PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 812/2004 o podrobnih pravilih v zvezi z naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu

  8.4.2014 - (06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD)) - ***II

  Odbor za ribištvo
  Poročevalec: Raül Romeva i Rueda

  Postopek : 2012/0216(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0272/2014
  Predložena besedila :
  A7-0272/2014
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 812/2004 o podrobnih pravilih v zvezi z naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu

  (06103/1/2014 – C7‑0100/2014 – 2012/0216(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (06103/1/2014 – C7‑0100/2014),

  –       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. novembra 2012[1],

  –       ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[2] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0447),

  –       ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –       ob upoštevanju člena 72 Poslovnika,

  –       ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ribištvo (A7-0272/2014)

  1.      odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

  2.      ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

  3.      naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

  4.      naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj po tem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, akt podpiše in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

  5.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  OBRAZLOŽITEV

  Potem ko je bilo na plenarnem zasedanju 16. aprila 2013 sprejeto stališče Parlamenta iz prve obravnave, so bili z grškim predsedstvom vzpostavljeni stiki, da bi se dosegel zgodnji dogovor v drugi obravnavi. Po krogu tristranskih pogovorov sta pogajalski skupini Parlamenta in Sveta dogovor o zadevi dosegli 30. januarja 2014. Besedilo dogovora je bilo 11. februarja 2014 predloženo odboru PECH v glasovanje in je bilo soglasno sprejeto. Na podlagi potrditve odbora je njegov predsednik v pismu predsedniku Coreperja navedel, da bo na plenarnemu zasedanju predlagal, da se stališče Sveta odobri v prvi obravnavi brez predlogov sprememb. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 4. marca 2014 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je potrdil dogovor s 30. januarja 2014.

  Poročevalec odboru predlaga, naj sprejme stališče Sveta v prvi obravnavi brez dodatnih predlogov sprememb, saj je v skladu z dogovorom, doseženim v tristranskih pogovorih. Poudariti želi zlasti naslednje dele kompromisa:

  Ob upoštevanju pomanjkljivosti te uredbe, ki jih je ugotovila Komisija, bi bilo treba ustreznost in učinkovitost določb uredbe za zaščito kitov in delfinov revidirati pred koncem leta 2015. Na tej podlagi in po potrebi bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti krovni zakonodajni predlog za zagotovitev učinkovite zaščite kitov in delfinov, tudi prek procesa regionalizacije.

  Na Komisijo bo preneseno pooblastilo za sprejetje zakonodajnih predlogov za posodobitev tehničnih specifikacij in pogojev uporabe akustičnih odvračalnih naprav, zlasti parametrov signala in ustreznih parametrov uporabe, da se ta uredba prilagodi tehničnemu in znanstvenemu napredku. Komisija bo zagotovila dovolj časa za izvajanje teh prilagoditev.

  Prenos pooblastila za sprejetje delegiranih aktov na Komisijo se omeji na obdobje štirih let.

  POSTOPEK

  Naslov

  Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 812/2004 o podrobnih pravilih v zvezi z naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu in o spremembi Uredbe (ES) št. 88/98

  Referenčni dokumenti

  06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  16.4.2013                     T7-0104/2013

  Predlog Komisije

  COM(2012)0447 - C7-0213/2012

  Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

  13.3.2014

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  PECH

  13.3.2014

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Raül Romeva i Rueda

  11.3.2014

   

   

   

  Obravnava v odboru

  18.3.2014

   

   

   

  Datum sprejetja

  7.4.2014

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Izaskun Bilbao Barandica, Jens Nilsson, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Liam Aylward

  Datum predložitve

  8.4.2014