Procedure : 2012/0216(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0272/2014

Indgivne tekster :

A7-0272/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 7.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0414

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 152kWORD 66k
8.4.2014
PE 530.050v01-00 A7-0272/2014

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri

(06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Raül Romeva i Rueda

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri

(06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (06103/1/2014 – C7‑0100/2014),

–       der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. november 2012(1),

–       der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0447),

–       der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–       der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Fiskeriudvalget (A7-0272/2014),

1.      godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.      konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.      pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.      pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 11 af 15.1.2013, s. 85.

(2)

Vedtagne tekster af 16.4.2013, P7_TA(2013)0104.


BEGRUNDELSE

Efter vedtagelsen af Parlamentets førstebehandlingsholdning på plenarmødet den 16. april 2013 blev der etableret kontakt til det græske formandskab med henblik på at nå frem til en hurtig andenbehandlingsaftale. Efter en trilogrunde nåede Parlamentets og Rådets forhandlingsgrupper til enighed om denne sag den 30. januar 2014. Aftalens tekst blev forelagt Fiskeriudvalget til godkendelse den 11. februar 2014 og blev enstemmigt godkendt. På grundlag af udvalgets godkendelse anbefalede Fiskeriudvalgets formand i sin skrivelse til formanden for Coreper, at plenarforsamlingen godkendte Rådets førstebehandlingsholdning uden ændringer. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning den 4. marts 2014 og bekræftede dermed aftalen fra den 30. januar 2014.

Eftersom Rådets førstebehandlingsholdning er i overensstemmelse med den aftale, der blev opnået enighed om under trilogmøderne, anbefaler ordføreren, at udvalget accepterer den uden yderligere ændringer. Ordføreren vil især gerne fremhæve følgende elementer i kompromiset:

I betragtning af de mangler, som Kommissionen har konstateret ved denne forordning, bør relevansen og effektiviteten af bestemmelserne om beskyttelse af hvaler heri revideres inden udgangen af 2015. Kommissionen bør på grundlag af dette, og hvis det er relevant, overveje at forelægge et overordnet lovgivningsmæssigt forslag for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på sikring af en effektiv beskyttelse af hvaler, herunder gennem regionaliseringsprocessen.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ajourføre tekniske specifikationer og betingelser for anvendelse af akustiske alarmer, især de dertilhørende signal- og anbringelsesspecifikationer, med det formål at tilpasse reguleringen til den videnskabelige og tekniske udvikling. Kommissionen skal give tilstrækkelig tid til gennemførelsen af disse tilpasninger.

Kommissionens beføjelse til at vedtage delegerede retsakter begrænses til fire år.


PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og ændring af forordning (EF) nr. 88/98

Referencer

06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

16.4.2013                     T7-0104/2013

Kommissionens forslag

COM(2012)0447 - C7-0213/2012

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

13.3.2014

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

13.3.2014

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Raül Romeva i Rueda

11.3.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

18.3.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.4.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, Jens Nilsson, Ioannis A. Tsoukalas

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Liam Aylward

Dato for indgivelse

8.4.2014

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik