AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács által első olvasatban elfogadott álláspontról

8.4.2014 - (06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD)) - ***II

Halászati Bizottság
Előadó: Raül Romeva i Rueda

Eljárás : 2012/0216(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0272/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0272/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács által első olvasatban elfogadott álláspontról

(06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (06103/1/2014 – C7-0100/2014),

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. november 14-i véleményére[1],

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2012)0447) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[2],

–       tekintettel az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

–       tekintettel a Halászati Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0272/2014),

1.      jóváhagyja a Tanács elsõ olvasatban elfogadott álláspontját;

2.      megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelõen elfogadták;

3.      utasítja elnökét, hogy az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.      utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

5.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának a 2013. április 16-i plenáris ülésen való elfogadását követően a második olvasatbeli megállapodás mielőbbi létrejöttének céljából kapcsolatba lépett a görög elnökséggel. A háromoldalú egyeztetés 2014. január 30-i fordulóját követően a Parlament és a Tanács tárgyalócsoportjai megállapodást értek el a dossziéval kapcsolatban. A megállapodás szövegét 2014. február 11-án bocsátották szavazásra a PECH bizottságban, amely azt egyhangúlag elfogadta. A bizottság jóváhagyása alapján a bizottság elnöke – ahogy azt a Coreper elnökének írt levelében jelezte – javasolta, hogy a plenáris ülés módosítás nélküli fogadja el a Tanács első olvasatbeli álláspontját. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács 2014. március 4-én elfogadta első olvasatbeli álláspontját, megerősítve a 2014. január 30-i megállapodást.

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja megegyezik a háromoldalú egyeztetés során elért megállapodással, az előadó ajánlja a bizottság számára a tanácsi álláspont további módosítások nélküli elfogadását. Az előadó különösen a kompromisszum következő elemeit kívánja kiemelni:

Tekintettel a rendelet Bizottság által feltárt hiányosságaira, 2015 vége előtt felül kell vizsgálni e rendelet előírásinak megfelelőségét és hatékonyságát a cetfélék védelme szempontjából. Ennek alapján a Bizottságnak adott esetben fontolóra kell vennie egy, a cetfélék hatékony védelmének – többek között regionális alapon történő – biztosítását célzó, átfogó jogalkotási javaslat benyújtását az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében az akusztikus riasztóberendezések használatára vonatkozó feltételek és műszaki előírások aktualizálása céljából – különösen e berendezések jelkibocsátási tulajdonságaira és ehhez kapcsolódóan az elhelyezésük jellemzőire vonatkozóan – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. A Bizottság elegendő időt fog biztosítani e kiigazítások végrehajtásához.

A Bizottság négy éves időtartamra kap felhatalmazást felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

ELJÁRÁS

Cím

A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet módosítása

Hivatkozások

06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

16.4.2013                     T7-0104/2013

A Bizottság javaslata

COM(2012)0447 - C7-0213/2012

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

13.3.2014

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

13.3.2014

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Raül Romeva i Rueda

11.3.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

18.3.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.4.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Izaskun Bilbao Barandica, Jens Nilsson, Ioannis A. Tsoukalas

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Liam Aylward

Benyújtás dátuma

8.4.2014