NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 812/2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu

8. 4. 2014 - (06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD)) - ***II

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Raül Romeva i Rueda

Postup : 2012/0216(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0272/2014
Předložené texty :
A7-0272/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 812/2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu

(06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (06103/1/2014 – C7-0100/2014),

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. listopadu 2012[1],

–       s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[2] k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2012)0447),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov pro druhé čtení (A7-0272/2014),

1.      schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.      konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

3.      pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady akt podepsal v souladu s čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.      pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co se ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Poté co byl dne 16. dubna 2013 v plénu přijat postoj Parlamentu v prvním čtení, byla zahájena jednání s řeckým předsednictvím s cílem brzy dosáhnout dohody v rámci druhého čtení. Vyjednávací týmy Parlamentu a Rady dosáhly v této záležitosti dohody po jednom kole třístranných jednání dne 30. ledna 2014. Znění této dohody bylo výboru PECH předloženo k hlasování o přijetí dne 11. února 2014 a bylo jednomyslně přijato. Na základě přijetí dohody ve výboru se jeho předseda ve svém dopise, který zaslal předsedovi Výboru stálých zástupců, zavázal doporučit plénu přijetí postoje Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů. Po provedení právně-jazykové revize textu přijala Rada dne 4. března 2014 svůj postoj v prvním čtení, a potvrdila tak dohodu ze dne 30. ledna 2014.

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jež byla uzavřena při třístranných jednáních, zpravodaj doporučuje výboru, aby text přijal bez dalších pozměňovacích návrhů. Zpravodaj by chtěl zdůraznit zejména tyto prvky kompromisního návrhu:

Vzhledem k nedostatkům tohoto nařízení, na něž upozornila Komise, je nutné do konce roku 2015 přezkoumat přiměřenost a účinnost ustanovení nařízení pro ochranu kytovců. Na tomto základě a bude-li to vhodné, musí Komise zvážit předložení celkového legislativního návrhu Evropskému parlamentu a Radě s cílem zaručit účinnou ochranu kytovců, a to i prostřednictvím regionalizace.

Komise bude zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci k aktualizaci technických specifikací a podmínek užívání akustických odpuzujících zařízení, zejména charakteristik signálu a příslušných použití, s cílem přizpůsobit právní předpisy technickému a vědeckému pokroku. Komise poskytne na provedení těchto úprav dostatečnou dobu.

Komisi je pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřena na čtyři roky.

POSTUP

Název

Změna nařízení Rady (ES) č. 812/2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu a kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98

Referenční údaje

06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

16.4.2013                     T7-0104/2013

Návrh Komise

COM(2012)0447 - C7-0213/2012

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Radyprvním čtení

13.3.2014

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

13.3.2014

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Raül Romeva i Rueda

11.3.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

18.3.2014

 

 

 

Datum přijetí

7.4.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, Jens Nilsson, Ioannis A. Tsoukalas

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Liam Aylward

Datum předložení

8.4.2014