Pranešimas - A7-0271/2014Pranešimas
A7-0271/2014

PRANEŠIMAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto

7.4.2014 - (05602/2014 – C7‑0036/2014 – 2011/0183(CNS)) - *

Biudžeto komitetas
Pranešėjai: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen


Procedūra : 2011/0183(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0271/2014
Pateikti tekstai :
A7-0271/2014
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto

(05602/2014 – C7‑0036/2014 – 2011/0183(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos projektą (05602/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311 straipsnio 3 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0036/2014),

–       atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių ateities[1],

–       atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“[2],

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių[3],

–       atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją siekiant teigiamos daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties[4],

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos[5],

–       atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos[6],

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0271/2014),

1.      pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti savo projektą;

4.      ragina nedelsiant sušaukti Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais inauguracinį susitikimą, kad iki 2014 m. būtų parengtas pirmasis nuosavų išteklių sistemos vertinimas; tikisi, kad ši grupė pateiks pasiūlymų dėl esamos sistemos trūkumų šalinimo siekiant pasirengti reformos, kuri būtų grindžiama bendrais paprastumo, skaidrumo, teisingumo ir demokratinės atskaitomybės tikslais, įgyvendinimui per kitą DFP laikotarpį;

5.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Sprendimo projektas

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos projektas

Pakeitimas

 

(8a) Europos Parlamentas nuolat ragino užtikrinti, kad visas Sąjungos biudžetas būtų finansuojamas nuosavais ištekliais, kaip nustatyta Sutartyje, taip pat reguliariai pabrėžė esamos nuosavų išteklių sistemos trūkumus ir ribas, t. y. jos neskaidrumą, nesąžiningumą, tai, kad jai netaikoma parlamentinė kontrolė, ji yra itin sudėtinga ir visiškai nesuprantama ES piliečiams, kurie galiausiai jaučia to pasekmes. Europos Parlamentas mano, kad tokia sistema iš esmės prieštaraujama Sutarties nuostatoms ir dvasiai;

Pakeitimas  2

Sprendimo projektas

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos projektas

Pakeitimas

 

(8b) Europos Parlamentas mano, kad taikant dabartinę Sąjungos finansavimo sistemą, pagal kurią maždaug 74 proc. įplaukų gaunama iš nacionalinių įnašų, pagrįstų BNP, ir 11 proc. – iš esamų statistinių PVM pagrįstų įnašų, buvo tik dar labiau įtvirtinta tinkamos grąžos logika, vyravusi per kiekvienus Tarybos debatus, kalbant tiek apie Sąjungos biudžeto įplaukas, tiek apie išlaidas, ir dėl to buvo pradėtos taikyti sudėtingos ir neskaidrios korekcijos ir kiti koreguojamieji mechanizmai ir taip prisidedama prie nuolatinės mokėjimų trūkumo problemos vykdant metinę biudžeto procedūrą; Europos Parlamentas mano, kad pagal dabartinę sistemą trukdoma susiformuoti pakankamai daugumai Taryboje, kad būtų galima įtraukti į metinius biudžetus pakankamo dydžio mokėjimų asignavimus siekiant įvykdyti ES teisines prievoles ir politinius įsipareigojimus;

Pakeitimas  3

Sprendimo projektas

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos projektas

Pakeitimas

 

(8c) Europos Parlamentas tvirtai rėmė išsamią nuosavų išteklių sistemos reformą, kurią įgyvendinus būtų sugrįžta prie tikrų, aiškių, paprastų ir sąžiningų nuosavų išteklių sistemos. Europos Parlamentas laikėsi nuomonės, kad Komisijos 2011 m. birželio mėn. pateiktuose pasiūlymuose dėl teisės akto dėl nuosavų išteklių imamasi tinkamų veiksmų, ir juos nuo pat pradžių rėmė didžioji Europos Parlamento dauguma. Europos Parlamentas apgailestauja, kad Taryba nesugebėjo padaryti pažangos siekiant reformuoti nuosavų išteklių sistemą remiantis minėtais pasiūlymais dėl teisės akto. Europos Parlamentas apgailestauja, kad pagal 2013 m. vasario 8 d. galutinį Europos Vadovų Tarybos politinį susitarimą netgi taikomos naujos grąžinamosios išmokos ir išimtys;

Pakeitimas  4

Sprendimo projektas

8 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos projektas

Pakeitimas

 

(8d) Aukšto lygio grupė nuosavų išteklių klausimais įsteigta bendru trijų Sąjungos institucijų sutarimu, kaip nurodoma Bendroje deklaracijoje dėl nuosavų išteklių, kuri sudaro politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. DFP dalį. Ši aukšto lygio grupė atliks bendrą nuosavų išteklių sistemos peržiūrą, atsižvelgdama į bendrus paprastumo, skaidrumo, teisingumo ir demokratinės atskaitomybės tikslus. Turi būti išnagrinėti visi nuosavų išteklių sistemos reformos aspektai. Pirmasis vertinimas bus parengtas 2014 m. pabaigoje;

Pakeitimas  5

Sprendimo projektas

8 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos projektas

Pakeitimas

 

(8e) Aukšto lygio grupės darbo rezultatai bus vertinami per 2016 m. vyksiančią tarpinstitucinę konferenciją, dalyvaujant nacionaliniams parlamentams. Remdamasi šio darbo rezultatais Komisija įvertins, ar naujos nuosavų išteklių iniciatyvos yra tikslingos. Šis vertinimas bus atliktas kartu su 2014–2020 m. DFP porinkimine peržiūra ir (arba) persvarstymu, kurį Komisija pradės ne vėliau kaip 2016 m. pabaigoje. Europos Parlamentas mano, kad Aukšto lygio grupės darbas turėtų padėti susitarti dėl galimų reformų ir jas įgyvendinti kitos DFP laikotarpiu;

PRIEDAS

Bendras pareiškimas dėl nuosavų išteklių

1.  Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 311 straipsniu, Sąjunga pasirūpina savo tikslams pasiekti ir savo politikai įgyvendinti reikalingomis priemonėmis; jame taip pat nurodyta, kad neatmetant kitų įplaukų, visas biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais. 311 straipsnio trečioje pastraipoje nurodyta, kad Taryba, spręsdama vieningai pagal specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priima sprendimą dėl nuosavų išteklių sistemos ir kad tokiu būdu Taryba gali nustatyti naujas nuosavų išteklių kategorijas arba panaikinti esamą kategoriją.

2.  Remdamasi tuo, 2011 m. birželio mėn. Komisija pateikė kelis pasiūlymus, kuriais siekiama reformuoti Sąjungos nuosavų išteklių sistemą. 2013 m. vasario 7–8 d. susitikime Europos Vadovų Taryba susitarė, kad nustatant nuosavų išteklių tvarką reikėtų vadovautis bendrais paprastumo, skaidrumo ir teisingumo tikslais. Be to, Europos Vadovų Taryba paragino Tarybą tęsti darbą dėl Komisijos pasiūlymo dėl naujų pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) grindžiamų nuosavų išteklių. Ji taip pat paprašė tvirtesniame bendradarbiavime finansinių sandorių mokesčio srityje dalyvaujančių valstybių narių apsvarstyti, ar tai negalėtų tapti ES biudžeto naujų nuosavų išteklių baze.

3.  Nuosavų išteklių klausimu reikia dirbti toliau. Todėl bus sušaukta aukšto lygio grupė, kurią sudarys šių trijų institucijų paskirti nariai. Ji atsižvelgs į bet kokį esamą ar būsimą indėlį, kurį gali padaryti šios trys Europos institucijos bei nacionaliniai parlamentai. Ši grupė turėtų remtis atitinkamomis ekspertinėmis žiniomis, įskaitant nacionalinių biudžeto valdymo ir fiskalinių institucijų bei nepriklausomų ekspertų žinias.

4.  Grupė atliks bendrą nuosavų išteklių sistemos peržiūrą vadovaudamasi bendrais paprastumo, skaidrumo, teisingumo ir demokratinės atskaitomybės tikslais. Pirmasis įvertinimas bus parengtas 2014 m. pabaigoje. Darbo pažanga bus politiniu lygiu vertinama reguliariuose posėdžiuose bent kartą per šešis mėnesius.

5.  Nacionaliniai parlamentai bus pakviesti į tarpinstitucinę konferenciją 2016 m., siekiant įvertinti šio darbo rezultatus.

6.  Remdamasi šio darbo rezultatais Komisija įvertins, ar naujos nuosavų išteklių iniciatyvos yra tikslingos. Šis įvertinimas bus atliekamas tuo pačiu metu kaip ir DFP reglamento 1a straipsnyje nurodyta peržiūra siekiant apsvarstyti galimas reformas kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu.

AIŠKINAMOJI DALIS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311 straipsniu padaromi du svarbūs teisės nuostatų, susijusių su ES nuosavais ištekliais, pakeitimai. Pirmiausia, juo numatoma galimybė nustatyti naujus nuosavus išteklius arba juos panaikinti. Be to, Tarybai suteikiama galimybė nustatyti Sąjungos nuosavų išteklių įgyvendinimo priemones, jeigu tai numatoma priimtame sprendime, kuriame pateikiamos nuosavų išteklių sistemos nuostatos. SESV 311 straipsnyje nustatoma speciali teisėkūros procedūra siekiant priimti sprendimą dėl nuosavų išteklių: Taryba sprendimą priima vieningai ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Komisijos pasiūlyme visapusiškai pasinaudojama šiomis naujomis Sutarties nuostatomis. Jame siūloma panaikinti esamus PVM pagrįstus išteklius ir sukurti du naujus tikrus nuosavus išteklius – naujus PVM ir finansinių sandorių mokesčiu (FSM) pagrįstus nuosavus išteklius ir taip sumažinti valstybių narių BNP pagrįstus įnašus, kad jie sudarytų ne daugiau kaip 40 proc. visų ES įplaukų. Komisija taip pat pasiūlė pakeisti visas korekcijas ir koreguojamuosius mechanizmus vienkartinių sumų sistema, kuri būtų taikoma 2014–2020 m. laikotarpiu. Galiausiai, Komisijos pasiūlymu buvo sumažintos surinkimo sąnaudos iki labiau realistinės 10 proc. dalies, palyginti su 25 proc. 2007–2013 m. DFP laikotarpiu.

Komisijos pasiūlymus nuo pat pradžių ryžtingai rėmė didžioji Europos Parlamento dauguma, nes buvo manoma, kad pasiūlymais suteikiamas tvirtas pagrindas siekiant reformuoti ES biudžeto finansavimą ir sukurti tikrų, aiškių, paprastų ir sąžiningų nuosavų išteklių sistemą.

Tačiau Taryba nepakankamai svarstė Komisijos pasiūlymus. Ypač turint omenyje pasiūlymus dėl dviejų naujų nuosavų išteklių, nepadaryta jokios pažangos: pasiūlyta PVM reforma nepatvirtinta dėl to, kad turėjo būti tobulinama, o tvirčiau bendradarbiaujant taikomas FSM mokestis dar nepatvirtintas ir nėra įsipareigota jo naudoti kaip pagrindo naujam ES biudžeto nuosavam ištekliui nustatyti.

Taigi dabartiniu Tarybos sprendimo projektu siekiama įgyvendinti Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 7–8 d. išvadas ir iš dalies pakeičiamas esamas sprendimas dėl nuosavų išteklių, numatant:

•          naują nuosavų išteklių viršutinę ribą, nustatytą mokėjimų asignavimams, kuri būtų 1,23 proc. ES BNP (palyginti su 1,24 proc. iki šiol), ir įsipareigojimų asignavimams, kuri būtų 1,29 proc. ES BNP (palyginti su 1,31 proc. iki šiol);

•          naują surinkimo išlaidų, kurias patiria valstybės narės taikant tradicinių nuosavų išteklių sistemą, procentinę dalį, kuri būtų 20 proc. (palyginti su 25 proc. iki šiol);

•          kadangi Taryba neparėmė pasiūlymo reformuoti PVM, atitinkamos nuostatos lieka tokios pačios, kaip ir dabartiniame sprendime dėl nuosavų išteklių;

•          toliau taikyti korekciją Jungtinės Karalystės naudai, taip pat korekcijas, taikomas korekcijai Austrijos, Nyderlandų, Švedijos ir Vokietijos naudai, ir sumažintus PVM pareikalavimo tarifus Nyderlandų, Švedijos ir Vokietijos atvejais. Be to, kitu DFP laikotarpiu Nyderlandams, Švedijai ir Vokietijai bus taikomos vienkartinės sumos korekcijos, o Austrijai tokia korekcija bus taikoma tik pirmuosius trejus metus (iki 2016 m.);

•          įtraukti naują nuostatą, pagal kurią leidžiama numatyti įgyvendinimo priemones.

Europos Parlamentas jau pareiškė apgailestavimą dėl to, kad Tarybai nepavyko pasiekti pažangos nuosavų išteklių sistemos reformos srityje remiantis Komisijos pasiūlymais dėl teisės akto, nors Europos Parlamentas nuolat darė spaudimą.

Pripažindami, kad pagal konsultavimosi procedūrą Europos Parlamentui suteikti riboti teisėkūros įgaliojimai, pranešėjai siūlo keletą Tarybos projekto pakeitimų, kuriais siekiama iš naujo įtraukti ilgalaikę Parlamento politinę poziciją dėl nuosavų išteklių. Svarbiausia, šiais pakeitimais taip pat siekiama atspindėti svarbą, kurią Parlamentas skiria Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais sudarymui ir būsimiems veiksmams, kurių reikia imtis siekiant sėkmingos nuosavų išteklių sistemos reformos kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu. Pranešėjai norėtų pabrėžti, kad Parlamento lūkesčiai, susiję su Aukšto lygio grupe nuosavų išteklių klausimais, yra dideli, taigi, ji turėtų būti nedelsiant sušaukta, kad galėtų laikytis prie 2014–2020 m. DFP reglamento pridėtoje bendroje deklaracijoje, kuria įsteigiama Aukšto lygio grupė nuosavų išteklių klausimais, nurodytų tikslų ir tvarkaraščio.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistema

Nuorodos

05602/2014 – C7-0036/2014 – COM(2011)0510COM(2011)0739 – C7-0203/2011 – 2011/0183(CNS)

Konsultacijos su EP data

18.7.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

13.9.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

13.9.2011

ECON

13.9.2011

REGI

13.9.2011

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CONT

25.3.2014

ECON

13.9.2011

REGI

12.7.2011

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Anne E. Jensen

28.9.2011

Jean-Luc Dehaene

28.9.2011

 

 

Priėmimo data

1.4.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Paul Rübig

Pateikimo data

7.4.2014