Procedure : 2014/2003(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0277/2014

Indgivne tekster :

A7-0277/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2014 - 9.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0450

BETÆNKNING     
PDF 358kWORD 507k
11.4.2014
PE 528.202v02-00 A7-0277/2014

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015

(2014/2003(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Salvador Garriga Polledo

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015

(2014/2003(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 36,

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–       der henviser den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 27,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen(4),

–       der henviser til samarbejdsaftalen af 5. februar 2014 mellem Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget,

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014(5),

–       der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på udarbejdelse af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2015,

–       der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, udarbejdet af Præsidiet den 2. april 2014,

–       der henviser til sine holdninger af 11. marts 2014 om tilpasning med virkning fra den 11. marts 2014 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner(6),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 79,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0277/2014),

A.     der henviser til, at budgetproceduren for 2015 vil blive afviklet i et år med valg til Europa-Parlamentet, og at Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2015 vil blive vedtaget af det nuværende Parlament, mens det endelige budget vil blive vedtaget af det nye Parlament til efteråret;

B.     der henviser til, at det loft for udgiftsområde V (Administration), der er fastlagt i den nye flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020, er på 9 076 mio. EUR for budgettet for 2015; der henviser til, at delloftet for institutionernes samlede administrationsudgifter er sat til 7 351 mio. EUR;

C.     der henviser til, at generalsekretæren har foreslået følgende tre prioriteringer for regnskabsåret 2015: at mobilisere alle nødvendige ressourcer og al nødvendig støtte for at sætte medlemmerne af det nye Parlament i stand til at varetage deres mandat fuldt ud, at konsolidere og styrke strukturelle ændringer med henblik på at forbedre Parlamentets evne til at gøre brug af alle sine beføjelser og at sørge for de fornødne midler til gennemførelse af flerårige projekter;

D.     der henviser til, at generalsekretæren har foreslået videreførelse og yderligere styrkelse af de fire aktivitetsområder, der blev vedtaget efter høringen af Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe om Parlamentets budget i 2014, nemlig styrkelse af uafhængig videnskabelig rådgivning, styrkelse af kontrolkapaciteten og forbedring af den logistiske og den lokale støtte til medlemmerne;

E.     der henviser til, at Parlamentet vil vedblive med åbent at udøve en høj grad af budgetansvar, ‑kontrol og ‑tilbageholdenhed, samtidig med at det vil tilstræbe at ramme den vanskelige balance mellem budgetdisciplin og strukturelle besparelser på den ene side og et samordnet effektivitetsfremstød på den anden side;

F.     der henviser til, at der uanset den begrænsede manøvremargen og behovet for at opveje besparelser på andre områder bør overvejes investeringer med henblik på at styrke Parlamentets institutionelle rolle og forbedre budgettets holdbarhed;

G.     der henviser til, at samarbejdet mellem Præsidiet og Budgetudvalget om Parlamentets budget har vist sin nytteværdi i forbindelse med den strukturelle reformproces, idet der er blevet peget på effektivitetsgevinster og besparelsesmuligheder i Parlamentets budget hele vejen igennem de årlige budgetprocedurer; der henviser til, at eventuelle besparelser, der berører Parlamentets og dets medlemmers arbejde, skal drøftes i de politiske grupper, og at der skal tages stilling til dem ved afstemning i plenarforsamlingen inden for rammerne af budgetproceduren;

H.     der henviser til, at den aftale, der blev indgået den 11. marts 2014, om tilpasning af vederlag og pensioner for 2011 og 2012 og dens indvirkning på Parlamentets budget for 2015, dukkede op som et nyt element i forhandlingerne i forligsfasen mellem Præsidiet og Budgetudvalget;

Den overordnede ramme og det samlede budget

1.    understreger, at der bør sikres et realistisk grundlag for 2015-budgettet, og at det bør være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning; bemærker, at 2015 bliver et helt år for det nye Parlament;

2.      mener, at Unionens budget bør afspejle den aktuelle økonomiske situation, som borgerne i hele Unionen befinder sig i, såvel som de finanspolitiske begrænsninger, som mange medlemsstater står over for, hvoraf nogle gør sig kraftige bestræbelser på at skabe et mere holdbart grundlag for deres budgetter på lang sigt;

3.      understreger, at det er nødvendigt at sørge for et tilstrækkeligt niveau af ressourcer, hvis det nye Parlaments medlemmer skal kunne opfylde deres mandat, og hvis Parlamentets evne til at gøre brug af alle sine beføjelser skal styrkes;

4.      tilslutter sig prioriteringerne for regnskabsåret 2015 og understreger, at de er fuldt på linje med de prioriteringer, som generalsekretæren har foreslået, og som er blevet drøftet i Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe; understreger, at disse reformer bør videreføres med henblik på at opnå betydelige effektivitetsgevinster og få frigjort ressourcer, uden at det går ud over lovgivningskvaliteten, budgetbeføjelserne og kontrolbeføjelserne, forbindelserne med de nationale parlamenter og kvaliteten af arbejdsvilkårene;

5.      minder om, at det foreløbige forslag til budgetoverslag for 2015, som det fremgår af generalsekretærens beretning, vedrører et beløb på 1 822 929 112 EUR (20,09 % af udgiftsområde V); tager forhøjelsen på 3,83 % i forhold til 2014-budgettet ad notam; bemærker, at 0,67 % af denne forhøjelse skyldes godtgørelsen til medlemmerne ved mandatophør, som er lovpligtige og obligatoriske udgifter, og 1,42 % til langsigtede investeringer i forbindelse med udvidelsen af KAD-Bygningen; bemærker, at stigningen for de øvrige udgiftsposter dermed svarer til +1,74 %;

6.      tager Parlamentets foreløbige forslag til budgetoverslag for regnskabsåret 2015 som vedtaget af Præsidiet den 2. april 2014 til efterretning; glæder sig over niveauet af det foreløbige forslag til budgetoverslag som vedtaget af Præsidiet, der ligger væsentligt under det oprindelige forslag; beklager imidlertid den langstrakte og vanskelige procedure;

7.      godkender budgetoverslaget for 2015 på 1 794 929 112 EUR, som svarer til en generel forhøjelse på 1,8 % i forhold til 2014-budgettet, og accepterer endvidere at medtage de obligatoriske ekstraordinære udgifter på 0,4 %, som hidrører fra den nye aftale om justeringskoefficienten for vederlag og pensioner, heri;

8.      mener, at det nye Parlament vil få mulighed for at genoverveje og justere budgetprioriteringerne og træffe den endelige afgørelse i oktober 2014;

9.      anmoder generalsekretæren om inden behandlingen af budgettet at forelægge et overslag over de udgifter, der er forbundet med opførelsen af KAD-Bygningen i de kommende år, for at kunne forudse det korrekte beløb i 2015-budgettet; anmoder endvidere generalsekretæren om ved årets udgang at tage stilling til de midler fra 2014-budgettet, der ikke er blevet anvendt, og øremærke dem til KAD-projektet;

10.    understreger, at eftersom lovpligtige og obligatoriske udgifter såsom leje- og energiomkostninger og lønudgifter er underlagt årlige indeksreguleringer, er niveauet for de øvrige udgifter blevet reduceret i nominelle termer; bemærker, at dette har været muligt takket være de strukturelle reformer og besparelser, der er blevet opnået i tidligere år;

11.    opfordrer til, at de mulige besparelser, der er foreslået af Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe, undersøges nærmere med henblik på at generere væsentlige organisatoriske besparelser, f.eks. mulighederne for interinstitutionelt samarbejde mellem Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, som afspejler viljen til at styrke Parlamentets og de to rådgivende udvalgs institutionelle, politiske og lovgivningsmæssige rolle; bemærker, at udvalgenes centrale politiske arbejde bør kunne forbedres gennem en omstrukturering af deres oversættelsestjeneste, ligesom den nye forskningstjeneste for medlemmerne bør kunne styrkes; understreger, at Parlamentet i henhold til denne organisatoriske reform kan blive fast leverandør af tolkning i de to udvalg; støtter tanken om at tilbyde tolkningskapacitet til andre institutioner uden for spidsbelastningsperioderne;

12.    noterer sig den interinstitutionelle samarbejdsaftale mellem Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, der blev undertegnet den 5. februar 2014; anmoder om, at Budgetudvalget forsynes med detaljerede oplysninger om den finansielle virkning og fremskridtene med gennemførelsen af denne aftale senest i begyndelsen af 2015 med henblik på forberedelsen af budgetoverslaget for 2016;

13.    påskønner de foreslåede interne foranstaltninger, der skal føre til effektivitetsbesparelser i Parlamentets budget, f.eks. udviklingen af en ordning for oversættelser baseret på anmodninger fra medlemmerne i forbindelse med ændringsforslag på udvalgsplan, en ordning for tolkning efter anmodning på andre møder end plenarmøder, gennemførelsen af et papirløst Parlament, forslag om en mere effektiv struktur for Parlamentets arbejdsrytme og migration fra Streamline til Sysper2-systemet;

14.    understreger, at de lovpligtige og obligatoriske udgifter, der er nødvendige for 2015, skal dækkes; mener, at en endelig afgørelse først kan træffes i den nye valgperiode i efteråret, når man har kendskab til de præcise beløb;

Særlige spørgsmål

15.    understreger, at de strukturelle økonomiske foranstaltninger, der er truffet i den syvende valgperiode, har ført til betydelige besparelser i Parlamentets budget, f.eks. 15 mio. EUR respektive 10 mio. EUR til henholdsvis tolkning og oversættelse, yderligere 4 mio. EUR til rejseudgifter og 28 mio. EUR i rentebesparelser via forfinansiering af bygninger; bemærker, at der forventes yderligere besparelser i 2015, bl.a. 1,9 mio. EUR i forbindelse med overflytningen af forvaltningen af medlemmernes pensioner til Kommissionen og 1,5 mio. EUR på bygninger;

16.    fremhæver, at den institutionelle tilbageholdenhed i den syvende valgperiode, når der tages højde for de relevante inflationsrater, har medført en reduktion af Parlamentets budget i faste priser i 2012 og 2014; bemærker, at hvis ekstraordinære og ikke-tilbagevendende udgifter i forbindelse med f.eks. Unionens udvidelse og andre udgifter knyttet til Lissabontraktatens ikrafttræden, valget til Europa-Parlamentet og finansieringen af byggeprojekter trækkes ud, ses der et fald i fem ud af seks år (2009, 2011, 2012, 2013 og 2014); understreger desuden, at medlemmernes godtgørelser har været indefrosset siden 2011, at rejseudgifterne for medlemmer og personale er blevet reduceret med 5 %, og at godtgørelserne ved tjenesterejser ikke er blevet pristalsreguleret siden 2007;

17.    tager generalsekretærens notat fra november 2013 om gennemførelsen af personalevedtægterne og reformen og revisionen af de bestemmelser og procedurer, der følger heraf, med i sine betragtninger; fastholder, at bestemmelserne om forældreorlov skal gennemføres korrekt;

18.    noterer sig under henvisning til sin ovennævnte beslutning af 23. oktober 2013 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, at Parlamentets generalsekretariat for at opnå den årlige personalereduktion på 1 % vil skære i antallet af medarbejdere, og at alle nye opgaver vil blive varetaget af til rådighed værende menneskelige ressourcer og ved omorganisering;

19.    henviser til konklusionerne fra Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe med hensyn til gennemførelse af strukturelle og organisatoriske reformer; bemærker i den forbindelse, at tilvejebringelsen af uafhængig videnskabelig rådgivning, mulighederne for at udøve kontrol samt støtten til medlemmerne bør forbedres yderligere for at styrke det arbejde, der påhviler Parlamentet som institution med lovgivende og demokratiske kontrolbeføjelser; understreger, at disse målsætninger skal gennemføres på en økonomisk ansvarlig måde, og at generalsekretæren bør fastlægge en klar og detaljeret plan, der skal forelægges Budgetudvalget, for, hvorledes disse målsætninger skal opfyldes, og for deres indvirkning på budgettet, før Parlamentets behandling af budgettet for 2015;

20.    understreger, at den fælles arbejdsgruppe med henblik på udviklingen af disse fire aktivitetsområder på en økonomisk ansvarlig måde har peget på syv områder, hvor Parlamentet kan forbedre sin effektivitet:

i) udvikle en ordning med oversættelse af udvalgsændringsforslag efter anmodning fra medlemmerne

ii) undersøge mulighederne for interinstitutionelt samarbejde med Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

iii) undersøge muligheden for at tilbyde andre institutioner tolkningskapacitet uden for spidsbelastningsperioder

iv) migration fra det nuværende forvaltningssystem for menneskelige ressourcer, Streamline, til Sysper2

v) forberede den mere effektive struktur i Parlamentets arbejdsrytme

vi) forberede et papirløst Parlament i det omfang, det er muligt, gennem bedste praksis og fuld gennemførelse af projektet om e-møder

vii) udvikle en ordning for tolkning efter anmodning på alle andre møder end plenarmøder;

21.    minder i erkendelse af betydningen af effektivitet og omkostningseffektivitet på tolkningsområdet om, at disse aspekter ikke må være til hinder for, at direkte transmitterede og til rådighed værende oplysninger er tilgængelige i hele Unionen, i betragtning af at flersprogethed og tolkning til webstreaming og gennemsigtighed i Parlamentet er afgørende for offentligheden og dermed også for Parlamentets medlemmer;

22.    mener, at visse udgifter til ikt, som medlemmerne har direkte gavn af, kunne finansieres via medlemmernes godtgørelse for generelle udgifter;

23.    gentager, at langsigtede investeringer såsom Parlamentets byggeprojekter skal behandles med omhu og i åbenhed; insisterer på en stram omkostningsforvaltning, projektplanlægning og kontrol; gentager sin opfordring til en gennemsigtig beslutningsproces inden for bygningspolitikken baseret på tidlig information; opfordrer til, at Budgetudvalget senest i august 2014 forelægges en grundig analyse og en ajourføring af Parlamentets ejendomspolitik, som Præsidiet vedtog i marts 2010, og et overblik over de investeringer, der er foretaget årligt i forbindelse med hver enkelt ejendom i valgperioden 2009-2014; gentager sit krav om præcise informationer hver sjette måned om udviklingen i byggeprojekter og deres finansielle følger;

24.    tager til efterretning, at Huset for Europæisk Historie forventes at slå dørene op i 2015; forventer, at der i god tid inden Parlamentets behandling heraf i efteråret 2014 vil blive forelagt ajourførte oplysninger om status for projektets forløb fra generalsekretæren og Præsidiet; gentager, at den endelige opgørelse over omkostningerne ikke bør overstige de tal, der er opstillet i forretningsplanen for projektet;

25.    minder om, at Præsidiet den 10. juni 2013 vedtog generalsekretærens forslag om omgående og gradvise foranstaltninger til modernisering af Parlamentets cateringpolitik for 2014-2019; opfordrer derfor Præsidiet til i rette tid med henblik på forberedelserne til Parlamentets behandling af budgettet for 2015 at forelægge Budgetudvalget en klar vurdering af eventuelle indvirkninger af denne reform på 2015-budgettet og videre frem;

26.    opfordrer generalsekretæren til inden foråret 2015 at aflægge beretning til Budgetudvalget om gennemførelsen og de finansielle virkninger af det nye overordnede sikkerhedskoncept; anmoder om detaljerede oplysninger om de finansielle virkninger af oprettelsen af det nye Generaldirektorat for Sikkerhed i 2013; efterlyser oplysninger om de finansielle virkninger af de interinstitutionelle aftaler om administrativt samarbejde på sikkerhedsområdet;

27.    noterer sig oprettelsen af det nye Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning den 1. november 2013; minder om, at det blev oprettet på en budgetneutral måde ved omorganisering af GD Ledelsestjenesterne og GD Interne Politikker og anmoder om en opgørelse over, hvordan dets ressourcer med hensyn til ekstern ekspertise skal anvendes, som bør forelægges for Budgetudvalget inden Parlamentets behandling af budgettet for 2015;

Afsluttende bemærkninger

28.    vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2015;

29.    pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT L 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.

(5)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0437.

(6)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0186 og P7_TA(2014)0187.


BILAG: FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

 

FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2015 SOM UDARBEJDET AF BUDGETUDVALGET PÅ DETS MØDE

DEN 10. APRIL 2014

 

DEL III

FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

2015

Den Europæiske Unions bidrag til finansieringen af Europa-Parlamentets udgifter for regnskabsåret 2015

Tekst

beløb

 

 

Udgifter

1 794 929 112

Egne indtægter

147 582 532

Bidrag

1 646 084 046

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

Budget 2015

Budget 2014

Gennem­førelse 2013

 

 

 

 

 

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

 

 

 

4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

 

 

 

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

69 070 222

74 604 000

65 164 977 

4 0 3

Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

p.m.

p.m.

4.879 

4 0 4

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

9 323 150

9 273 000

109 731 

 

 Kapitel 4 0 — I alt

79 086 223

83 877 000

65 279 587 

 

4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

 

 

 

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

60 237 843

66 794 000

55 259 809 

4 1 1

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

9 100 000

9 100 000

9 709 755 

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

10 000

10 000

6 267 

 

Kapitel 4 1 — I alt

69 347 843

75 904 000

64 975 8301 

 

4 2

ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

 

 

 

4 2 1

Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

p.m.

p.m.

10.379 

 

Kapitel 4 2 — I alt

p.m.

p.m.

10.379 

 

Afsnit 4 — I alt

148 434 066

159 781 000

130 265 797 

 

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

 

 

 

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

 

 

 

 

 

 

 

 

5 0 0

Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

 

 

 

5 0 0 0

Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0,00 

5 0 0 1

Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

100,00 

5 0 0 2

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

342 

5 0 1

Indtægter ved salg af fast ejendom

p.m.

p.m.

0,00 

5 0 2

Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

119 951 

 

Kapitel 5 0 — I alt

p.m.

p.m.

120 393 

5 1

LEJEINDTÆGTER

 

 

 

5 1 1

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

 

 

 

5 1 1 0

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

2 722 587 

5 1 1 1

Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

30 522 

 

Kapitel 5 1 — I alt

p.m.

p.m.

2 353 110 

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

 

 

 

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

410 000

1 000 000

447 916 

 

Kapitel 5 2 — I alt

410 000

1 000 000

447 916 

5 5

INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE

 

 

 

5 5 0

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

3 327 643 

5 5 1

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

5 727 845 

 

Kapitel 5 5 — I alt

p.m.

p.m.

9 055 488 

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

 

 

 

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

2 783 427 

5 7 1

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

p.m.

p.m.

 0,00

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

 3 351 397

 

Kapitel 5 7 — I alt

p.m.

p.m.

6 134 824 

5 8

DIVERSE GODTGØRELSER

 

 

 

5 8 1

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

 158 441

 

Kapitel 5 8 — I alt

p.m.

p.m.

158 441 

 

Afsnit 5 — I alt

410 000

1 000 000

18 670 173 

 

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU-PROGRAMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

6 6

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

 

 

 

6 6 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger

 

 

 

6 6 0 0

Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

p.m.

p.m.

7 769 158 

6 6 0 1

Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

p.m.

p.m.

0,00 

 

Kapitel 6 6 — I alt

p.m.

p.m.

7 769 158 

 

Afsnit 6 — I alt

p.m.

p.m.

7 769 158 

9

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

 

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

 

9 0 0

Diverse indtægter

1 000

500

1 412 244 

 

Kapitel 9 0 — I alt

1 000

500

1 412 244 

 

Afsnit 9 — I alt

1 000

500

1 412 244 

 

I alt

148 845 066

160 781 500

158 117 371 

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillinger (2015 og 2014) og gennemførelse (2013)

Afsnit Kapitel

Tekst

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennem­førelse 2013

 

 

 

 

 

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

220 252 000

224 292 069

 205 414 449

1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

609 133 635

595 102 338

574 999 348

1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

121 114 400

97 798 439

105 556 914

1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

18 114 480

18 839 000

17 829 236

 

Afsnit 1 — I alt

968 614 515

936 031 846

903 799 948

 

 

 

 

 

2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

 

 

 

 

DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

210 241 500

201 643 000

250 336 611

2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR

148 930 149

143 422 877

138 624 704

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

6 049 000

6 232 500

4 877 511

 

Afsnit 2 — I alt

365 220 649

351 298 377

393 838 826

 

 

 

 

 

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

MØDER OG KONFERENCER

36 075 971

35 554 960

32 816 473

3 2

EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

115 686 393

122 135 929

124 148 929

 

Afsnit 3 — I alt

151 762 364

157 690 889

156 965 403

 

 

 

 

 

4

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

101 818 084

100 994 200

92 683 288

4 2

UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE

192 113 500

196 216 430

188 301 020

4 4

MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER

400 000

400 000

375 000

 

Afsnit 4 — I alt

294 331 584

297 610 630

281 359 309

 

 

 

 

 

10

ANDRE UDGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

 

 

 0,00

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

15 000 000

13 000 000

0,00

10 3

RESERVE TIL UDVIDELSEN

p.m.

p.m.

0,00

10 4

RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN

p.m.

p.m.

0,00

10 5

FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,00

10 6

RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING

p.m.

p.m.

0,00

10 8

EMAS-RESERVE

p.m.

p.m.

0,00

 

Afsnit 10 — I alt

15 000 000

13 000 000

0,00

 

I alt

1 794 929 112

1 755 631 742

1 735 963 486

Indtægter — Egne indtægter

Afsnit 4 — Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Kapitel 4 0 — Diverse skatter og afgifter

Artikel 4 0 0 — Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

69 674 060

74 604 000

65 164 976,94

Anmærkninger

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

4 878,84

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil den 15. december 2003.

Artikel 4 0 4 — Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

9 142 163

9 273 000

109 730,76

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

Kapitel 4 1 — Bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 1 0 — Personalets bidrag til pensionsordningen

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

60 237 843

66 794 000

55 259 808,68

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

Artikel 4 1 1 — Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

9 100 000

9 100 000

9 709 754,81

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

Artikel 4 1 2 — Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

10 000

10 000

6 267,48

Kapitel 4 2 — Andre bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 2 1 — Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

10 379,00

Anmærkninger

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.

Afsnit 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

Kapitel 5 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom

Artikel 5 0 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

Konto 5 0 0 0 — Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,00

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 1 — Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

100,00

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 2 — Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

342,22

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

Artikel 5 0 1 — Indtægter ved salg af fast ejendom

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom.

Artikel 5 0 2 — Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

119 951,04

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.

Kapitel 5 1 — Lejeindtægter

Artikel 5 1 1 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

Konto 5 1 1 0 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

2 722 587,38

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

Konto 5 1 1 1 — Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

30 522,33

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 2 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

Artikel 5 2 0 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

410 000

1 000 000

447 915,68

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

Kapitel 5 5 — Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde

Artikel 5 5 0 — Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

3 327 642,73

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 5 1 — Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde leveret eller udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

5 727 845,37

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 7 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

Artikel 5 7 0 — Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

2 783 427,16

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 1 — Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 2 — Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,00

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter i tilknytning til refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.

Artikel 5 7 3 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

3 351 397,23

Kapitel 5 8 — Diverse godtgørelser

Artikel 5 8 1 — Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

158 441,42

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere godtgørelse fra forsikringsselskaber af lønninger til tjenestemænd, der er indblandet i ulykker.

Afsnit 6 — Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer

Kapitel 6 6 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Artikel 6 6 0 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Konto 6 6 0 0 — Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

7 769 157,72

Anmærkninger

Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i henhold til finansforordningens artikel 21 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.

Konto 6 6 0 1 — Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,00

Afsnit 9 — Diverse indtægter

Kapitel 9 0 — Diverse indtægter

Artikel 9 0 0 — Diverse indtægter

Tal

Budget 2015

Budget 2014

Gennemførelse 2013

1 000

500

1 412 243,94

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse indtægter.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne artikel angives i et bilag til budgettet.

Udgifter — Udgifter

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen

Artikel 1 0 0 — Vederlag og tillæg

Konto 1 0 0 0 — Vederlag

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

71 530 000

73 643 709

69 543 043,78

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 9 og 10.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 1 og 2.

Denne bevilling skal dække finansieringen af godtgørelsen i henhold til statutten for medlemmerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 1 0 0 4 — Ordinære rejseudgifter

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

72 800 000

65 400 000

72 343 140,00

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 10-21 og 24.

Denne bevilling skal dække godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa-Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.

En del af denne bevilling er bestemt til at tage hensyn til reduktioner i rejseudgifter som følge af Europa-Parlamentets beslutning af 10. maj 2011 (EUT L 250 af 27.9.2011, s. 3) om at anvende opsparede bonuspoint for flyvninger i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser til at købe flybilletter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.

Konto 1 0 0 5 — Andre rejseudgifter

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

5 850 000

6 800 000

6 154 639,00

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 22 og 23.

Denne bevilling skal dække godtgørelse af supplerende rejseudgifter, udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt.

Konto 1 0 0 6 — Godtgørelse for generelle udgifter

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

39 715 000

43 418 000

39 090 705,22

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 25-28.

Denne godtgørelse skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i overensstemmelse med de ovennævnte artikler i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Konto 1 0 0 7 — Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

179 000

180 000

173 610,00

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Præsidiets afgørelse af 16.-17. juni 2009.

Denne bevilling skal dække de faste opholds- og repræsentationsgodtgørelser i forbindelse med formandens varetagelse af sine opgaver.

Artikel 1 0 1 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Konto 1 0 1 0 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

3 358 000

3 368 000

2 215 738,80

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 18 og 19.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 3-9 og 29.

Den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Den fælles ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Kommissionens afgørelse om almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter.

Denne bevilling skal dække ulykkesforsikring, godtgørelse af medlemmernes lægeudgifter og udgifter til forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige effekter.

Denne bevilling skal også bruges til at forsikre og bistå medlemmerne i tilfælde af behov for hjemtransport i forbindelse med en officiel rejse som følge af alvorlig sygdom, en ulykke eller en uforudsigelig hændelse, der forhindrer en forsættelse af rejsen. Bistanden omfatter tilrettelæggelsen af hjemtransport og dækningen af dertilhørende udgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 140 000 EUR.

Konto 1 0 1 2 — Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

301 000

301 000

209 016,87

Anmærkninger

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 30.

Denne bevilling skal dække visse nødvendige udgifter for at yde bistand til et alvorligt handicappet medlem.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 1 0 2 — Overgangsgodtgørelse

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

11 810 000

15 784 819

183 008,01

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 13.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 45-48 og 77.

Denne bevilling skal dække finansieringen af overgangsgodtgørelsen efter ophøret af et medlems mandat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Konto 1 0 3 0 — Alderspension — Omkostningsregulativet

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

11 010 000

11 744 000

11 941 557,55

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 14 og 28.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75. Bilag III til omkostningsregulativet.

Denne bevilling skal dække betalingen af en alderspension efter ophøret af et medlems mandat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Konto 1 0 3 1 — Invalidepension — Omkostningsregulativet

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

285 000

310 000

278 102,18

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 15 og 28.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75. Bilag II til omkostningsregulativet.

Denne bevilling skal dække betalingen af invalidepension, hvis et medlem bliver uarbejdsdygtigt i mandatperioden.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 1 0 3 2 — Efterladtepension — Omkostningsregulativet

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

2 782 000

2 810 541

2 692 560,74

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 17.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75. Bilag I til omkostningsregulativet.

Denne bevilling skal dække betalingen af en efterladtepension og/eller børnepension i tilfælde af et medlems eller et tidligere medlems dødsfald.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 15 000 EUR.

Konto 1 0 3 3 — Frivillig pensionsordning for medlemmerne

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

32 000

32 000

29 327,26

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 27.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 76. Bilag VII til omkostningsregulativet. Denne bevilling skal dække institutionens andel af den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 1 0 5 — Sprog- og it-kurser

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

600 000

500 000

560 000,00

Anmærkninger

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 44.

Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009 om sprog- og it-kurser for medlemmerne.

Denne bevilling skal dække udgifter til sprogkurser og it-kurser for medlemmerne.

Artikel 1 0 9 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af medlemmernes godtgørelser.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Artikel 1 2 0 — Vederlag og andre rettigheder

Konto 1 2 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

604 340 535

589 687 598

570 669 887,67

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:

 lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

 ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter

 faste overarbejdsgodtgørelser

 øvrige tillæg og godtgørelser

 dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

 virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste

 arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg.

En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af midlertidigt ansatte med handicap og midlertidigt ansatte med speciale i handicappedes rettigheder og ikke-diskriminationsstrategier.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 300 000 EUR.

Konto 1 2 0 2 — Betalt overarbejde

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

296 500

436 740

200 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

Konto 1 2 0 4 — Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

4 160 000

4 400 000

3 160 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække:

 rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

 bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

 dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

 godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

 godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt

 forskellen mellem de bidrag, kontraktansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.

Artikel 1 2 2 — Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

Konto 1 2 2 0 — Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

335 600

396 000

462 018,69

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 42c, og 50 samt bilag IV og artikel 48a i AØA.

Denne bevilling skal dække godtgørelser:

1. til tjenestemænd, som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

2. til tjenestemænd ved tjenestefritagelse af organisatoriske behov i forbindelse med erhvervelse af nye færdigheder inden for institutionen

3. til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i de politiske grupper, som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser (med undtagelse af modtagere i henhold til artikel 42c, der ikke har ret til justeringskoefficient).

Konto 1 2 2 2 — Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1000+

182 000

507 442,03

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Denne bevilling skal dække:

 godtgørelser, der skal udbetales i henhold til tjenestemandsvedtægten eller Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 og (EF, Euratom) nr. 1748/2002

 institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne

 virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for midlertidigt ansattes udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT L 280 af 23.11.1995, s. 4).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1748/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte i de politiske grupper i Europa-Parlamentet i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 9).

Artikel 1 2 4 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af vederlagene. der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

Bevillingen er en reserve og kan først anvendes, efter at den er overført til de relevante poster i dette kapitel.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.

Kapitel 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

Artikel 1 4 0 — Øvrige ansatte og eksterne personer

Konto 1 4 0 0 — Øvrige ansatte

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

54 199 000

43 796 448

37 296 238,78

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter:

 vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, lokalt ansatte og særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag

 ansættelse af vikarer.

En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af kontraktansatte med handicap og med kendskab til handicappedes rettigheder og ikke-diskriminationspolitik som led i gennemførelse af den handlingsplan for fremme af ligestilling og mangfoldighed i EP's sekretariat (2009-2013), som Præsidiet har vedtaget (PE413.568/BUR) i overensstemmelse med artikel 26 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder. Der vil blive udarbejdet en årlig rapport om anvendelsen af bevillinger til dette formål.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 500 EUR.

Konto 1 4 0 2 — Udgifter til tolkning

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

49 524 900

39 428 991

49 599 376,91

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Aftale vedrørende hjælpeansatte konferencetolke.

Denne bevilling skal dække:

 honorarer og tilsvarende godtgørelser, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og andre udgifter til hjælpeansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet rekrutterer til møder til dækning af egne eller andre institutioners eller organers behov i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke

 ­udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller øvrige ansatte

 udgifter i tilknytning til tjenester ydet til Europa-Parlamentet af tolke, som er ansat ved andre regionale, nationale eller internationale institutioner

 udgifter i tilknytning til tolkningsrelaterede aktiviteter, navnlig i forbindelse med forberedelse af møder samt undervisning og udvælgelse af tolke.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 000 EUR.

Konto 1 4 0 4 — Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

7 390 500

7 573 000

6 444 637,29

Anmærkninger

Regler for udlån af tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte fra de politiske grupper til nationale administrationer, organer svarende til disse samt internationale organisationer (Præsidiets afgørelse af 7. marts 2005).

Regler for udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet (Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009).

Interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 1. februar 2006).

Denne bevilling skal dække:

1. aflønning af praktikanter (stipendier), herunder eventuelle husstandstillæg

2. rejseudgifter for praktikanter og udstationerede eksperter og tjenestemænd

3. udgifter til en supplerende invaliditetsydelse (på op til 50 % af stipendiet)

4. tillæg til udstationerede eksperter og personer på uddannelsesophold

5. tillæg til studiebesøg

6. udgifter til sygeforsikring for praktikanter og ulykkesforsikring for praktikanter og udstationerede eksperter

7. udgifter i forbindelse med modtagelse af praktikanter

8. udgifterne til tilrådighedsstillelse af tjenestemænd i Europa-Parlamentet og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne

9. udgifterne til udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet

10. foranstaltninger til uddannelse af konferencetolke og oversættere, bl.a. i samarbejde med tolkeskoler og universiteter, som udbyder en uddannelse i oversættelse, samt stipendier til uddannelse og videreuddannelse af tolke og oversættere, indkøb af undervisningsmateriale og udgifter i forbindelse hermed

11. yderligere udgifter for praktikanter i forbindelse med pilotprogrammet for praktikantophold for handicappede, som er direkte forbundet med deres handicap, i overensstemmelse med artikel 20, stk. 8, i de interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 1 4 0 6 — Observatører

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

312 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af udgifter i forbindelse med observatører i overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

Artikel 1 4 2 — Eksterne oversættelsesydelser

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

10 000 000

7 000 000

11 904 660,85

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække oversættelses- og skrivearbejde, kodning og teknisk bistand udført af ikke-ansatte.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

Artikel 1 4 4 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af vederlagene. der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

Bevillingen er en reserve og kan først anvendes, efter at den er overført til de relevante poster i dette kapitel.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Artikel 1 6 1 — Udgifter til forvaltning af personale

Konto 1 6 1 0 — Udgifter ved ansættelse

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

328 980

446 000

303 850,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Denne bevilling skal dække:

 tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse

 tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for ansatte.

I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, Europa-Parlamentet selv afholder.

Konto 1 6 1 2 — Efteruddannelse

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

5 200 000

4 990 000

4 682 179,92

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet, f.eks. igennem sprogkurser i de officielle arbejdssprog.

Artikel 1 6 3 — Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

Konto 1 6 3 0 — Velfærd

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

764 000

719 500

607 906,96

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76.

Denne bevilling skal dække følgende:

 følgende handicappede personer som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede:

 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

 ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

 samtlige børn, over for hvem der i henhold til EU's tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt.

Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og, efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning

 foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation

 et tilskud til Personaleudvalget og mindre velfærdsudgifter. Bidragene eller afholdelsen af udgifterne af Personaleudvalget for deltagere i en velfærdsaktivitet sigter mod at finansiere aktiviteter med en social, kulturel eller sproglig dimension, men omfatter ikke støtte til enkelte medarbejdere eller husholdninger.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 125 000 EUR.

Konto 1 6 3 1 — Mobilitet

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

754 000

800 000

727 371,55

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med mobilitetsplanen på de forskellige arbejdssteder.

Konto 1 6 3 2 — Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

255 000

271 000

298 817,13

Anmærkninger

Denne bevilling skal tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med et permanent fritidscenter (kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant).

Denne skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 600 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Aktiviteter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen

Konto 1 6 5 0 — Lægetjeneste

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1 100 000

1 285 000

1 106 110,50

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesten på de tre arbejdssteder, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde, samt udgifter til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der er omfattet af tjenesteydelseskontrakter eller på kortfristede stand-in-opgaver.

Konto 1 6 5 2 — Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

3 500 000

4 050 000

4 260 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække løbende udgifter til administration og drift af restauranter og kantiner.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 000 000 EUR.

Konto 1 6 5 4 — Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

6 212 500

6 277 500

5 843 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 4 312 000 EUR.

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Anmærkninger

Da forsikringsselskaberne ikke længere dækker skader på Europa-Parlamentets bygninger i tilfælde af arbejdskonflikter og terroristangreb, skal denne risiko dækkes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

Bevillingerne under dette afsnit dækker derfor alle udgifter i tilknytning til skader som følge af arbejdskonflikter og terroristangreb.

Kapitel 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

Artikel 2 0 0 — Bygninger

Konto 2 0 0 0 — Leje

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

30 817 000

30 653 000

31 684 764,07

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til leje af Europa-Parlamentets bygninger eller dele af bygninger.

Den dækker ligeledes ejendomsskat på fast ejendom. Lejen er udregnet for 12 måneder og på grundlag af eksisterende kontrakter eller kontrakter, som er under udarbejdelse; der er heri fastsat en indeksregulering i forhold til leveomkostningerne eller byggeomkostningerne.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 500 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 1 — Acontobetalinger

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

6 590 000

5 419 000

69 236 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 3 — Ejendomserhvervelser

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 5 — Opførelse af bygninger

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

18 560 000

25 465 000

8 065 316,41

Anmærkninger

Denne konto skal modtage eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger (arbejder, udgifter til undersøgelser og alle dertilhørende udgifter).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 7 — Indretning af lokaler

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

43 436 000

25 471 000

36 326 337,83

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejde og andre udgifter i forbindelse med indretning, særlig honorar til arkitekter, ingeniører osv.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 543 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 8 — Forvaltning af bygninger

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

5 561 000

5 278 000

3 434 255,30

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til bygningsforvaltning, der ikke er opført særskilt under dette kapitels andre artikler, såsom:

 affaldshåndtering og -behandling

 obligatoriske kontroller, kvalitetskontrol, ekspertudtalelser, revisioner, kontrol med overholdelse osv.

 det tekniske bibliotek

 bistand til forvaltning (Building Helpdesk)

 forvaltning af planer over bygninger og oplysningsmateriale

 øvrige udgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Udgifter vedrørende bygninger

Konto 2 0 2 2 — Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

62 400 000

60 095 000

51 891 984,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger (lokaler, teknisk udstyr), som lejes eller ejes af Europa-Parlamentet.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 75 000 EUR.

Konto 2 0 2 4 — Energiforbrug

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

21 690 000

20 937 000

17 786 996,60

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 82 000 EUR.

Konto 2 0 2 6 — Sikring af og tilsyn med bygninger

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

20 211 500

27 305 000

31 097 982,58

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på Europa-Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorer i Unionen såvel som dets kontorer i tredjelande.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 120 000 EUR.

Konto 2 0 2 8 — Forsikringer

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

976 000

1 020 000

812 974,08

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.

Kapitel 2 1 — It, udstyr og inventar

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 1 0 — It og telekommunikation

Konto 2 1 0 0 — It og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

28 560 000

31 362 503

23 704 452,89

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter, der er nødvendige for Europa-Parlamentets velfungerende it- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, afdelingernes it-aktiviteter og netværksadministration.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 140 000 EUR.

Konto 2 1 0 1 — It og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

18 404 000

21 978 949

26 719 702,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af infrastrukturer i forbindelse med Europa-Parlamentets it- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig infrastrukturer for netværk, kabler, telekommunikation, individuelt udstyr såvel som afstemningssystemer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 90 000 EUR.

Konto 2 1 0 2 — It og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

13 202 500

13 315 983

8 197 303,75

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter til generel vejledning og bistand til brugere med hensyn til Europa-Parlamentets it- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig ydelse af bistand til medlemmerne såvel som de administrative og lovgivningsmæssige applikationer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 65 000 EUR.

Konto 2 1 0 3 — It og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af ikt-applikationer

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

17 980 809

15 666 000

12 680 065,57

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af institutionens ikt-applikationer. Disse udgifter vedrører navnlig administrative applikationer, Data- og Telekommunikationscentrets systemer, it i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning.

Bevillingen skal desuden dække udgifter til ikt-værktøjer, der finansieres i fællesskab inden for rammerne af det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet, som følge af de beslutninger, der træffes af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 70 000 EUR.

Konto 2 1 0 4 — It og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

22 631 000

15 743 215

25 154 071,29

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til investeringer i Europa-Parlamentets it- og telekommunikationssystems infrastruktur. Disse investeringer vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, netværket, kabler samt systemer til videokonferencer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 111 000 EUR.

Konto 2 1 0 5 — It og telekommunikation — investeringer i projekter

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

13 996 750

11 977 727

14 139 425,29

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til investeringer i forbindelse med eksisterende og nye ikt-projekter. Investeringerne vedrører navnlig applikationer for medlemmer, applikationer på det lovgivningsmæssige, administrative og finansielle område samt dem i forbindelse med administration af ikt-projekter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 69 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventar

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

3 007 000

3 180 000

3 090 732,10

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner. Den skal også dække diverse udgifter til forvaltning af Europa-Parlamentets løsøre.

Denne bevilling skal dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, som f.eks. udgifter til ekspertise, vedligeholdelse, indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt transportudgifter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk materiel og tekniske anlæg

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

24 159 090

22 933 500

19 109 020,73

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg såvel som deres forvaltning, herunder:

 diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, sikkerhed (herunder it-software), restaurationer, bygninger osv.

 udstyr i trykkeriet inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

 specielt materiel (elektronisk, it og elektrisk) og tilhørende eksterne ydelser

 installering af to yderligere telefonlinjer til medlemmernes kontorer efter anmodning.

Den dækker også udgifter til offentliggørelse af salg og udrangering af materiel samt udgifter til teknisk bistand (rådgivning) i de tilfælde, hvor der er brug for ekstern ekspertise.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 205 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Transportmateriel

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

6 989 000

7 265 000

5 829 930,66

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, taxier, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer og andre administrationsudgifter. Når bilparken skal udskiftes, eller der skal indkøbes eller lejes biler, vil de mindst forurenende biler, f.eks. hybridbiler, blive foretrukket.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 175 000 EUR.

Kapitel 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 3 0 — Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

2 263 000

2 021 000

2 292 796,60

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv. såvel som administrationsudgifter i forbindelse hermed.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 15 000 EUR.

Artikel 2 3 1 — Finansielle udgifter

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

40 000

65 000

16 500,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

Artikel 2 3 2 — Retsomkostninger og skadeserstatning

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1 035 000

1 035 000

956 159,63

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 omkostninger, som Domstolen, Retten, Retten for EU-personalesager og medlemsstaternes retter tilpligter Europa-Parlamentet at bære

 advokatbistand til Europa-Parlamentet i sager ved medlemsstaternes og Unionens retter, juridisk rådgivning eller ekspertrådgivning i forbindelse med andre sager, som forelægges for Den Juridiske Tjeneste

 refusioner af udgifter til advokater i forbindelse med disciplinære og lignende procedurer

 skadeserstatninger og renter

 aftalte godtgørelser i forbindelse med mindelig bilæggelse i henhold til artikel 69 og 70 i procesreglementet for Retten for EU-personalesager.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto og andre forsendelsesomkostninger

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

355 000

510 000

236 630,94

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med de nationale postvæsener eller kurerservice.

Denne bevilling skal ligeledes dække udgifter til posthåndteringstjenester.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flytning

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1 160 000

1 620 000

731 303,40

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til flytning og intern transport foretaget af flyttefirmaer eller ved hjælp af midlertidige flyttefolks serviceydelser.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 40 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Andre udgifter til den administrative drift

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

946 000

731 500

626 297,62

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

 køb og vedligeholdelse af beklædning til parlamentsbetjente, chauffører, receptionister, lageransatte og flyttemænd såvel som ansatte i tjenesten for besøg og seminarer, Parlamentarium, Lægetjenesten, Sikkerhedstjenesten, tjenesten for vedligeholdelse af bygninger og diverse tekniske tjenester

 diverse driftsudgifter og administrationsudgifter, køb af varer og tjenesteydelser, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

 diverse køb i forbindelse med aktiviteter som led i ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (pr-kampagner osv.)

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Artikel 2 3 9 — Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

250 000

250 000

17 823,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation.

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

Kapitel 3 0 — Møder og konferencer

Artikel 3 0 0 — Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

28 748 281

27 600 000

25 725 512,47

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med rejser foretaget af institutionens personale og tilknyttede nationale eksperter eller praktikanter mellem tjenestestedet og et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og i forbindelse med tjenesterejser til alle andre steder end de tre arbejdssteder. Udgifterne, der dækkes, er befordringsudgifter, dagpenge, opholdsudgifter og godtgørelser for ubekvemme arbejdstider. Ekstraudgifter (herunder annullering af rejsehjemmel og hotelreservationer, udgifter til elektronisk fakturering og udgifter til forsikringer i forbindelse med tjenesterejser) dækkes også.

Denne bevilling skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation for tjenesterejser og rejser foretaget af personalet.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 500 000 EUR.

Artikel 3 0 2 — Udgifter til receptioner og repræsentation

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1 392 690

1 333 260

885 621,10

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 de forpligtelser, der påhviler institutionen i form af udgifter til reception og repræsentation i forbindelse med arbejdet i institutionens enhed for vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA), og til medlemmernes repræsentation

 formandens repræsentationsudgifter uden for arbejdsstederne

 repræsentation og tilskud til sekretariatsudgifter for formandens kontor

 generalsekretariatets receptioner og repræsentation, herunder indkøb af artikler og medaljer til tjenestemænd med 15 og/eller 25 års tjenestetid

 diverse udgifter i Protokoltjenesten såsom til flag, gaveæsker, indbydelser, trykte menuer osv.

 udgifter til rejser og ophold for meget vigtige gæster af institutionen

 udgifter til visa for parlamentsmedlemmer og embedsmænd fra Europa-Parlamentet i forbindelse med officielle besøg

 udgifter til receptioner og repræsentation og andre specifikke udgifter for medlemmer, som udøver officielle funktioner i Europa-Parlamentet.

Artikel 3 0 4 — Diverse udgifter til møder

Konto 3 0 4 0 — Diverse udgifter til interne møder

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1 400 000

2 250 000

2 715 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til forfriskninger og andre drikkevarer, lejlighedsvis til lette måltider, der serveres i forbindelse med institutionens møder samt til forvaltning af disse ydelser.

Konto 3 0 4 2 — Møder, kongresser og konferencer

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1 335 000

1 232 500

816 576,98

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække:

 udgifterne i forbindelse med afholdelse af møder uden for arbejdsstederne (udvalg eller disses delegationer, politiske grupper), herunder i givet fald udgifter til repræsentation

 bidrag til internationale organisationer, som Europa-Parlamentet eller et af dets organer er medlem af (Den Interparlamentariske Union, Sammenslutningen af Parlamenternes Generalsekretærer, 12+-Gruppen under Den Interparlamentariske Union).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 20 000 EUR.

Konto 3 0 4 3 — Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1 200 000

1 039 200

605 102,77

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække de udgifter, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0 i forbindelse med afholdelse af møder:

 Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Den Parlamentariske Forsamling Euronest og deres organer

 Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, dennes udvalg og præsidium; disse udgifter omfatter Europa-Parlamentets bidrag til forsamlingens uafhængige sekretariat eller det beløb, der udgør Europa-Parlamentets andel af forsamlingens budget

 interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og parlamentariske delegationer til WTO samt udgifterne i forbindelse med den parlamentariske konference om WTO og dens styringsudvalg.

Konto 3 0 4 9 — Udgifter til rejsebureauydelser

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

2 000 000

2 100 000

2 068 660,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække driftsudgifterne for det rejsebureau, Europa-Parlamentet har kontrakt med.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Kapitel 3 2 — Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

Artikel 3 2 0 — Køb af ekspertise

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

8 957 000

6 701 000

6 020 954,76

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Europa-Parlamentets organer og administration

 rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre — herunder personer, der har indgivet andragender til Europa-Parlamentet — der indkaldes til udvalgsmøder, delegationsmøder, studie- og arbejdsgrupper

 indkaldelse af eksterne personer til at deltage i arbejdet i f.eks. disciplinærudvalget eller det specialiserede panel til behandling af finansielle uregelmæssigheder.

Retsgrundlag

Referenceretsakter

Artikel 3 2 1 — Køb af ekspertise til EPRS, Biblioteket og Arkivet

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

9 107 200

8 851 676

8 081 554,37

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til aktiviteterne i GD EPRS, navnlig:

 køb af specialiseret ekspertise og bistand til Parlamentets forskningsaktiviteter (herunder artikler, undersøgelser, workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der om nødvendigt kan gennemføres i samarbejde med andre institutioner, internationale organisationer, nationale parlamenters forskningsafdelinger og biblioteker, tænketanke, forskningsorganer og andre kvalificerede eksperter

 køb af ekspertise, der er specialiseret inden for konsekvensanalyse samt forudgående og efterfølgende vurdering af den europæiske merværdi og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

 køb eller leje af bøger, tidsskrifter, aviser, databaser, presseagenturers produkter og et ethvert andet informationsmedie til Biblioteket i forskellige formater, herunder udgifter til copyright, kvalitetsstyringssystemet, indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder og andre relevante ydelser

 udgifter til eksterne arkiveringsydelser (organisering, udvælgelse, beskrivelse, overførsel til forskellige medier og papirløst format, erhvervelse af primære arkivkilder)

 erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af særlig biblioteks- og arkiveringsdokumentation og særligt mediatekmateriale, herunder elektrisk, elektronisk og it- materiale og/eller -systemer såvel som indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer

 udgifter til udbredelse af interne og eksterne parlamentariske forskningsprodukter og andre relevante produkter til fordel for institutionen og offentligheden (navnlig via offentliggørelse på internettet, interne databaser, brochurer og publikationer)

 rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter og forfattere, der indbydes til at deltage i præsentationer, seminarer, workshopper eller andre aktiviteter af denne type organiseret af GD EPRS

 deltagelsen af enheden for vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) i europæiske og internationale videnskabelige organers aktiviteter

 Europa-Parlamentets forpligtelser i henhold til internationale og/eller interinstitutionelle samarbejdsaftaler, herunder Europa-Parlamentets bidrag til udgifterne til forvaltning af Unionens historiske arkiver (Rådets forordning nr. 345/83 af 1. februar 1983 om åbning for offentligheden af de historiske arkiver for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab og efterfølgende ændringer).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 20 000 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43) samt gennemførelsesbestemmelser vedtaget af Europa-Parlamentet.

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002 om styrkelse af informationen og gennemskueligheden: Europa-Parlamentets arkiver.

Regulativ om behandling af arkivmateriale fra medlemmer og tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, vedtaget af Præsidiet den 4. juli 2011.

Referenceretsakter

Artikel 3 2 2 — Udgifter til dokumentation

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

2 308 000

2 866 000

1 178 739,84

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip

 abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter

 udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra it-materiel og udgifter til telekommunikation

 anskaffelse af nye eller erstatning af ordbøger, leksika, på alle medier, herunder til de nye sprogafdelinger, og andre værker til sprogtjenesterne og Lovgivningskvalitetsenhederne.

Artikel 3 2 3 — Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1 340 000

1 262 500

993 533,26

Anmærkninger

Konferencen af formænd for de europæiske parlamentariske forsamlinger (juni 1977), for parlamenterne i Den Europæiske Union (september 2000 og marts 2001). Formandskabets konklusioner fra konferencen af EU-parlamentsformænd i København 2006 og i Bratislava 2007.

Præsidiets afgørelse af 18. juni 2007.

Denne bevilling skal dække følgende:

 udgiftsforpligtelser til programmer for udveksling af information og samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i det vestlige Balkan, førtiltrædelseslande og Tyrkiet i forbindelse med den parlamentariske kontrol af FUSP/FSFP i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9 og 10 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union

 udgiftsforpligtelser med henblik på fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og demokratisk valgte nationale parlamenter i tredjelande (ud over dem, der er angivet i førnævnte afsnit) samt tilsvarende regionale parlamentariske institutioner. De pågældende aktiviteter tager navnlig sigte på at styrke den parlamentariske kapacitet i nye og fremvoksende demokratier og fremme parlamenternes brug af nye informations- og kommunikationsteknologier.

 udgiftsforpligtelser med henblik på at fremme aktiviteter til fordel for mægling og foranstaltninger til fordel for unge politiske ledere (navnlig udgifter til fælles møder for unge politiske ledere fra EU, Israel, Palæstina og Unionens nabolande)

 udgiftsforpligtelser for tilrettelæggelsen af Sakharovprisen (navnlig prisens størrelse, prismodtagerens/prismodtagerenes rejseudgifter og udgifter til modtagelse af denne eller disse, driftsomkostningerne for Sakharovnetværket samt udgifter til tjenesterejser for dets medlemmer) og til aktiviteter til fremme af menneskerettigheder.

Foranstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge.

Artikel 3 2 4 — Produktion og publikation

Konto 3 2 4 0 — Den Europæiske Unions Tidende

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

4 244 000

4 586 000

3 999 500,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens andel af Publikationskontorets udgifter til offentliggørelse og udgivelse og andre udgifter i forbindelse med tekster, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Konto 3 2 4 1 — Digitale og traditionelle publikationer

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

3 705 000

3 588 318

3 683 127,72

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 samtlige udgifter til digital udgivelse (intranetsteder) og traditionel udgivelse (dokumenter og tryksager i udlicitering), herunder distribution

 opdatering og evolutiv og korrigerende vedligeholdelse af redigeringssystemer.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 6 000 EUR.

Konto 3 2 4 2 — Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

16 501 034

21 036 912

25 453 635,41

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække tilskud til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i tiltrædelseslandene og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, herunder opdatering af lovgivningsobservationssystemet (OEIL) og udvikling af værktøjer og måder, der har til formål at forbedre og lette offentlighedens adgang til det via hjælp af mobilt udstyr.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 2 4 3 — Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

4 150 000

4 978 023

3 844 123,14

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere Parlamentarium – Europa-Parlamentets Besøgscenter i Bruxelles samt installationer, udstillinger og materiale, der er tilpasset eller reproduceret til separat anvendelse uden for Bruxelles.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 9 300 EUR

Konto 3 2 4 4 — Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

31 739 039

30 120 500

31 667 742,60

Anmærkninger

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 26. februar 2013.

Denne bevilling skal dække tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande (EUVP) og driftsudgifter til Euroscola-, Euromedscola- og Euronestscola-programmerne.

Euromedscola- og Euronestscola-programmerne finder sted - på skift - hvert år i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg og Bruxelles med undtagelse af de år, hvor der er valg.

Denne bevilling forhøjes hvert år under anvendelse af en deflator, der tager højde for BNI- og prisudsving.

Hvert medlem af Europa-Parlamentet har ret til at indbyde højst fem grupper i hvert kalenderår op til i alt 110 besøgende. Antallet af deltagere i et besøg kan variere fra mindst 20 til højst 110.

Et passende beløb afsættes til besøgende med handicap.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Konto 3 2 4 5 — Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

5 077 120

6 300 000

6 358 918,76

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

 udgifter og tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne, ansøgerlandene, og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, samt udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier og finansiering af kulturelle initiativer af europæisk interesse, f.eks. Europa-Parlamentets LUX-pris til europæisk film

 udgifterne i forbindelse med »mødesalsarrangementerne« i Strasbourg og Bruxelles i overensstemmelse med det årsprogram, som Præsidiet har vedtaget

 udgifter til foranstaltninger og værktøjer til fremme af flersprogethed som f.eks. seminarer og konferencer, møder med udbydere af tolke- eller oversætteruddannelse, foranstaltninger og tiltag til at højne bevidstheden om flersprogethed og fremme af tolke- eller oversættererhvervet, herunder et program for tilskud til universiteter, skoler og andre organismer, som beskæftiger sig med tolke- eller oversætterstudier, virtuelle kommunikationsløsninger samt deltagelse i lignende projekter og foranstaltninger, der organiseres i samarbejde med andre tjenestegrene inden for rammerne af det interinstitutionelle og internationale samarbejde.

Denne bevilling skal også dække udgifterne til tilrettelæggelse af disse aktiviteter, herunder brug af tjenesteydelser, forplejningsydelser og -udgifter samt udgifter i tilknytning til indbydelse af journalister til at dække disse aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 2 4 6 — Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

5 000 000

5 000 000

7 999 400,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til Europa-Parlamentets produktion og hosting af webclip og audiovisuelt materiel (EuroparlTV) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets kommunikationsstrategi.

Konto 3 2 4 7 — Huset for Europæisk Historie

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

10 000 000

9 850 000

3 402 394,95

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere aktiviteterne for Huset for Europæisk Historie, f.eks. særlig intern indretning, indkøb af samlinger, tilrettelæggelse af udstillinger og driftsomkostningerne, herunder udgifterne til indkøb af bøger, tidsskrifter og andre publikationer i forbindelse med aktiviteterne i Huset for Europæisk Historie.

Den skal også finansiere kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Huset for Europæisk Historie.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 000 EUR.

Konto 3 2 4 8 — Udgifter til audiovisuel information

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

12 608 000

15 620 000

20 533 306,06

Anmærkninger

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2002 om retningslinjerne for 2003-budgetproceduren (EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 72).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2002 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2003 (EUT C 180 E af 31.7.2003, s. 150).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2003 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2004 (EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 179).

Denne bevilling skal dække følgende:

 den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

 direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

 oprettelse af passende arkiver, der kan sikre medierne og borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 13 000 EUR.

Konto 3 2 4 9 — Udveksling af information med de nationale parlamenter

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

250 000

275 000

101 097,09

Anmærkninger

Konferencen af formænd for de europæiske parlamentariske forsamlinger (juni 1977), for parlamenterne i Den Europæiske Union (september 2000 og marts 2001). Geografisk område: lande i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække:

 fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Den vedrører de parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 1 0 og 3 0, informations- og dokumentationsudveksling samt bistand til analyse og forvaltning af disse oplysninger, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)

 finansieringen af samarbejdsprogrammer og uddannelsesforanstaltninger for de ovennævnte parlamenters tjenestemænd og aktiviteter til styrkelse af deres parlamentariske kapacitet generelt

Disse foranstaltninger omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge

 samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet samt foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder sikring af domænet www.ipex.eu, som gennemføres i CERDP.

Denne bevilling tager sigte på at finansiere samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i forbindelse med den parlamentariske kontrol af FUSP/FSFP i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9 og 10 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union.

Artikel 3 2 5 — Udgifter til informationskontorer

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

700 000

1 100 000

830 901,50

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække alle udgifter (kontorartikler, telekommunikation, forsendelsesudgifter, håndtering, transport, mindre diverse udgifter), der er forbundet med Europa-Parlamentets informationskontorer.

Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

Kapitel 4 0 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Artikel 4 0 0 — De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

59 800 000

59 800 000

58 697 494,00

Anmærkninger

Regulativ vedtaget ved Præsidiets afgørelse af 30. juni 2003, senest ændret den 2. juli 2012.

Denne bevilling skal for de politiske grupper og løsgængerne dække:

 sekretariats-, administrations- og driftsudgifter

 udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Unionens politiske aktiviteter.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Artikel 4 0 2 — Finansiering af europæiske politiske partier

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

28 350 084

27 794 200

21 585 794,40

Anmærkninger

Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT C 112 af 9.4.2011, s. 1).

Denne bevilling skal finansiere europæiske politiske partier på europæisk plan.

Artikel 4 0 3 — Finansiering af europæiske politiske fonde

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

13 668 000

13 400 000

12 400 000,00

Anmærkninger

Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT C 112 af 9.4.2011, s. 1).

Denne bevilling skal finansiere politiske fonde på europæisk plan.

Kapitel 4 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

Artikel 4 2 2 — Parlamentarisk assistance

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

192 113 500

196 216 430

188 301 020,35

Anmærkninger

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 33-44.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 5a og 125-139.

Gennemførelsesbestemmelser for afsnit VII i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber vedtaget af Præsidiet.

Denne bevilling skal dække udgifter til parlamentarisk assistance.

Denne bevilling skal dække kursdifferencer, der belaster Europa-Parlamentets budget i henhold til bestemmelserne om godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 400 000 EUR.

Kapitel 4 4 — Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

Artikel 4 4 0 — Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

200 000

200 000

200 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til møder i foreningen af tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet samt eventuelle andre udgifter.

Artikel 4 4 2 — Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

200 000

200 000

175 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder samt eventuelle andre udgifter.

Afsnit 10 — Andre udgifter

Kapitel 10 0 — Formålsbestemte reserver

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

 

 

0,—

Anmærkninger

Kapitel 10 1 — Reserve til uforudsete udgifter

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

15 000 000

13 000 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.

Kapitel 10 3 — Reserve til udvidelsen

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifterne til institutionens forberedelser med henblik på udvidelsen.

Kapitel 10 4 — Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til informations- og kommunikationspolitikken.

Kapitel 10 5 — Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens investeringer og indretningsarbejder. Europa-Parlamentets Præsidium anmodes om, for så vidt angår fast ejendom og bygninger, at vedtage sammenhængende og ansvarlige langsigtede strategier, som tager højde for det særlige problem med stigende vedligeholdelsesomkostninger, renoveringsbehov og sikkerhedsomkostninger samt sikrer bæredygtighed i Europa-Parlamentets budget.

Kapitel 10 6 — Reserve til prioriterede projekter under udvikling

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til institutionens prioriterede projekter, der er under udvikling.

Kapitel 10 8 — EMAS-RESERVE

Tal

Budget 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Som følge af Præsidiets afgørelser om gennemførelse af EMAS-handlingsplanen, navnlig efter Europa-Parlamentets CO2-revision, skal denne bevilling bruges til at finansiere de relevante driftsmæssige budgetposter.

1.  BILAG S STILLINGER

1.1. S 1 — Sektion I — Europa-Parlamentet

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2014

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Andet

Politiske grupper

Uden for ansættelsesgruppe

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

227

2

6

26

AD 13

478

8

2

41

AD 12

167

 

12

63

AD 11

170

 

5

32

AD 10

200

 

11

27

AD 9

190

 

2

21

AD 8

335

 

6

28

AD 7

418

 

7

47

AD 6

213

 

2

56

AD 5

211

 

11

63

I alt ansættelsesgruppe AD

2 655

10

66

415

AST 11

149

10

 

33

AST 10

96

 

18

28

AST 9

290

 

5

41

AST 8

450

 

7

43

AST 7

498

 

1

45

AST 6

353

 

6

66

AST 5

285

 

10

65

AST 4

295

 

15

70

AST 3

319

 

6

74

AST 2

159

 

 

65

AST 1

56

 

 

71

I alt ansættelsesgruppe AST

2 950

10

68

601

SC 6

0

 

 

 

SC 5

0

 

 

 

SC 4

0

 

 

 

SC 3

0

 

 

 

SC 2

25

 

 

 

SC 1

5

 

 

 

I alt ansættelsesgruppe SC

30

0

0

0

I alt

5 636(1)

20(2)

134

1 016

Ansatte i alt

6 786(3)

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Andet

Politiske grupper

Uden for ansættelsesgruppe

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

AD 15

40

 

1

4

AD 14

235

2

6

26

AD 13

463

8

2

43

AD 12

207

 

12

64

AD 11

190

 

6

29

AD 10

180

 

10

27

AD 9

180

 

5

24

AD 8

420

 

3

33

AD 7

328

 

7

47

AD 6

198

 

7

53

AD 5

216

 

6

58

I alt ansættelsesgruppe AD

2670

10

66

415

AST 11

149

10

 

34

AST 10

96

 

20

30

AST 9

365

 

4

44

AST 8

440

 

6

41

AST 7

463

 

1

44

AST 6

318

 

7

71

AST 5

300

 

17

62

AST 4

320

 

8

76

AST 3

274

 

5

71

AST 2

169

 

 

60

AST 1

41

 

 

68

I alt ansættelsesgruppe AST

2 935

10

68

601

AST/SC 6

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

AST/SC 2

25

 

 

 

AST/SC 1

5

 

 

 

I alt ansættelsesgruppe AST/SC

30

0

0

0

I alt

5 636(4)

20(5)

134

1 016

Ansatte i alt

6 786(6)(7)

Bilag

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Budgetpost

Tekst

Faktiske indtægter

Overslag

2013

2015

5000

Indtægter ved salg af transportmateriel

0

p.m.

5001

Indtægter ved salg af andet løsøre

100

5.000

5002

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer

342

18.000

502

Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film

119 951

1.000

5110

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

2 722 587

2 094 000

5111

Refusion af diverse lejeafgifter

30 522

914 000

550

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser

3 327 643

695 000

551

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning

5 727 845

p.m.

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb

2 783 427

350 000

571

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter

0

p.m.

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

3 351 397

p.m.

581

Indtægter fra forsikringserstatninger

158 441

p.m.

6600

Andre bidrag og tilbagebetalinger

7 769 158

2 310 000

 

I ALT

25 991 415

6 387 000

(1)

Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.

(2)

Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(3)

Der kan oprettes op til 80 stillinger på Parlamentets stillingsfortegnelse, når der er opnået et vellykket resultat i forhandlingerne mellem Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om det fremtidige interinstitutionelle samarbejde. En gradvis overførsel af disse stillinger fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget er betinget af, at Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget når frem til en endelig aftale.

(4)

Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.

(5)

Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(6)

I løbet af 2014-budgetproceduren er 80 stillinger blevet integreret i Europa-Parlamentets (EP's) stillingsfortegnelse i forbindelse med det fremtidige interinstitutionelle samarbejde mellem Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. En gradvis overførsel af disse stillinger fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget er betinget af, at Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget når frem til en endelig aftale.

(7)

Beregningen af den bebudede nedskæring på 1 % af stillingerne samlet set, pr. lønklasse og ansættelsesgruppe vil blive foretaget i løbet af Europa-Parlamentets behandling af budgetforslaget for 2015.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

10.4.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

9

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, George Lyon, Jan Mulder, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Oleg Valjalo, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Zdravka Bušić, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxela, Cristina Gutiérrez-Cortines, Petra Kammerevert, Annette Koewius, Norbert Neuser, Tadeusz Ross, Peter Simon, Rainer Wieland

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik