IZVJEŠĆE o nacrtu Odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

7.4.2014 - (05602/2014 – C7‑0036/2014 – 2011/0183(CNS)) - *

Odbor za proračune
Izvjestitelji: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen


Postupak : 2011/0183(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0271/2014
Podneseni tekstovi :
A7-0271/2014
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu Odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

(05602/2014 – C7‑0036/2014 – 2011/0183(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir nacrt Vijeća (05602/2014),

–       uzimajući u obzir članak 311. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7‑0036/2014),

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 29. ožujka 2007. o budućnosti vlastitih sredstava Europske unije,[1]

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. lipnja 2011. o ulaganju u budućnost: novi višegodišnji financijski okvir za konkurentnu, održivu i uključivu Europu[2],

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. lipnja 2012. o višegodišnjem financijskom okviru i vlastitim sredstvima,[3]

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 23. listopada 2012. s ciljem postizanja pozitivnog ishoda u postupku usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira,[4]

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 13. ožujka 2013. o zaključcima Europskog vijeća od 7. i 8. Veljače 2013. u vezi s višegodišnjim financijskim okvirom,[5]

–         uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. srpnja 2013. o političkom sporazumu oko višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.,[6]

–       uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A7‑0271/2014),

1.      prihvaća nacrt Vijeća s predloženim izmjenama;

2.      poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.      poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti svoj nacrt;

4.      poziva skupinu na visokoj razini za vlastita sredstva da iznese svoju prvu procjenu sustava vlastitih sredstava do kraja 2014.; očekuje da će ta skupina iznijeti prijedloge za prevladavanje nedostataka trenutačnog sustava kako bi se otvorio put reformi – rukovođenoj općim ciljevima jednostavnosti, transparentnosti, pravičnosti i demokratske odgovornosti – koja bi postala operativna u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru;

5.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Nacrt Odluke

Uvodna izjava 8.a (nova)

 

Nacrt Vijeća

Izmjena

 

(8a) Europski parlament je neprekidno tražio da se proračun Unije u cijelosti financira vlastitim sredstvima, kako je određeno Ugovorom, te je redovito isticao nedostatke i ograničenja postojećeg sustava vlastitih sredstava koji je netransparentan, nepravedan, ne podliježe parlamentarnom nadzoru, izuzetno složen i potpuno nerazumljiv europskim građanima koji na kraju snose posljedice. Europski parlament smatra da se takvim sustavom u suštini krši slovo i duh Ugovora.

Amandman  2

Nacrt Odluke

Uvodna izjava 8.b (nova)

 

Nacrt Vijeća

Izmjena

 

(8b) Europski parlament smatra da je sadašnjim sustavom financiranja Unije, pri čemu otprilike 74 % prihoda potječe od nacionalnih doprinosa na temelju BND-a i 11 % od postojećih statističkih doprinosa koji se temelje na PDV-u, samo potkrijepljena logika „pravedne dobiti” koja je prevladala u svakoj raspravi u Vijeću, i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani proračuna Unije, te je takav sustav doveo do uvođenja složenih i nejasnih rabata i drugih mehanizama korekcije i pridonio stalnom problemu manjka odobrenih sredstava za plaćanja u godišnjem proračunskom postupku. Europski parlament također smatra da se sadašnjim sustavom onemogućuje okupljanje dovoljne većine u Vijeću koja bi u godišnjim proračunima odredila dovoljnu razinu odobrenih sredstava za plaćanja kako bi se ispunile pravne i političke obveze EU-a.

Amandman  3

Nacrt Odluke

Uvodna izjava 8.c (nova)

 

Nacrt Vijeća

Izmjena

 

(8c) Europski parlament snažno se zauzimao za dubinsku reformu sustava vlastitih sredstava koji bi se trebalo vratiti na sustav pravih, jasnih, jednostavnih i pravednih vlastitih sredstava. Europski parlament utvrdio je da se zakonodavnim prijedlozima Komisije o vlastitim sredstvima iz lipnja 2011. ide u pravom smjeru te da ih je kao takve od početka podupirala golema većina u Europskom parlamentu; Europski parlament žali što Vijeće nije moglo postići nikakav napredak u reformiranju sustava vlastitih sredstava na temelju tih zakonodavnih prijedloga. Europski parlament žali što su konačnim političkim sporazumom Europskog vijeća od 8. veljače 2013. čak uvedeni novi rabati i iznimke.

Amandman  4

Nacrt Odluke

Uvodna izjava 8.d (nova)

 

Nacrt Vijeća

Izmjena

 

(8d) Dogovorom triju institucija Unije uspostavljena je skupina na visokoj razini za vlastita sredstva, kako je utvrđeno u Zajedničkoj izjavi o vlastitim sredstvima, koja čini dio političkog sporazuma o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014. – 2020. Ta skupina na visokoj razini provodi opće preispitivanje sustava vlastitih sredstava rukovodeći se općim ciljevima jednostavnosti, transparentnosti, pravičnosti i demokratske odgovornosti. Potrebno je ispitati sve vidove reforme sustava vlastitih sredstava. Prva procjena bit će dostupna krajem 2014.

Amandman  5

Nacrt Odluke

Uvodna izjava 8.e (nova)

 

Nacrt Vijeća

Izmjena

 

(8e) Ishod rada skupine na visokoj razini procjenjuje se na međuinstitucionalnoj konferenciji tijekom 2016., uz sudjelovanje nacionalnih parlamenata. Na temelju rezultata ovog rada, Komisija će procijeniti jesu li nove inicijative za vlastita sredstva prikladne. Procjena se vrši istodobno s preispitivanjem/revizijom višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. nakon izbora, koje Komisija treba pokrenuti najkasnije do kraja 2016. Europski parlament vjeruje da bi se radom skupine na visokoj razini trebao otvoriti put dogovoru o mogućim reformama i njihovoj provedbi u razdoblju obuhvaćenom sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom.

PRILOG

Zajednička izjava o vlastitim sredstvima

1.        Prema članku 311. UFEU-a, Unija sebi osigurava sredstva potrebna za postizanje svojih ciljeva i provođenje svojih politika; u članku se također utvrđuje da se proračun, ne dovodeći u pitanje ostale prihode, u cijelosti financira vlastitim sredstvima. Članak 311. upućuje na to da Vijeće, odlučujući u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom, jednoglasno i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom donosi odluku o sustavu vlastitih sredstava i da, u tom kontekstu, Vijeće može uspostaviti nove kategorije vlastitih sredstava ili ukinuti postojeće kategorije.

2.        Na toj osnovi Komisija je u lipnju 2011. predstavila niz prijedloga za reformu sustava vlastitih sredstava Unije. Na sastanku od 7. do 8. veljače Europsko vijeće suglasilo se da se pri raspodjeli vlastitih sredstava treba rukovoditi općim ciljevima jednostavnosti, transparentnosti i pravičnosti. Osim toga, Europsko vijeće pozvalo je Vijeće da nastavi raditi na prijedlogu Komisije o novim vlastitim sredstvima na temelju poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Također je pozvalo države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji u području poreza na financijske transakcije (FTT) da ispitaju bi li on mogao postati osnova za novo vlastito sredstvo proračuna EU-a.

3.        Pitanje vlastitih sredstava potrebno je dalje razraditi. U tu će se svrhu sazvati skupina na visokoj razini, čije članove imenuju tri institucije. U obzir će se uzeti svi sadašnji ili budući doprinosi koje mogu podnijeti tri europske institucije i nacionalni parlamenti. Trebala bi se oslanjati na odgovarajuće stručno znanje, uključujući stručnjake iz nacionalnih proračunskih i poreznih tijela te neovisne stručnjake.

4.        Skupina će obaviti opći pregled sustava vlastitih sredstava rukovodeći se sveobuhvatnim ciljevima jednostavnosti, transparentnosti, pravičnosti i demokratske odgovornosti. Prva procjena bit će dostupna krajem 2014. Napredak u radu procijeniti će se na političkoj razini na redovnim sastancima, najmanje jednom svakih šest mjeseci.

5.        Nacionalni parlamenti bit će pozvani na međuinstitucionalnu konferenciju tijekom 2016. kako bi se ocijenio ishod ovog rada.

6.        Na temelju rezultata tog rada, Komisija će procijeniti jesu li nove inicijative za vlastita sredstva prikladne. Ta će se procjena obaviti paralelno s pregledom iz članka 1.a Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru kako bi se mogle razmotriti moguće reforme za razdoblje obuhvaćeno sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom.

EXPLANATORY STATEMENT

Article 311 of the Treaty on the Functioning of the European Union brings two significant changes to the legal provisions related to the EU own resources. Firstly, it provides for the possibility to establish new or to abolish existing own resources. Secondly, it allows for the Council to lay down implementing measures for the Union’s own resources, at the condition that this is provided for in the adopted decision laying down the provisions relating to the system of own resources. Article 311 TFEU also sets out the special legislative procedure for the adoption of the Own Resources Decision: the Council shall act unanimously and after consulting the European Parliament.

The Commission’s proposal made full use of these new Treaty provisions. It proposed the abolition of the existing VAT-based resources and the creation of two genuine own resources, a new VAT and an FTT own resource, thereby reducing the share of Member States’ GNI contributions to a maximum of 40% of total EU revenue. The Commission also proposed to replace all rebates and correction mechanisms by a system of lump sums to be applied for the period 2014-2020. Last but not least, the Commission’s proposal reduced the collecting costs to a more realistic proportion of 10%, to be compared to 25% in the 2007-2013 MFF period.

The overwhelming majority of the European Parliament has strongly supported the Commission’s proposals from the outset, as it considered that it provided a solid basis for a reform of the financing of the EU budget leading to a system of genuine, clear, simple and fair own resources.

However the Council did not consider, with the attention they deserved, the Commission’s proposals. As regards especially the proposals on the two new own resources, no progress was achieved: the proposed reform of the VAT was not accepted on the grounds that it needed further work; the FTT under enhanced cooperation has not yet been adopted and there is no commitment on whether it can provide the base for a new own resource for the EU budget.

Consequently, the present draft Council decision aims at implementing the European Council conclusions of 7 and 8 February 2013 and modifies the existing ORD on the following points:

•          Change of the own resources ceiling for payment appropriations to 1,23% of EU GNI (as compared to 1,24% until now), and for commitment appropriations to 1,29% of EU GNI (as compared to 1,31% until now);

•          Change of the percentage of collection costs Member States retain from traditional own resources to 20% (as compared to 25% until now);

•          Because the proposal to reform the VAT did not gain support in the Council, the provisions remain as they stand in the current ORD;

•          The UK rebate is maintained, as well as the rebates on the rebate for Austria, Germany, the Netherlands and Sweden and the reduced VAT-rates of call for DE, NL and SE; In addition NL, SE and DK will have lump-sum rebates for the duration of the next MFF, while AT will have one only for the first three years (until 2016);

•          Insertion of a provision allowing for laying down implementing measures.

The European Parliament has already expressed its disappointment that the Council has not been able to make any progress on the reform of the own resources system on the basis of the Commission’s legislative proposals and despite the continuous pressure from the side of the European Parliament.

Acknowledging the limited legislative power that is granted to the European Parliament under the consultation procedure, your rapporteurs propose a number of amendments to the Council’s draft, in order to reinstate the long-standing political position of the Parliament on own resources. Most importantly, these amendments also aim at reflecting the high importance that the Parliament attaches to the establishment of the High-Level group on own resources and the future steps that need to be taken towards a successful reform of the own resources system for the period covered by the next multiannual financial framework. Your rapporteurs wish to emphasize the high expectations that the Parliament places on the High Level Group on Own Resources, which should be convened without any delay, in order to comply with the objectives and the calendar set in the joint declaration establishing the High Level Group on Own resources, annexed to the MFF (2014-2020) regulation.

POSTUPAK

Naslov

Sustav vlastitih sredstava Europske unije

Referentni dokumenti

05602/2014 – C7-0036/2014 – COM(2011)0510COM(2011)0739 – C7-0203/2011 – 2011/0183(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

18.7.2011

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

13.9.2011

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

13.9.2011

ECON

13.9.2011

REGI

13.9.2011

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

Datum odluke

CONT

25.3.2014

ECON

13.9.2011

REGI

12.7.2011

 

Izvjestitelj(i)

Datum imenovanja

Anne E. Jensen

28.9.2011

Jean-Luc Dehaene

28.9.2011

 

 

Datum usvajanja

1.4.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Paul Rübig

Datum podnošenja

7.4.2014