SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 812/2004, millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades

  8.4.2014 - (06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD)) - ***II

  Kalanduskomisjon
  Raportöör: Raül Romeva i Rueda

  Menetlus : 2012/0216(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0272/2014
  Esitatud tekstid :
  A7-0272/2014
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 812/2004, millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades

  (06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06103/1/2014 – C7‑0100/2014),

  –       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. novembri 2012. aasta arvamust,[1]

  –       võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[2] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0447) suhtes,

  –       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

  –       võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

  –       võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0272/2014),

  1.      kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

  2.      märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

  3.      teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

  4.      teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  5.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  SELETUSKIRI

  Pärast seda, kui täiskogu võttis 16. aprillil 2013. aastal vastu Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha, võeti ühendust eesistujariigi Kreekaga, et jõuda kiiresti teise lugemise kokkuleppeni. Pärast 30. jaanuaril 2014 toimunud üht kolmepoolse menetluse läbirääkimistevooru jõudsid parlamendi ja nõukogu läbirääkimisrühmad ettepaneku osas kokkuleppele. Kokkuleppe tekst pandi 11. juunil 2014 kalanduskomisjonis heakskiidu saamiseks hääletusele ja kiideti ühehäälselt heaks. Parlamendikomisjoni antud heakskiidu põhjal teatas selle komisjoni esimees COREPERi esimehele saadetud kirjas, et ta soovitab täiskogul nõukogu esimese lugemise seisukoha muutmata kujul heaks kiita. Pärast õiguslikku ja keelelist kontrolli võttis nõukogu 4. märtsil 2014 vastu oma esimese lugemise seisukoha, millega 30. jaanuari 2014. aasta kokkulepe heaks kiidetakse.

  Et nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas kolmepoolsel kohtumisel saavutatud kokkuleppega, soovitab raportöör komisjonil see muutmata kujul heaks kiita. Raportöör soovib juhtida tähelepanu eelkõige järgmistele kompromissteksti elementidele.

  Käesoleva määruse komisjoni poolt tuvastatud puudusi arvestades tuleb enne 2015. aasta lõppu läbi vaadata, milline on käesoleva määruse sätete asjakohasus ja tulemuslikkus vaalaliste kaitse seisukohalt. Läbivaatamise tulemuste põhjal tuleks komisjonil vajaduse korral kaaluda võimalust esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandlik ettepanek vaalaliste tulemusliku kaitse tagamiseks, sealhulgas piirkondadeks jaotamise kaudu.

  Määruse kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga tuleks anda komisjonile volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, et ajakohastada akustiliste hoiatusseadmete tehnilisi spetsifikatsioone ja kasutamistingimusi, eelkõige signaali tehniliste näitajate ja neile vastavate kohaldamiskriteeriumide osas. Komisjon tagab piisava aja vastavate kohandamismeetmete rakendamiseks.

  Õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile neljaks aastaks.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Nõukogu määruse (EÜ) nr 812/2004 (millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades ja muudetakse määrust (EÜ) nr 88/98) muutmine

  Viited

  06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD)

  EP 1. lugemise kuupäev – P-number

  16.4.2013                     T7-0104/2013

  Komisjoni ettepanek

  COM(2012)0447 - C7-0213/2012

  Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

  13.3.2014

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  PECH

  13.3.2014

   

   

   

  Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

  Raül Romeva i Rueda

  11.3.2014

   

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  18.3.2014

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  7.4.2014

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Izaskun Bilbao Barandica, Jens Nilsson, Ioannis A. Tsoukalas

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Liam Aylward

  Esitamise kuupäev

  8.4.2014