Pranešimas - A7-0272/2014Pranešimas
A7-0272/2014

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose

8.4.2014 - (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD)) - ***II

Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda

Procedūra : 2012/0216(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0272/2014
Pateikti tekstai :
A7-0272/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose

(06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (06103/1/2014 – C7-0100/2014),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto[1] nuomonę,

–       atsižvelgdamas į savo poziciją[2] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0447) per pirmąjį svarstymą,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7-0272/2014),

1.      pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.      pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.      paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.      paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Parlamentui patvirtinus savo poziciją per pirmąjį svarstymą 2013 m. balandžio 16 d. plenariniame posėdyje, buvo užmegzti ryšiai su Tarybai pirmininkaujančia Airija, siekiant išankstinio susitarimo per antrąjį svarstymą. Po vieno trišalių dialogų raundo 2014 m. sausio 30 d. Parlamento ir Tarybos derybų grupė pasiekė susitarimą dėl šio dokumento. Susitarimo tekstas 2014 m. vasario 11 d. buvo pateiktas balsavimui Žuvininkystės komitete ir patvirtintas vienbalsiai. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, šio komiteto pirmininkas savo laiške Nuolatinių atstovų komiteto pirmininkui įsipareigojo per plenarinį posėdį rekomenduoti, kad Tarybos pozicijai būtų pritarta per pirmąjį svarstymą be pakeitimų. Po teisininkų lingvistų patikros 2014 m. kovo 4 d. Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir patvirtino 2014 m. sausio 30 d. susitarimą.

Kadangi Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą atitinka susitarimą, pasiektą per trišalius dialogus, pranešėjas siūlo komitetui jai pritarti be naujų pakeitimų. Pranešėjas ypač norėtų pabrėžti šiuos kompromiso aspektus:

Atsižvelgiant į Komisijos nustatytus šio reglamento trūkumus, iki 2015 m. pabaigos reikia persvarstyti reglamento nuostatų tinkamumą ir veiksmingumą apsaugant banginių šeimos gyvūnus. Atsižvelgdama į šį persvarstymą, jei reikia, Komisija turi apsvarstyti mintį Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti visa apimantį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad būtų užtikrinta veiksminga banginių šeimos gyvūnų apsauga, taip pat ir atliekant suskirstymą į regionus.

Siekiant, kad reglamentas būtų suderintas su technikos ir mokslo pažanga, Komisijai bus suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos ji galės atnaujinti garso atgrasymo prietaisų technines specifikacijas ir naudojimo sąlygas, ypač garso signalo savybes ir atitinkamas taikymo savybes. Komisija suteiks pakankamai laiko tokio pobūdžio suderinimui.

Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketveriems metams.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento (EB) Nr. 812/2004, nustatančio priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 88/89, dalinis keitimas

Nuorodos

06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

16.4.2013                     T7-0104/2013

Komisijos pasiūlymas

COM(2012)0447 - C7-0213/2012

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

13.3.2014

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

13.3.2014

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Raül Romeva i Rueda

11.3.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

18.3.2014

 

 

 

Priėmimo data

7.4.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Izaskun Bilbao Barandica, Jens Nilsson, Ioannis A. Tsoukalas

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Liam Aylward

Pateikimo data

8.4.2014