Procedūra : 2014/2003(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0277/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0277/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2014 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0450

ZIŅOJUMS     
PDF 436kWORD 707k
11.4.2014
PE 528.202v02-00 A7-0277/2014

par Eiropas Parlamenta 2015. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

(2014/2003(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Salvador Garriga Polledo

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. TĀMES PROJEKTS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta 2015. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

(2014/2003(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 36. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 27. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību(4),

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas 2014. gada 5. februāra sadarbības nolīgumu,

–       ņemot vērā 2013. gada 23. oktobra rezolūciju par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(5),

–       ņemot vērā ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par Parlamenta 2015. finanšu gada tāmes provizoriskā projekta sagatavošanu,

–       ņemot vērā provizorisko tāmes projektu, ko Prezidijs sagatavoja 2014. gada 2. aprīlī,

–       ņemot vērā 2014. gada 11. marta nostāju par Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju korekciju un korekcijas koeficientiem, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām(6),

–       ņemot vērā Reglamenta 79. pantu,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0277/2014),

A.     tā kā 2015. gada budžeta procedūra notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanu gadā, kad Parlamenta 2015. gada tāmi pieņems pašreizējais Parlamenta sastāvs, bet galīgo budžetu rudenī apstiprinās jaunais Parlamenta sastāvs;

B.     tā kā daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam noteiktais V izdevumu kategorijas („Administrācija”) maksimālais apjoms 2015. gada budžetam ir EUR 9076 miljoni; tā kā iestāžu administratīvo izdevumu maksimālais apjoms ir noteikts EUR 7351 miljona apmērā;

C.     tā kā ģenerālsekretārs 2015. finanšu gadam ir ierosinājis trīs turpmāk minētās prioritātes, proti, koncentrēt visus vajadzīgos resursus un atbalstu, lai jaunā Parlamenta sastāva deputātiem nodrošinātu iespēju īstenot savas pilnvaras, konsolidēt un pastiprināt strukturālas izmaiņas, lai stiprinātu Parlamenta spēju īstenot visas savas pilnvaras, un piešķirt daudzgadu projektu īstenošanai nepieciešamos līdzekļus;

D.     tā kā ģenerālsekretārs ir ierosinājis turpināt un vēl vairāk pastiprināt darbu četrās jomās, kuras tika apstiprinātas 2014. gadā pēc apspriešanās ar apvienoto Prezidija un Budžeta komitejas darba grupu, proti, neatkarīgu zinātnisko konsultāciju un pārbaudes spējas stiprināšanā, kā arī deputātiem sniegtā loģistikas atbalsta un vietējā atbalsta uzlabošanā;

E.     tā kā Parlaments turpinās rīkoties ļoti atbildīgi un pārredzami attiecībā uz budžetu un tā kontroli un ierobežot izdevumus, vienlaikus ievērojot smalku līdzsvaru starp budžeta ierobežojumiem un strukturāliem ietaupījumiem no vienas puses un pastiprinātiem centieniem nodrošināt efektivitāti — no otras puses;

F.     tā kā, neraugoties uz nelielo rīcības brīvību un nepieciešamību līdzsvarot citās jomās panāktos ietaupījumus, būtu jāapsver noteikti ieguldījumi, lai pastiprinātu Parlamenta institucionālo lomu un uzlabotu budžeta ilgtspējību;

G.     tā kā sadarbība starp Prezidiju un Budžeta komiteju Parlamenta budžeta jautājumos ir apliecinājusi savu nozīmi strukturālo reformu procesā, visā ikgadējās budžeta procedūras laikā rodot iespējas Parlamenta budžetā uzlabot efektivitāti un ietaupīt līdzekļus; tā kā iespējamie ietaupījumi, kas ietekmē Parlamenta un tā deputātu darbu, ir jāapspriež politiskajās grupās un par tiem jālemj, balsojot plenārsēdē saistībā ar budžeta procedūru;

H.     tā kā 2014. gada 11. martā panāktā vienošanās par atalgojuma un pensiju korekcijām par 2011. un 2012. gadu un tās ietekme uz Parlamenta 2015. gada budžetu bija jauns elements Prezidija un Budžeta komitejas sarunās samierināšanas procedūras laikā,

Vispārēji pamatprincipi un kopējais budžets

1.    uzsver, ka 2015. gada budžeta pamatam jābūt reālistiskam un jāatbilst budžeta disciplīnas un pareizas finanšu pārvaldības principiem; norāda, ka 2015. gads būs pilns jaunā Parlamenta darbības gads;

2.      uzskata, ka Savienības budžetam būtu jāatspoguļo pašreizējā ekonomiskā situācija, kādā nonākuši iedzīvotāji visā Savienībā, kā arī fiskālie ierobežojumi, ar ko saskaras daudzas dalībvalstis, no kurām dažas pieliek nopietnas pūles, lai savu budžetu balstītu uz ilgtspējīgākiem ilgtermiņa pamatiem;

3.      uzsver — lai dotu iespēju jaunā Parlamenta deputātiem īstenot savas pilnvaras un stiprinātu Parlamenta spēju īstenot visas savas pilnvaras, būtu jānodrošina pietiekams resursu apmērs;

4.      atzinīgi vērtē 2015. finanšu gadam noteiktās prioritātes un uzsver, ka tās pilnībā atbilst ģenerālsekretāra noteiktajām un apvienotās Prezidija un Budžeta komitejas darba grupas apspriestajām prioritātēm; uzsver, ka šīs reformas būtu jāturpina, lai panāktu būtiskus efektivitātes uzlabojumus un atbrīvotu resursus, neapdraudot izcilību likumdošanas jomā, pilnvaras budžeta jomā un pārbaudes pilnvaras, attiecības ar valstu parlamentiem un darba apstākļu kvalitāti;

5.      atgādina, ka ģenerālsekretāra ziņojumā ierosinātais 2015. gada provizoriskā tāmes projekta apjoms bija EUR 1 822 929 112 (20,09 % no V izdevumu kategorijas); ņem vērā, ka palielinājums salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu ir 3,83 %; norāda, ka 0,67 % no šī palielinājuma veido deputātu pilnvaru termiņa beigu pabalsti, kas ir tiesību aktos paredzētas un obligātas izmaksas, un 1,42 % veido ilgtermiņa ieguldījumi KAD ēkas celtniecībā; norāda, ka tādējādi pārējo izdevumu palielinājums ir 1,74 %;

6.      pieņem zināšanai Eiropas Parlamenta 2015. finanšu gada provizorisko tāmes projektu, ko Prezidijs apstiprināja 2014. gada 2. aprīlī; atzinīgi vērtē Prezidija apstiprinātā provizoriskā tāmes projekta apjomu, kas ir ievērojami mazāks nekā sākotnējais priekšlikums; tomēr pauž nožēlu par ilgo un grūto procedūru;

7.      apstiprina 2015. gada tāmes projektu EUR 1 794 929 112 apmērā, kas atbilst vispārējam palielinājumam par 1,84 % salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu, un piekrīt arī iekļaut tāmes projektā obligātos ārkārtas izdevumus 0,4 % apmērā, kuri izriet no jaunās vienošanās par atalgojuma un pensiju korekcijas koeficientu;

8.      uzskata, ka nākamajam sasaukumam būs iespēja pārskatīt un pielāgot budžeta prioritātes un tas pieņems galīgo lēmumu 2014. gada oktobrī;

9.      aicina ģenerālsekretāru pirms budžeta lasījuma iesniegt aplēsi par KAD ēkas celtniecības izmaksām turpmākajos gados, lai 2015. gada budžetā paredzētu pareizo summu; turklāt aicina ģenerālsekretāru gada beigās novērtēt 2014. gadā neizlietotos līdzekļus un piesaistīt tos KAD projektam;

10.    uzsver, ka, tā kā tiesību aktos paredzētiem un obligātiem izdevumiem, tādiem kā īres un enerģijas izmaksas un izdevumi par algām, piemēro ikgadēju indeksāciju, pārējo izdevumu apmērs nominālā izteiksmē ir samazināts; norāda, ka tas ir bijis iespējams ar strukturālu reformu un ietaupījumu palīdzību, kas panākti iepriekšējos gados;

11.    aicina apvienotās Prezidija un Budžeta komitejas darba grupas noteiktos iespējamos ietaupījumus izpētīt sīkāk, lai panāktu būtiskus ietaupījumus, ko rada organizatoriski uzlabojumi, piemēram, tas, kādā apmērā notiek iestāžu sadarbība starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, kura liecina par gatavību nostiprināt Parlamenta un abu padomdevēju komiteju institucionālo, politisko un likumdošanas lomu; norāda, ka minēto komiteju tulkošanas dienesta restrukturizācijai būtu jāuzlabo to politiskā pamatdarbība un jāsniedz atbalsts jaunajam deputātiem paredzēto izpētes pakalpojumu dienestam; uzsver, ka saskaņā ar šo organizatorisko reformu Parlaments var kļūt par mutiskās tulkošanas pakalpojumu pamatnodrošinātāju abām šīm komitejām; atbalsta ierosinājumu mazākas noslodzes periodos piedāvāt mutiskās tulkošanas pakalpojumus citām iestādēm;

12.    ņem vērā vienošanos par iestāžu sadarbību, ko 2014. gada 5. februārī parakstīja Eiropas Parlaments, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja; prasa līdz 2015. gada sākumam sniegt Budžeta komitejai sīku informāciju par šīs vienošanās finansiālo ietekmi un īstenošanas gaitu, ņemot vērā 2016. gada budžeta tāmes gatavošanu;

13.    atzinīgi vērtē ierosinātos iekšējos pasākumus, ar kuriem tiktu panākti efektivitātes uzlabojumu radīti ietaupījumi Parlamenta budžetā, un šie pasākumi ir sistēmas izstrāde komiteju grozījumu rakstiskai tulkošanai pēc deputātu pieprasījuma, sistēma mutiskajai tulkošanai pēc deputātu pieprasījuma sanāksmēs, kas nav plenārsēde, „bezpapīra” sistēmas ieviešana Parlamentā, priekšlikumi Parlamenta darba ritma efektīvākai struktūrai un pāreja no Streamline uz Sysper2 sistēmu;

14.    uzsver, ka tāmē ir jāietver tiesību aktos paredzētie un obligātie izdevumi, kas būs vajadzīgi 2015. gadā; uzskata, ka galīgo lēmumu varēs pieņemt tikai jaunais sasaukums rudenī, kad būs zināmas precīzas summas;

Konkrēti jautājumi

15.    uzsver, ka septītā sasaukuma laikā veiktie strukturālie taupības pasākumi ir nodrošinājuši būtiskus ietaupījumus Parlamenta budžetā, piemēram, EUR 15 miljonus un EUR 10 miljonus gadā attiecīgi mutiskās tulkošanas un rakstiskās tulkošanas jomā, vēl EUR 4 miljonus ceļa izdevumos un EUR 28 miljonus kā procentu maksājumu ietaupījumu, veicot avansa maksājumus par ēkām; norāda, ka 2015. gadā ir paredzami vēl citi ietaupījumi, proti, EUR 1,9 miljoni no deputātu pensiju pārvaldības nodošanas Komisijai un EUR 1,5 miljoni saistībā ar ēkām;

16.    uzsver, ka iestādes mērenība septītā sasaukuma laikā, ņemot vērā attiecīgos inflācijas rādītājus, ir novedusi pie Parlamenta budžeta samazinājuma faktiskā izteiksmē 2012. un 2014. gadā; norāda, ka, atrēķinot izņēmuma un tikai konkrētam gadam raksturīgus izdevumus, piemēram, tādus, kas saistīti ar Savienības paplašināšanos, vai citus izdevumus, kas saistīti ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, Eiropas Parlamenta vēlēšanām un celtniecības projektu finansēšanu, budžetā bija vērojams samazinājums piecos gados no sešiem (2009., 2011., 2012., 2013. un 2014. gadā); uzsver arī to, ka deputātu piemaksas kopš 2011. gada ir iesaldētas, deputātu un darbinieku ceļa izdevumi ir samazināti par 5 % un darbinieku komandējumu izdevumi nav tikuši indeksēti kopš 2007. gada;

17.    ņem vērā ģenerālsekretāra 2013. gada novembra dienesta vēstuli par Civildienesta noteikumu īstenošanu un no tiem izrietošo noteikumu un procedūru reformu un pārskatīšanu; prasa pareizi īstenot noteikumus par bērna kopšanas atvaļinājumu;

18.    atsaucoties uz iepriekš minēto 2013. gada 23. oktobra rezolūciju par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, norāda — lai īstenotu darbinieku skaita ikgadējo samazinājumu par 1 %, Parlamenta Ģenerālsekretariāts samazinās savu darbinieku skaitu un jebkādi jauni uzdevumi tiks veikti, izmantojot pieejamos cilvēkresursus un pārcelšanu;

19.    ņem vērā apvienotās Prezidija un Budžeta komitejas darba grupas secinājumus par Parlamenta budžetu, proti, ka ir jāveic strukturālas un organizatoriskas reformas; šajā sakarībā norāda, ka būtu jāuzlabo neatkarīgu zinātnisku konsultāciju sniegšana un pārbaudes spēja, kā arī atbalsts deputātiem, lai veicinātu Parlamenta kā tādas iestādes darbu, kurai uzticētas likumdošanas un demokrātiskas pārbaudes pilnvaras; uzsver, ka šie mērķi jāīsteno finansiāli atbildīgi un ka ģenerālsekretāram pirms 2015. gada budžeta lasījuma Parlamentā vajadzētu skaidri izklāstīt sīki izstrādātu plānu, kas jāiesniedz Budžeta komitejai, par to, kā šie mērķi tiks sasniegti un kāda būs to ietekme uz budžetu;

20.    uzsver — lai finansiāli atbildīgi izvērstu darbu minētajās četrās darbības jomās, apvienotā darba grupa ir noteikusi septiņas jomas, kurās Parlaments varētu uzlabot efektivitāti:

i) izstrādāt sistēmu komiteju grozījumu rakstiskai tulkošanai pēc deputātu pieprasījuma,

ii) noskaidrot iestāžu sadarbības iespējas ar Reģionu komiteju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

iii) noskaidrot iespējas mazākas noslodzes periodos piedāvāt mutiskās tulkošanas pakalpojumus citām iestādēm,

iv) pāriet no pašreizējās cilvēkresursu pārvaldības sistēmas Streamline uz Sysper2,

v) izstrādāt efektīvāku Parlamenta darba ritma struktūru,

vi) pēc iespējas samazināt papīra izmantošanu Parlamentā, izmantojot paraugpraksi un pilnībā īstenojot e-sanāksmju projektu,

vii) izstrādāt sistēmu mutiskajai tulkošanai pēc deputātu pieprasījuma sanāksmēs, kas nav plenārsēde;

21.    atzīstot efektivitātes un rentabilitātes nozīmi mutiskās tulkošanas jomā, atgādina, ka šie aspekti nedrīkst mazināt aktuālas un visiem saprotamas informācijas pieejamību visā Savienībā, jo daudzvalodība un mutiskā tulkošana video straumēšanas režīmā, kā arī Parlamenta pārredzamība ir ļoti svarīga sabiedrībai un tādējādi arī Parlamenta deputātiem;

22.    uzskata, ka atsevišķus tieši deputātiem paredzētus IKT izdevumus varētu finansēt no deputātiem paredzētās piemaksas par vispārējiem izdevumiem;

23.    atkārtoti norāda, ka ilgtermiņa ieguldījumi, tādi kā Parlamenta ēku projekti, ir jāīsteno piesardzīgi un pārredzami; prasa veikt stingru izmaksu pārvaldību, projektu plānošanu un uzraudzību; atgādina prasību īstenot pārredzamu lēmumu pieņemšanas procesu ēku politikas jomā, pamatojoties uz savlaicīgi sniegtu informāciju; prasa, vēlākais, līdz 2014. gada augustam Budžeta komitejai iesniegt sīki izstrādātu analīzi un precizējumu par Parlamenta īpašuma politiku, ko Prezidijs pieņēma 2010. gada martā, kā arī pārskatu par ieguldījumiem, kas veikti 2009.–2014. gada sasaukuma laikā, sadalījumā pa gadiem un ēkām; atkārtoti prasa reizi sešos mēnešos sniegt precīzu informāciju par ēku projektu īstenošanā panākto progresu un tā finansiālo ietekmi;

24.    pieņem zināšanai to, ka Eiropas vēstures nama atklāšana ir paredzēta 2015. gada beigās; sagaida, ka ģenerālsekretārs un Prezidijs laicīgi sniegs jaunāko informāciju par stāvokli projekta īstenošanā pirms lasījuma Parlamentā 2014. gada rudenī; atkārtoti apliecina apņemšanos panākt, lai galīgās izmaksas nepārsniegtu uzņēmējdarbības plānā norādītos skaitļus;

25.    atgādina, ka 2013. gada 10. jūnijā Prezidijs atbalstīja ģenerālsekretāra ierosinājumus attiecībā uz pasākumiem, kas ieviešami gan nekavējoties, gan pakāpeniski, lai modernizētu Parlamenta 2014.–2019. gada ēdināšanas pakalpojumu politiku; tādēļ aicina Prezidiju savlaicīgi iesniegt Budžeta komitejai skaidru novērtējumu par šīs reformas iespējamo finansiālo ietekmi uz 2015. gada budžetu un turpmāko gadu budžetiem, lai varētu sagatavoties 2015. gada budžeta lasījumam Parlamentā;

26.    aicina ģenerālsekretāru līdz 2015. gada pavasarim sniegt ziņojumu Budžeta komitejai par jaunās globālās drošības koncepcijas īstenošanu un finansiālo ietekmi; prasa sniegt sīku informāciju par finansiālajām sekām saistībā ar jaunā Drošības ģenerāldirektorāta izveidi 2013. gadā; prasa sniegt informāciju par finansiālajām sekām saistībā ar iestāžu vienošanos par administratīvo sadarbību drošības jomā;

27.    pieņem zināšanai jaunā Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta izveidi 2013. gada 1. novembrī; atgādina, ka to izveidoja, neskarot budžetu, jo tika veikta pārcelšana no DG PRES un DG IPOL, un aicina sniegt pārskatu par to, kā tiks izmantoti tam pieejamie ārējie eksperti, ko vajadzētu iesniegt Budžeta komitejai pirms 2015. gada budžeta lasījuma Parlamentā;

Nobeiguma secinājumi

28.    pieņem 2015. finanšu gada tāmes projektu;

29.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tāmi nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.

(5)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0437.

(6)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0186 un P7_TA(2014)0187.


PIELIKUMS. TĀMES PROJEKTS

2015. FINANŠU GADA TĀMES

PROJEKTS, KĀ TO PIEŅĒMUSI

BUDŽETA KOMITEJA

2014. GADA 10. APRĪĻA SANĀKSMĒ

III DAĻA

2015. GADA

TĀMES PROJEKTS

Eiropas Savienības iemaksa Eiropas Parlamenta

izdevumu finansēšanā 2015. finanšu gadā

Nosaukums

Summa

 

 

Izdevumi

1.794.929.112

Pašu resursi

148.845.066

Saņemamā iemaksa

1.646.084.046

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis

Nosaukums

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013. gadā

 

 

 

 

 

4

IEŅĒMUMI NO SAVIENĪBAS IESTĀDĒS UN CITĀS STRUKTŪRĀS STRĀDĀJOŠAJIEM

 

 

 

4 0

DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

 

 

 

4 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

69.674.060

74.604.000

65.164.977 

4 0 3

Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

p.m.

p.m.

4.879 

4 0 4

Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

9.412.163

9.273.000

109.731 

 

 

79.086.223

83.877.000

65.279.587 

 

4 0. nodaļa — kopā

 

 

 

4 1

IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 1 0

Personāla iemaksas pensiju shēmā

60.237.843

66.794.000

55.259.809 

4 1 1

Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

9.100.000

9.100.000

9.709.755 

4 1 2

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

10.000

10.000

6.267 

 

 

69.347.843

75.904.000

64.975.8301 

 

4 1. nodaļa — kopā

 

 

 

4 2

CITAS IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 2 1

Parlamenta deputātu iemaksas vecuma pensiju shēmā

p.m.

p.m.

10.379 

 

4 2. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

10.379 

 

4. sadaļa — kopā

148.434.066

159.781.000

130.265.797 

 

 

 

 

 

5

IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

 

 

 

5 0

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

 

 

 

 

 

 

 

 

5 0 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

 

 

 

5 0 0 0

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,00 

5 0 0 1

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

100,00 

5 0 0 2

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

342 

5 0 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

p.m.

p.m.

0,00 

5 0 2

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas — piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

119.951 

 

5 0. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

120.393 

5 1

IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS

 

 

 

5 1 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšanas

 

 

 

5 1 1 0

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

2.722.587 

5 1 1 1

Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

30.522 

 

5 1. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

2.353.110 

5 2

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM

 

 

 

5 2 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

410.000

1.000.000

447.916 

 

5 2. nodaļa — kopā

410.000

1.000.000

447.916 

5 5

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS

 

 

 

5 5 0

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

3.327.643 

5 5 1

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma — piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

5.727.845 

 

5 5. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

9.055.488 

5 7

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

 

 

 

5 7 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

2.783.427 

5 7 1

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

p.m.

p.m.

 0,00

5 7 3

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

 3.351.397

 

5 7. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

6.134.824 

5 8

DAŽĀDI MAKSĀJUMI

 

 

 

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

 158.441

 

5 8. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

158.441 

 

5. sadaļa — kopā

410.000

1.000.000

18.670.173 

 

 

 

 

 

6

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR SAVIENĪBAS NOLĪGUMIEM UN PROGRAMMĀM

 

 

 

 

 

 

 

 

6 6

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI

 

 

 

6 6 0

Citas iemaksas un atmaksājumi

 

 

 

6 6 0 0

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

7.769.158 

6 6 0 1

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi

p.m.

p.m.

0,00 

 

6 6. nodaļa — kopā

p.m.

p.m.

7.769.158 

 

6. sadaļa — kopā

p.m.

p.m.

7.769.158 

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0 0

Dažādi ieņēmumi

1.000

500

1.412.244 

 

9 0. nodaļa — kopā

1.000

500

1.412.244 

 

9. sadaļa — kopā

1.000

500

1.412.244 

 

KOPĀ

148.845.066

160.781.500

158.117.371 

IZDEVUMI

Vispārējs kopsavilkums par apropriācijām (2015. un 2014. gads) un izpildi (2013. gads)

Sadaļa Nodaļa

Nosaukums

Apropriācijas 2015. gadā

Apropriācijas 2014. gadā

Izpilde 2013. gadā

 

 

 

 

 

1

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

IESTĀDES LOCEKĻI

220.252.000

224.292.069

 205.414.449

1 2

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

609.133.635

595.102.338

574.999.348

1 4

PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

121.114.400

97.798.439

105.556.914

1 6

CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

18.114.480

18.839.000

17.829.236

 

1. sadaļa — kopā

968.614.515

936.031.846

903.799.948

 

 

 

 

 

2

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS

 

 

 

 

IZDEVUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

210.241.500

201.643.000

250.336.611

2 1

DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN MĒBELES

148.930.149

143.422.877

138.624.704

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

6.049.000

6.232.500

4.877.511

 

2. sadaļa — kopā

365.220.649

351.298.377

393.838.826

 

 

 

 

 

3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES VISPĀRĪGAJIEM UZDEVUMIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SANĀKSMES UN KONFERENCES

36.075.971

35.554.960

32.816.473

3 2

EKSPERTĪZES UN INFORMĀCIJA: IEGUVE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

115.686.393

122.135.929

124.148.929

 

3. sadaļa — kopā

151.762.364

157.690.889

156.965.403

 

 

 

 

 

4

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

ATSEVIŠĶU IESTĀŽU UN STRUKTŪRU ĪPAŠIE IZDEVUMI

101.818.084

100.994.200

92.683.288

4 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU

192.113.500

196.216.430

188.301.020

4 4

SANĀKSMES UN CITAS PAŠREIZĒJO UN BIJUŠO DEPUTĀTU DARBĪBAS

400.000

400.000

375.000

 

4. sadaļa — kopā

294.331.584

297.610.630

281.359.309

 

 

 

 

 

10

CITI IZDEVUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

 

 

 0,00

10 1

REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM

15.000.000

13.000.000

0,00

10 3

PAPLAŠINĀŠANĀS REZERVE

p.m.

p.m.

0,00

10 4

Rezerve informācijas un KOMUNIKĀCIJAS politikai

p.m.

p.m.

0,00

10 5

PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM

p.m.

p.m.

0,00

10 6

REZERVE PRIORITĀRIEM PROJEKTIEM SAGATAVOŠANAS POSMĀ

p.m.

p.m.

0,00

10 8

EMAS REZERVE

p.m.

p.m.

0,00

 

10. sadaļa — kopā

15.000.000

13.000.000

0,00

 

KOPĀ

1.794.929.112

1.755.631.742

1.735.963.486

Ieņēmumi — PAŠU RESURSI

4. sadaļa — Ieņēmumi no Savienības iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem

4 0. nodaļa — Dažādi nodokļi un atskaitījumi

4 0 0. pants — Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

69.674.060

74.604.000

65.164.976,94

Piezīmes

Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 12. pants.

Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68, ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).

4 0 3. pants — Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

4.878,84

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants redakcijā, kas bija spēkā līdz 2003. gada 15. decembrim.

4 0 4. pants — Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

9.412.163

9.273.000

109.730,76

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants.

4 1. nodaļa — Iemaksas pensiju shēmā

4 1 0. pants — Personāla iemaksas pensiju shēmā

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

60.237.843

66.794.000

55.259.808,68

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 83. panta 2. punkts.

4 1 1. pants — Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

9.100.000

9.100.000

9.709.754,81

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to VIII pielikuma 4. pants, 11. panta 2. un 3. punkts un 48. pants.

4 1 2. pants — To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

10.000

10.000

6.267,48

4 2. nodaļa — Citas iemaksas pensiju shēmā

4 2 1. pants — Parlamenta deputātu iemaksas vecuma pensiju shēmā

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

10.379,29

Piezīmes

Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām un jo īpaši to III pielikums.

5. sadaļa — Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

5 0. nodaļa — Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) un nekustamā īpašuma pārdošanas

5 0 0. pants — Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

5 0 0 0. postenis — Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederošu transportlīdzekļu pārdošanas vai apmaiņas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 0 1. postenis — Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

100,00

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederoša kustamā īpašuma, izņemot transportlīdzekļus, pārdošanas vai apmaiņas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 0 2. postenis — Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

342,22

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 0 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas.

5 0 2. pants — Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

119.951,04

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šajā pantā iekļauti arī ieņēmumi no šādu darbu pārdošanas elektroniskajos informācijas nesējos.

5 1. nodaļa — Ieņēmumi no izīrēšanas

5 1 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšanas

5 1 1 0. postenis — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

2.722.587,38

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 1 1 1. postenis — Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

30.522,33

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 2. nodaļa — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem

5 2 0. pants — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

410.000

1.000.000

447.915,68

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem.

5 5. nodaļa — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

5 5 0. pants — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

3.327.642,73

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 5 1. pants — Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

5.727.845,37

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

5 7 0. pants — Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

2.783.427,16

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 1. pants — Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta d) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 2. pants — Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

0,00

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no tādu sociālo izdevumu atmaksāšanas, kas radušies citas iestādes vārdā.

5 7 3. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

3.351.397,23

5 8. nodaļa — Dažādi maksājumi

5 8 1. pants — Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

158.441,42

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šis pants ietver arī apdrošināšanas sabiedrību veikto algojuma atmaksāšanu tiem ierēdņiem, kuri bijuši iesaistīti nelaimes gadījumos.

6. sadaļa — Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām

6 6. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0 0. postenis — Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

7.769.157,72

Piezīmes

Šajā postenī saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu paredzēts iegrāmatot ieņēmumus, kuri nav noteikti citās 6. sadaļas daļās, un to izmanto, lai noteiktu papildu apropriācijas to izdevumu finansēšanai, kam šie ieņēmumi ir piešķirti.

6 6 0 1. postenis — Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

p.m.

p.m.

0,00

9. sadaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0. nodaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0 0. pants — Dažādi ieņēmumi

Skaitļi

2015. gada budžets

2014. gada budžets

Izpilde 2013

1.000

500

1.412.243,94

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot dažādus ieņēmumus.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo pantu norādīs šā budžeta pielikumā.

Izdevumi — IZDEVUMI

1. sadaļa — Iestādē strādājošie

1 0. nodaļa — Iestādes locekļi

1 0 0. pants — Algas un piemaksas

1 0 0 0. postenis — Algas

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 0 0

71 530 000

73 643 709

69 543 043,78

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 9. un 10. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 1. un 2. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Deputātu nolikumā noteikto algu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 0 0 4. postenis — Parastie ceļa izdevumi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 0 4

72 800 000

65 400 000

72 343 140,00

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 10. līdz 21. pants un 24. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu ceļa un uzturēšanās izdevumus saistībā ar braucieniem uz darba vietām un no tām un citiem dienesta komandējumiem.

Daļa šīs apropriācijas paredzēta, lai ņemtu vērā ceļa izdevumu samazinājumu, kas paredzēts Parlamenta 2011. gada 10. maija rezolūcijā (OV L 250, 27.9.2011., 3. lpp.), lai ar darbu saistītos pārlidojumos uzkrātās atlaides tiktu izmantotas biļešu iegādei.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 10 000 apmērā.

1 0 0 5. postenis — Citi ceļa izdevumi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 0 5

5 850 000

6 800 000

6 154 639,00

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 22. un 23. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu papildu ceļa izdevumus un ceļa izdevumus, kas radušies dalībvalstī, no kuras deputāts ievēlēts.

1 0 0 6. postenis — Piemaksa par vispārējiem izdevumiem

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 0 6

39 715 000

43 418 000

39 090 705,22

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 25. līdz 28. pants.

Šī piemaksa paredzēta, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumu iepriekš minētajiem pantiem segtu izdevumus saistībā ar deputātu parlamentāro darbību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 25 000 apmērā.

1 0 0 7. postenis — Piemaksas saistībā ar pienākumu veikšanu

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 0 7

179 000

180 000

173 610,00

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Prezidija 2009. gada 16.–17. jūnija lēmums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vienotu noteiktas likmes komandējuma dienas naudu un reprezentācijas naudu saistībā ar Parlamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildi.

1 0 1. pants — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citi sociālie pasākumi

1 0 1 0. postenis — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 1 0

3 358 000

3 368 000

2 215 738,80

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 18. un 19. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 3. līdz 9. pants un 29. pants.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.

Komisijas Lēmums, ar ko nosaka medicīnisko izdevumu atmaksāšanas vispārējos īstenošanas noteikumus.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un medicīnisko izdevumu atmaksāšanu, kā arī nozaudēšanas un zādzības riska apdrošināšanu, kas attiecas uz deputātu personiskās lietošanas priekšmetiem.

Tā ir arī paredzēta, lai apdrošinātu deputātus un viņiem palīdzētu gadījumā, ja oficiālo braucienu laikā vajadzīga repatriācija sakarā ar to, ka viņi smagi saslimst, iekļūst negadījumā vai nonāk citā neparedzētā situācijā, kas kavē turpināt braucienu. Palīdzība ietver repatriācijas organizēšanu un ar to saistīto izdevumu uzņemšanos.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 140 000 apmērā.

1 0 1 2. postenis — Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 1 2

301 000

301 000

209 016,87

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 30. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atsevišķus izdevumus par palīdzības sniegšanu deputātiem ar smagu invaliditāti.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 0 2. pants — Pagaidu pabalsti

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 2

11 810 000

15 784 819

183 008,01

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 13. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 45. līdz 48. pants un 77. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pārejas posma pabalstu pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 0 3. pants — Pensijas

1 0 3 0. postenis — Vecuma pensijas saskaņā ar Noteikumiem par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 3 0

11 010 000

11 744 000

11 941 557,55

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 14. un 28. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants. Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām III pielikums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vecuma pensiju pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

1 0 3 1. postenis — Invaliditātes pensijas saskaņā ar Noteikumiem par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 3 1

285 000

310 000

278 102,18

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 15. un 28. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants. Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām II pielikums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pensiju deputātiem, kas zaudējuši darbspējas pilnvaru termiņa laikā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 0 3 2. postenis — Apgādnieka zaudējuma pensijas saskaņā ar Noteikumiem par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 3 2

2 782 000

2 810 541

2 692 560,74

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 17. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants. Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām I pielikums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apgādnieka zaudējuma pensiju un bāreņa pensiju deputāta vai bijušā deputāta nāves gadījumā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 15 000 apmērā.

1 0 3 3. postenis — Deputātu brīvprātīgā pensiju shēma

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 3 3

32 000

32 000

29 327,26

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 27. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 76. pants. Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām VII pielikums. Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes iemaksu deputātiem paredzētajā brīvprātīgajā papildu pensiju shēmā

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 0 5. pants — Valodu kursi un datorkursi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 5

600 000

500 000

560 000,00

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 44. pants.

Prezidija 2009. gada 4. maija Lēmums par deputātu valodu kursiem un datorkursiem.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu deputātu valodu kursu un IT kursu izmaksas.

1 0 9. pants — Provizoriska apropriācija

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 0 9

p.m.

p.m.

0

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes locekļiem paredzēto maksājumu pielāgojumus.

Apropriācija ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz citām pozīcijām saskaņā ar Finanšu regulu.

1 2. nodaļa — Ierēdņi un pagaidu darbinieki

1 2 0. pants — Atalgojums un citas tiesības

1 2 0 0. postenis — Atalgojums un piemaksas

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 2 0 0

604 340 535

589 687 598

570 669 887,67

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai štatu sarakstā paredzētajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem segtu

 algas, piemaksas un ar algām saistītus maksājumus,

 apdrošināšanu pret slimībām, nelaimes gadījumiem un arodslimībām, kā arī citas sociālās apdrošināšanas iemaksas,

 fiksētas likmes piemaksas par virsstundu darbu,

 dažādus pabalstus un piemaksas,

 ierēdņa vai pagaidu darbinieka, kā arī viņa laulātā un apgādībā esošo personu ceļa izdevumus braucienam no darba vietas uz izcelsmes vietu,

 izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientiem, ko piemēro algām un tai atalgojuma daļai, kuru pārskaita uz valsti, kas nav darba vieta,

 bezdarba apdrošināšanu pagaidu darbiniekiem un iestādes maksājumus pagaidu darbiniekiem, lai izveidotu un uzturētu tiesības uz pensiju viņu izcelsmes valstī.

Tā paredzēta arī, lai segtu apdrošināšanas prēmijas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem sporta nodarbību laikā Eiropas Parlamenta sporta centru izmantotājiem Briselē un Strasbūrā.

Daļu no šīs apropriācijas izmantos, lai pieņemtu darbā pagaidu darbiniekus ar invaliditāti un līgumdarbiniekus, kuru specializācija ir personu ar invaliditāti tiesības un nediskriminēšanas stratēģijas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 300 000 apmērā.

1 2 0 2. postenis — Apmaksāts virsstundu darbs

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 2 0 2

296 500

436 740

200 000,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 56. pants un VI pielikums.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta virsstundu darba apmaksai saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem.

1 2 0 4. postenis — Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 2 0 4

4 160 000

4 400 000

3 160 000,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 ierēdņu un pagaidu darbinieku (arī ģimenes locekļu) ceļa izdevumus, stājoties amatā, beidzot darbu iestādē vai saistībā ar pārcelšanu citā amatā, kas ietver darba vietas maiņu,

 pabalstus par iekārtošanos / iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanās izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā, tiekot pārceltiem uz citu darba vietu, beidzot darbu iestādē un pārceļoties citur,

 dienas naudu ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas sniedz pierādījumu, ka viņiem ir jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā vai tiekot pārceltiem uz citu darba vietu,

 atlaišanas pabalstu ierēdņiem uz pārbaudes laiku, kurus atlaiž acīmredzamas neatbilstības dēļ,

 atlaišanas pabalstu darbiniekiem uz noteiktu laiku, ar kuriem iestāde lauž līgumu,

 starpību par iemaksām, ko dalībvalsts pensiju shēmā veikuši līgumdarbinieki, un iemaksām, kuras jāmaksā Savienības pensiju shēmā darba līguma pārskatīšanas gadījumā.

1 2 2. pants — Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

1 2 2 0. postenis — Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai kuriem nosaka atvaļinājumu dienesta interesēs

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 2 2 0

335 600

396 000

462 018,69

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 41., 42.c, 50. pants un IV pielikums, kā arī Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 48.a pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pabalstiem, ko maksā:

1.  ierēdņiem, kuriem piešķirts neaktīvs statuss saistībā ar darba vietu skaita samazināšanu iestādē,

2.  ierēdņiem, kuri ir atvaļinājumā tādu organizatorisku apsvērumu dēļ, kas saistīti ar vajadzību iegūt jaunas kompetences iestādē,

3.  ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri ieņem vadošu AD 16 vai AD 15 amata vietu poliskajās grupās un kuri ir atcelti no amata dienesta interesēs.

No tās sedz arī darba devēja iemaksu veselības apdrošināšanas shēmā un izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu šiem pabalstiem (izņemot 42.c pantā paredzētajam pabalstam, kuram korekcijas koeficientu nepiemēro).

1 2 2 2. postenis — Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanos un ierēdņu un pagaidu darbinieku īpašo pensiju shēma

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 2 2 2

1000

182 000

507 442,03

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 64. un 72. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 piemaksas, ko maksā saskaņā ar Civildienesta noteikumiem vai Padomes Regulu (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95 un (EK, Euratom) Nr. 1748/2002,

 darba devēja iemaksu attiecīgo piemaksu saņēmēju veselības apdrošināšanas shēmā,

 izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu dažādajām piemaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 1995. gada 17. novembra Regula (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95, ar ko ievieš īpašus pasākumus Eiropas Kopienu pagaidu darbinieku dienesta attiecību izbeigšanai sakarā ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos (OV L 280, 23.11.1995., 4. lpp.).

Padomes 2002. gada 30. septembra Regula (EK, Euratom) Nr. 1748/2002, kas iestādes modernizācijas sakarā ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz Eiropas Parlamentā pastāvīgā darbā iecelto Eiropas Kopienu ierēdņu un Eiropas Parlamenta politiskajās grupās strādājošo pagaidu darbinieku darba attiecību pārtraukšanu (OV L 264, 2.10.2002., 9. lpp.).

1 2 4. pants — Provizoriska apropriācija

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 2 4

p.m.

p.m.

0

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu visus algu pielāgojumus, par kuriem Padome lemj finanšu gada laikā.

Tā ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz attiecīgajām šīs nodaļas pozīcijām.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 65. pants un XI pielikums.

1 4. nodaļa — Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

1 4 0. pants — Pārējie darbinieki un ārštata personas

1 4 0 0. postenis — Pārējie darbinieki

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 4 0 0

54 199 000

43 796 448

37 296 238,78

Piezīmes

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu šādus izdevumus:

 pārējo darbinieku, tostarp līgumdarbinieku, vietējo darbinieku un īpašu padomdevēju (Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības nozīmē) atalgojumu, ietverot piemaksas un pabalstus, darba devēja iemaksas dažādās sociālās drošības sistēmās, kā arī izdevumus saistībā ar šādu darbinieku atalgojumam piemērojamiem korekcijas koeficientiem,

 izdevumus, kas saistīti ar aģentūru pagaidu darbinieku nodarbināšanu.

Daļu no šīs apropriācijas izmantos, lai pieņemtu darbā līgumdarbiniekus ar invaliditāti un līgumdarbiniekus ar specializētām zināšanām par tiesībām invaliditātes jomā un politiku nediskriminēšanas jomā, īstenojot Prezidija pieņemto Rīcības plānu dzimumu līdztiesības un dažādības veicināšanai Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā 2009.–2013. gadam (PE 413.568/BUR) atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, un jo īpaši tās 26. pantam, un ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Tiks sagatavots gada ziņojums par apropriāciju izlietojumu šiem mērķiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 3 500 apmērā.

1 4 0 2. postenis — Izdevumi par mutisko tulkošanu

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 4 0 2

49 524 900

39 428 991

49 599 376,91

Piezīmes

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Vienošanās par konferenču palīgtulkiem.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus izdevumus:

 samaksu un saistītas piemaksas, sociālās iemaksas, ceļa izdevumus un citas izmaksas konferenču līgumtulkiem, kurus Eiropas Parlaments noalgo uz Eiropas Parlamenta organizētām sanāksmēm savām vai citu iestāžu vai struktūru vajadzībām, ja Eiropas Parlamenta tulki, kas ir ierēdņi vai pagaidu darbinieki, nevar nodrošināt vajadzīgos pakalpojumus,

 izdevumus saistībā ar konferenču aģentūrām, tehniskajiem darbiniekiem un konferenču vadību iepriekš minētajām sanāksmēm, ja Eiropas Parlamenta ierēdņi, pagaidu darbinieki vai pārējie darbinieki nevar nodrošināt šādus pakalpojumus,

 izdevumus par pakalpojumiem, ko Eiropas Parlamentam snieguši citu reģionālo, valsts vai starptautisko iestāžu tulki,

 izdevumus saistībā ar mutiskās tulkošanas pasākumiem, proti, sanāksmju sagatavošanu, tulku apmācību un atlasi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 000 apmērā.

1 4 0 4. postenis — Prakse, stipendijas un ierēdņu apmaiņa

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 4 0 4

7 390 500

7 573 000

6 444 637,29

Piezīmes

Noteikumi par Eiropas Parlamenta ierēdņu un politisko grupu pagaidu darbinieku norīkošanu uz valsts pārvaldes iestādēm, tām pielīdzināmām iestādēm un starptautiskām organizācijām (Prezidija 2005. gada 7. marta lēmums).

Noteikumi par valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu (Prezidija 2009. gada 4. maija lēmums).

Iekšējie noteikumi par praksi Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā un mācību braucieniem turp (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2013. gada 1. februāra lēmums).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

1.  maksājumus pēcdiploma apmācības dalībniekiem (stipendijas), tostarp iespējamus ģimenes pabalstus,

2.  praktikantu, ekspertu un norīkoto ierēdņu ceļa izdevumus,

3.  izmaksas par papildu maksājumu saistībā ar invaliditāti (līdz 50 % no stipendijas),

4.  piemaksas, ko maksā norīkotajiem ekspertiem un praktikantiem, kuri mācās,

5.  izdevumu atmaksu par mācību braucieniem,

6.  slimības apdrošināšanu praktikantiem, kā arī apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem praktikantiem un norīkotajiem ekspertiem,

7.  izdevumus saistībā ar praktikantu uzņemšanu,

8.  izdevumus, kas radušies darbinieku apmaiņā starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstu valsts sektoru vai citām noteikumos paredzētajām valstīm,

9.  izdevumus saistībā ar valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu,

10.  konferenču tulku un tulkotāju apmācību organizēšanu, jo īpaši sadarbībā ar tulku skolām un universitātēm, kuras nodrošina tulkotāju apmācību, kā arī stipendiju piešķiršanu tulku un tulkotāju profesionālajai apmācībai un tālākapmācībai, mācību palīglīdzekļu pirkšanu un saistītus izdevumus,

11.  papildu izmaksas praktikantiem, kuri iesaistīti izmēģinājuma programmā, kas paredz prakses iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, saskaņā ar 20. panta 8. punktu Iekšējos noteikumos par praksi Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā un mācību braucieniem turp.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

1 4 0 6. postenis — Novērotāji

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 4 0 6

p.m.

p.m.

312 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai novērotājiem atmaksātu izdevumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 11. pantu.

1 4 2. pants — Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 4 2

10 000 000

7 000 000

11 904 660,85

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu rakstiskās tulkošanas, mašīnrakstīšanas, kodēšanas un tehniskas palīdzības darbus, ko veic ārēji pakalpojumu sniedzēji.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 200 000 apmērā.

1 4 4. pants — Provizoriska apropriācija

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 4 4

p.m.

p.m.

0

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu visus algu pielāgojumus, par kuriem Padome lemj finanšu gada laikā.

Tā ir provizoriska, un to var izmantot tikai pēc pārvietošanas uz attiecīgajām šīs nodaļas pozīcijām.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 6. nodaļa — Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem

1 6 1. pants — Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 6 1 0. postenis — Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 6 1 0

328 980

446 000

303 850,00

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 27. līdz 31. pants, 33. pants un III pielikums.

Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/620/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi (OV L 197, 26.7.2002., 53. lpp.) un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas Ombuda pārstāvja 2002. gada 25. jūlija Lēmums 2002/621/EK par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību (OV L 197, 26.7.2002., 56. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus par Lēmuma 2002/621/EK 3. pantā noteikto konkursu organizēšanu, kā arī to kandidātu ceļa un uzturēšanās izdevumus, kuri ir uzaicināti uz intervijām un medicīnisko apskati,

 izdevumus par darbinieku atlases procedūru organizēšanu.

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tas nepieciešams iestādes darbībai, un pēc apspriešanās ar Personāla atlases biroju to var izlietot arī pašas iestādes rīkoto konkursu finansēšanai.

1 6 1 2. postenis — Kvalifikācijas celšana

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 6 1 2

5 200 000

4 990 000

4 682 179,92

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 24.a pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apmācības izdevumus personāla prasmju un attiecīgās institūcijas darbības un efektivitātes uzlabošanai, piemēram, valodu kursus oficiālo darba valodu apguvei.

1 6 3. pants — Pasākumi iestādes personāla atbalstam

1 6 3 0. postenis — Sociālais dienests

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 6 3 0

764 000

719 500

607 906,96

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 9. panta 3. punkta trešā daļa un 76. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 saskaņā ar iestāžu politiku šādām personām ar invaliditāti:

 aktīvi nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem,

 aktīvi nodarbināto ierēdņu un pagaidu darbinieku laulātajiem,

 apgādībā esošajiem bērniem saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem,

pēc tam, kad ir beigušās tiesības saņemt iespējamo atmaksu, kas šādos gadījumos noteikta mītnes valstī vai izcelsmes valstī, nepārsniedzot budžetā noteiktos limitus, tādu izdevumu atmaksāšanu, kuri nav medicīniska rakstura izdevumi un kurus kopīgā veselības apdrošināšanas shēma neatmaksā, bet kuri ir atzīti par nepieciešamiem, ir radušies sakarā ar invaliditāti un ir pienācīgi pamatoti,

 pasākumus, lai atbalstītu ierēdņus un pārējos darbiniekus, kas nonākuši īpaši grūtos apstākļos,

 dotācijas piešķiršanai Personāla komitejai un sociālā dienesta papildu izdevumiem. To iemaksu vai izdevumu segšana, ko Personāla komiteja nodrošina sociālā atbalsta pasākumos iesaistītajiem, būs paredzēta sociālas, kultūras vai valodnieciskas ievirzes pasākumu finansēšanai, bet netiks piešķirtas subsīdijas personāla locekļiem vai mājsaimniecībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 125 000 apmērā.

1 6 3 1. postenis — Mobilitāte

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 6 3 1

754 000

800 000

727 371,55

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ar mobilitāti saistītos izdevumus dažādajās darba vietās.

1 6 3 2. postenis — Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 6 3 2

255 000

271 000

298 817,13

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai veicinātu un finansiāli atbalstītu darbības, kas sekmē sociālos kontaktus starp dažādu tautību darbiniekiem, piemēram, lai dotētu darbinieku klubus, sporta un kultūras apvienības, kā arī lai piedalītos brīvā laika pavadīšanas centra pastāvīgas darbības finansēšanā (kultūras pasākumi, vaļasprieki, restorāni).

No tās sedz arī izdevumus par piedalīšanos vairākām iestādēm kopīgu sociālo pasākumu finansēšanā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 600 000 apmērā.

1 6 5. pants — Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 6 5 0. postenis — Medicīnas dienests

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 6 5 0

1 100 000

1 285 000

1 106 110,50

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 59. pants un II pielikuma 8. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu medicīnas dienesta darbības izdevumus trijās darba vietās, tai skaitā materiālu un farmaceitisko preparātu un citus iepirkumus, izdevumus par profilaktisko medicīnisko izmeklēšanu, darba nespējas komisijas darbības izdevumus, kā arī izdevumus par pakalpojumiem, ko sniedz pieaicinātie medicīnas speciālisti, ja iestādes mediķi to uzskata par vajadzīgu.

No tās sedz arī izdevumus par dažu aprīkojumu iegādi, kas ir vajadzīgi medicīnisku apsvērumu dēļ, kā arī samaksu medicīnas darbiniekiem un medicīnas palīgdarbiniekiem, kuri veic darbu saskaņā ar noteikumiem par pakalpojumu sniegšanu vai īstermiņa pagaidu uzdevumus.

1 6 5 2. postenis — Restorānu un ēdnīcu kārtējie darbības izdevumi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 6 5 2

3 500 000

4 050 000

4 260 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu restorānu un ēdnīcu pārvaldības un darbības izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 2 000 000 apmērā.

1 6 5 4. postenis — Mazbērnu novietne un silītes, ar kurām ir noslēgti līgumi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

1 6 5 4

6 212 500

6 277 500

5 843 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta daļu no visiem izdevumiem par mazbērnu novietni un ārējām silītēm, ar kurām ir noslēgts līgums.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 4 312 000 apmērā.

2. sadaļa — Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

Piezīmes

Tā kā apdrošināšanas sabiedrības ir atsaukušas to risku apdrošināšanu, kas saistīti ar darba strīdiem un ar terora aktiem, kuriem ir pakļautas Eiropas Parlamenta ēkas, tie jāsedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

Tādējādi šajā sadaļā iekļautās apropriācijas paredzētas visu to izmaksu segšanai, kas radušās no zaudējumiem sakarā ar darba strīdiem un terora aktiem.

2 0. nodaļa — Ēkas un saistītie izdevumi

2 0 0. pants — Ēkas

2 0 0 0. postenis — Īres maksa

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 0 0 0

30 817 000

30 653 000

31 684 764,07

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu īres maksājumus par ēkām vai ēku daļām, kuras izmanto Eiropas Parlaments.

No tās sedz arī nodokļus saistībā ar ēkām. Īres maksu aprēķina divpadsmit mēnešiem, pamatojoties uz īres līgumiem, kuri ir noslēgti vai kurus gatavo un kuri parasti paredz arī indeksāciju saskaņā ar dzīves dārdzību vai celtniecības izmaksām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 1 500 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 1. postenis — Ilgtermiņa nomas maksājumi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 0 0 1

6 590 000

5 419 000

69 236 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ilgtermiņa nomas maksājumus par ēkām vai ēku daļām saskaņā ar noslēgtajiem vai sagatavošanā esošajiem līgumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 3. postenis — Nekustamā īpašuma iegāde

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 0 0 3

p.m.

p.m.

0

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu nekustamā īpašuma iegādi. Subsīdijām zemesgabalu iegādei un to sagatavošanai būvdarbiem piemēro Finanšu regulas noteikumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 5. postenis — Ēku celtniecība

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 0 0 5

18 560 000

25 465 000

8 065 316,41

Piezīmes

Šajā postenī var iekļaut apropriāciju ēku celtniecībai (darbi, maksa par pētījumiem un visas ar to saistītās izmaksas).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 7. postenis — Telpu iekārtošana

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 0 0 7

43 436 000

25 471 000

36 326 337,83

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par telpu iekārtošanu, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar telpu iekārtošanu, jo īpaši samaksu arhitektam vai inženierim u. c.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 543 000 apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 8. postenis — Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 0 0 8

5 561 000

5 278 000

3 434 255,30

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus nekustamā īpašuma pārvaldības izdevumus, kas nav īpaši paredzēti citos šīs nodaļas pantos:

 atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde,

 obligātās inspekcijas, kvalitātes pārbaudes, ekspertu atzinumi, revīzijas, atbilstības uzraudzību u. c.,

 tehniskā bibliotēka,

 atbalsts ēku pārvaldībai (ēku palīdzības dienests),

 ēku plānu un informācijas nesēju administratīva pārvaldība,

 citi izdevumi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 10 000 apmērā.

2 0 2. pants — Citi izdevumi saistībā ar ēkām

2 0 2 2. postenis — Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 0 2 2

62 400 000

60 095 000

51 891 984,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem segtu Eiropas Parlamenta nomāto vai īpašumā esošo ēku (biroju, citu telpu un instalāciju) uzturēšanas, apsaimniekošanas, ekspluatācijas un uzkopšanas izmaksas.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 104. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 75 000 apmērā.

2 0 2 4. postenis — Enerģijas patēriņš

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 0 2 4

21 690 000

20 937 000

17 786 996,60

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši segtu izdevumus par ūdensapgādi, gāzi, elektrību un apkuri.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 82 000 apmērā.

2 0 2 6. postenis — Ēku drošība un novērošana

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 0 2 6

20 211 500

27 305 000

31 097 982,58

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu galvenokārt tos izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta lietoto ēku apsardzi un novērošanu tā trijās parastajās darba vietās, informācijas birojos Eiropas Savienībā un birojos trešās valstīs.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 104. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 120 000 apmērā.

2 0 2 8. postenis — Apdrošināšana

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 0 2 8

976 000

1 020 000

812 974,08

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par apdrošināšanas prēmijām.

2 1. nodaļa — Datu apstrāde, iekārtas un mēbeles

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 1 0. pants — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas

2 1 0 0. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 1 0 0

28 560 000

31 362 503

23 704 452,89

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām, kas ir vajadzīgas Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telekomunikāciju pienācīgai darbībai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar datu apstrādes centra un telekomunikāciju sistēmām, datoriekārtām nodaļās un tīkla pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 140 000 apmērā.

2 1 0 1. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 1 0 1

18 404 000

21 978 949

26 719 702,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām ar Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telekomunikāciju sistēmas infrastruktūras pārvaldībai un uzturēšanai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar tīkliem, elektroinstalācijām, telekomunikācijām atsevišķu aprīkojumu, kā arī balsošanas iekārtām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 90 000 apmērā.

2 1 0 2. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 1 0 2

13 202 500

13 315 983

8 197 303,75

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībā, kuru mērķis ir sniegt palīdzību un atbalstu Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telekomunikāciju sistēmu lietotājiem. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem paredzētajiem atbalsta pakalpojumiem, kā arī administratīvām un likumdošanas lietojumprogrammām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 65 000 apmērā.

2 1 0 3. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas: ar IT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 1 0 3

17 980 809

15 666 000

12 680 065,57

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām iestādes IKT lietojumprogrammu pārvaldībai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar administratīvām lietojumprogrammām, datu apstrādes centra un telekomunikāciju sistēmām, datoriekārtām nodaļās un politiskajās grupās, kā arī elektronisko balsošanas sistēmu.

Tā paredzēta, lai segtu arī izdevumus par IKT rīkiem, ko finansē kopīgi saskaņā ar iestāžu sadarbību valodu jomā, ņemot vērā Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejas pieņemtos lēmumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 70 000 apmērā.

2 1 0 4. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas: ieguldījumi infrastruktūrā

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 1 0 4

22 631 000

15 743 215

25 154 071,29

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar ieguldījumiem Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telekomunikāciju sistēmas infrastruktūrā. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti datu apstrādes centra un telekomunikāciju sistēmām, tīkliem, elektroinstalācijām, kā arī videokonferenču sistēmām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 111 000 apmērā.

2 1 0 5. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telekomunikācijas: ieguldījumi projektos

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 1 0 5

13 996 750

11 977 727

14 139 425,29

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar ieguldījumiem esošajos vai jaunos IKT projektos. Šie ieguldījumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem paredzētām lietojumprogrammām, lietojumprogrammām likumdošanas, administratīvajā un finanšu jomā, kā arī saistībā ar IKT pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 69 000 apmērā.

2 1 2. pants — Mēbeles

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 1 2

3 007 000

3 180 000

3 090 732,10

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādi, nomu, uzturēšanu un labošanu, jo īpaši ergonomisku biroja mēbeļu iegādi, nolietotu un salauztu mēbeļu un biroja iekārtu aizstāšanu. Tā paredzēta, lai segtu arī dažādus izdevumus saistībā ar visu Eiropas Parlamenta mēbeļu pārvaldību.

Attiecībā uz mākslas darbiem šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par noteiktu darbu iegādi un pirkšanu, kā arī ar tiem saistītos kārtējos izdevumus, piemēram, ekspertu izmaksas, konservāciju, ierāmēšanu, restaurāciju, tīrīšanu, apdrošināšanu, kā arī neregulārus transporta izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 1 4. pants — Tehniskās iekārtas un aprīkojums

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 1 4

24 159 090

22 933 500

19 109 020,73

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta tehnisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, nomai, uzturēšanai, labošanai un pārvaldībai, jo īpaši:

 dažādām fiksētām un mobilām iekārtām un tehniskajam aprīkojumam saistībā ar publicēšanu, drošību (arī programmatūru), ēdināšanu, ēkām u. c.,

 iekārtām saistībā ar iespieddarbiem, telefona pakalpojumiem, ēdnīcām, veikaliem, drošību, konferenču tehnisko aprīkojumu, audiovizuālo nozari u. c.,

 īpašām iekārtām (elektroniskām, informātikas un elektriskām) un ar to saistītiem ārpakalpojumiem,

 divu papildu telefona līniju ierīkošanai deputātu birojos (pēc pieprasījuma).

No šīs apropriācijas sedz arī izdevumus par reklāmu saistībā ar norakstītā īpašuma tālākpārdošanu vai izmantošanu, kā arī izdevumus par tehnisku palīdzību (konsultēšanu) par jautājumiem, kuriem ir nepieciešamas ārēju speciālistu zināšanas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 205 000 apmērā.

2 1 6. pants — Transportlīdzekļi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 1 6

6 989 000

7 265 000

5 829 930,66

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu (autoparks un velosipēdi) iegādi, uzturēšanu, izmantošanu, labošanu, kā arī izdevumus par automašīnu, taksometru, autobusu un kravas mašīnu nomu ar šoferi vai bez tā, kā arī ar to saistīto apdrošināšanu un citas pārvaldības izmaksas. Atjaunojot autoparku un pērkot vai īrējot automašīnas, priekšroka tiks dota automašīnām, kuras vismazāk piesārņo vidi, piemēram, hibrīdautomobiļiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 175 000 apmērā.

2 3. nodaļa — Kārtējie administratīvie izdevumi

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 3 0. pants — Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 3 0

2 263 000

2 021 000

2 292 796,60

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par papīra, aplokšņu, biroja aprīkojuma, drukāšanas un dokumentu kopēšanas iekārtu u. c. palīglīdzekļu pirkšanu, kā arī ar to saistītās pārvaldības izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 15 000 apmērā.

2 3 1. pants — Finansiālas izmaksas

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 3 1

40 000

65 000

16 500,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus par bankas pakalpojumiem (komisijas maksas, ažio un citas maksas) un citas finansiālas izmaksas, to skaitā saistītos izdevumus par ēku finansēšanu.

2 3 2. pants — Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 3 2

1 035 000

1 035 000

956 159,63

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 summas, ko Tiesa, Vispārējā tiesa un Eiropas Savienības Civildienesta tiesa vai dalībvalstu tiesas var piespriest Eiropas Parlamentam maksāt,

 izmaksas saistībā ar pieaicināto juristu pakalpojumiem, lai pārstāvētu Eiropas Parlamentu Savienības un dalībvalstu tiesās, un izmaksas par juriskonsultu vai ekspertu pakalpojumiem, lai sniegtu palīdzību Juridiskajam dienestam,

 samaksu juristiem saistībā ar disciplinārlietām vai līdzvērtīgām lietām,

 zaudējumu atlīdzību un procentus,

 saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 70. pantu izlīguma ceļā panāktas kompensācijas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 3 6. pants — Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 3 6

355 000

510 000

236 630,94

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par pastmarkām, sūtījumu apstrādi, nogādāšanu un piegādi, ko veic valsts pasts vai kurjeru pakalpojumu uzņēmumi.

Tā paredzēta arī, lai segtu izdevumus par sūtījumu apstrādes pakalpojumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

2 3 7. pants — Pārvadājumi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 3 7

1 160 000

1 620 000

731 303,40

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pārvadāšanas un iekraušanas/izkraušanas darbiem, ko veic ar pārvadājumu uzņēmumu starpniecību vai izmantojot ar aģentūru starpniecību pieejamus iekrāvēju/izkrāvēju pakalpojumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 40 000 apmērā.

2 3 8. pants — Citi administratīvie izdevumi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 3 8

946 000

731 500

626 297,62

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 apdrošināšanu, kas nav īpaši paredzēta citā postenī,

 sēžu zāles apkalpojošo darbinieku, šoferu, uzņemšanas dienesta darbinieku, noliktavu darbinieku, pārvadātāju, kā arī darbinieku, kuri strādā Apmeklējumu un semināru nodaļā, apmeklētāju centrā “Parlamentarium”, medicīnas dienestā, drošības un ēku uzturēšanas dienestos, kā arī dažādos tehniskajos dienestos, darba apģērba iegādi un kopšanu,

 citas ar komitejas darbību un pārvaldību saistītas izmaksas, kā arī preču vai pakalpojumu iegādi, kas nav paredzēta citā pozīcijā,

 dažādus pirkumus saistībā ar vides vadības un audita sistēmas (EMAS) pasākumiem (reklāmas kampaņa u. tml.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

2 3 9. pants — Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

2 3 9

250 000

250 000

17 823,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ar oglekļa emisiju iespējamu kompensāciju saistītos izdevumus.

3. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem

3 0. nodaļa — Sanāksmes un konferences

3 0 0. pants — Izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 0 0

28 748 281

27 600 000

25 725 512,47

Piezīmes

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 71. pants un VII pielikuma 11., 12. un 13. pants.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par iestādes personāla, valsts norīkotu ekspertu un praktikantu dienesta braucieniem starp nodarbinātības vietu un jebkuru no trim Eiropas Parlamenta darba vietām (Brisele, Luksemburga un Strasbūra) un par komandējumiem uz jebkuru citu vietu, kas nav viena no Parlamenta trim darba vietām. Segtie izdevumi ir transporta izmaksas, dienas naudas, uzturēšanās izmaksas un kompensācijas par neērtu darba laiku. Tiek segtas arī saistītās izmaksas (tostarp izmaksas par biļešu un viesnīcu rezervāciju atcelšanu, elektronisko rēķinu izmaksas un komandējumu apdrošināšanas izmaksas).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu arī iespējamus izdevumus nolūkā kompensēt oglekļa emisijas saistībā ar personāla komandējumiem un dienesta braucieniem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 500 000 apmērā.

3 0 2. pants — Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 0 2

1 392 690

1 333 260

885 621,10

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus, kas saistīti ar iestādes pienākumiem rīkot pieņemšanas, tai skaitā saistībā ar iestādes Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas (STOA) nodaļas darbu, un iestādes locekļu reprezentācijas izdevumus,

 Parlamenta priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumus braucienos ārpus darba vietām,

 reprezentācijas izdevumus un daļu no Parlamenta priekšsēdētāja kabineta sekretariāta izdevumiem,

 ģenerālsekretāra rīkoto pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus, tostarp dažādu priekšmetu un medaļu iegādi ierēdņiem, kuru darba stāžs iestādē ir 15 vai 25 gadi,

 dažādus protokola izdevumus, piemēram, izdevumus karogiem, stendiem, ielūgumiem, ēdienkartēm utt.,

 īpaši svarīgu iestādes apmeklētāju ceļa un uzturēšanās izdevumus,

 vīzu izmaksas saistībā ar deputātu un personāla komandējumiem,

 pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus un citus īpašus izdevumus deputātiem, kas ieņem oficiālus amatus Eiropas Parlamentā.

3 0 4. pants — Dažādi izdevumi par sanāksmēm

3 0 4 0. postenis — Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 0 4 0

1 400 000

2 250 000

2 715 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par atspirdzinošiem un citiem dzērieniem, atsevišķos gadījumos uzkodām, ko pasniedz iestādes sanāksmju laikā, kā arī šo pakalpojumu pārvaldības izmaksas.

3 0 4 2. postenis — Sanāksmes, kongresi un konferences

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 0 4 2

1 335 000

1 232 500

816 576,98

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši segtu:

 izdevumus saistībā ar sanāksmju organizēšanu ārpus darba vietām (komitejas vai to delegācijas, politiskās grupas), tostarp attiecīgā gadījumā reprezentācijas izdevumus,

 maksas par dalību starptautiskās organizācijās, kurās Eiropas Parlaments ir biedrs (Parlamentu savienība, Parlamentu ģenerālsekretāru asociācija, Parlamentu savienības “Divpadsmit plus” grupa).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 20 000 apmērā.

3 0 4 3. postenis — Dažādi izdevumi saistībā ar parlamentāro asambleju, parlamentu sadarbības delegāciju un citi delegāciju sanāksmju organizēšanu

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 0 4 3

1 200 000

1 039 200

605 102,77

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši segtu 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā neiekļautos izdevumus saistībā ar turpmāk minēto struktūru sanāksmju organizēšanu:

 delegācijas ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā, parlamentārajā asamblejā EuroLat, parlamentārajā asamblejā Euronest, kā arī to struktūrās;

 “Savienības Vidusjūrai” Parlamentārā asambleja, tās komitejas un Prezidijs; šie izdevumi ietver Eiropas Parlamenta ieguldījumu asamblejas autonomā sekretariāta budžetā vai tiešai to izmaksu segšanai, kas ir Eiropas Parlamenta daļa asamblejas budžetā;

 parlamentu sadarbības delegācijas, ad hoc delegācijas, apvienotās parlamentārās komitejas, parlamentārās sadarbības komitejas, PTO parlamentāro delegāciju sanāksmes, kā arī PTO veltītās parlamentārās konferences un tās vadības komitejas sanāksmes.

3 0 4 9. postenis — Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 0 4 9

2 000 000

2 100 000

2 068 660,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta ceļojumu aģentūras darbības izmaksu segšanai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Eiropas Parlamentu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

3 2. nodaļa — Ekspertīzes un informācija: ieguve, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

3 2 0. pants — Speciālistu zināšanu ieguve

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 0 0

8 957 000

6 701 000

6 020 954,76

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus par līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem un pētījumu institūtiem saistībā ar pētījumiem un citām ar pētniecību saistītām darbībām (semināriem, apaļajiem galdiem, speciālistu grupām, konferencēm), kuras rīko Eiropas Parlamenta struktūrvienībām un administrācijai,

 ceļa, uzturēšanās un ar tiem saistītos izdevumus ekspertiem un citām personām, tostarp personām, kas iesniegušas lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, ja šīs personas ir uzaicinātas piedalīties komiteju, delegāciju, pētījumu vai darba grupu darbā,

 izdevumus par ārēju personu uzaicināšanu piedalīties tādu struktūru darbā kā Disciplinārā padome vai Īpašā finanšu pārkāpumu komisija.

Juridiskais pamats

Atsauces dokumenti

3 2 1. pants — Speciālistu zināšanu ieguve EPRS ĢD vajadzībām, bibliotēka un arhīvi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 1

9 107 200

8 851 676

8 081 554,37

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar EPRS ĢD darbību, konkrētāk:

 speciālistu zināšanu ieguve un atbalsts Parlamenta izpētes darbībām (tostarp raksti, pētījumi, darbsemināri, semināri, apaļie galdi, ekspertu komisijas un konferences), kas vajadzības gadījumā var tikt sniegts sadarbībā ar citām iestādēm, starptautiskām organizācijām, valstu parlamentu pētniecības dienestiem un bibliotēkām, ideju laboratorijām, pētniecības struktūrām un citiem kvalificētiem ekspertiem;

 speciālistu zināšanu ieguve tādās jomās kā ietekmes novērtējums, kā arī ex ante un ex post novērtējums, Eiropas pievienotā vērtība un zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana (STOA);

 grāmatu, žurnālu, avīžu, datubāzu, preses aģentūru produktu un citu dažāda veida bibliotēkai paredzētu informācijas nesēju iegāde vai noma dažādos formātos, tostarp maksa par autortiesībām, kvalitātes vadības sistēma, materiāli un darbi saistībā ar iesiešanu un glabāšanu, kā arī citi atbilstoši pakalpojumi;

 izdevumi par ārējiem arhivēšanas pakalpojumiem (organizācija, atlase, aprakstīšana, pārnese uz citiem nesējiem un digitalizācija, primāro arhīvu avotu ieguve);

 īpašas bibliotēkai un arhivēšanai paredzētas dokumentācijas, kā arī īpašu mediatēkas iekārtu iegāde, izstrāde, ierīkošana, lietošana un uzturēšana, tostarp elektriskas, elektroniskas un informātikas iekārtas un/vai sistēmas, kā arī materiāli iesiešanai un glabāšanai;

 izdevumi par iekšējās vai ārējās parlamentārās izpētes vai citu atbilstošu produktu izplatīšanu iestādē un sabiedrībā (proti, izmantojot publikācijas internetā, iekšējas datubāzes, brošūras un publikācijas);

 ceļa, uzturēšanās un ar to saistīti izdevumi ekspertiem un citām personām, kuras uzaicinātas piedalīties prezentācijās, semināros, darbsemināros vai citos šāda veida pasākumos, ko organizē EPRS ĢD;

 Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas (STOA) nodaļas dalība Eiropas un starptautiskās zinātniskās organizācijās;

 Eiropas Parlamenta pienākumi atbilstoši starptautiskiem un/vai iestāžu sadarbības nolīgumiem, tostarp Eiropas Parlamenta iemaksa finanšu izmaksu segšanai saistībā ar Savienības vēstures arhīvu pārvaldību (Padomes 1983. gada 1. februāra Regula (EK) Nr. 345/83 par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai un secīgie grozījumi tajā).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 20 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.), kā arī Eiropas Parlamenta noteikumi par tās īstenošanu.

Eiropas Parlamenta Prezidija 2002. gada 16. decembra Lēmums par informēšanas veicināšanu un pārredzamību attiecībā uz Eiropas Parlamenta arhīviem.

Prezidija 2011. gada 4. jūlija Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu un bijušo deputātu dokumentu apstrādi.

Atsauces dokumenti

3 2 2. pants — Izdevumi par dokumentāciju

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 2

2 308 000

2 866 000

1 178 739,84

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 avīžu, periodisko izdevumu, ziņu aģentūru pakalpojumu un to publikāciju un tiešsaistes pakalpojumu abonēšanu, tostarp maksu par autortiesībām par šādā veidā iegūtu materiālu rakstisku un/vai elektronisku reproducēšanu un izplatīšanu, kā arī pakalpojumu līgumus par preses apskatiem un izgriezumiem,

 abonēšanu vai pakalpojumu līgumus par periodisko izdevumu pārskatiem vai analīzēm vai par šajos periodiskajos izdevumos publicēto materiālu saglabāšanu optiskajos informācijas nesējos,

 dokumentu un statistikas ārējo datubāzu izmantošanu, izņemot informātikas iekārtas un telekomunikāciju izmaksas,

 jaunu vārdnīcu un leksikonu iegādi, to aizstāšanu neatkarīgi no informācijas nesēja, tostarp jaunajām valodu nodaļām, kā arī citu valodu dienestiem un Tiesību aktu kvalitātes nodaļām domātu darbu iegādi.

3 2 3. pants — Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 3

1 340 000

1 262 500

993 533,26

Piezīmes

Eiropas parlamentāro asambleju priekšsēdētāju konference (1977. gada jūnijs), Eiropas Savienības parlamentu konference (2000. gada septembris, 2001. gada marts). ES Parlamentu spīkeru konferences 2006. gadā Kopenhāgenā un 2007. gadā Bratislavā prezidentvalsts secinājumi.

Prezidija 2007. gada 18. jūnija lēmums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus, kas radušies saistībā ar programmām par informācijas apmaiņu un Eiropas Parlamenta sadarbību ar Rietumbalkānu valstu un pirmspievienošanās valstu parlamentiem, kā arī Turcija parlamentu, veicot KĀDP/KDAP parlamentāro pārbaudi saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši 1. protokola par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 9. un 10. pantu;

 izdevumus, lai veicinātu Eiropas Parlamenta attiecības ar trešo valstu demokrātiski ievēlētiem parlamentiem (izņemot tos, kas minēti iepriekšējā ievilkumā) un attiecīgajām reģionālajām parlamentārajām organizācijām. Attiecīgo darbību mērķi ir jo īpaši sekmēt parlamentu darbību jaunās un pārejas demokrātijas valstīs, kā arī veicināt jauno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu parlamentos;

 izdevumus, lai veicinātu darbības nolūkā atbalstīt samierināšanu un gados jaunus politiskos vadītājus (proti, izdevumi saistībā ar kopīgām sanāksmēm, kurās piedalās gados jauni vadošie politiskie darbinieki no Eiropas Savienības, Izraēlas, Palestīnas un Eiropas Savienības kaimiņvalstīm);

 izdevumus, kas radušies saistībā ar Saharova balvas organizēšanu (proti, naudas balva, laureātu ceļa un uzņemšanas izdevumi, Saharova tīkla darbības izmaksas un tīkla dalībnieku komandējuma izdevumi) un saistībā ar darbībām, kuru mērķis ir sekmēt cilvēktiesības.

Šīs darbības ietver Eiropas Parlamenta informācijas biroju apmeklējumus Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā, un no apropriācijas pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, proti, ceļa izdevumus, pārbraucienus, izmitināšanu un dienas naudu.

3 2 4. pants — Sagatavošana un izplatīšana

3 2 4 0. postenis — Oficiālais Vēstnesis

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 4 0

4 244 000

4 586 000

3 999 500,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes daļu Publikāciju biroja izdevumos par tādu tekstu publicēšanu un izplatīšanu, kuri jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un citās ar to saistītajās izmaksās.

3 2 4 1. postenis — Digitālas un tradicionālas publikācijas

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 4 1

3 705 000

3 588 318

3 683 127,72

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 visas izmaksas saistībā ar digitālo publicēšanu (iekštīkla vietnēs) un tradicionālo publicēšanu (dažādi dokumenti un iespieddarbi, par kuriem noslēgti apakšlīgumi), tostarp izplatīšanu,

 redaktorisko sistēmu koriģējošu atjaunināšanu un uzturēšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 6 000 apmērā.

3 2 4 2. postenis — Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 4 2

16 501 034

21 036 912

25 453 635,41

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par informatīvu materiālu publicēšanu, tostarp publicēšanu elektroniskā formātā, informatīviem pasākumiem, sabiedrisko attiecību veidošanu, dalību sabiedriskos pasākumos, izstādēs un gadatirgos ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs, kā arī valstīs, kurās Eiropas Parlamentam ir sadarbības biroji, kā arī Likumdošanas observatorijas (OEIL) atjaunināšanu un tādu rīku vai līdzekļu izstrādi, kas paredzēti, lai atbalstītu un sekmētu tās pieejamību sabiedrībai no mobilām ierīcēm.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

3 2 4 3. postenis — “Parlamentarium” – Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centrs

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 4 3

4 150 000

4 978 023

3 844 123,14

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu “Parlamentarium” – Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centru Briselē, kā arī instalācijas, izstādes un materiālus, kas ir pielāgoti vai reproducēti atsevišķai izmantošanai ārpus Briseles.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 9 300 apmērā.

3 2 4 4. postenis — Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 4 4

31 739 039

30 120 500

31 667 742,60

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Prezidija 2013. gada 26. februāra lēmums.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu grupu apmeklējumiem piešķirtās subsīdijas, kā arī papildu izdevumus saistībā ar to pārvaldību, lai finansētu praksi viedokļu izplatītājiem no trešām valstīm (EUVP) un segtu programmu Euroscola, Euromed-Scola un Euronest-Scola darbības izdevumus. Programmas Euroscola, Euromed-Scola un Euronest-Scola notiek katru gadu pēc kārtas Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā vai Briselē, izņemot gadus, kad notiek vēlēšanas.

Šo apropriāciju palielinās katru gadu, pamatojoties uz deflatoru, ņemot vērā NKI un cenu svārstības.

Katram Eiropas Parlamenta deputātam ir tiesības katrā kalendārajā gadā uzaicināt ne vairāk kā piecas apmeklētāju grupas, kuru dalībnieku kopējais skaits nepārsniedz simt desmit. Apmeklētāju skaits vienā apmeklējuma reizē var būt no divdesmit līdz simt desmit cilvēkiem.

Attiecīga summa ir iekļauta apmeklētājiem ar invaliditāti.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 100 000 apmērā.

3 2 4 5. postenis — Kolokviju, semināru un kultūras pasākumu organizēšana

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 4 5

5 077 120

6 300 000

6 358 918,76

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus vai subsīdijas par nacionālu vai multinacionālu tādu forumu un semināru organizēšanu, kas ir domāti dalībvalstu, pievienošanās valstu un Eiropas Parlamenta koordinācijas biroja valstu viedokļa pavairotājiem, un izdevumus par Parlamenta simpoziju un semināru organizēšanu un finansētu Eiropas kultūras projektus, piemēram, Eiropas Parlamenta LUX balvu, ko piešķir Eiropas kino,

 izdevumus saistībā ar speciālajiem plenārsēžu zāļu pasākumiem Strasbūrā vai Briselē atbilstoši Prezidija pieņemtajai gada programmai,

 daudzvalodības atbalsta pasākumu izdevumus un finansētu tādus instrumentus kā semināri un konferences, tikšanās ar mutiskās un rakstiskās tulkošanas apmācības organizētājiem, pasākumus un darbības, ar kurām veicina izpratni par daudzvalodību un popularizē mutiskās un rakstiskās tulkošanas profesiju, tostarp universitāšu, skolu un citu tādu organizāciju subsīdiju programmu, kas piedāvā mutiskās vai rakstiskās tulkošanas studijas, virtuālās saziņas risinājumus, kā arī darbības un pasākumus, iestādēm sadarbojoties savā starpā un starptautiskā līmenī un piedaloties līdzīgās darbībās un pasākumos, ko organizē kopā ar citiem dienestiem saistībā ar iestāžu un starptautisko sadarbību.

Šī apropriācija sedz arī šo pasākumu organizēšanas izmaksas, tostarp ēdināšanas pakalpojumus un izdevumus par žurnālistu uzaicināšanu uz šiem pasākumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 apmērā.

3 2 4 6. postenis — Parlamenta televīzijas kanāls (Web TV)

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 4 6

5 000 000

5 000 000

7 999 400,00

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar tīmekļa klipu un raidīšanai gatava audiovizuālā materiāla (EuroparlTV) producēšanu un uzturēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta komunikācijas stratēģijai.

3 2 4 7. postenis — Eiropas vēstures nams

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 4 7

10 000 000

9 850 000

3 402 394,95

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas vēstures nama darbību, piemēram, specifisku telpu iekārtojumu, kolekciju iegādi, izstāžu organizēšanu un ekspluatācijas izdevumus, tostarp izmaksas par grāmatu, žurnālu un citu publikāciju iegādi saistībā ar Eiropas vēstures nama darbību.

Tā paredzēta, lai segtu arī izdevumus par līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem un pētījumu institūtiem saistībā ar pētījumiem un citām ar pētniecību saistītiem pasākumiem (semināriem, apaļajiem galdiem, speciālistu grupām, konferencēm), kurus rīko Eiropas vēstures namam.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 5 000 000 apmērā.

3 2 4 8. postenis — Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 4 8

12 608 000

15 620 000

20 533 306,06

Piezīmes

Eiropas Parlamenta 2002. gada 12. marta rezolūcija par 2003. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm (OV C 47 E, 27.2.2003., 72. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2002. gada 14. maija rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2003. finanšu gadam (OV C 180 E, 31.7.2003., 150. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2003. gada 14. maija rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2004. finanšu gadam (OV C 67 E, 17.3.2004., 179. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 audiovizuālās informācijas nozares darbības budžetu (pašu vadības nodrošināšana un tāda ārējā palīdzība kā tehniskie pakalpojumi radio un televīzijas raidstacijām, audiovizuālo programmu nodrošinājums, produkcija un kopprodukcija, televīzijas un radio līniju īre, televīzijas un radio programmu raidīšana, kā arī citi pasākumi, lai attīstītu attiecības starp iestādi un raidorganizācijām),

 izdevumus par plenārsēžu un Parlamenta komiteju sanāksmju tiešraidi internetā,

 attiecīgu arhīvu izveidi, kas pilsoņiem un plašsaziņas līdzekļiem nodrošinātu pastāvīgu pieeju šai informācijai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 13 000 apmērā.

3 2 4 9. postenis — Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 4 9

250 000

275 000

101 097,09

Piezīmes

Eiropas parlamentāro asambleju priekšsēdētāju konference (1977. gada jūnijs), Eiropas Savienības parlamentu konference (2000. gada septembris, 2001. gada marts). Ģeogrāfiskais tvērums: Eiropas Savienības dalībvalstis.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

 izdevumus saistībā ar Eiropas Parlamenta attiecību veicināšanu ar dalībvalstu parlamentiem. Tā attiecas arī uz parlamentārajām attiecībām, izņemot 1 0. un 3 0. nodaļā noteiktās attiecības, informācijas apmaiņu un dokumentāciju, palīdzību šīs informācijas analīzei un pārvaldībai, tostarp apmaiņu ar Eiropas Pētniecības un parlamentārās dokumentācijas informācijas centru (EPPDIC),

 iepriekš minēto parlamentu ierēdņu sadarbības programmu finansēšanu un apmācības darbības, kā arī vispārējus pasākumus šo ierēdņu parlamentārās darbības sekmēšanai.

Šīs darbības ietver arī Eiropas Parlamenta Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā informatīvos apmeklējumus. Šī apropriācija pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, jo īpaši ceļa, braucienu un uzturēšanās izdevumus, kā arī dienas naudas,

 sadarbību, jo īpaši likumdošanas jomā, kā arī darbības dokumentācijas, analīzes un informēšanas jomā, domēna aizsardzību, kā arī darbības, kuras organizē EPPDIC.

Šo apropriāciju paredzēts izmantot, lai finansētu Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu sadarbību, veicot KĀDP/KDAP parlamentāro pārbaudi saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši 1. protokola par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 9. un 10. pantu.

3 2 5. pants — Izdevumi saistībā ar informācijas birojiem

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

3 2 5

700 000

1 100 000

830 901,50

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu visus izdevumus (biroja piederumi, telekomunikācijas, piegādes izmaksas, apstrāde, transports, dažādi papildu izdevumi), kas saistīti ar Eiropas Parlamenta informācijas birojiem.

4. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

4 0. nodaļa — Atsevišķu iestāžu un struktūru īpašie izdevumi

4 0 0. pants — Administratīvie darbības izdevumi, politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politiskā darbība un informācijas pasākumi

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

4 0 0

59 800 000

59 800 000

58 697 494,00

Piezīmes

Ar Prezidija 2003. gada 30. jūnija lēmumu apstiprinātie Noteikumi, kuros jaunākie grozījumi izdarīti 2012. gada 2. jūlijā.

Šī apropriācija paredzēta, lai politiskajām grupām un pie grupām nepiederošiem deputātiem segtu šādus izdevumus:

 sekretariāta, administratīvos un darbības izdevumus,

 izdevumus saistībā ar šo grupu/deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem saistībā ar Savienības politiskajām darbībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 50 000 apmērā.

4 0 2. pants — Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšana

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

4 0 2

28 350 084

27 794 200

21 585 794,40

Piezīmes

Līgums par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 10. panta 4. punkts.

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta Lēmums attiecībā uz piemērošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV C 112, 9.4.2011., 1. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskās partijas Eiropas līmenī.

4 0 3. pants — Eiropas līmeņa politisko fondu finansēšana

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

4 0 3

13 668 000

13 400 000

12 400 000,00

Piezīmes

Līgums par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 10. panta 4. punkts.

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2004. gada 29. marta Lēmums attiecībā uz piemērošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV C 112, 9.4.2011., 1. lpp.).

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskos fondus Eiropas līmenī.

4 2. nodaļa — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

4 2 2. pants — Parlamentārā palīdzība

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

4 2 2

192 113 500

196 216 430

188 301 020,35

Piezīmes

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 21. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 33. līdz 44. pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un jo īpaši tās 5.a pants un 125. līdz 139. pants.

Prezidija pieņemtie Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības VII sadaļas īstenošanas noteikumi.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par parlamentāro palīdzību.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atšķirības, kuras rodas valūtas maiņas rezultātā un kuras jāsedz no Eiropas Parlamenta budžeta atbilstoši noteikumiem, ko piemēro ar parlamentāro palīdzību saistīto izdevumu atmaksāšanai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti EUR 400 000 apmērā.

4 4. nodaļa — Sanāksmes un citas pašreizējo un bijušo deputātu darbības

4 4 0. pants — Izdevumi saistībā ar bijušo deputātu sanāksmēm un citām viņu darbībām

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

4 4 0

200 000

200 000

200 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamenta bijušo deputātu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

4 4 2. pants — Izdevumi saistībā ar Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām tās darbībām

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

4 4 2

200 000

200 000

175 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

10. sadaļa — Citi izdevumi

10 0. nodaļa — Provizoriskas apropriācijas

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

10 0

 

 

0

Piezīmes

REUSE

10 1. nodaļa — Rezerve neparedzētiem izdevumiem

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

10 1

15 000 000

13 000 000

0

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu neparedzētus izdevumus, ko nosaka ar budžetu saistītos lēmumos, kurus pieņem finanšu gada laikā (izdevumu apjomu nav iespējams aplēst).

10 3. nodaļa — Paplašināšanās rezerve

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

10 3

p.m.

p.m.

0

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes gatavošanos paplašināšanai.

10 4. nodaļa — Rezerve informācijas un komunikācijas politikai

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

10 4

p.m.

p.m.

0

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus informācijas un saziņas politikai.

10 5. nodaļa — Provizoriska apropriācija nekustamajam īpašumam

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

10 5

p.m.

p.m.

0

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes izdevumus par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un aprīkošanas darbiem. Eiropas Parlamenta Prezidijam ir jāpieņem saskaņota un atbildīga ilgtermiņa stratēģija nekustamā īpašuma un ēku apsaimniekošanas jomā, tajā ņemot vērā īpašās problēmas, ko rada uzturēšanās izmaksu pieaugums, remontdarbu nepieciešamība un drošības izmaksas, kā arī nodrošinot Eiropas Parlamenta budžeta ilgtspējību.

10 6. nodaļa — Rezerve prioritāriem projektiem sagatavošanas posmā

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

10 6

p.m.

p.m.

0

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes prioritārajiem projektiem sagatavošanas posmā.

10 8. nodaļa — EMAS rezerve

Skaitļi

 

2015. gada budžets

Apropriācijas 2014

Izpilde 2013

10 8

p.m.

p.m.

0

Piezīmes

Ņemot vērā lēmumus, ko Prezidijs plāno pieņemt saistībā ar EMAS rīcības plāna īstenošanu, jo īpaši pēc oglekļa emisijas audita Eiropas Parlamentā, šī apropriācija paredzēta, lai nodrošinātu attiecīgās darbības pozīcijas.

S PIELIKUMS — PERSONĀLS

1.1. S 1. pielikums — I iedaļa — Eiropas Parlaments

Funkciju grupa un pakāpe

2014

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Citas

Politiskās grupas

Ārpus kategorijas

1

 

 

 

AD 16

11

 

1

7

AD 15

35

 

1

4

AD 14

227

2

6

26

AD 13

478

8

2

41

AD 12

167

 

12

63

AD 11

170

 

5

32

AD 10

200

 

11

27

AD 9

190

 

2

21

AD 8

335

 

6

28

AD 7

418

 

7

47

AD 6

213

 

2

56

AD 5

211

 

11

63

Kopā AD

2 655

10

66

415

AST 11

149

10

 

33

AST 10

96

 

18

28

AST 9

290

 

5

41

AST 8

450

 

7

43

AST 7

498

 

1

45

AST 6

353

 

6

66

AST 5

285

 

10

65

AST 4

295

 

15

70

AST 3

319

 

6

74

AST 2

159

 

 

65

AST 1

56

 

 

71

Kopā AST

2 950

10

68

601

SC 6

0

 

 

 

SC 5

0

 

 

 

SC 4

0

 

 

 

SC 3

0

 

 

 

SC 2

25

 

 

 

SC 1

5

 

 

 

Kopā SC

30

0

0

0

Kopā

5 636(1)

20(2)

134

1 016

Pavisam kopā

6 786(3)

Funkciju grupa un pakāpe

2015

Pastāvīgās amata vietas

Pagaidu amata vietas

Citas

Politiskās grupas

Ārpus kategorijas

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

AD 15

40

 

1

4

AD 14

235

2

6

26

AD 13

463

8

2

43

AD 12

207

 

12

64

AD 11

190

 

6

29

AD 10

180

 

10

27

AD 9

180

 

5

24

AD 8

420

 

3

33

AD 7

328

 

7

47

AD 6

198

 

7

53

AD 5

216

 

6

58

Kopā AD

2670

10

66

415

AST 11

149

10

 

34

AST 10

96

 

20

30

AST 9

365

 

4

44

AST 8

440

 

6

41

AST 7

463

 

1

44

AST 6

318

 

7

71

AST 5

300

 

17

62

AST 4

320

 

8

76

AST 3

274

 

5

71

AST 2

169

 

 

60

AST 1

41

 

 

68

Kopā AST

2 935

10

68

601

AST/SC 6

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

AST/SC 2

25

 

 

 

AST/SC 1

5

 

 

 

Kopā AST/SC

30

0

0

0

Kopā

5 636(4)

20(5)

134

1 016

Pavisam kopā

6 786(6),(7)

Pielikums

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

Budžeta pozīcija

Nosaukums

Gūtie ieņēmumi

Prognozes

2013. g.

2015. g.

5000

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas

0

p.m.

5001

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas

100

5.000

5002

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām

342

18.000

502

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas

119.951

1.000

5110

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas

2.722.587

2.094.000

5111

Ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšana

30.522

914.000

550

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā

3.327.643

695.000

551

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma

5.727.845

p.m.

570

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas

2.783.427

350.000

571

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei

0

p.m.

573

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

3.351.397

p.m.

581

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem

158.441

p.m.

6600

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi

7.769.158

2.310.000

 

KOPĀ

25.991.415

6.387.000

(1)

No tā trijiem darbiniekiem piešķirta ad personam paaugstināšana amatā (3 AD14 uz AD15), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.

(2)

Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.

(3)

Eiropas Parlamenta štatu sarakstā varētu tikt izveidotas 80 amata vietas pēc tam, kad būs noslēgušās Eiropas Parlamenta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas sarunas par iestāžu turpmāko sadarbību. Lai pakāpeniski pārceltu šīs amata vietas no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas, ir nepieciešama galīgā vienošanās starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

(4)

No tā trijiem darbiniekiem piešķirta ad personam paaugstināšana amatā (3 AD14 uz AD15), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.

(5)

Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.

(6)

2014. gada budžeta procedūrā Eiropas Parlamenta (EP) štatu sarakstā tika iekļautas 80 amata vietas, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas sarunas par iestāžu turpmāko sadarbību. Lai pakāpeniski pārceltu šīs amata vietas no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas, ir nepieciešama galīgā vienošanās starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

(7)

Paziņotā amata vietu kopējā skaita samazināšana par 1 % katrā pakāpē un kategorijā tiks veikta, kad EP tiks skatīts 2015. gada budžeta projekts.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

10.4.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

9

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, George Lyon, Jan Mulder, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Oleg Valjalo, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zdravka Bušić, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxela, Cristina Gutiérrez-Cortines, Petra Kammerevert, Annette Koewius, Norbert Neuser, Tadeusz Ross, Peter Simon, Rainer Wieland

Juridisks paziņojums - Privātuma politika