AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij

8.4.2014 - (06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD)) - ***II

Commissie visserij
Rapporteur: Raül Romeva i Rueda

Procedure : 2012/0216(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0272/2014
Ingediende teksten :
A7-0272/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij

(06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–       gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (06103/1/2014 – C7‑0100/2014),

–       gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 november 2012[1],

–       gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[2] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0447),

–       gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien artikel 72 van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie visserij (A7‑0272/2014),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.      constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.      verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.      verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

TOELICHTING

Na de formulering van het standpunt van het Parlement in eerste lezing door de plenaire vergadering op 16 april 2013 is contact opgenomen met het Griekse voorzitterschap om in tweede lezing snel een akkoord te bereiken. Na een ronde van de trialoog bereikte het onderhandelingsteam van het Parlement en de Raad op 30 januari 2014 overeenstemming over het dossier. De tekst van de overeenkomst is op 11 februari 2014 ter goedkeuring aan de Commissie visserij voorgelegd en werd met algemene stemmen aangenomen. Op basis van de goedkeuring door de commissie beval de voorzitter van de commissie in zijn brief aan de voorzitter van het Coreper de plenaire vergadering aan om zonder wijzigingen in te stemmen met het standpunt van de Raad in eerste lezing. Na een juridisch-linguïstische verificatie hechtte de Raad op 4 maart 2014 goedkeuring aan zijn standpunt in eerste lezing en bekrachtigde hij de overeenkomst van 30 januari 2014.

Aangezien het standpunt van de Raad in eerste lezing overeenkomt met de in de trialogen bereikte overeenkomst, beveelt de rapporteur de commissie aan om er zonder verdere wijzigingen mee in te stemmen. De rapporteur vestigt bijzondere aandacht op de onderstaande elementen van het compromis:

Gezien de door de Commissie vastgestelde tekortkomingen van deze verordening, moeten de relevantie en de doeltreffendheid van de bepalingen van deze verordening voor de bescherming van walvisachtigen vóór het einde van 2015 worden herzien. Op deze basis moet de Commissie, indien passend, overwegen een overkoepelend wetgevingsvoorstel in te dienen bij het Europees Parlement en de Raad voor de waarborging van een doeltreffende bescherming van walvisachtigen, mede door middel van het regionaliseringsproces.

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen vast te stellen voor de actualisering van de technische specificaties en voorwaarden voor het gebruik van akoestische afschrikmiddelen, en met name de desbetreffende signaalkenmerken en gebruikskenmerken, om de wetgeving aan te passen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. De Commissie zal voldoende tijd bieden voor de uitvoering van dergelijke aanpassingen.

De aan de Commissie verleende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen is beperkt tot vier jaar.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/98

Document- en procedurenummers

06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

16.4.2013                     T7-0104/2013

Voorstel van de Commissie

COM(2012)0447 - C7-0213/2012

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

13.3.2014

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

PECH

13.3.2014

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Raül Romeva i Rueda

11.3.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

18.3.2014

 

 

 

Datum goedkeuring

7.4.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

17

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Izaskun Bilbao Barandica, Jens Nilsson, Ioannis A. Tsoukalas

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Liam Aylward

Datum indiening

8.4.2014