PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega pristopa ter razveljavitvi Direktive 2002/30/ES

10.4.2014 - (05560/2/2014 – C7‑0133/2014– 2011/0398(COD)) - ***II

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Jörg Leichtfried

Postopek : 2011/0398(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0274/2014
Predložena besedila :
A7-0274/2014
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega pristopa ter razveljavitvi Direktive 2002/30/ES

(05560/2/2014 – C7‑0133/2014– 2011/0398(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05560/2/2014 – C7‑0133/2014),

–       ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata, nemškega zveznega sveta in nizozemske poslanske zbornice v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 2012[1],

–       ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 19. julija 2012[2],

–       ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[3] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0828),

–       ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 72 Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A7-0274/2014)

1.      odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.      je seznanjen z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.      ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5.      naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

6.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL C 181, 21.6.2012, str. 173.
  • [2]  UL C 277, 13.9.2012, str. 110.
  • [3]  Sprejeta besedila, 12.12.2012, P7_TA(0496)2012.

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije o pregledu Direktive 2002/49/ES

Komisija z državami članicami razpravlja o Prilogi II k Direktivi 2002/49/ES (metode za izračun ravni hrupa), da bi jo lahko v prihodnjih mesecih sprejeli.

Komisija namerava na podlagi trenutnih prizadevanj SZO na področju metodologije za oceno zdravstvenih posledic vpliva hrupa pregledati Prilogo III k Direktivi 2002/49/ES (ocena zdravstvenih posledic, krivulje odmerek-učinek).

OBRAZLOŽITEV

Uredba dodatno harmonizira, pojasnjuje in krepi skupna pravila o tem, kako se sprejemajo odločitve o omejitvah obratovanja na letališčih EU, povezanih s hrupom, kot so prepovedi nočnih letov. Pravila temeljijo na načelih, imenovanih uravnoteženi pristop, ki jih je podprla Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO), ter zajemajo zlasti ocenjevanje in upravljanje hrupa zrakoplovov, oblikovana pa so tako, da omogočajo opredelitev stroškovno najučinkovitejšega načina obvladovanja hrupa zrakoplovov za vsako posamezno letališče. Uredba se uporablja samo za večja letališča z več kot 50 000 premiki civilnih zrakoplovov letno in ne določa konkretnih pragov hrupa – to je še vedno v pristojnosti nacionalnih ali lokalnih oblasti.

Na pobudo EP bi lokalne oblasti ohranile pristojnosti za odločanje o ukrepih v zvezi s hrupom na letališčih, kot so prepovedi nočnih letov. Poleg tega mora Komisija pregledati direktivo o okoljskem hrupu 2002/49/ES, da bo obravnavala z zdravjem povezane vidike hrupa zrakoplovov. V pogajanjih s Svetom in Komisijo je Parlament večinoma dosegel svoje cilje.

Po sprejetju stališča Parlamenta iz prve obravnave dne 12. oktobra 2012 so 14. januarja 2014 in 27. januarja 2014 potekala neformalna pogajanja o zgodnjem dogovoru v drugi obravnavi. Odbor za promet in turizem je 11. februarja 2014 odobril besedilo, usklajeno s pogajanji. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet 24. marca 2014 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je potrdil dogovor.

Odbor za promet in turizem priporoča, naj Parlament brez sprememb podpre stališče Sveta v prvi obravnavi in izjavo Komisije o pregledu Direktive 2002/49/ES. Izjava bo objavljena skupaj s končnim zakonodajnim aktom.

POSTOPEK

Naslov

Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega pristopa

Referenčni dokumenti

05560/2/2014 – C7-0133/2014 – 2011/0398(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

12.12.2012                     T7-0496/2012

Predlog Komisije

COM(2011)0828 - C7-0456/2011

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

2.4.2014

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

2.4.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jörg Leichtfried

10.1.2012

 

 

 

Datum sprejetja

10.4.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Artur Zasada

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Spiros Danelis (Spyros Danellis), Isabelle Durant, Michael Gahler, Zita Gurmai, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

Datum predložitve

10.4.2014