ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb

8.4.2014 - (06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD)) - ***II

Výbor pre rybárstvo
Spravodajca: Raül Romeva i Rueda

Postup : 2012/0216(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0272/2014
Predkladané texty :
A7-0272/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb

(06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06103/1/2014 – C7-0100/2014),

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. novembra 2012[1],

–       so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[2] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0447),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0272/2014),

1.      schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.      konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.      poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.      poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Po prijatí pozície Parlamentu v prvom čítaní v pléne 16. apríla 2013 boli nadviazané kontakty s gréckym predsedníctvom s cieľom dosiahnuť skorú dohodu v druhom čítaní. Po jednom kole trialógu 30. januára 2014 dospel rokovací tím Európskeho parlamentu a Rady k dohode v tejto veci. Znenie dohody bolo Výboru pre rybárstvo predložené na hlasovanie o schválení 11. februára 2014, kedy bolo schválené jednomyseľne. Predseda výboru sa na základe súhlasu tohto výboru zaviazal vo svojom liste predsedovi Výboru stálych predstaviteľov vlád členských štátov odporučiť plénu schválenie pozície Rady v prvom čítaní bezo zmeny. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada prijala pozíciu v prvom čítaní, ktorou 4. marca 2014 dohodu potvrdila.

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou v trialógoch, spravodajca odporúča výboru jej prijatie bez ďalších zmien. Spravodajca by rád vyzdvihol najmä tieto prvky kompromisu:

Vzhľadom na nedostatky tohto nariadenia, ktoré zistila Komisia, relevantnosť a účinnosť ustanovení tohto nariadenia, pokiaľ ide o ochranu veľrýb, sa musia preskúmať do konca roka 2015. Na základe tohto preskúmania Komisia v prípade potreby zváži predloženie globálneho legislatívneho návrhu Európskemu parlamentu a Rade s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu veľrýb, a to aj pomocou regionalizácie.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom aktualizovať technické špecifikácie a podmienky používania akustických odplašovacích zariadení, najmä parametre signálu a parametre uplatňovania, s cieľom prispôsobiť nariadenie technickému a vedeckému pokroku. Komisia poskytne dostatočný čas na vykonanie uvedených prispôsobení.

Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov.

POSTUP

Názov

Zmena nariadenia Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 88/98

Referenčné čísla

06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

16.4.2013                     T7-0104/2013

Návrh Komisie

COM(2012)0447 - C7-0213/2012

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

13.3.2014

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

13.3.2014

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Raül Romeva i Rueda

11.3.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

18.3.2014

 

 

 

Dátum prijatia

7.4.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Jens Nilsson, Ioannis A. Tsoukalas

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Liam Aylward

Dátum predloženia

8.4.2014