RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit

8.4.2014 - (06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD)) - ***II

Comisia pentru pescuit
Raportor: Raül Romeva i Rueda

Procedură : 2012/0216(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0272/2014
Texte depuse :
A7-0272/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit

(06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06103/1/2014 – C7–0100/2014),

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 noiembrie 2012[1],

–       având în vedere poziția sa în primă lectură[2] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0447),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru pescuit (A7-0272/2014),

1.      aprobă poziția în primă lectură a Consiliului;

2.      constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.      încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat respectarea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

În urma adoptării de către plen, la 16 aprilie 2013, a poziției în primă lectură a Parlamentului, s-au stabilit contacte cu președinția greacă în vederea realizării unui acord rapid în a doua lectură. După o rundă de trilog la 30 ianuarie 2014, echipa de negociere a Parlamentului și a Consiliului a ajuns la un acord privind acest dosar. Textul acordului a fost prezentat, la 11 februarie 2014, Comisiei pentru pescuit pentru a fi supus unui vot de aprobare și a fost aprobat în unanimitate. Ca urmare a acestei aprobări, președintele comisiei a indicat, în scrisoarea sa adresată președintelui Coreper, că se angajează să recomande plenului aprobarea fără amendamente a poziției în primă lectură a Consiliului. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură la 4 martie 2014, confirmând acordul din 30 ianuarie 2014.

Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului este în conformitate cu acordul obținut în triloguri, raportorul recomandă comisiei să o accepte fără noi amendamente. Raportorul ar dori să sublinieze în special următoarele elemente ale compromisului:

Având în vedere deficiențele regulamentului identificate de către comisie, pertinența și eficiența dispozițiilor regulamentului în ceea ce privește protecția cetaceelor trebuie revizuite înainte de sfârșitul anului 2015. Pe baza acestei revizuiri, Comisia elaborează, dacă este necesar, o propunere legislativă globală, pe care o prezintă Parlamentului European și Consiliului, menită să asigure protecția efectivă a cetaceelor, inclusiv prin intermediul regionalizării.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a actualiza specificațiile tehnice și condițiile de utilizare a dispozitivelor acustice de intimidare, în special caracteristicile semnalului și caracteristicile corespunzătoare de punere în aplicare, în vederea adaptării regulamentului la progresele tehnice și științifice. Comisia va prevedea un termen suficient de lung pentru punerea în aplicare a acestor adaptări.

Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei pe o perioadă de cel mult patru ani.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98

Referințe

06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD)

Data primei lecturi a PE

16.4.2013 T7-0104/2013

Propunerea Comisiei

COM(2012)0447 - C7-0213/2012

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

13.3.2014

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

13.3.2014

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Raül Romeva i Rueda

11.3.2014

 

 

 

Examinare în comisie

18.3.2014

 

 

 

Data adoptării

7.4.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, Jens Nilsson, Ioannis A. Tsoukalas

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Liam Aylward

Data depunerii

8.4.2014