BETÆNKNING om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015

  11.4.2014 - (2014/2003(BUD))

  Budgetudvalget
  Ordfører: Salvador Garriga Polledo


  Procedure : 2014/2003(BUD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0277/2014
  Indgivne tekster :
  A7-0277/2014
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015

  (2014/2003(BUD))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[1], særlig artikel 36,

  –       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[2],

  –       der henviser den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[3], særlig punkt 27,

  –       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen[4],

  –       der henviser til samarbejdsaftalen af 5. februar 2014 mellem Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget,

  –       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014[5],

  –       der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på udarbejdelse af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2015,

  –       der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, udarbejdet af Præsidiet den 2. april 2014,

  –       der henviser til sine holdninger af 11. marts 2014 om tilpasning med virkning fra den 11. marts 2014 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner[6],

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 79,

  –       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0277/2014),

  A.     der henviser til, at budgetproceduren for 2015 vil blive afviklet i et år med valg til Europa-Parlamentet, og at Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2015 vil blive vedtaget af det nuværende Parlament, mens det endelige budget vil blive vedtaget af det nye Parlament til efteråret;

  B.     der henviser til, at det loft for udgiftsområde V (Administration), der er fastlagt i den nye flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020, er på 9 076 mio. EUR for budgettet for 2015; der henviser til, at delloftet for institutionernes samlede administrationsudgifter er sat til 7 351 mio. EUR;

  C.     der henviser til, at generalsekretæren har foreslået følgende tre prioriteringer for regnskabsåret 2015: at mobilisere alle nødvendige ressourcer og al nødvendig støtte for at sætte medlemmerne af det nye Parlament i stand til at varetage deres mandat fuldt ud, at konsolidere og styrke strukturelle ændringer med henblik på at forbedre Parlamentets evne til at gøre brug af alle sine beføjelser og at sørge for de fornødne midler til gennemførelse af flerårige projekter;

  D.     der henviser til, at generalsekretæren har foreslået videreførelse og yderligere styrkelse af de fire aktivitetsområder, der blev vedtaget efter høringen af Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe om Parlamentets budget i 2014, nemlig styrkelse af uafhængig videnskabelig rådgivning, styrkelse af kontrolkapaciteten og forbedring af den logistiske og den lokale støtte til medlemmerne;

  E.     der henviser til, at Parlamentet vil vedblive med åbent at udøve en høj grad af budgetansvar, ‑kontrol og ‑tilbageholdenhed, samtidig med at det vil tilstræbe at ramme den vanskelige balance mellem budgetdisciplin og strukturelle besparelser på den ene side og et samordnet effektivitetsfremstød på den anden side;

  F.     der henviser til, at der uanset den begrænsede manøvremargen og behovet for at opveje besparelser på andre områder bør overvejes investeringer med henblik på at styrke Parlamentets institutionelle rolle og forbedre budgettets holdbarhed;

  G.     der henviser til, at samarbejdet mellem Præsidiet og Budgetudvalget om Parlamentets budget har vist sin nytteværdi i forbindelse med den strukturelle reformproces, idet der er blevet peget på effektivitetsgevinster og besparelsesmuligheder i Parlamentets budget hele vejen igennem de årlige budgetprocedurer; der henviser til, at eventuelle besparelser, der berører Parlamentets og dets medlemmers arbejde, skal drøftes i de politiske grupper, og at der skal tages stilling til dem ved afstemning i plenarforsamlingen inden for rammerne af budgetproceduren;

  H.     der henviser til, at den aftale, der blev indgået den 11. marts 2014, om tilpasning af vederlag og pensioner for 2011 og 2012 og dens indvirkning på Parlamentets budget for 2015, dukkede op som et nyt element i forhandlingerne i forligsfasen mellem Præsidiet og Budgetudvalget;

  Den overordnede ramme og det samlede budget

  1.    understreger, at der bør sikres et realistisk grundlag for 2015-budgettet, og at det bør være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning; bemærker, at 2015 bliver et helt år for det nye Parlament;

  2.      mener, at Unionens budget bør afspejle den aktuelle økonomiske situation, som borgerne i hele Unionen befinder sig i, såvel som de finanspolitiske begrænsninger, som mange medlemsstater står over for, hvoraf nogle gør sig kraftige bestræbelser på at skabe et mere holdbart grundlag for deres budgetter på lang sigt;

  3.      understreger, at det er nødvendigt at sørge for et tilstrækkeligt niveau af ressourcer, hvis det nye Parlaments medlemmer skal kunne opfylde deres mandat, og hvis Parlamentets evne til at gøre brug af alle sine beføjelser skal styrkes;

  4.      tilslutter sig prioriteringerne for regnskabsåret 2015 og understreger, at de er fuldt på linje med de prioriteringer, som generalsekretæren har foreslået, og som er blevet drøftet i Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe; understreger, at disse reformer bør videreføres med henblik på at opnå betydelige effektivitetsgevinster og få frigjort ressourcer, uden at det går ud over lovgivningskvaliteten, budgetbeføjelserne og kontrolbeføjelserne, forbindelserne med de nationale parlamenter og kvaliteten af arbejdsvilkårene;

  5.      minder om, at det foreløbige forslag til budgetoverslag for 2015, som det fremgår af generalsekretærens beretning, vedrører et beløb på 1 822 929 112 EUR (20,09 % af udgiftsområde V); tager forhøjelsen på 3,83 % i forhold til 2014-budgettet ad notam; bemærker, at 0,67 % af denne forhøjelse skyldes godtgørelsen til medlemmerne ved mandatophør, som er lovpligtige og obligatoriske udgifter, og 1,42 % til langsigtede investeringer i forbindelse med udvidelsen af KAD-Bygningen; bemærker, at stigningen for de øvrige udgiftsposter dermed svarer til +1,74 %;

  6.      tager Parlamentets foreløbige forslag til budgetoverslag for regnskabsåret 2015 som vedtaget af Præsidiet den 2. april 2014 til efterretning; glæder sig over niveauet af det foreløbige forslag til budgetoverslag som vedtaget af Præsidiet, der ligger væsentligt under det oprindelige forslag; beklager imidlertid den langstrakte og vanskelige procedure;

  7.      godkender budgetoverslaget for 2015 på 1 794 929 112 EUR, som svarer til en generel forhøjelse på 1,8 % i forhold til 2014-budgettet, og accepterer endvidere at medtage de obligatoriske ekstraordinære udgifter på 0,4 %, som hidrører fra den nye aftale om justeringskoefficienten for vederlag og pensioner, heri;

  8.      mener, at det nye Parlament vil få mulighed for at genoverveje og justere budgetprioriteringerne og træffe den endelige afgørelse i oktober 2014;

  9.      anmoder generalsekretæren om inden behandlingen af budgettet at forelægge et overslag over de udgifter, der er forbundet med opførelsen af KAD-Bygningen i de kommende år, for at kunne forudse det korrekte beløb i 2015-budgettet; anmoder endvidere generalsekretæren om ved årets udgang at tage stilling til de midler fra 2014-budgettet, der ikke er blevet anvendt, og øremærke dem til KAD-projektet;

  10.    understreger, at eftersom lovpligtige og obligatoriske udgifter såsom leje- og energiomkostninger og lønudgifter er underlagt årlige indeksreguleringer, er niveauet for de øvrige udgifter blevet reduceret i nominelle termer; bemærker, at dette har været muligt takket være de strukturelle reformer og besparelser, der er blevet opnået i tidligere år;

  11.    opfordrer til, at de mulige besparelser, der er foreslået af Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe, undersøges nærmere med henblik på at generere væsentlige organisatoriske besparelser, f.eks. mulighederne for interinstitutionelt samarbejde mellem Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, som afspejler viljen til at styrke Parlamentets og de to rådgivende udvalgs institutionelle, politiske og lovgivningsmæssige rolle; bemærker, at udvalgenes centrale politiske arbejde bør kunne forbedres gennem en omstrukturering af deres oversættelsestjeneste, ligesom den nye forskningstjeneste for medlemmerne bør kunne styrkes; understreger, at Parlamentet i henhold til denne organisatoriske reform kan blive fast leverandør af tolkning i de to udvalg; støtter tanken om at tilbyde tolkningskapacitet til andre institutioner uden for spidsbelastningsperioderne;

  12.    noterer sig den interinstitutionelle samarbejdsaftale mellem Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, der blev undertegnet den 5. februar 2014; anmoder om, at Budgetudvalget forsynes med detaljerede oplysninger om den finansielle virkning og fremskridtene med gennemførelsen af denne aftale senest i begyndelsen af 2015 med henblik på forberedelsen af budgetoverslaget for 2016;

  13.    påskønner de foreslåede interne foranstaltninger, der skal føre til effektivitetsbesparelser i Parlamentets budget, f.eks. udviklingen af en ordning for oversættelser baseret på anmodninger fra medlemmerne i forbindelse med ændringsforslag på udvalgsplan, en ordning for tolkning efter anmodning på andre møder end plenarmøder, gennemførelsen af et papirløst Parlament, forslag om en mere effektiv struktur for Parlamentets arbejdsrytme og migration fra Streamline til Sysper2-systemet;

  14.    understreger, at de lovpligtige og obligatoriske udgifter, der er nødvendige for 2015, skal dækkes; mener, at en endelig afgørelse først kan træffes i den nye valgperiode i efteråret, når man har kendskab til de præcise beløb;

  Særlige spørgsmål

  15.    understreger, at de strukturelle økonomiske foranstaltninger, der er truffet i den syvende valgperiode, har ført til betydelige besparelser i Parlamentets budget, f.eks. 15 mio. EUR respektive 10 mio. EUR til henholdsvis tolkning og oversættelse, yderligere 4 mio. EUR til rejseudgifter og 28 mio. EUR i rentebesparelser via forfinansiering af bygninger; bemærker, at der forventes yderligere besparelser i 2015, bl.a. 1,9 mio. EUR i forbindelse med overflytningen af forvaltningen af medlemmernes pensioner til Kommissionen og 1,5 mio. EUR på bygninger;

  16.    fremhæver, at den institutionelle tilbageholdenhed i den syvende valgperiode, når der tages højde for de relevante inflationsrater, har medført en reduktion af Parlamentets budget i faste priser i 2012 og 2014; bemærker, at hvis ekstraordinære og ikke-tilbagevendende udgifter i forbindelse med f.eks. Unionens udvidelse og andre udgifter knyttet til Lissabontraktatens ikrafttræden, valget til Europa-Parlamentet og finansieringen af byggeprojekter trækkes ud, ses der et fald i fem ud af seks år (2009, 2011, 2012, 2013 og 2014); understreger desuden, at medlemmernes godtgørelser har været indefrosset siden 2011, at rejseudgifterne for medlemmer og personale er blevet reduceret med 5 %, og at godtgørelserne ved tjenesterejser ikke er blevet pristalsreguleret siden 2007;

  17.    tager generalsekretærens notat fra november 2013 om gennemførelsen af personalevedtægterne og reformen og revisionen af de bestemmelser og procedurer, der følger heraf, med i sine betragtninger; fastholder, at bestemmelserne om forældreorlov skal gennemføres korrekt;

  18.    noterer sig under henvisning til sin ovennævnte beslutning af 23. oktober 2013 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, at Parlamentets generalsekretariat for at opnå den årlige personalereduktion på 1 % vil skære i antallet af medarbejdere, og at alle nye opgaver vil blive varetaget af til rådighed værende menneskelige ressourcer og ved omorganisering;

  19.    henviser til konklusionerne fra Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe med hensyn til gennemførelse af strukturelle og organisatoriske reformer; bemærker i den forbindelse, at tilvejebringelsen af uafhængig videnskabelig rådgivning, mulighederne for at udøve kontrol samt støtten til medlemmerne bør forbedres yderligere for at styrke det arbejde, der påhviler Parlamentet som institution med lovgivende og demokratiske kontrolbeføjelser; understreger, at disse målsætninger skal gennemføres på en økonomisk ansvarlig måde, og at generalsekretæren bør fastlægge en klar og detaljeret plan, der skal forelægges Budgetudvalget, for, hvorledes disse målsætninger skal opfyldes, og for deres indvirkning på budgettet, før Parlamentets behandling af budgettet for 2015;

  20.    understreger, at den fælles arbejdsgruppe med henblik på udviklingen af disse fire aktivitetsområder på en økonomisk ansvarlig måde har peget på syv områder, hvor Parlamentet kan forbedre sin effektivitet:

  i) udvikle en ordning med oversættelse af udvalgsændringsforslag efter anmodning fra medlemmerne

  ii) undersøge mulighederne for interinstitutionelt samarbejde med Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

  iii) undersøge muligheden for at tilbyde andre institutioner tolkningskapacitet uden for spidsbelastningsperioder

  iv) migration fra det nuværende forvaltningssystem for menneskelige ressourcer, Streamline, til Sysper2

  v) forberede den mere effektive struktur i Parlamentets arbejdsrytme

  vi) forberede et papirløst Parlament i det omfang, det er muligt, gennem bedste praksis og fuld gennemførelse af projektet om e-møder

  vii) udvikle en ordning for tolkning efter anmodning på alle andre møder end plenarmøder;

  21.    minder i erkendelse af betydningen af effektivitet og omkostningseffektivitet på tolkningsområdet om, at disse aspekter ikke må være til hinder for, at direkte transmitterede og til rådighed værende oplysninger er tilgængelige i hele Unionen, i betragtning af at flersprogethed og tolkning til webstreaming og gennemsigtighed i Parlamentet er afgørende for offentligheden og dermed også for Parlamentets medlemmer;

  22.    mener, at visse udgifter til ikt, som medlemmerne har direkte gavn af, kunne finansieres via medlemmernes godtgørelse for generelle udgifter;

  23.    gentager, at langsigtede investeringer såsom Parlamentets byggeprojekter skal behandles med omhu og i åbenhed; insisterer på en stram omkostningsforvaltning, projektplanlægning og kontrol; gentager sin opfordring til en gennemsigtig beslutningsproces inden for bygningspolitikken baseret på tidlig information; opfordrer til, at Budgetudvalget senest i august 2014 forelægges en grundig analyse og en ajourføring af Parlamentets ejendomspolitik, som Præsidiet vedtog i marts 2010, og et overblik over de investeringer, der er foretaget årligt i forbindelse med hver enkelt ejendom i valgperioden 2009-2014; gentager sit krav om præcise informationer hver sjette måned om udviklingen i byggeprojekter og deres finansielle følger;

  24.    tager til efterretning, at Huset for Europæisk Historie forventes at slå dørene op i 2015; forventer, at der i god tid inden Parlamentets behandling heraf i efteråret 2014 vil blive forelagt ajourførte oplysninger om status for projektets forløb fra generalsekretæren og Præsidiet; gentager, at den endelige opgørelse over omkostningerne ikke bør overstige de tal, der er opstillet i forretningsplanen for projektet;

  25.    minder om, at Præsidiet den 10. juni 2013 vedtog generalsekretærens forslag om omgående og gradvise foranstaltninger til modernisering af Parlamentets cateringpolitik for 2014-2019; opfordrer derfor Præsidiet til i rette tid med henblik på forberedelserne til Parlamentets behandling af budgettet for 2015 at forelægge Budgetudvalget en klar vurdering af eventuelle indvirkninger af denne reform på 2015-budgettet og videre frem;

  26.    opfordrer generalsekretæren til inden foråret 2015 at aflægge beretning til Budgetudvalget om gennemførelsen og de finansielle virkninger af det nye overordnede sikkerhedskoncept; anmoder om detaljerede oplysninger om de finansielle virkninger af oprettelsen af det nye Generaldirektorat for Sikkerhed i 2013; efterlyser oplysninger om de finansielle virkninger af de interinstitutionelle aftaler om administrativt samarbejde på sikkerhedsområdet;

  27.    noterer sig oprettelsen af det nye Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning den 1. november 2013; minder om, at det blev oprettet på en budgetneutral måde ved omorganisering af GD Ledelsestjenesterne og GD Interne Politikker og anmoder om en opgørelse over, hvordan dets ressourcer med hensyn til ekstern ekspertise skal anvendes, som bør forelægges for Budgetudvalget inden Parlamentets behandling af budgettet for 2015;

  Afsluttende bemærkninger

  28.    vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2015;

  29.    pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

  BILAG: FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

   

  FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2015 SOM UDARBEJDET AF BUDGETUDVALGET PÅ DETS MØDE

  DEN 10. APRIL 2014

   

  DEL III

  FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

  2015

  Den Europæiske Unions bidrag til finansieringen af Europa-Parlamentets udgifter for regnskabsåret 2015

  Tekst

  beløb

   

   

  Udgifter

  1 794 929 112

  Egne indtægter

  147 582 532

  Bidrag

  1 646 084 046

  INDTÆGTER

  Afsnit Kapitel Artikel Konto

  Tekst

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennem­førelse 2013

   

   

   

   

   

  4

  INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

   

   

   

  4 0

  DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

   

   

   

  4 0 0

  Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

  69 070 222

  74 604 000

  65 164 977 

  4 0 3

  Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

  p.m.

  p.m.

  4.879 

  4 0 4

  Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

  9 323 150

  9 273 000

  109 731 

   

   Kapitel 4 0 — I alt

  79 086 223

  83 877 000

  65 279 587 

   

  4 1

  BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

   

   

   

  4 1 0

  Personalets bidrag til pensionsordningen

  60 237 843

  66 794 000

  55 259 809 

  4 1 1

  Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

  9 100 000

  9 100 000

  9 709 755 

  4 1 2

  Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

  10 000

  10 000

  6 267 

   

  Kapitel 4 1 — I alt

  69 347 843

  75 904 000

  64 975 8301 

   

  4 2

  ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

   

   

   

  4 2 1

  Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

  p.m.

  p.m.

  10.379 

   

  Kapitel 4 2 — I alt

  p.m.

  p.m.

  10.379 

   

  Afsnit 4 — I alt

  148 434 066

  159 781 000

  130 265 797 

   

  5

  INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

   

   

   

  5 0

  INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

   

   

   

   

   

   

   

   

  5 0 0

  Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

   

   

   

  5 0 0 0

  Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

  0,00 

  5 0 0 1

  Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

  100,00 

  5 0 0 2

  Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

  342 

  5 0 1

  Indtægter ved salg af fast ejendom

  p.m.

  p.m.

  0,00 

  5 0 2

  Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

  119 951 

   

  Kapitel 5 0 — I alt

  p.m.

  p.m.

  120 393 

  5 1

  LEJEINDTÆGTER

   

   

   

  5 1 1

  Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

   

   

   

  5 1 1 0

  Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

  2 722 587 

  5 1 1 1

  Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

  30 522 

   

  Kapitel 5 1 — I alt

  p.m.

  p.m.

  2 353 110 

  5 2

  AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

   

   

   

  5 2 0

  Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

  410 000

  1 000 000

  447 916 

   

  Kapitel 5 2 — I alt

  410 000

  1 000 000

  447 916 

  5 5

  INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE

   

   

   

  5 5 0

  Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

  3 327 643 

  5 5 1

  Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

  5 727 845 

   

  Kapitel 5 5 — I alt

  p.m.

  p.m.

  9 055 488 

  5 7

  ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

   

   

   

  5 7 0

  Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

  2 783 427 

  5 7 1

  Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

  0,00

  5 7 2

  Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

  p.m.

  p.m.

   0,00

  5 7 3

  Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

   3 351 397

   

  Kapitel 5 7 — I alt

  p.m.

  p.m.

  6 134 824 

  5 8

  DIVERSE GODTGØRELSER

   

   

   

  5 8 1

  Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

   158 441

   

  Kapitel 5 8 — I alt

  p.m.

  p.m.

  158 441 

   

  Afsnit 5 — I alt

  410 000

  1 000 000

  18 670 173 

   

  6

  BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU-PROGRAMMER

   

   

   

   

   

   

   

   

  6 6

  ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

   

   

   

  6 6 0

  Andre bidrag og tilbagebetalinger

   

   

   

  6 6 0 0

  Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

  p.m.

  p.m.

  7 769 158 

  6 6 0 1

  Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

  p.m.

  p.m.

  0,00 

   

  Kapitel 6 6 — I alt

  p.m.

  p.m.

  7 769 158 

   

  Afsnit 6 — I alt

  p.m.

  p.m.

  7 769 158 

  9

  DIVERSE INDTÆGTER

   

   

   

  9 0

  DIVERSE INDTÆGTER

   

   

   

  9 0 0

  Diverse indtægter

  1 000

  500

  1 412 244 

   

  Kapitel 9 0 — I alt

  1 000

  500

  1 412 244 

   

  Afsnit 9 — I alt

  1 000

  500

  1 412 244 

   

  I alt

  148 845 066

  160 781 500

  158 117 371 

  UDGIFTER

  Almindelig oversigt over bevillinger (2015 og 2014) og gennemførelse (2013)

  Afsnit Kapitel

  Tekst

  Bevillinger 2015

  Bevillinger 2014

  Gennem­førelse 2013

   

   

   

   

   

  1

  PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 0

  MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

  220 252 000

  224 292 069

   205 414 449

  1 2

  TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

  609 133 635

  595 102 338

  574 999 348

  1 4

  ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

  121 114 400

  97 798 439

  105 556 914

  1 6

  ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

  18 114 480

  18 839 000

  17 829 236

   

  Afsnit 1 — I alt

  968 614 515

  936 031 846

  903 799 948

   

   

   

   

   

  2

  BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

   

   

   

   

  DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

   

   

   

   

   

   

   

   

  2 0

  BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

  210 241 500

  201 643 000

  250 336 611

  2 1

  IT, UDSTYR OG INVENTAR

  148 930 149

  143 422 877

  138 624 704

  2 3

  LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

  6 049 000

  6 232 500

  4 877 511

   

  Afsnit 2 — I alt

  365 220 649

  351 298 377

  393 838 826

   

   

   

   

   

  3

  UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3 0

  MØDER OG KONFERENCER

  36 075 971

  35 554 960

  32 816 473

  3 2

  EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

  115 686 393

  122 135 929

  124 148 929

   

  Afsnit 3 — I alt

  151 762 364

  157 690 889

  156 965 403

   

   

   

   

   

  4

  UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4 0

  SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

  101 818 084

  100 994 200

  92 683 288

  4 2

  UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE

  192 113 500

  196 216 430

  188 301 020

  4 4

  MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER

  400 000

  400 000

  375 000

   

  Afsnit 4 — I alt

  294 331 584

  297 610 630

  281 359 309

   

   

   

   

   

  10

  ANDRE UDGIFTER

   

   

   

   

   

   

   

   

  10 0

  FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

   

   

   0,00

  10 1

  RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

  15 000 000

  13 000 000

  0,00

  10 3

  RESERVE TIL UDVIDELSEN

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 4

  RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 5

  FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 6

  RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 8

  EMAS-RESERVE

  p.m.

  p.m.

  0,00

   

  Afsnit 10 — I alt

  15 000 000

  13 000 000

  0,00

   

  I alt

  1 794 929 112

  1 755 631 742

  1 735 963 486

  Indtægter — Egne indtægter

  Afsnit 4 — Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

  Kapitel 4 0 — Diverse skatter og afgifter

  Artikel 4 0 0 — Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  69 674 060

  74 604 000

  65 164 976,94

  Anmærkninger

  Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

  Artikel 4 0 3 — Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  4 878,84

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil den 15. december 2003.

  Artikel 4 0 4 — Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  9 142 163

  9 273 000

  109 730,76

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

  Kapitel 4 1 — Bidrag til pensionsordningen

  Artikel 4 1 0 — Personalets bidrag til pensionsordningen

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  60 237 843

  66 794 000

  55 259 808,68

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

  Artikel 4 1 1 — Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  9 100 000

  9 100 000

  9 709 754,81

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

  Artikel 4 1 2 — Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  10 000

  10 000

  6 267,48

  Kapitel 4 2 — Andre bidrag til pensionsordningen

  Artikel 4 2 1 — Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  10 379,00

  Anmærkninger

  Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.

  Afsnit 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

  Kapitel 5 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom

  Artikel 5 0 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

  Konto 5 0 0 0 — Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Anmærkninger

  Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.

  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

  Konto 5 0 0 1 — Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  100,00

  Anmærkninger

  Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.

  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

  Konto 5 0 0 2 — Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  342,22

  Anmærkninger

  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

  De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

  Artikel 5 0 1 — Indtægter ved salg af fast ejendom

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Anmærkninger

  Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom.

  Artikel 5 0 2 — Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  119 951,04

  Anmærkninger

  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

  Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.

  Kapitel 5 1 — Lejeindtægter

  Artikel 5 1 1 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

  Konto 5 1 1 0 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  2 722 587,38

  Anmærkninger

  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

  De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.

  Konto 5 1 1 1 — Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  30 522,33

  Anmærkninger

  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

  Kapitel 5 2 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

  Artikel 5 2 0 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  410 000

  1 000 000

  447 915,68

  Anmærkninger

  Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

  Kapitel 5 5 — Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde

  Artikel 5 5 0 — Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  3 327 642,73

  Anmærkninger

  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

  Artikel 5 5 1 — Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde leveret eller udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  5 727 845,37

  Anmærkninger

  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

  Kapitel 5 7 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

  Artikel 5 7 0 — Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  2 783 427,16

  Anmærkninger

  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

  Artikel 5 7 1 — Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Anmærkninger

  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

  Artikel 5 7 2 — Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Anmærkninger

  Under denne artikel opføres indtægter i tilknytning til refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.

  Artikel 5 7 3 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  3 351 397,23

  Kapitel 5 8 — Diverse godtgørelser

  Artikel 5 8 1 — Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  158 441,42

  Anmærkninger

  I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

  Under denne artikel opføres endvidere godtgørelse fra forsikringsselskaber af lønninger til tjenestemænd, der er indblandet i ulykker.

  Afsnit 6 — Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer

  Kapitel 6 6 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

  Artikel 6 6 0 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

  Konto 6 6 0 0 — Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  7 769 157,72

  Anmærkninger

  Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i henhold til finansforordningens artikel 21 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.

  Konto 6 6 0 1 — Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Afsnit 9 — Diverse indtægter

  Kapitel 9 0 — Diverse indtægter

  Artikel 9 0 0 — Diverse indtægter

  Tal

  Budget 2015

  Budget 2014

  Gennemførelse 2013

  1 000

  500

  1 412 243,94

  Anmærkninger

  Under denne artikel opføres diverse indtægter.

  De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne artikel angives i et bilag til budgettet.

  Udgifter — Udgifter

  Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

  Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen

  Artikel 1 0 0 — Vederlag og tillæg

  Konto 1 0 0 0 — Vederlag

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  71 530 000

  73 643 709

  69 543 043,78

  Anmærkninger

  Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 9 og 10.

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 1 og 2.

  Denne bevilling skal dække finansieringen af godtgørelsen i henhold til statutten for medlemmerne.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

  Konto 1 0 0 4 — Ordinære rejseudgifter

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  72 800 000

  65 400 000

  72 343 140,00

  Anmærkninger

  Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 10-21 og 24.

  Denne bevilling skal dække godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa-Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.

  En del af denne bevilling er bestemt til at tage hensyn til reduktioner i rejseudgifter som følge af Europa-Parlamentets beslutning af 10. maj 2011 (EUT L 250 af 27.9.2011, s. 3) om at anvende opsparede bonuspoint for flyvninger i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser til at købe flybilletter.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.

  Konto 1 0 0 5 — Andre rejseudgifter

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  5 850 000

  6 800 000

  6 154 639,00

  Anmærkninger

  Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 22 og 23.

  Denne bevilling skal dække godtgørelse af supplerende rejseudgifter, udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt.

  Konto 1 0 0 6 — Godtgørelse for generelle udgifter

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  39 715 000

  43 418 000

  39 090 705,22

  Anmærkninger

  Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 25-28.

  Denne godtgørelse skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i overensstemmelse med de ovennævnte artikler i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

  Konto 1 0 0 7 — Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  179 000

  180 000

  173 610,00

  Anmærkninger

  Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

  Præsidiets afgørelse af 16.-17. juni 2009.

  Denne bevilling skal dække de faste opholds- og repræsentationsgodtgørelser i forbindelse med formandens varetagelse af sine opgaver.

  Artikel 1 0 1 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

  Konto 1 0 1 0 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  3 358 000

  3 368 000

  2 215 738,80

  Anmærkninger

  Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 18 og 19.

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 3-9 og 29.

  Den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

  Den fælles ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

  Kommissionens afgørelse om almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter.

  Denne bevilling skal dække ulykkesforsikring, godtgørelse af medlemmernes lægeudgifter og udgifter til forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige effekter.

  Denne bevilling skal også bruges til at forsikre og bistå medlemmerne i tilfælde af behov for hjemtransport i forbindelse med en officiel rejse som følge af alvorlig sygdom, en ulykke eller en uforudsigelig hændelse, der forhindrer en forsættelse af rejsen. Bistanden omfatter tilrettelæggelsen af hjemtransport og dækningen af dertilhørende udgifter.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 140 000 EUR.

  Konto 1 0 1 2 — Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  301 000

  301 000

  209 016,87

  Anmærkninger

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 30.

  Denne bevilling skal dække visse nødvendige udgifter for at yde bistand til et alvorligt handicappet medlem.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

  Artikel 1 0 2 — Overgangsgodtgørelse

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  11 810 000

  15 784 819

  183 008,01

  Anmærkninger

  Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 13.

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 45-48 og 77.

  Denne bevilling skal dække finansieringen af overgangsgodtgørelsen efter ophøret af et medlems mandat.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

  Artikel 1 0 3 — Pensioner

  Konto 1 0 3 0 — Alderspension — Omkostningsregulativet

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  11 010 000

  11 744 000

  11 941 557,55

  Anmærkninger

  Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 14 og 28.

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75. Bilag III til omkostningsregulativet.

  Denne bevilling skal dække betalingen af en alderspension efter ophøret af et medlems mandat.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

  Konto 1 0 3 1 — Invalidepension — Omkostningsregulativet

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  285 000

  310 000

  278 102,18

  Anmærkninger

  Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 15 og 28.

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75. Bilag II til omkostningsregulativet.

  Denne bevilling skal dække betalingen af invalidepension, hvis et medlem bliver uarbejdsdygtigt i mandatperioden.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

  Konto 1 0 3 2 — Efterladtepension — Omkostningsregulativet

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  2 782 000

  2 810 541

  2 692 560,74

  Anmærkninger

  Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 17.

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75. Bilag I til omkostningsregulativet.

  Denne bevilling skal dække betalingen af en efterladtepension og/eller børnepension i tilfælde af et medlems eller et tidligere medlems dødsfald.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 15 000 EUR.

  Konto 1 0 3 3 — Frivillig pensionsordning for medlemmerne

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  32 000

  32 000

  29 327,26

  Anmærkninger

  Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 27.

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 76. Bilag VII til omkostningsregulativet. Denne bevilling skal dække institutionens andel af den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmerne.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

  Artikel 1 0 5 — Sprog- og it-kurser

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  600 000

  500 000

  560 000,00

  Anmærkninger

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 44.

  Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009 om sprog- og it-kurser for medlemmerne.

  Denne bevilling skal dække udgifter til sprogkurser og it-kurser for medlemmerne.

  Artikel 1 0 9 — Formålsbestemt reserve

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af medlemmernes godtgørelser.

  Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

  Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

  Artikel 1 2 0 — Vederlag og andre rettigheder

  Konto 1 2 0 0 — Vederlag og godtgørelser

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  604 340 535

  589 687 598

  570 669 887,67

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

  Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

  Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:

   lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

   ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter

   faste overarbejdsgodtgørelser

   øvrige tillæg og godtgørelser

   dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

   virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste

   arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

  Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg.

  En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af midlertidigt ansatte med handicap og midlertidigt ansatte med speciale i handicappedes rettigheder og ikke-diskriminationsstrategier.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 300 000 EUR.

  Konto 1 2 0 2 — Betalt overarbejde

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  296 500

  436 740

  200 000,00

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

  Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

  Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

  Konto 1 2 0 4 — Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  4 160 000

  4 400 000

  3 160 000,00

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

  Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

  Denne bevilling skal dække:

   rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

   bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

   dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

   godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

   godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt

   forskellen mellem de bidrag, kontraktansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.

  Artikel 1 2 2 — Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

  Konto 1 2 2 0 — Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  335 600

  396 000

  462 018,69

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 42c, og 50 samt bilag IV og artikel 48a i AØA.

  Denne bevilling skal dække godtgørelser:

  1. til tjenestemænd, som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

  2. til tjenestemænd ved tjenestefritagelse af organisatoriske behov i forbindelse med erhvervelse af nye færdigheder inden for institutionen

  3. til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i de politiske grupper, som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

  Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser (med undtagelse af modtagere i henhold til artikel 42c, der ikke har ret til justeringskoefficient).

  Konto 1 2 2 2 — Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  1000+

  182 000

  507 442,03

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

  Denne bevilling skal dække:

   godtgørelser, der skal udbetales i henhold til tjenestemandsvedtægten eller Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 og (EF, Euratom) nr. 1748/2002

   institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne

   virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.

  Retsgrundlag

  Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for midlertidigt ansattes udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT L 280 af 23.11.1995, s. 4).

  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1748/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte i de politiske grupper i Europa-Parlamentet i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 9).

  Artikel 1 2 4 — Formålsbestemt reserve

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af vederlagene. der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

  Bevillingen er en reserve og kan først anvendes, efter at den er overført til de relevante poster i dette kapitel.

  Retsgrundlag

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.

  Kapitel 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

  Artikel 1 4 0 — Øvrige ansatte og eksterne personer

  Konto 1 4 0 0 — Øvrige ansatte

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  54 199 000

  43 796 448

  37 296 238,78

  Anmærkninger

  Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

  Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter:

   vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, lokalt ansatte og særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag

   ansættelse af vikarer.

  En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af kontraktansatte med handicap og med kendskab til handicappedes rettigheder og ikke-diskriminationspolitik som led i gennemførelse af den handlingsplan for fremme af ligestilling og mangfoldighed i EP's sekretariat (2009-2013), som Præsidiet har vedtaget (PE413.568/BUR) i overensstemmelse med artikel 26 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder. Der vil blive udarbejdet en årlig rapport om anvendelsen af bevillinger til dette formål.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 500 EUR.

  Konto 1 4 0 2 — Udgifter til tolkning

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  49 524 900

  39 428 991

  49 599 376,91

  Anmærkninger

  Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

  Aftale vedrørende hjælpeansatte konferencetolke.

  Denne bevilling skal dække:

   honorarer og tilsvarende godtgørelser, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og andre udgifter til hjælpeansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet rekrutterer til møder til dækning af egne eller andre institutioners eller organers behov i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke

   ­udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller øvrige ansatte

   udgifter i tilknytning til tjenester ydet til Europa-Parlamentet af tolke, som er ansat ved andre regionale, nationale eller internationale institutioner

   udgifter i tilknytning til tolkningsrelaterede aktiviteter, navnlig i forbindelse med forberedelse af møder samt undervisning og udvælgelse af tolke.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 000 EUR.

  Konto 1 4 0 4 — Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  7 390 500

  7 573 000

  6 444 637,29

  Anmærkninger

  Regler for udlån af tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte fra de politiske grupper til nationale administrationer, organer svarende til disse samt internationale organisationer (Præsidiets afgørelse af 7. marts 2005).

  Regler for udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet (Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009).

  Interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 1. februar 2006).

  Denne bevilling skal dække:

  1. aflønning af praktikanter (stipendier), herunder eventuelle husstandstillæg

  2. rejseudgifter for praktikanter og udstationerede eksperter og tjenestemænd

  3. udgifter til en supplerende invaliditetsydelse (på op til 50 % af stipendiet)

  4. tillæg til udstationerede eksperter og personer på uddannelsesophold

  5. tillæg til studiebesøg

  6. udgifter til sygeforsikring for praktikanter og ulykkesforsikring for praktikanter og udstationerede eksperter

  7. udgifter i forbindelse med modtagelse af praktikanter

  8. udgifterne til tilrådighedsstillelse af tjenestemænd i Europa-Parlamentet og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne

  9. udgifterne til udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet

  10. foranstaltninger til uddannelse af konferencetolke og oversættere, bl.a. i samarbejde med tolkeskoler og universiteter, som udbyder en uddannelse i oversættelse, samt stipendier til uddannelse og videreuddannelse af tolke og oversættere, indkøb af undervisningsmateriale og udgifter i forbindelse hermed

  11. yderligere udgifter for praktikanter i forbindelse med pilotprogrammet for praktikantophold for handicappede, som er direkte forbundet med deres handicap, i overensstemmelse med artikel 20, stk. 8, i de interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

  Konto 1 4 0 6 — Observatører

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  312 000,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække godtgørelse af udgifter i forbindelse med observatører i overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

  Artikel 1 4 2 — Eksterne oversættelsesydelser

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  10 000 000

  7 000 000

  11 904 660,85

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække oversættelses- og skrivearbejde, kodning og teknisk bistand udført af ikke-ansatte.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

  Artikel 1 4 4 — Formålsbestemt reserve

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af vederlagene. der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

  Bevillingen er en reserve og kan først anvendes, efter at den er overført til de relevante poster i dette kapitel.

  Retsgrundlag

  Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

  Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

  Artikel 1 6 1 — Udgifter til forvaltning af personale

  Konto 1 6 1 0 — Udgifter ved ansættelse

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  328 980

  446 000

  303 850,00

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

  Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

  Denne bevilling skal dække:

   tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse

   tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for ansatte.

  I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, Europa-Parlamentet selv afholder.

  Konto 1 6 1 2 — Efteruddannelse

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  5 200 000

  4 990 000

  4 682 179,92

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

  Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

  Denne bevilling skal dække udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet, f.eks. igennem sprogkurser i de officielle arbejdssprog.

  Artikel 1 6 3 — Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

  Konto 1 6 3 0 — Velfærd

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  764 000

  719 500

  607 906,96

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76.

  Denne bevilling skal dække følgende:

   følgende handicappede personer som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede:

   tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

   ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

   samtlige børn, over for hvem der i henhold til EU's tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt.

  Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og, efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning

   foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation

   et tilskud til Personaleudvalget og mindre velfærdsudgifter. Bidragene eller afholdelsen af udgifterne af Personaleudvalget for deltagere i en velfærdsaktivitet sigter mod at finansiere aktiviteter med en social, kulturel eller sproglig dimension, men omfatter ikke støtte til enkelte medarbejdere eller husholdninger.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 125 000 EUR.

  Konto 1 6 3 1 — Mobilitet

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  754 000

  800 000

  727 371,55

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med mobilitetsplanen på de forskellige arbejdssteder.

  Konto 1 6 3 2 — Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  255 000

  271 000

  298 817,13

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med et permanent fritidscenter (kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant).

  Denne skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 600 000 EUR.

  Artikel 1 6 5 — Aktiviteter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen

  Konto 1 6 5 0 — Lægetjeneste

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  1 100 000

  1 285 000

  1 106 110,50

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.

  Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesten på de tre arbejdssteder, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.

  Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde, samt udgifter til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der er omfattet af tjenesteydelseskontrakter eller på kortfristede stand-in-opgaver.

  Konto 1 6 5 2 — Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  3 500 000

  4 050 000

  4 260 000,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække løbende udgifter til administration og drift af restauranter og kantiner.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 000 000 EUR.

  Konto 1 6 5 4 — Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  6 212 500

  6 277 500

  5 843 000,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 4 312 000 EUR.

  Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

  Anmærkninger

  Da forsikringsselskaberne ikke længere dækker skader på Europa-Parlamentets bygninger i tilfælde af arbejdskonflikter og terroristangreb, skal denne risiko dækkes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

  Bevillingerne under dette afsnit dækker derfor alle udgifter i tilknytning til skader som følge af arbejdskonflikter og terroristangreb.

  Kapitel 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

  Artikel 2 0 0 — Bygninger

  Konto 2 0 0 0 — Leje

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  30 817 000

  30 653 000

  31 684 764,07

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til leje af Europa-Parlamentets bygninger eller dele af bygninger.

  Den dækker ligeledes ejendomsskat på fast ejendom. Lejen er udregnet for 12 måneder og på grundlag af eksisterende kontrakter eller kontrakter, som er under udarbejdelse; der er heri fastsat en indeksregulering i forhold til leveomkostningerne eller byggeomkostningerne.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 500 000 EUR.

  Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

  Konto 2 0 0 1 — Acontobetalinger

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  6 590 000

  5 419 000

  69 236 000,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

  Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

  Konto 2 0 0 3 — Ejendomserhvervelser

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal finansiere ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

  Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

  Konto 2 0 0 5 — Opførelse af bygninger

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  18 560 000

  25 465 000

  8 065 316,41

  Anmærkninger

  Denne konto skal modtage eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger (arbejder, udgifter til undersøgelser og alle dertilhørende udgifter).

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

  Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

  Konto 2 0 0 7 — Indretning af lokaler

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  43 436 000

  25 471 000

  36 326 337,83

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejde og andre udgifter i forbindelse med indretning, særlig honorar til arkitekter, ingeniører osv.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 543 000 EUR.

  Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

  Konto 2 0 0 8 — Forvaltning af bygninger

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  5 561 000

  5 278 000

  3 434 255,30

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til bygningsforvaltning, der ikke er opført særskilt under dette kapitels andre artikler, såsom:

   affaldshåndtering og -behandling

   obligatoriske kontroller, kvalitetskontrol, ekspertudtalelser, revisioner, kontrol med overholdelse osv.

   det tekniske bibliotek

   bistand til forvaltning (Building Helpdesk)

   forvaltning af planer over bygninger og oplysningsmateriale

   øvrige udgifter.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.

  Artikel 2 0 2 — Udgifter vedrørende bygninger

  Konto 2 0 2 2 — Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  62 400 000

  60 095 000

  51 891 984,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger (lokaler, teknisk udstyr), som lejes eller ejes af Europa-Parlamentet.

  Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 75 000 EUR.

  Konto 2 0 2 4 — Energiforbrug

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  21 690 000

  20 937 000

  17 786 996,60

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 82 000 EUR.

  Konto 2 0 2 6 — Sikring af og tilsyn med bygninger

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  20 211 500

  27 305 000

  31 097 982,58

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på Europa-Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorer i Unionen såvel som dets kontorer i tredjelande.

  Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 120 000 EUR.

  Konto 2 0 2 8 — Forsikringer

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  976 000

  1 020 000

  812 974,08

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.

  Kapitel 2 1 — It, udstyr og inventar

  Anmærkninger

  Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

  Artikel 2 1 0 — It og telekommunikation

  Konto 2 1 0 0 — It og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  28 560 000

  31 362 503

  23 704 452,89

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter, der er nødvendige for Europa-Parlamentets velfungerende it- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, afdelingernes it-aktiviteter og netværksadministration.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 140 000 EUR.

  Konto 2 1 0 1 — It og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  18 404 000

  21 978 949

  26 719 702,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af infrastrukturer i forbindelse med Europa-Parlamentets it- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig infrastrukturer for netværk, kabler, telekommunikation, individuelt udstyr såvel som afstemningssystemer.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 90 000 EUR.

  Konto 2 1 0 2 — It og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  13 202 500

  13 315 983

  8 197 303,75

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter til generel vejledning og bistand til brugere med hensyn til Europa-Parlamentets it- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig ydelse af bistand til medlemmerne såvel som de administrative og lovgivningsmæssige applikationer.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 65 000 EUR.

  Konto 2 1 0 3 — It og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af ikt-applikationer

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  17 980 809

  15 666 000

  12 680 065,57

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af institutionens ikt-applikationer. Disse udgifter vedrører navnlig administrative applikationer, Data- og Telekommunikationscentrets systemer, it i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning.

  Bevillingen skal desuden dække udgifter til ikt-værktøjer, der finansieres i fællesskab inden for rammerne af det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet, som følge af de beslutninger, der træffes af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 70 000 EUR.

  Konto 2 1 0 4 — It og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  22 631 000

  15 743 215

  25 154 071,29

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til investeringer i Europa-Parlamentets it- og telekommunikationssystems infrastruktur. Disse investeringer vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, netværket, kabler samt systemer til videokonferencer.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 111 000 EUR.

  Konto 2 1 0 5 — It og telekommunikation — investeringer i projekter

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  13 996 750

  11 977 727

  14 139 425,29

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til investeringer i forbindelse med eksisterende og nye ikt-projekter. Investeringerne vedrører navnlig applikationer for medlemmer, applikationer på det lovgivningsmæssige, administrative og finansielle område samt dem i forbindelse med administration af ikt-projekter.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 69 000 EUR.

  Artikel 2 1 2 — Inventar

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  3 007 000

  3 180 000

  3 090 732,10

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner. Den skal også dække diverse udgifter til forvaltning af Europa-Parlamentets løsøre.

  Denne bevilling skal dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, som f.eks. udgifter til ekspertise, vedligeholdelse, indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt transportudgifter.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

  Artikel 2 1 4 — Teknisk materiel og tekniske anlæg

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  24 159 090

  22 933 500

  19 109 020,73

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg såvel som deres forvaltning, herunder:

   diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, sikkerhed (herunder it-software), restaurationer, bygninger osv.

   udstyr i trykkeriet inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.

   specielt materiel (elektronisk, it og elektrisk) og tilhørende eksterne ydelser

   installering af to yderligere telefonlinjer til medlemmernes kontorer efter anmodning.

  Den dækker også udgifter til offentliggørelse af salg og udrangering af materiel samt udgifter til teknisk bistand (rådgivning) i de tilfælde, hvor der er brug for ekstern ekspertise.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 205 000 EUR.

  Artikel 2 1 6 — Transportmateriel

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  6 989 000

  7 265 000

  5 829 930,66

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, taxier, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer og andre administrationsudgifter. Når bilparken skal udskiftes, eller der skal indkøbes eller lejes biler, vil de mindst forurenende biler, f.eks. hybridbiler, blive foretrukket.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 175 000 EUR.

  Kapitel 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter

  Anmærkninger

  Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

  Artikel 2 3 0 — Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  2 263 000

  2 021 000

  2 292 796,60

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv. såvel som administrationsudgifter i forbindelse hermed.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 15 000 EUR.

  Artikel 2 3 1 — Finansielle udgifter

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  40 000

  65 000

  16 500,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

  Artikel 2 3 2 — Retsomkostninger og skadeserstatning

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  1 035 000

  1 035 000

  956 159,63

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække:

   omkostninger, som Domstolen, Retten, Retten for EU-personalesager og medlemsstaternes retter tilpligter Europa-Parlamentet at bære

   advokatbistand til Europa-Parlamentet i sager ved medlemsstaternes og Unionens retter, juridisk rådgivning eller ekspertrådgivning i forbindelse med andre sager, som forelægges for Den Juridiske Tjeneste

   refusioner af udgifter til advokater i forbindelse med disciplinære og lignende procedurer

   skadeserstatninger og renter

   aftalte godtgørelser i forbindelse med mindelig bilæggelse i henhold til artikel 69 og 70 i procesreglementet for Retten for EU-personalesager.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

  Artikel 2 3 6 — Porto og andre forsendelsesomkostninger

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  355 000

  510 000

  236 630,94

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med de nationale postvæsener eller kurerservice.

  Denne bevilling skal ligeledes dække udgifter til posthåndteringstjenester.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

  Artikel 2 3 7 — Flytning

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  1 160 000

  1 620 000

  731 303,40

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifterne til flytning og intern transport foretaget af flyttefirmaer eller ved hjælp af midlertidige flyttefolks serviceydelser.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 40 000 EUR.

  Artikel 2 3 8 — Andre udgifter til den administrative drift

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  946 000

  731 500

  626 297,62

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække:

   forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

   køb og vedligeholdelse af beklædning til parlamentsbetjente, chauffører, receptionister, lageransatte og flyttemænd såvel som ansatte i tjenesten for besøg og seminarer, Parlamentarium, Lægetjenesten, Sikkerhedstjenesten, tjenesten for vedligeholdelse af bygninger og diverse tekniske tjenester

   diverse driftsudgifter og administrationsudgifter, køb af varer og tjenesteydelser, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

   diverse køb i forbindelse med aktiviteter som led i ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (pr-kampagner osv.)

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

  Artikel 2 3 9 — Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  250 000

  250 000

  17 823,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation.

  Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

  Kapitel 3 0 — Møder og konferencer

  Artikel 3 0 0 — Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  28 748 281

  27 600 000

  25 725 512,47

  Anmærkninger

  Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

  Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med rejser foretaget af institutionens personale og tilknyttede nationale eksperter eller praktikanter mellem tjenestestedet og et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og i forbindelse med tjenesterejser til alle andre steder end de tre arbejdssteder. Udgifterne, der dækkes, er befordringsudgifter, dagpenge, opholdsudgifter og godtgørelser for ubekvemme arbejdstider. Ekstraudgifter (herunder annullering af rejsehjemmel og hotelreservationer, udgifter til elektronisk fakturering og udgifter til forsikringer i forbindelse med tjenesterejser) dækkes også.

  Denne bevilling skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation for tjenesterejser og rejser foretaget af personalet.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 500 000 EUR.

  Artikel 3 0 2 — Udgifter til receptioner og repræsentation

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  1 392 690

  1 333 260

  885 621,10

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække:

   de forpligtelser, der påhviler institutionen i form af udgifter til reception og repræsentation i forbindelse med arbejdet i institutionens enhed for vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA), og til medlemmernes repræsentation

   formandens repræsentationsudgifter uden for arbejdsstederne

   repræsentation og tilskud til sekretariatsudgifter for formandens kontor

   generalsekretariatets receptioner og repræsentation, herunder indkøb af artikler og medaljer til tjenestemænd med 15 og/eller 25 års tjenestetid

   diverse udgifter i Protokoltjenesten såsom til flag, gaveæsker, indbydelser, trykte menuer osv.

   udgifter til rejser og ophold for meget vigtige gæster af institutionen

   udgifter til visa for parlamentsmedlemmer og embedsmænd fra Europa-Parlamentet i forbindelse med officielle besøg

   udgifter til receptioner og repræsentation og andre specifikke udgifter for medlemmer, som udøver officielle funktioner i Europa-Parlamentet.

  Artikel 3 0 4 — Diverse udgifter til møder

  Konto 3 0 4 0 — Diverse udgifter til interne møder

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  1 400 000

  2 250 000

  2 715 000,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til forfriskninger og andre drikkevarer, lejlighedsvis til lette måltider, der serveres i forbindelse med institutionens møder samt til forvaltning af disse ydelser.

  Konto 3 0 4 2 — Møder, kongresser og konferencer

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  1 335 000

  1 232 500

  816 576,98

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal navnlig dække:

   udgifterne i forbindelse med afholdelse af møder uden for arbejdsstederne (udvalg eller disses delegationer, politiske grupper), herunder i givet fald udgifter til repræsentation

   bidrag til internationale organisationer, som Europa-Parlamentet eller et af dets organer er medlem af (Den Interparlamentariske Union, Sammenslutningen af Parlamenternes Generalsekretærer, 12+-Gruppen under Den Interparlamentariske Union).

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 20 000 EUR.

  Konto 3 0 4 3 — Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  1 200 000

  1 039 200

  605 102,77

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal navnlig dække de udgifter, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0 i forbindelse med afholdelse af møder:

   Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Den Parlamentariske Forsamling Euronest og deres organer

   Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, dennes udvalg og præsidium; disse udgifter omfatter Europa-Parlamentets bidrag til forsamlingens uafhængige sekretariat eller det beløb, der udgør Europa-Parlamentets andel af forsamlingens budget

   interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og parlamentariske delegationer til WTO samt udgifterne i forbindelse med den parlamentariske konference om WTO og dens styringsudvalg.

  Konto 3 0 4 9 — Udgifter til rejsebureauydelser

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  2 000 000

  2 100 000

  2 068 660,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække driftsudgifterne for det rejsebureau, Europa-Parlamentet har kontrakt med.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

  Kapitel 3 2 — Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

  Artikel 3 2 0 — Køb af ekspertise

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  8 957 000

  6 701 000

  6 020 954,76

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække:

   kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Europa-Parlamentets organer og administration

   rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre — herunder personer, der har indgivet andragender til Europa-Parlamentet — der indkaldes til udvalgsmøder, delegationsmøder, studie- og arbejdsgrupper

   indkaldelse af eksterne personer til at deltage i arbejdet i f.eks. disciplinærudvalget eller det specialiserede panel til behandling af finansielle uregelmæssigheder.

  Retsgrundlag

  Referenceretsakter

  Artikel 3 2 1 — Køb af ekspertise til EPRS, Biblioteket og Arkivet

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  9 107 200

  8 851 676

  8 081 554,37

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifterne til aktiviteterne i GD EPRS, navnlig:

   køb af specialiseret ekspertise og bistand til Parlamentets forskningsaktiviteter (herunder artikler, undersøgelser, workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der om nødvendigt kan gennemføres i samarbejde med andre institutioner, internationale organisationer, nationale parlamenters forskningsafdelinger og biblioteker, tænketanke, forskningsorganer og andre kvalificerede eksperter

   køb af ekspertise, der er specialiseret inden for konsekvensanalyse samt forudgående og efterfølgende vurdering af den europæiske merværdi og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

   køb eller leje af bøger, tidsskrifter, aviser, databaser, presseagenturers produkter og et ethvert andet informationsmedie til Biblioteket i forskellige formater, herunder udgifter til copyright, kvalitetsstyringssystemet, indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder og andre relevante ydelser

   udgifter til eksterne arkiveringsydelser (organisering, udvælgelse, beskrivelse, overførsel til forskellige medier og papirløst format, erhvervelse af primære arkivkilder)

   erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af særlig biblioteks- og arkiveringsdokumentation og særligt mediatekmateriale, herunder elektrisk, elektronisk og it- materiale og/eller -systemer såvel som indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer

   udgifter til udbredelse af interne og eksterne parlamentariske forskningsprodukter og andre relevante produkter til fordel for institutionen og offentligheden (navnlig via offentliggørelse på internettet, interne databaser, brochurer og publikationer)

   rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter og forfattere, der indbydes til at deltage i præsentationer, seminarer, workshopper eller andre aktiviteter af denne type organiseret af GD EPRS

   deltagelsen af enheden for vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) i europæiske og internationale videnskabelige organers aktiviteter

   Europa-Parlamentets forpligtelser i henhold til internationale og/eller interinstitutionelle samarbejdsaftaler, herunder Europa-Parlamentets bidrag til udgifterne til forvaltning af Unionens historiske arkiver (Rådets forordning nr. 345/83 af 1. februar 1983 om åbning for offentligheden af de historiske arkiver for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab og efterfølgende ændringer).

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 20 000 EUR.

  Retsgrundlag

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43) samt gennemførelsesbestemmelser vedtaget af Europa-Parlamentet.

  Præsidiets afgørelse af 16. december 2002 om styrkelse af informationen og gennemskueligheden: Europa-Parlamentets arkiver.

  Regulativ om behandling af arkivmateriale fra medlemmer og tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, vedtaget af Præsidiet den 4. juli 2011.

  Referenceretsakter

  Artikel 3 2 2 — Udgifter til dokumentation

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  2 308 000

  2 866 000

  1 178 739,84

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække:

   abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip

   abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter

   udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra it-materiel og udgifter til telekommunikation

   anskaffelse af nye eller erstatning af ordbøger, leksika, på alle medier, herunder til de nye sprogafdelinger, og andre værker til sprogtjenesterne og Lovgivningskvalitetsenhederne.

  Artikel 3 2 3 — Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  1 340 000

  1 262 500

  993 533,26

  Anmærkninger

  Konferencen af formænd for de europæiske parlamentariske forsamlinger (juni 1977), for parlamenterne i Den Europæiske Union (september 2000 og marts 2001). Formandskabets konklusioner fra konferencen af EU-parlamentsformænd i København 2006 og i Bratislava 2007.

  Præsidiets afgørelse af 18. juni 2007.

  Denne bevilling skal dække følgende:

   udgiftsforpligtelser til programmer for udveksling af information og samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i det vestlige Balkan, førtiltrædelseslande og Tyrkiet i forbindelse med den parlamentariske kontrol af FUSP/FSFP i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9 og 10 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union

   udgiftsforpligtelser med henblik på fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og demokratisk valgte nationale parlamenter i tredjelande (ud over dem, der er angivet i førnævnte afsnit) samt tilsvarende regionale parlamentariske institutioner. De pågældende aktiviteter tager navnlig sigte på at styrke den parlamentariske kapacitet i nye og fremvoksende demokratier og fremme parlamenternes brug af nye informations- og kommunikationsteknologier.

   udgiftsforpligtelser med henblik på at fremme aktiviteter til fordel for mægling og foranstaltninger til fordel for unge politiske ledere (navnlig udgifter til fælles møder for unge politiske ledere fra EU, Israel, Palæstina og Unionens nabolande)

   udgiftsforpligtelser for tilrettelæggelsen af Sakharovprisen (navnlig prisens størrelse, prismodtagerens/prismodtagerenes rejseudgifter og udgifter til modtagelse af denne eller disse, driftsomkostningerne for Sakharovnetværket samt udgifter til tjenesterejser for dets medlemmer) og til aktiviteter til fremme af menneskerettigheder.

  Foranstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge.

  Artikel 3 2 4 — Produktion og publikation

  Konto 3 2 4 0 — Den Europæiske Unions Tidende

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  4 244 000

  4 586 000

  3 999 500,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække institutionens andel af Publikationskontorets udgifter til offentliggørelse og udgivelse og andre udgifter i forbindelse med tekster, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

  Konto 3 2 4 1 — Digitale og traditionelle publikationer

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  3 705 000

  3 588 318

  3 683 127,72

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække:

   samtlige udgifter til digital udgivelse (intranetsteder) og traditionel udgivelse (dokumenter og tryksager i udlicitering), herunder distribution

   opdatering og evolutiv og korrigerende vedligeholdelse af redigeringssystemer.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 6 000 EUR.

  Konto 3 2 4 2 — Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  16 501 034

  21 036 912

  25 453 635,41

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække tilskud til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i tiltrædelseslandene og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, herunder opdatering af lovgivningsobservationssystemet (OEIL) og udvikling af værktøjer og måder, der har til formål at forbedre og lette offentlighedens adgang til det via hjælp af mobilt udstyr.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

  Konto 3 2 4 3 — Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  4 150 000

  4 978 023

  3 844 123,14

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal finansiere Parlamentarium – Europa-Parlamentets Besøgscenter i Bruxelles samt installationer, udstillinger og materiale, der er tilpasset eller reproduceret til separat anvendelse uden for Bruxelles.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 9 300 EUR

  Konto 3 2 4 4 — Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  31 739 039

  30 120 500

  31 667 742,60

  Anmærkninger

  Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 26. februar 2013.

  Denne bevilling skal dække tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande (EUVP) og driftsudgifter til Euroscola-, Euromedscola- og Euronestscola-programmerne.

  Euromedscola- og Euronestscola-programmerne finder sted - på skift - hvert år i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg og Bruxelles med undtagelse af de år, hvor der er valg.

  Denne bevilling forhøjes hvert år under anvendelse af en deflator, der tager højde for BNI- og prisudsving.

  Hvert medlem af Europa-Parlamentet har ret til at indbyde højst fem grupper i hvert kalenderår op til i alt 110 besøgende. Antallet af deltagere i et besøg kan variere fra mindst 20 til højst 110.

  Et passende beløb afsættes til besøgende med handicap.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

  Konto 3 2 4 5 — Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  5 077 120

  6 300 000

  6 358 918,76

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække:

   udgifter og tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne, ansøgerlandene, og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, samt udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier og finansiering af kulturelle initiativer af europæisk interesse, f.eks. Europa-Parlamentets LUX-pris til europæisk film

   udgifterne i forbindelse med »mødesalsarrangementerne« i Strasbourg og Bruxelles i overensstemmelse med det årsprogram, som Præsidiet har vedtaget

   udgifter til foranstaltninger og værktøjer til fremme af flersprogethed som f.eks. seminarer og konferencer, møder med udbydere af tolke- eller oversætteruddannelse, foranstaltninger og tiltag til at højne bevidstheden om flersprogethed og fremme af tolke- eller oversættererhvervet, herunder et program for tilskud til universiteter, skoler og andre organismer, som beskæftiger sig med tolke- eller oversætterstudier, virtuelle kommunikationsløsninger samt deltagelse i lignende projekter og foranstaltninger, der organiseres i samarbejde med andre tjenestegrene inden for rammerne af det interinstitutionelle og internationale samarbejde.

  Denne bevilling skal også dække udgifterne til tilrettelæggelse af disse aktiviteter, herunder brug af tjenesteydelser, forplejningsydelser og -udgifter samt udgifter i tilknytning til indbydelse af journalister til at dække disse aktiviteter.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

  Konto 3 2 4 6 — Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  5 000 000

  5 000 000

  7 999 400,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifterne til Europa-Parlamentets produktion og hosting af webclip og audiovisuelt materiel (EuroparlTV) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets kommunikationsstrategi.

  Konto 3 2 4 7 — Huset for Europæisk Historie

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  10 000 000

  9 850 000

  3 402 394,95

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal finansiere aktiviteterne for Huset for Europæisk Historie, f.eks. særlig intern indretning, indkøb af samlinger, tilrettelæggelse af udstillinger og driftsomkostningerne, herunder udgifterne til indkøb af bøger, tidsskrifter og andre publikationer i forbindelse med aktiviteterne i Huset for Europæisk Historie.

  Den skal også finansiere kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Huset for Europæisk Historie.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 000 EUR.

  Konto 3 2 4 8 — Udgifter til audiovisuel information

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  12 608 000

  15 620 000

  20 533 306,06

  Anmærkninger

  Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2002 om retningslinjerne for 2003-budgetproceduren (EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 72).

  Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2002 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2003 (EUT C 180 E af 31.7.2003, s. 150).

  Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2003 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2004 (EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 179).

  Denne bevilling skal dække følgende:

   den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

   direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

   oprettelse af passende arkiver, der kan sikre medierne og borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 13 000 EUR.

  Konto 3 2 4 9 — Udveksling af information med de nationale parlamenter

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  250 000

  275 000

  101 097,09

  Anmærkninger

  Konferencen af formænd for de europæiske parlamentariske forsamlinger (juni 1977), for parlamenterne i Den Europæiske Union (september 2000 og marts 2001). Geografisk område: lande i Den Europæiske Union.

  Denne bevilling skal dække:

   fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Den vedrører de parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 1 0 og 3 0, informations- og dokumentationsudveksling samt bistand til analyse og forvaltning af disse oplysninger, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)

   finansieringen af samarbejdsprogrammer og uddannelsesforanstaltninger for de ovennævnte parlamenters tjenestemænd og aktiviteter til styrkelse af deres parlamentariske kapacitet generelt

  Disse foranstaltninger omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge

   samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet samt foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder sikring af domænet www.ipex.eu, som gennemføres i CERDP.

  Denne bevilling tager sigte på at finansiere samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i forbindelse med den parlamentariske kontrol af FUSP/FSFP i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9 og 10 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union.

  Artikel 3 2 5 — Udgifter til informationskontorer

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  700 000

  1 100 000

  830 901,50

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække alle udgifter (kontorartikler, telekommunikation, forsendelsesudgifter, håndtering, transport, mindre diverse udgifter), der er forbundet med Europa-Parlamentets informationskontorer.

  Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

  Kapitel 4 0 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

  Artikel 4 0 0 — De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  59 800 000

  59 800 000

  58 697 494,00

  Anmærkninger

  Regulativ vedtaget ved Præsidiets afgørelse af 30. juni 2003, senest ændret den 2. juli 2012.

  Denne bevilling skal for de politiske grupper og løsgængerne dække:

   sekretariats-, administrations- og driftsudgifter

   udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Unionens politiske aktiviteter.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

  Artikel 4 0 2 — Finansiering af europæiske politiske partier

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  28 350 084

  27 794 200

  21 585 794,40

  Anmærkninger

  Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

  Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 224.

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

  Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT C 112 af 9.4.2011, s. 1).

  Denne bevilling skal finansiere europæiske politiske partier på europæisk plan.

  Artikel 4 0 3 — Finansiering af europæiske politiske fonde

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  13 668 000

  13 400 000

  12 400 000,00

  Anmærkninger

  Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

  Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

  Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT C 112 af 9.4.2011, s. 1).

  Denne bevilling skal finansiere politiske fonde på europæisk plan.

  Kapitel 4 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

  Artikel 4 2 2 — Parlamentarisk assistance

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  192 113 500

  196 216 430

  188 301 020,35

  Anmærkninger

  Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21.

  Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 33-44.

  Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 5a og 125-139.

  Gennemførelsesbestemmelser for afsnit VII i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber vedtaget af Præsidiet.

  Denne bevilling skal dække udgifter til parlamentarisk assistance.

  Denne bevilling skal dække kursdifferencer, der belaster Europa-Parlamentets budget i henhold til bestemmelserne om godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance.

  De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 400 000 EUR.

  Kapitel 4 4 — Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

  Artikel 4 4 0 — Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  200 000

  200 000

  200 000,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling dækker udgifter til møder i foreningen af tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet samt eventuelle andre udgifter.

  Artikel 4 4 2 — Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  200 000

  200 000

  175 000,00

  Anmærkninger

  Denne bevilling dækker udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder samt eventuelle andre udgifter.

  Afsnit 10 — Andre udgifter

  Kapitel 10 0 — Formålsbestemte reserver

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

   

   

  0,—

  Anmærkninger

  Kapitel 10 1 — Reserve til uforudsete udgifter

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  15 000 000

  13 000 000

  0,—

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.

  Kapitel 10 3 — Reserve til udvidelsen

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmærkninger

  Denne bevilling dækker udgifterne til institutionens forberedelser med henblik på udvidelsen.

  Kapitel 10 4 — Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifterne til informations- og kommunikationspolitikken.

  Kapitel 10 5 — Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens investeringer og indretningsarbejder. Europa-Parlamentets Præsidium anmodes om, for så vidt angår fast ejendom og bygninger, at vedtage sammenhængende og ansvarlige langsigtede strategier, som tager højde for det særlige problem med stigende vedligeholdelsesomkostninger, renoveringsbehov og sikkerhedsomkostninger samt sikrer bæredygtighed i Europa-Parlamentets budget.

  Kapitel 10 6 — Reserve til prioriterede projekter under udvikling

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmærkninger

  Denne bevilling skal dække udgifterne til institutionens prioriterede projekter, der er under udvikling.

  Kapitel 10 8 — EMAS-RESERVE

  Tal

  Budget 2015

  Bevillinger 2014

  Gennemførelse 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmærkninger

  Som følge af Præsidiets afgørelser om gennemførelse af EMAS-handlingsplanen, navnlig efter Europa-Parlamentets CO2-revision, skal denne bevilling bruges til at finansiere de relevante driftsmæssige budgetposter.

  1.  BILAG S STILLINGER

  1.1. S 1 — Sektion I — Europa-Parlamentet

  Ansættelsesgrupper og lønklasser

  2014

  Faste stillinger

  Midlertidige stillinger

  Andet

  Politiske grupper

  Uden for ansættelsesgruppe

  1

   

   

   

  AD 16

  11

   

  1

  7

  AD 15

  35

   

  1

  4

  AD 14

  227

  2

  6

  26

  AD 13

  478

  8

  2

  41

  AD 12

  167

   

  12

  63

  AD 11

  170

   

  5

  32

  AD 10

  200

   

  11

  27

  AD 9

  190

   

  2

  21

  AD 8

  335

   

  6

  28

  AD 7

  418

   

  7

  47

  AD 6

  213

   

  2

  56

  AD 5

  211

   

  11

  63

  I alt ansættelsesgruppe AD

  2 655

  10

  66

  415

  AST 11

  149

  10

   

  33

  AST 10

  96

   

  18

  28

  AST 9

  290

   

  5

  41

  AST 8

  450

   

  7

  43

  AST 7

  498

   

  1

  45

  AST 6

  353

   

  6

  66

  AST 5

  285

   

  10

  65

  AST 4

  295

   

  15

  70

  AST 3

  319

   

  6

  74

  AST 2

  159

   

   

  65

  AST 1

  56

   

   

  71

  I alt ansættelsesgruppe AST

  2 950

  10

  68

  601

  SC 6

  0

   

   

   

  SC 5

  0

   

   

   

  SC 4

  0

   

   

   

  SC 3

  0

   

   

   

  SC 2

  25

   

   

   

  SC 1

  5

   

   

   

  I alt ansættelsesgruppe SC

  30

  0

  0

  0

  I alt

  5 636[1]

  20[2]

  134

  1 016

  Ansatte i alt

  6 786[3]

  Ansættelsesgrupper og lønklasser

  2015

  Faste stillinger

  Midlertidige stillinger

  Andet

  Politiske grupper

  Uden for ansættelsesgruppe

  1

   

   

   

  AD 16

  13

   

  1

  7

  AD 15

  40

   

  1

  4

  AD 14

  235

  2

  6

  26

  AD 13

  463

  8

  2

  43

  AD 12

  207

   

  12

  64

  AD 11

  190

   

  6

  29

  AD 10

  180

   

  10

  27

  AD 9

  180

   

  5

  24

  AD 8

  420

   

  3

  33

  AD 7

  328

   

  7

  47

  AD 6

  198

   

  7

  53

  AD 5

  216

   

  6

  58

  I alt ansættelsesgruppe AD

  2670

  10

  66

  415

  AST 11

  149

  10

   

  34

  AST 10

  96

   

  20

  30

  AST 9

  365

   

  4

  44

  AST 8

  440

   

  6

  41

  AST 7

  463

   

  1

  44

  AST 6

  318

   

  7

  71

  AST 5

  300

   

  17

  62

  AST 4

  320

   

  8

  76

  AST 3

  274

   

  5

  71

  AST 2

  169

   

   

  60

  AST 1

  41

   

   

  68

  I alt ansættelsesgruppe AST

  2 935

  10

  68

  601

  AST/SC 6

   

   

   

   

  AST/SC 5

   

   

   

   

  AST/SC 4

   

   

   

   

  AST/SC 3

   

   

   

   

  AST/SC 2

  25

   

   

   

  AST/SC 1

  5

   

   

   

  I alt ansættelsesgruppe AST/SC

  30

  0

  0

  0

  I alt

  5 636[4]

  20[5]

  134

  1 016

  Ansatte i alt

  6 786[6][7]

  Bilag

  FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

  Budgetpost

  Tekst

  Faktiske indtægter

  Overslag

  2013

  2015

  5000

  Indtægter ved salg af transportmateriel

  0

  p.m.

  5001

  Indtægter ved salg af andet løsøre

  100

  5.000

  5002

  Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer

  342

  18.000

  502

  Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film

  119 951

  1.000

  5110

  Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

  2 722 587

  2 094 000

  5111

  Refusion af diverse lejeafgifter

  30 522

  914 000

  550

  Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser

  3 327 643

  695 000

  551

  Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning

  5 727 845

  p.m.

  570

  Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb

  2 783 427

  350 000

  571

  Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter

  0

  p.m.

  573

  Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

  3 351 397

  p.m.

  581

  Indtægter fra forsikringserstatninger

  158 441

  p.m.

  6600

  Andre bidrag og tilbagebetalinger

  7 769 158

  2 310 000

   

  I ALT

  25 991 415

  6 387 000

  • [1] Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.
  • [2] Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.
  • [3] Der kan oprettes op til 80 stillinger på Parlamentets stillingsfortegnelse, når der er opnået et vellykket resultat i forhandlingerne mellem Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om det fremtidige interinstitutionelle samarbejde. En gradvis overførsel af disse stillinger fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget er betinget af, at Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget når frem til en endelig aftale.
  • [4] Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.
  • [5]  Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.
  • [6]  I løbet af 2014-budgetproceduren er 80 stillinger blevet integreret i Europa-Parlamentets (EP's) stillingsfortegnelse i forbindelse med det fremtidige interinstitutionelle samarbejde mellem Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. En gradvis overførsel af disse stillinger fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget er betinget af, at Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget når frem til en endelig aftale.
  • [7]  Beregningen af den bebudede nedskæring på 1 % af stillingerne samlet set, pr. lønklasse og ansættelsesgruppe vil blive foretaget i løbet af Europa-Parlamentets behandling af budgetforslaget for 2015.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  10.4.2014

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  26

  9

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, George Lyon, Jan Mulder, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Oleg Valjalo, Derek Vaughan

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Zdravka Bušić, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxela, Cristina Gutiérrez-Cortines, Petra Kammerevert, Annette Koewius, Norbert Neuser, Tadeusz Ross, Peter Simon, Rainer Wieland