/2014 - 11

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 14.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0432

BETÆNKNING     *
PDF 178kWORD 289k
7.4.2014
PE 529.834v02-00 A7-0271/2014

om udkast til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

(05602/2014 – C7‑0036/2014 – 2011/0183(CNS))

Budgetudvalget

Ordfører: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

(05602/2014 – C7‑0036/2014 – 2011/0183(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets udkast (05602/2014),

–       der henviser til artikel 311, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0036/2014),

–       der henviser til sin beslutning af 29. marts 2007 om Den Europæiske Unions egne indtægter i fremtiden(1),

–       der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa(2),

–       der henviser til sin beslutning af 13. juni 2012 om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter(3),

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 med henblik på at opnå et positivt resultat af proceduren for godkendelse af den flerårige finansielle ramme(4),

–       der henviser til sin beslutning af 13. marts 2013 om Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar om den flerårige finansielle ramme(5),

–       der henviser til sin beslutning af 3. juli 2013 om den politiske aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020(6),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0271/2014),

1.      godkender Rådets udkast som ændret;

2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre sit udkast i væsentlig grad;

4.      opfordrer Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter til at give sin første vurdering af ordningen for egne indtægter inden udgangen af 2014; forventer, at denne gruppe vil forelægge forslag til at overvinde manglerne ved den nuværende ordning for at bane vejen for en reform – styret af de overordnede mål om forenkling, gennemsigtighed, lighed og demokratisk ansvarlighed – der skal gennemføres i den næste FFR;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Udkast til afgørelse

Betragtning 8 a (ny)

 

Rådets udkast

Ændringsforslag

 

(8a) Europa-Parlamentet har gentagne gange krævet, at Unionens budget fuldt ud skal finansieres med egne indtægter som fastsat i traktaten, og har regelmæssigt fremhævet manglerne og begrænsningerne i den nuværende ordning for egne indtægter, der er ugennemsigtig, unfair, ikke genstand for parlamentarisk kontrol, meget indviklet og helt uforståelig for de europæiske borgere, der i sidste ende skal bære byrderne. Europa-Parlamentet mener, at en sådan ordning i det væsentlige er i strid med traktatens ånd og bogstav.

Ændringsforslag  2

Udkast til afgørelse

Betragtning 8 b (ny)

 

Rådets udkast

Ændringsforslag

 

(8b) Europa-Parlamentet mener, at den nuværende ordning for Unionens finansiering, hvor omtrent 74 % af indtægterne kommer fra BNI-baserede bidrag og 11 % fra eksisterende statistiske momsbaserede bidrag, kun har forstærket tankegangen bag "rimelige modydelser", der har været fremherskende i alle drøftelser i Rådet både om indtægts- og udgiftssiden af Unionens budget og har ført til indførelsen af indviklede og uigennemskuelige rabatter og andre korrektionsmekanismer, og at den bidrager til det tilbagevendende problem med manglende betalinger i den årlige budgetprocedure. Europa-Parlamentet mener også, at den nuværende ordning forhindrer opnåelsen af et tilstrækkeligt flertal i Rådet til at vedtage tilstrækkelige betalingsbevillinger på de årlige budgetter for at opfylde EU's retlige og politiske forpligtelser.

Ændringsforslag  3

Udkast til afgørelse

Betragtning 8 c (ny)

 

Rådets udkast

Ændringsforslag

 

(8c) Europa-Parlamentet har kraftigt været fortaler for en tilbundsgående reform af ordningen for egne indtægter for at vende tilbage til en ordning med egentlige, klare, enkle og retfærdige egne indtægter. Europa-Parlamentet mente, at Kommissionens lovgivningsmæssige forslag om egne indtægter fra juni 2011 var et skridt i den rigtige retning og blev således fra starten støttet af et overvældende flertal af Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet beklager, at Rådet ikke var i stand til at gøre fremskridt med reformen af ordningen for egne indtægter på grundlag af disse lovgivningsforslag. Europa-Parlamentet beklager, at Det Europæiske Råds endelige aftale af 8. februar 2013 desuden har indført nye rabatter og undtagelser.

Ændringsforslag  4

Udkast til afgørelse

Betragtning 8 d (ny)

 

Rådets udkast

Ændringsforslag

 

(8d) De tre EU-institutioner opretter efter en fælles aftale en gruppe på højt plan vedrørende egne indtægter som fastsat i den fælles erklæring om egne indtægter, der udgør en del af den politiske aftale om FFR for 2014-2020. Denne gruppe på højt plan skal foretage en generel gennemgang af ordningen for egne indtægter styret af de overordnede mål om forenkling, gennemsigtighed, lighed og demokratisk ansvarlighed. Alle aspekter i reformen af ordningen for egne indtægter bør behandles. En første evaluering vil foreligge inden udgangen af 2014.

Ændringsforslag  5

Udkast til afgørelse

Betragtning 8 e (ny)

 

Rådets udkast

Ændringsforslag

 

(8e) Resultatet af arbejdet i gruppen på højt plan skal vurderes på en interinstitutionel konference i løbet af 2016 med deltagelse af de nationale parlamenter. Kommissionen vil på grundlag af resultaterne af dette arbejde vurdere, hvorvidt det er relevant med initiativer til nye egne indtægter. Denne vurdering vil blive foretaget parallelt med gennemgangen/revisionen af FFR for 2014-2020 efter valget, der skal iværksættes af Kommissionen senest inden udgangen af 2016. Europa-Parlamentet mener, at arbejdet i denne gruppe på højt plan bør bane vejen for, at mulige reformer kan vedtages og gennemføres i perioden, der dækkes af den næste FFR.

(1)

EUT C 27 E af 31.1.2008, s. 214.

(2)

EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 89.

(3)

EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 42.

(4)

Vedtagne tekster P7_TA(2012)0360.

(5)

Vedtagne tekster P7_TA(2013)0078.

(6)

Vedtagne tekster P7_TA(2013)0304.


BILAG

Fælles erklæring om egne indtægter

1.        Ifølge artikel 311 i TEUF skal Unionen tilvejebringe de nødvendige midler med henblik på at nå sine mål og gennemføre sin politik. Ifølge denne artikel skal budgettet, med forbehold af andre indtægter, finansieres fuldt ud af egne indtægter. Ifølge artikel 311, stk. 3, vedtager Rådet, efter en særlig lovgivningsprocedure med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet, en afgørelse vedrørende ordningen for egne indtægter, og at Rådet inden for denne ramme også kan indføre nye kategorier af egne indtægter eller ophæve en eksisterende kategori.

2.        På denne baggrund forelagde Kommissionen i juni 2011 en pakke af forslag om reform af ordningen for Unionens egne indtægter. Det Europæiske Råd besluttede på mødet den 7.-8. februar, at ordningen for egne indtægter bør styres af de overordnede mål om forenkling, gennemsigtighed og lighed. Det Europæiske Råd opfordrede endvidere Rådet til at fortsætte arbejdet med Kommissionens forslag til en ny egen indtægt fra moms. Det opfordrede også de medlemsstater, der deltager i det forstærkede samarbejde om afgiften på finansielle transaktioner (AFT) til at undersøge, om det kan blive grundlaget for en ny egen indtægt på EU's budget.

3.        Spørgsmålet om egne indtægter vil kræve yderligere drøftelser. Med henblik på dette vil der blive nedsat en gruppe på højt niveau, bestående af medlemmer udpeget af de tre institutioner. Den vil tage hensyn til alt eksisterende og kommende input fra de tre institutioner og fra de nationale parlamenter. Den bør trække på den relevante ekspertise, herunder fra de nationale budget- og skattemyndigheder og fra uafhængige eksperter.

4.        Gruppen foretager en generel gennemgang af ordningen for egne indtægter styret af de overordnede mål om forenkling, gennemsigtighed, lighed og demokratisk ansvarlighed. En første evaluering vil foreligge inden udgangen af 2014. Fremskridtet i arbejdet vurderes på politisk plan på regelmæssige møder mindst én gang hvert halve år.

5.        De nationale parlamenter vil blive indbudt til en interinstitutionel konference i løbet af 2016 for at vurdere resultatet af dette arbejde.

6.        Kommissionen vil på grundlag af resultaterne af dette arbejde vurdere, hvorvidt det er relevant med initiativer vedrørende nye egne indtægter. Denne vurdering vil ske parallelt med den revision, der er omhandlet i artikel 1a i FFR-forordningen med henblik på mulige reformer, der kunne overvejes for den periode, der dækkes af den næste flerårige finansielle ramme.


BEGRUNDELSE

Artikel 311 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde medfører to betydelige ændringer til lovbestemmelserne for EU's egne indtægter. For det første giver den mulighed for at indføre nye eller ophæve eksisterende egne indtægter. For det andet giver den mulighed for Rådet at fastsætte gennemførelsesforanstaltninger for Unionens egne indtægter, forudsat at dette er fastsat i den afgørelse, der er vedtaget, om fastsættelse af bestemmelserne for ordningen for egne indtægter. Artikel 311 i TEUF fastsætter også en særlig lovgivningsprocedure for vedtagelse af afgørelsen om egne indtægter: Rådet træffer afgørelse med enstemmighed og efter høring af Europa-Parlamentet.

Disse nye traktatbestemmelser er blevet anvendt i fuldt omfang i Kommissionens forslag. Der blev foreslået en afskaffelse af de eksisterende momsbaserede indtægter og oprettelse af to nye egentlige egne indtægter, baseret på en ny moms og en FT-afgift, hvorved andelen af medlemsstaternes BNI-bidrag vil blive reduceret til maksimalt 40 % af EU's egne indtægter. Kommissionen foreslog også at erstatte alle rabatter og korrektionsmekanismer med en ordning med faste beløb, der skal anvendes i perioden 2014-2020. Sidst men ikke mindst reducerede Kommissionens forslag opkrævningsomkostningerne til en mere realistisk andel på 10 % sammenlignet med de 25 % i FFR-perioden 2007-2013.

Et overvældende flertal i Europa-Parlamentet har kraftigt støttet Kommissionens forslag fra begyndelsen, idet det fandt, at det var et godt grundlag for en reform af finansieringen af EU-budgettet, der dermed fører til en ordning med egentlige, klare, enkle og retfærdige egne indtægter.

Rådet behandlede imidlertid ikke Kommissionens forslag med den opmærksomhed, de fortjente. For så vidt angår især forslagene om de to nye egne indtægter, blev der ikke gjort fremskridt: Den foreslåede reform af momsen blev ikke accepteret, fordi den skulle tilpasses yderligere; FT-afgiften under det forstærkede samarbejde er endnu ikke blevet vedtaget, og der er ikke nogen forpligtelse med hensyn til, om den kan udgøre grundlaget for en ny egen indtægt for EU-budgettet.

Det aktuelle udkast til Rådets afgørelse har derfor til formål at gennemføre Det Europæiske Råds konklusioner af 7. og 8. februar 2013 og ændre de eksisterende afgørelser om egne indtægter på følgende punkter:

•          ændring af loftet for egne indtægter for betalingsbevillinger til 1,23 % af EU’s BNI (sammenlignet med 1,24 % indtil nu), og for forpligtelsesbevillinger til 1,29 % af EU’s BNI (sammenlignet med 1,31 % indtil nu)

•          ændring af procentsatsen for opkrævningsomkostninger, som medlemsstaterne beholder fra traditionelle egne indtægter til 20 % (i forhold til 25 % indtil nu)

•          da forslaget om at reformere momsen ikke vandt støtte i Rådet, forbliver bestemmelserne uændrede, som de er fastsat i den nuværende afgørelse om egne indtægter

•          den britiske rabat opretholdes såvel som rabatterne på rabatterne til Østrig, Tyskland, Nederlandene og Sverige og de reducerede momsbidragssatser til Tyskland, Nederlandene og Sverige, herudover vil Nederlandene, Sverige og Danmark have rabatter med faste beløb i løbet af den næste FFR, mens Østrig kun vil have den i de tre første år (indtil 2016)

•         indsættelse af en bestemmelse, der gør det muligt at fastsætte gennemførelsesforanstaltninger.

Europa-Parlamentet har allerede givet udtryk for sin skuffelse over, at Rådet ikke har været i stand til at gøre nogle fremskridt med hensyn til reformen af ordningen for egne indtægter på grundlag af Kommissionens lovgivningsforslag og til trods for det fortsatte pres fra Europa-Parlamentet.

Ordførerne foreslår i anerkendelse af de begrænsede lovgivningsbeføjelser, som Europa-Parlamentet er tildelt som led i høringsproceduren, en række ændringer til Rådets udkast, for at gentage Parlamentets langvarige politiske holdning til egne indtægter. Disse ændringsforslag har også frem for alt til formål at afspejle den store betydning, som Parlamentet tillægger oprettelsen af Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter og de kommende skridt, som der skal tages i retning af en vellykket reform af ordningen for egne indtægter i den periode, der dækkes af den næste flerårige finansielle ramme. Ordførerne ønsker at fremhæve de store forventninger, som Parlamentet tillægger Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter, som bør indkaldes snarest muligt med henblik på at opfylde målene og tidsplanen i den fælles erklæring om oprettelse af Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter, der er knyttet som bilag til forordningen om den flerårige finansielle ramme (2014-2020).


PROCEDURE

Titel

Ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

Referencer

05602/2014 – C7-0036/2014 – COM(2011)0510COM(2011)0739 – C7-0203/2011 – 2011/0183(CNS)

Dato for høring af EP

18.7.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

13.9.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

13.9.2011

ECON

13.9.2011

REGI

13.9.2011

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

25.3.2014

ECON

13.9.2011

REGI

12.7.2011

 

Ordfører

       Dato for valg

Anne E. Jensen

28.9.2011

Jean-Luc Dehaene

28.9.2011

 

 

Dato for vedtagelse

1.4.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Rübig

Dato for indgivelse

7.4.2014

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik