POROČILO o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2015

  11.4.2014 - (2014/2003(BUD))

  Odbor za proračun
  Poročevalec: Salvador Garriga Polledo


  Postopek : 2014/2003(BUD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0277/2014
  Predložena besedila :
  A7-0277/2014
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2015

  (2014/2003(BUD))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[1], zlasti člena 36,

  –       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2],

  –       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] z dne 2. decembra 2013, zlasti njegove točke 27,

  –       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije[4],

  –       ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropskim parlamentom ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij z dne 5. februarja 2014,

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014[5],

  –       ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu glede priprave predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2015,

  –       ob upoštevanju predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je predsedstvo pripravilo 2. aprila 2014,

  –       ob upoštevanju svojega stališča z dne 11. marca 2014 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se uporabljajo zanje[6],

  –       ob upoštevanju člena 79 Poslovnika,

  –       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0277/2014),

  A.     ker bo proračunski postopek za leto 2015 potekal v letu evropskih volitev, ko bo načrt Parlamenta za proračunsko leto 2015 sprejel sedanji parlament, končni proračun pa bo jeseni potrdil novi Parlament;

  B.     ker zgornja meja razdelka V (Uprava), določena z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020, v proračunu za leto 2015 znaša 9.076 milijonov EUR; ker so bili skupni upravni odhodki institucij dodatno omejeni na 7.351 milijonov EUR;

  C.     ker je generalni sekretar za proračunsko leto 2015 predlagal naslednje tri prednostne naloge: uporabiti vsa potrebna sredstva in podporo, da se poslancem novega Parlamenta omogoči izpolnjevanje njihovega mandata, utrditi in okrepiti strukturne spremembe, da se okrepijo zmogljivosti Parlamenta za izpolnjevanje vseh njegovih pristojnosti, in dodeliti potrebna sredstva za izvajanje večletnih projektov;

  D.     ker je generalni sekretar predlagal nadaljnjo in dodatno krepitev štirih področij dejavnosti, sprejetih po posvetovanju s skupno delovno skupino predsedstva in Odbora za proračun v letu 2014, in sicer krepitev neodvisnega znanstvenega svetovanja in zmogljivosti za nadzor ter izboljšanje logistične in lokalne podpore za poslance;

  E.     ker bo Parlament tudi v prihodnje na pregleden način ohranjal visoko raven proračunske odgovornosti, nadzora in samoomejevanja, istočasno pa bo iskal občutljivo ravnotežje med proračunsko disciplino in strukturnimi prihranki na eni strani ter usklajenimi prizadevanji za učinkovitost na drugi strani;

  F.     ker bi bilo treba razmisliti o nekaterih naložbah, ki bodo okrepile institucionalno vlogo Parlamenta in izboljšale vzdržnost proračuna, čeprav je manevrskega prostora malo in čeprav bo treba te naložbe uravnotežiti s prihranki na drugih področjih;

  G.     ker je sodelovanje med predsedstvom in Odborom za proračun, kar zadeva proračun Parlamenta, potrdilo svojo vlogo v procesu strukturnih reform, saj je omogočilo določitev mogočega povečanja učinkovitosti in ustvarjanja prihrankov v proračunu Parlamenta v celotnem letnem proračunskem postopku; ker je treba o morebitnih prihrankih, ki bodo vplivali na delo Parlamenta in poslancev, razpravljati v političnih skupinah in glasovati na plenarnem zasedanju v okviru proračunskega postopka;

  H.     ker je dogovor, sprejet 11. marca 2014 o prilagoditvah osebnih prejemkov in pokojnin za leto 2011 in 2013 in njegov vpliv na proračun Parlamenta za leto 2015, nov element pogajanj v fazi usklajevanja med predsedstvom in Odborom za proračun;

  Splošni okvir in skupni proračun

  1.    poudarja, da bi bilo treba proračun za leto 2015 zastaviti na realistični podlagi in da bi moral biti skladen z načeloma proračunske discipline in dobrega finančnega poslovodenja; ugotavlja, da bo leto 2015 prvo celotno leto mandata novega Parlamenta;

  2.      meni, da bi moral proračun Unije odražati trenutne gospodarske razmere, s katerimi se soočajo državljani v celotni Uniji, pa tudi javnofinančne omejitve, s katerimi se otepajo številne države članice, nekatere izmed njih pa si celo močno prizadevajo, da bi njihovi proračuni postali trajnostni na dolgi rok;

  3.      poudarja, da bi bilo treba zagotoviti zadostno raven sredstev, da bi se poslancem novega Parlamenta omogočilo opravljanje njihovega mandata, Parlamentu pa zagotovilo zmogljivosti za izpolnjevanje vseh njegovih pristojnosti;

  4.      pozdravlja prednostne naloge, določene za leto 2015, in poudarja, da so povsem skladne s prednostnimi nalogami, ki jih je opredelil generalni sekretar in o katerih je razpravljala skupna delovna skupina predsedstva in Odbora za proračun; poudarja, da bo treba te reforme nadaljevati, da bi se dejansko povečala učinkovitost in sprostila sredstva, ne da bi bili ogroženi zakonodajna odličnost, proračunske pristojnosti in pristojnosti nadzora, odnosi z nacionalnimi parlamenti in kakovost delovnih pogojev;

  5.      spominja, da predhodni predlog načrta prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2015, kot je navedeno v poročilu generalnega sekretarja, predvideva znesek v višini 1 822 929 112 EUR (20,09 % razdelka V); je seznanjen s tem, da stopnja povečanja glede na proračun za leto 2014 znaša 3,83 %; ugotavlja, da je 0,67 % tega povečanja namenjenega sredstvom za poslance ob koncu njihovega mandata, pri čemer gre za statutarne in obvezne stroške, 1,42 % sredstev pa je namenjenih dolgoročnim naložbam v gradnjo poslopja KAD; ugotavlja, da bi raven povečanja drugih odhodkov potemtakem znašala +1,74 %;

  6.      je seznanjen s predhodnim načrtom prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za leto 2015, ki ga je predsedstvo sprejelo 2. aprila 2014; pozdravlja znesek v načrtu predhodnih prihodkov in odhodkov, ki ga je sprejelo predsedstvo, saj je občutno nižji od prvotnega predloga; vseeno obžaluje dolgotrajen in težaven postopek;

  7.      odobrava načrt prihodkov in odhodkov za leto 2015 v višini 1.794.929.112 EUR, kar ustreza splošni stopnji povečanja za 1,8 % v primerjavi s proračunom za leto 2014, in se poleg tega strinja, da se v načrt prihodkov in odhodkov vključi obvezne izredne odhodke v višini 0,4 % zaradi novega dogovora o koeficientu za prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin;

  8.      je prepričan, da bo novi sklic parlamenta imel priložnost za ponovno obravnavo in sprejem proračunskih prednostnih nalog in oktobra 2014 sprejel končno odločitev;

  9.      poziva generalnega sekretarja, naj pred obravnavo proračuna predloži načrt stroškov za gradnjo stave KAD v naslednjih letih, da bi lahko načrtovali ustrezni znesek v proračunu za leto 2015; poleg tega poziva generalnega sekretarja, naj ob koncu leta poda oceno neporabljenih sredstev iz proračuna za leto 2015 in jih nameni za stavbo KAD;

  10.    poudarja, da se je raven drugih odhodkov nominalno zmanjšala, glede na to, da se za statutarne in obvezne odhodke, kot so najemnine in stroški energije ter izdatki za plače, uporablja letna indeksacija; ugotavlja, da je bilo to mogoče zaradi strukturnih reform in prihrankov v preteklih letih;

  11.    poziva k morebitnim prihrankom, ki bi jih morali po mnenju skupne delovne skupine predsedstva in Odbora za proračun podrobneje preučiti, da bi ustvarili precejšnje organizacijske prihranke, na primer možnosti za medinstitucionalno sodelovanje med Parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij, kar odraža željo po krepitvi institucionalne, politične in zakonodajne vloge Parlamenta ter obeh svetovalnih odborov; ugotavlja, da bi moralo prestrukturiranje prevajalskih služb odborov izboljšati njuno osrednje politično delo in okrepiti novo službo za znanstveno svetovanje poslancem; poudarja, da Parlament v skladu s to organizacijsko reformo lahko postane standardni ponudnik tolmačenja za ta dva odbora; podpira zamisel, da bi se drugim institucijam v času manjše delovne obremenitve ponudile zmogljivosti tolmačenja;

  12.    je seznanjen s sporazumom o medinstitucionalnem sodelovanju med Parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij, podpisanim 5. februarja 2014; zahteva, da Odbor za proračun do začetka leta 2015 prejme podrobne informacije o finančnih posledicah in napredku pri izvajanju tega sporazuma, saj je treba pripraviti načrt prihodkov in odhodkov za proračun 2016;

  13.    pozdravlja predlagane notranje ukrepe, ki vodijo k prihrankom zaradi večje učinkovitosti v proračunu Parlamenta, kot so razvoj sistema prevajanja na podlagi zahtev poslancev za predloge sprememb odborov, sistem tolmačenja na zahtevo za seje, ki niso plenarna zasedanja, izvajanje projekta Parlament brez papirja, predlogi za učinkovitejšo strukturo delovnega ritma Parlamenta in migracija s sistema Streamline na sistem Sysper2;

  14.    poudarja, da morajo biti statutarni in obvezni odhodki v letu 2015 kriti; meni, da lahko dokončno odločitev sprejme samo novi sklic Parlamenta jeseni, ko bodo znani točni zneski;

  Posebna vprašanja

  15.    poudarja, da so strukturni gospodarski ukrepi, ki so se izvajali med celotnim 7. zakonodajnim obdobjem, privedli do pomembnih prihrankov v proračunu Parlamenta, in sicer 15 milijonov EUR manj za tolmačenje in 10 milijonov EUR manj za prevajanje na leto ter dodatne 4 milijone EUR pri potnih stroških in 28 milijonov EUR prihrankov pri obrestih z vnaprejšnjim financiranjem zgradb; ugotavlja, da so v letu 2015 predvideni dodatni prihranki, in sicer 1,9 milijona EUR zaradi prenosa upravljanja poslanskih pokojnin na Komisijo in 1,5 milijona EUR pri zgradbah;

  16.    poudarja, da je institucionalno samoobvladovanje 7. sklica Parlamenta privedlo do realnega zmanjšanja njegovega proračuna v letih 2012 in 2014, če se upošteva ustrezne ravni stopenj inflacije; opaža, da je ta sklic v petih od šestih let (2009, 2011, 2012, 2013 in 2014) prikazal zmanjšanje proračuna, po tem, ko so se odšteli izredni in neponovljivi odhodki, kot so tisti za širitve Unije ali drugi odhodki, povezani z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, evropskimi volitvami in financiranjem zgradb; nadalje poudarja, da so dodatki poslancev zamrznjeni že od leta 2011, potni stroški poslancev in osebja so se znižali za 5 %, stroški za osebje na službenih poteh pa niso indeksirani že od leta 2007;

  17.    je preučil sporočilo generalnega sekretarja iz novembra 2013 o izvajanju kadrovskih predpisov ter reformo in revizijo pravil in postopkov, ki izhajajo iz njih; vztraja, da je treba pravila o starševskem dopustu pravilno izvajati;

  18.    ob upoštevanju svoje zgoraj omenjene resolucije z dne 23. oktobra 2013 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 opaža, da bo generalni sekretariat Parlamenta zmanjšal število svojih zaposlenih in da bo morebitne nove naloge izpolnjeval z razpoložljivimi človeškimi viri in njihovim prerazporejanjem, da bi dosegel 1-odstotno letno zmanjšanje ravni osebja;

  19.    upošteva sklepe skupne delovne skupine predsedstva in Odbora za proračun glede proračuna Parlamenta, naj se zasledujejo strukturne in organizacijske reforme; v zvezi s tem ugotavlja, da bi bilo treba dodatno izboljšati neodvisno znanstveno svetovanje in zmogljivosti za izvajanje nadzora, pa tudi podporo poslancem, da bi se okrepilo delo Parlamenta kot institucije z zakonodajnimi pristojnostmi in pooblastili za demokratični nadzor; poudarja, da bodo ti cilji uresničeni na finančno odgovoren način in da bi moral generalni sekretar Odboru za proračun pred obravnavo proračuna 2015 v Parlamentu predstaviti jasen in podroben načrt o tem, kako bodo ti cilji uresničeni in kakšne proračunske posledice bodo imeli;

  20.    poudarja, da je za razvoj teh štirih področij dejavnosti na finančno odgovoren način skupna delovna skupina opredelila sedem področij, na katerih bi lahko Parlament izboljšal svojo učinkovitost:

  (i) razvoj sistem prevajanja predlogov sprememb odborov na zahtevo poslancev EP,

  (ii) preučitev možnosti za medinstitucionalno sodelovanje z Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

  (iii) preučitev možnosti, da bi zmogljivosti tolmačenja v obdobjih manjše delovne obremenitve ponudili drugim institucijam;

  (iv) migracija z obstoječega sistema upravljanja človeških virov – Streamline – na Sysper2,

  (v) priprava na učinkovitejšo strukturo delovnega ritma Parlamenta,

  (vi) priprava na Parlament brez papirja, kjer je to mogoče, z najboljšo prakso in polnim izvajanjem projekta e-seja,

  (vii) razvoj sistema tolmačenja na zahtevo za seje, ki niso plenarna zasedanja;

  21.    priznava, da je smotrnost in stroškovna učinkovitost pri tolmačenju pomembna, vendar opominja, da to ne sme ogroziti razpoložljivosti informacij v živo v celotni Uniji, saj so večjezičnost, tolmačenje spletnih oddaj in pregledno delovanje Parlamenta osrednjega pomena za javnost in tako tudi za evropske poslance;

  22.    meni, da bi bilo mogoče nekatere odhodke za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ki neposredno koristi poslancev, kriti s poslanskim nadomestilom splošnih stroškov;

  23.    ponovno poudarja, da je treba z dolgoročnimi naložbami, kot so gradbeni projekti Parlamenta, ravnati previdno in pregledno; vztraja pri strogem obvladovanju stroškov, načrtovanju projektov in nadzoru; znova poziva k preglednemu procesu odločanja na področju nepremičninske politike, in sicer na podlagi zgodnjih informacij; poziva, da se Odboru za proračun najpozneje do avgusta 2014 predstavi podrobno analizo in novosti glede nepremičninske politike Parlamenta, ki jo je predsedstvo sprejelo marca 2010, ter pregled naložb za posamezna leta in stavbe v zakonodajnem obdobju 2009–2014; ponovno zahteva, da se mu vsakih šest mesecev posredujejo natančne informacije o napredku nepremičninskih projektov in njihovih finančnih posledicah;

  24.    je seznanjen z dejstvom, da je otvoritev Hiše evropske zgodovine načrtovana za konec leta 2015; pričakuje, da bosta generalni sekretar in predsedstvo pravočasno pred obravnavo v Parlamentu jeseni 2014 predstavila najnovejše informacije o stanju projekta; ponovno poudarja, da končni stroški ne bi smeli preseči zneskov, določenih v poslovnem načrtu Parlamenta;

  25.    opozarja, da je 10. junija 2013 predsedstvo podprlo predloge generalnega sekretarja o takojšnjih in postopnih ukrepih za modernizacijo politike Parlamenta na področju dobave hrane in pijač v obdobju 2014–2019; zato poziva predsedstvo, naj Odboru za proračun predstavi jasno oceno morebitnih proračunskih posledic te reforme za proračun 2015 in pozneje, in sicer še pravočasno za obravnavo proračuna 2015 v Parlamentu;

  26.    poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun do spomladi 2015 poroča o izvajanju in finančnih učinkih novega koncepta splošne varnosti; zahteva podrobne informacije o finančnih posledicah ustanovitve novega generalnega sekretariata za varnost v letu 2013; zahteva informacije o finančnih posledicah medinstitucionalnih sporazumov o upravnem sodelovanju na področju varnosti;

  27.    je seznanjen z ustanovitvijo novega generalnega direktorata za parlamentarne raziskave 1. novembra 2013; opozarja, da je bil ustanovljen na proračunsko nevtralen način s prerazporeditvijo iz generalnih direktoratov PRES in IPOL, in poziva, da se pripravi razčlenitev uporabe virov za zunanja izvedenska mnenja ter se predstavi Odboru za proračun še pred parlamentarno obravnavo proračuna za leto 2015;

  Zaključne misli

  28.    sprejme načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015;

  29.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo ter načrt prihodkov in odhodkov posreduje Svetu in Komisiji.

  PRILOGA: PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

  PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2015,

  KI GA JE SPREJEL ODBOR ZA PRORAČUN NA SVOJI SEJI

  10. APRILA 2014

   

  DEL III

  PREDHODNI PREDLOG NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

  2015

  Prispevek Evropske unije k financiranju odhodkov

  Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2015

  Postavka

  Znesek

   

   

  Odhodki

  1.794.929.112

  Lastna sredstva

  148.845.066

  Prispevek

  1.646.084.046

  PRIHODKI

  Naslov PoglavjeČlen Postavka

   

  Postavka

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

   

   

   

   

   

  4

  PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

   

   

   

  4 0

  RAZNI DAVKI IN ODBITKI

   

   

   

  4 0 0

  Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucij, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnin

  69.674.060

  74.604.000

  65.164.977 

  4 0 3

  Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

  p.m.

  p.m.

  4.879 

  4 0 4

  Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

  9.412.163

  9.273.000

  109.731 

   

   

  79.086.223

  83.877.000

  65.279.587 

  Poglavje 40 – skupaj

  4 1

  PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

   

   

   

  4 1 0

  Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

  60.237.843

  66.794.000

  55.259.809 

  4 1 1

  Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

  9.100.000

  9.100.000

  9.709.755 

  4 1 2

  Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov

  10.000

  10.000

  6.267 

   

   

  69.347.843

  75.904.000

  64.975.8301 

  Poglavje 41 – skupaj

  4 2

  DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

   

   

   

  4 2 1

  Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

  p.m.

  p.m.

  10.379 

   

  Poglavje 42 – skupaj

  p.m.

  p.m.

  10.379 

   

  Naslov 4 – skupaj

  148.434.066

  159.781.000

  130.265.797 

  5

  PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

   

   

   

  5 0

  PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (DOBAVA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

   

   

   

  5 0 0

  Prihodki od prodaje premičnin

   

   

   

  5 0 0 0

  Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

  0,00 

  5 0 0 1

  Prihodki od prodaje drugih premičnin – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

  100,00 

  5 0 0 2

  Prihodki od dobave blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

  342 

  5 0 1

  Prihodki od prodaje nepremičnin

  p.m.

  p.m.

  0,00 

  5 0 2

  Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

  119.951 

   

  Poglavje 50 – skupaj

  p.m.

  p.m.

  120.393 

  5 1

  PRIHODKI OD NAJEMNIN

   

   

   

  5 1 1

  Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračilo najemnih stroškov

   

   

   

  5 1 1 0

  Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračilo najemnih stroškov – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

  2.722.587 

  5 1 1 1

  Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

  30.522 

   

  Poglavje 51 – skupaj

  p.m.

  p.m.

  2.353.110 

  5 2

  PRIHODKI OD NALOŽB ALI ODOBRENIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

   

   

   

  5 2 0

  Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

  410.000

  1.000.000

  447.916 

   

  Poglavje 5 2 – skupaj

  410.000

  1.000.000

  447.916 

  5 5

  PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL

   

   

   

  5 5 0

  Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z vračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

  3.327.643 

  5 5 1

  Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

  5.727.845 

   

  Poglavje 55 – skupaj

  p.m.

  p.m.

  9.055.488 

  5 7

  DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

   

   

   

  5 7 0

  Prihodki iz povračil neupravičeno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

  2.783.427 

  5 7 1

  Namenski prihodki, kot so prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

  0,00

  5 7 2

  Povračila socialnih izdatkov, nastalih v imenu druge institucije

  p.m.

  p.m.

   0,00

  5 7 3

  Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

   3.351.397

   

  Poglavje 57 – skupaj

  p.m.

  p.m.

  6.134.824 

  5 8

  RAZNA NADOMESTILA

   

   

   

  5 8 1

  Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

   158.441

   

  Poglavje 58 – skupaj

  p.m.

  p.m.

  158.441 

   

  Naslov 5 – skupaj

  410.000

  1.000.000

  18.670.173 

  6

  PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE

   

   

   

  6 6

  DRUGI PRISPEVKI IN POVRAČILA

   

   

   

  6 6 0

  Drugi prispevki in povračila

   

   

   

  6 6 0 0

  Drugi prispevki in vračila – Namenski prejemki

  p.m.

  p.m.

  7.769.158 

  6 6 0 1

  Drugi prispevki in nadomestila

  p.m.

  p.m.

  0,00 

   

  Poglavje 66 – skupaj

  p.m.

  p.m.

  7.769.158 

   

  Naslov 6 – skupaj

  p.m.

  p.m.

  7.769.158 

  9

  RAZNI PRIHODKI

   

   

   

  9 0

  RAZNI PRIHODKI

   

   

   

  9 0 0

  Razni prihodki

  1.000

  500

  1.412.244 

   

  Poglavje 90 – skupaj

  1.000

  500

  1.412.244 

   

  Naslov 9 – skupaj

  1.000

  500

  1.412.244 

   

  SKUPAJ

  148.845.066

  160.781.500

  158.117.371 

  ODHODKI

  Splošni pregled proračunskih sredstev (2015 in 2014) ter realizacije (2013)

  Naslov Poglavje

  Postavka

  Sredstva 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

   

   

   

   

   

  1

  ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 0

  POSLANCI

  220.252.000

  224.292.069

   205.414.449

  1 2

  URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

  609.133.635

  595.102.338

  574.999.348

  1 4

  DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

  121.114.400

  97.798.439

  105.556.914

  1 6

  DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

  18.114.480

  18.839.000

  17.829.236

   

  Naslov 1 – skupaj

  968.614.515

  936.031.846

  903.799.948

   

   

   

   

   

  2

  NEPREMIČNINE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI

   

   

   

   

  ODHODKI IZ POSLOVANJA

   

   

   

   

   

   

   

   

  2 0

  NEPREMIČNINE IN PRIPADAJOČI STROŠKI

  210.241.500

  201.643.000

  250.336.611

  2 1

  OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO

  148.930.149

  143.422.877

  138.624.704

  2 3

  TEKOČI UPRAVNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

  6.049.000

  6.232.500

  4.877.511

   

  Naslov 2 – skupaj

  365.220.649

  351.298.377

  393.838.826

   

   

   

   

   

  3

  ODHODKI ZA SPLOŠNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3 0

  SEJE IN KONFERENCE

  36.075.971

  35.554.960

  32.816.473

  3 2

  IZVEDENSKA MNENJA IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

  115.686.393

  122.135.929

  124.148.929

   

  Naslov 3 – skupaj

  151.762.364

  157.690.889

  156.965.403

   

   

   

   

   

  4

  ODHODKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4 0

  POSEBNI ODHODKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN ORGANOV

  101.818.084

  100.994.200

  92.683.288

  4 2

  ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ

  192.113.500

  196.216.430

  188.301.020

  4 4

  SEJE IN DRUGE DEJAVNOSTI SEDANJIH IN NEKDANJIH POSLANCEV

  400.000

  400.000

  375.000

   

  Naslov 4 – skupaj

  294.331.584

  297.610.630

  281.359.309

   

   

   

   

   

  10

  DRUGI ODHODKI

   

   

   

   

   

   

   

   

  10 0

  ZAČASNA SREDSTVA

   

   

   0,00

  10 1

  VARNOSTNA REZERVA

  15.000.000

  13.000.000

  0,00

  10 3

  REZERVA ZA ŠIRITEV

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 4

  REZERVA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO POLITIKO

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 5

  ZAČASNA SREDSTVA ZA STAVBE

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 6

  REZERVA ZA PREDNOSTNE PROJEKTE V PRIPRAVI

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 8

  REZERVA ZA EMAS

  p.m.

  p.m.

  0,00

   

  Naslov 10 – skupaj

  15.000.000

  13.000.000

  0,00

   

  SKUPAJ

  1.794.929.112

  1.755.631.742

  1.735.963.486

  Prihodki — Lastna sredstva

  Naslov 4 — Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih unije

  Poglavje 4 0 — Razni davki in odbitki

  Člen 4 0 0 — Prihodki od davka na plače in prejemke poslancev, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnin

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  69.674.060

  74.604.000

  65.164.976,94

  Opombe

  Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12.

  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčenja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

  Člen 4 0 3 — Prihodki od začasnega prispevka iz plač poslancev, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  4.878,84

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66a v različici, ki je veljala do 15. decembra 2003.

  Člen 4 0 4 — Prihodki od posebnih dajatev na plače poslancev, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  9.412.163

  9.273.000

  109.730,76

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih unije, zlasti člen 66a.

  Poglavje 4 1 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje

  Člen 4 1 0 — Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  60.237.843

  66.794.000

  55.259.808,68

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih unije, zlasti člen 83(2).

  Člen 4 1 1 — Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  9.100.000

  9.100.000

  9.709.754,81

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih unije, zlasti člen 4, člen 11(2) in (3) ter člen 48 priloge VIII.

  Člen 4 1 2 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  10.000

  10.000

  6.267,48

  Poglavje 4 2 — Drugi prispevki za pokojninsko zavarovanje

  Člen 4 2 1 — Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  10.379,29

  Opombe

  Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta, zlasti priloga III.

  Naslov 5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

  Poglavje 5 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

  Člen 5 0 0 — Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga)

  Postavka 5 0 0 0 — Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Opombe

  V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil v lasti institucije.

  V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

  Postavka 5 0 0 1 — Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  100,00

  Opombe

  V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave premičnin (razen vozil), ki so v lasti institucij.

  V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

  Postavka 5 0 0 2 — Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  342,22

  Opombe

  V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

  Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v prilogi k temu proračunu.

  Člen 5 0 1 — Prihodki od prodaje nepremičnin

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Opombe

  V ta člen se vpišejo prihodki od prodaje nepremičnin v lasti institucij.

  Člen 5 0 2 — Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  119.951,04

  Opombe

  V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

  Ta člen zajema tudi prejemke od prodaje teh izdelkov na elektronskih nosilcih.

  Poglavje 5 1 — Prihodki od dajanja v najem

  Člen 5 1 1 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračila najemnih stroškov

  Postavka 5 1 1 0 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  2.722.587,38

  Opombe

  V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

  Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, najemnin ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v prilogi k temu proračunu.

  Postavka 5 1 1 1 — Povračila stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  30.522,33

  Opombe

  V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

  Poglavje 5 2 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

  Člen 5 2 0 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  410.000

  1.000.000

  447.915,68

  Opombe

  V ta člen se vpišejo prihodki iz naložb ali danih posojil, bančne in druge obresti na računu institucije.

  Poglavje 5 5 — Prihodki od opravljenih storitev in del

  Člen 5 5 0 — Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  3.327.642,73

  Opombe

  V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

  Člen 5 5 1 — Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  5.727.845,37

  Opombe

  V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

  Poglavje 5 7 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

  Člen 5 7 0 — Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  2.783.427,16

  Opombe

  V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

  Člen 5 7 1 — Namenski prihodki, kot so prihodki iz fundacij, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, specifičnimi za vsako institucijo – Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Opombe

  V skladu s členom 21(2)(d) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske, tako nastala dodatna sredstva pa se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

  Člen 5 7 2 — Povračila socialnih izdatkov, nastalih v imenu druge institucije

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Opombe

  V ta člen se knjižijo prihodki iz povračil stroškov za socialno varstvo, nastalih v imenu druge institucije.

  Člen 5 7 3 — Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  3.351.397,23

  Poglavje 5 8 — Razna nadomestila

  Člen 5 8 1 — Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  158.441,42

  Opombe

  V skladu s členom 21(3) finančne uredbe se ti prejemki štejejo za namenske; tako nastala dodatna sredstva se vpišejo v postavke prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.

  Ta člen prav tako zajema vračilo plač uradnikov in drugih zaposlenih, udeleženih v nesrečah, ki ga izplačajo zavarovalnice.

  Naslov 6 — Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi unije

  Poglavje 6 6 — Drugi prispevki in vračila

  Člen 6 6 0 — Drugi prispevki in vračila

  Postavka 6 6 0 0 — Drugi namenski prispevki in vračila –– Namenski prejemki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  7.769.157,72

  Opombe

  V to postavko se v skladu s členom 21 finančne uredbe vpišejo vsi prihodki, ki niso vključeni v druge dele naslova 6 in s katerimi se zagotovijo dodatna proračunska sredstva za financiranje izdatkov, katerim je ta prihodek namenjen.

  Postavka 6 6 0 1 — Drugi nenamenski prispevki in vračila

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Naslov 9 — Razni prihodki

  Poglavje 9 0 — Razni prihodki

  Člen 9 0 0 — Razni prihodki

  Zneski

  Proračun 2015

  Proračun 2014

  Realizacija 2013

  1.000

  500

  1.412.243,94

  Opombe

  V ta člen se knjižijo razni prihodki.

  Podrobnosti, ki se nanašajo na odhodke in prihodke iz posojil, dajanja v najem ali izvajanja storitev iz te proračunske vrstice, je treba navesti v prilogi k temu proračunu.

  Odhodki — Odhodki

  Naslov 1 — Zaposleni v instituciji

  Poglavje 1 0 — Poslanci

  Člen 1 0 0 — Plače in nadomestila

  Postavka 1 0 0 0 — Plače

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 0 0

  71 530 000

  73 643 709

  69 543 043,78

  Opombe

  Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 9 in 10.

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 1 in 2

  Ta sredstva so namenjena plačam, ki jih predvideva statut poslancev.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

  Postavka 1 0 0 4 — Redni potni stroški

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 0 4

  72 800 000

  65 400 000

  72 343 140,00

  Opombe

  Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 10 do 21 in člen 24.

  Sredstva so namenjena nadomestilom potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so povezani s potovanjem v in iz treh krajev dela in drugimi nalogami.

  Del teh sredstev je namenjen kritju zmanjšanja potnih stroškov, na podlagi resolucije Parlamenta z dne 10. maja 2011 (UL L 250, 27.9.2011, str. 3), da se letalske milje, zbrane na potovanjih, povezanih z delom, uporabijo za nakup letalskih vozovnic.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 10.000 EUR.

  Postavka 1 0 0 5 — Drugi potni stroški

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 0 5

  5 850 000

  6 800 000

  6 154 639,00

  Opombe

  Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 22 in 23.

  Ta sredstva so namenjena nadomestilu dodatnih potnih stroškov in potnih stroškov v državi članici, kjer je bil poslanec izvoljen.

  Postavka 1 0 0 6 — Nadomestila splošnih stroškov

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 0 6

  39 715 000

  43 418 000

  39 090 705,22

  Opombe

  Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 25 do 28.

  Ta nadomestila so namenjena izdatkom za parlamentarne dejavnosti poslancev v skladu s prej omenjenimi členi izvedbenih ukrepov za statut poslancev Evropskega parlamenta.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 25.000 EUR.

  Postavka 1 0 0 7 — Nadomestila za opravljanje nalog

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 0 7

  179 000

  180 000

  173 610,00

  Opombe

  Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 20.

  Sklep predsedstva z dne 16. in 17. junija 2009.

  Sredstva so namenjena pavšalnim dnevnicam za bivanje in reprezentančnim stroškom v zvezi z opravljanjem dolžnosti predsednika Evropskega parlamenta.

  Člen 1 0 1 — Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

  Postavka 1 0 1 0 – Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 1 0

  3 358 000

  3 368 000

  2 215 738,80

  Opombe

  Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 18 in 19.

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 3 do 9 in člen 29.

  Skupna pravila o zavarovanju uradnikov Evropske unije za primer nezgode ali poklicne bolezni.

  Skupna pravila o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropske unije.

  Odločba Komisije o splošnih izvedbenih določbah za povračilo zdravstvenih stroškov.

  Ta sredstva so namenjena nezgodnemu zavarovanju in povračilu zdravstvenih stroškov poslancev ter zavarovanju za primer izgube in kraje osebnih predmetov poslancev.

  Namenjena so tudi kritju zavarovanja in pomoči poslancem, če se morajo med službeno potjo nujno vrniti v domovino, ker hudo zbolijo, so udeleženi v nesreči ali se jim zgodi nekaj nepredvidenega, zaradi česar se njihovo potovanje ne more normalno nadaljevati. Pomoč obsega organizacijo vrnitve v domovino in prevzem s tem povezanih stroškov.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 140.000 EUR.

  Postavka 1 0 1 2 — Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 1 2

  301 000

  301 000

  209 016,87

  Opombe

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 30.

  Ta sredstva so namenjena za nekatere odhodke za pomoč poslancem s hudo stopnjo invalidnosti.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

  Člen 1 0 2 — Začasna nadomestila

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 2

  11 810 000

  15 784 819

  183 008,01

  Opombe

  Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 13.

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 45 do 48 in člen 77.

  Ta sredstva so namenjena kritju začasnega nadomestila po izteku mandata poslancev.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

  Člen 1 0 3 — Pokojnine

  Postavka 1 0 3 0 – Starostne pokojnine

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 3 0

  11 010 000

  11 744 000

  11 941 557,55

  Opombe

  Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 14 in 28.

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75. Priloga III pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem.

  Ta sredstva so namenjena plačilu starostne pokojnine po prenehanju mandata poslancev.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

  Postavka 1 0 3 1 — Invalidske pokojnine

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 3 1

  285 000

  310 000

  278 102,18

  Opombe

  Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člena 15 in 28.

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75. Priloga IIII pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem.

  Ta sredstva so namenjena plačilu pokojnine poslancem, ki so med mandatom postali invalidi.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

  Postavka 1 0 3 2 — Družinske pokojnine

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 3 2

  2 782 000

  2 810 541

  2 692 560,74

  Opombe

  Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 17.

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 75. Priloga I pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem.

  Ta sredstva so namenjena plačilu družinskih pokojnin za preživele zakonce in/ali sirote v primeru smrti poslanca oziroma nekdanjega poslanca.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 15.000 EUR.

  Postavka 1 0 3 3 — Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 3 3

  32 000

  32 000

  29 327,26

  Opombe

  Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 27.

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 76. Priloga VII pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem.

  Sredstva so namenjena prispevkom institucije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje poslancev.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

  Člen 1 0 5 — Jezikovni in računalniški tečaji

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 5

  600 000

  500 000

  560 000,00

  Opombe

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 44.

  Sklep predsedstva z dne 4. maja 2009 o jezikovnem in računalniškem izobraževanju za poslance.

  Ta sredstva so namenjena stroškom jezikovnih in računalniških tečajev za poslance.

  Člen 1 0 9 — Začasna sredstva

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 0 9

  p.m.

  p.m.

  0

  Opombe

  Sredstva so namenjena izdatkom, nastalim zaradi usklajevanja izplačil poslancem.

  So začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne postavke v skladu z določbami finančne uredbe.

  Poglavje 1 2 — Uradniki in začasni uslužbenci

  Člen 1 2 0 — Osebni prejemki in druge pravice

  Postavka 1 2 0 0 — Osebni prejemki in nadomestila

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 2 0 0

  604 340 535

  589 687 598

  570 669 887,67

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

  Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

  S temi sredstvi se za uradnike in začasne uslužbence na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu, krijejo zlasti:

   plače, dodatki in plačila, ki se nanašajo na plače,

   zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje, zavarovanje za primer poklicne bolezni in drugi stroški za socialno varnost,

   pavšalna nadomestila za nadurno delo,

   razni dodatki in finančna pomoč,

   plačila potnih stroškov od kraja zaposlitve do matičnega kraja za uradnike ali začasne uslužbence, njihove zakonce in vzdrževane družinske člane,

   učinki korekcijskih faktorjev, ki se uporabljajo pri plačilih in delu nadomestil, ki se nakazujejo v državo, ki ni država kraja zaposlitve,

   zavarovanje začasnih uslužbencev za primer brezposelnosti in plačila institucije začasnim uslužbencem za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic v matičnih državah.

  Iz teh sredstev se krijejo tudi zavarovalne premije za nezgode med športnim udejstvovanjem uporabnikov športnega središča Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu.

  Del sredstev se uporabi za zaposlovanje začasnih invalidnih uslužbencev ter začasnih uslužbencev, ki so specializirani na področju pravic invalidov in strategij za nediskriminacijo.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 300.000 EUR.

  Postavka 1 2 0 2 — Plačano nadurno delo

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 2 0 2

  296 500

  436 740

  200 000,00

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 56 in priloga VI.

  Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

  Iz teh sredstev se krije plačilo nadurnega dela pod pogoji iz zgoraj navedenih določb.

  Postavka 1 2 0 4 — Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 2 0 4

  4 160 000

  4 400 000

  3 160 000,00

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

  Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

  S temi sredstvi se krijejo:

   potni stroški za uradnike in začasne uslužbence (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu ali prenehanju zaposlitve oziroma premestitvi v drug kraj zaposlitve,

   nadomestila za nastanitev/preselitev in stroški selitve uradnikov ter začasno zaposlenih, ki morajo spremeniti stalno prebivališče ob nastopu službe, premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije ter preselitvi v drug kraj,

   dnevna nadomestila za uradnike in začasno zaposlene uslužbence, ki predložijo dokazilo o selitvi iz svojega kraja prebivanja ob nastopu službe ali premestitvi v drug kraj zaposlitve,

   odškodnine za uradnike, odpuščene zaradi očitno nezadovoljivih delovnih rezultatov,

   nadomestila, ki se izplačajo v primeru, ko institucija razveljavi pogodbo začasnemu uslužbencu,

   razlike med prispevki, ki so jih pogodbeni uslužbenci plačali za pokojninsko zavarovanje v državi članici, in prispevki, ki jih je treba plačati za pokojninsko zavarovanje Unije, v primeru spremembe pogodbe.

  Člen 1 2 2 — Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

  Postavka 1 2 2 0 – Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 2 2 0

  335 600

  396 000

  462 018,69

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členov 41, 42c, 50 in priloge IV ter člena 48a pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

  Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil, ki se izplačujejo:

  1. uradnikom, ki jim je dodeljen neaktiven status zaradi zmanjšanja števila delovnih mest v instituciji,

  2. uradnikom, ki imajo pravico do dopusta zaradi organizacijskih razlogov, povezanih s pridobivanjem novih veščin in znanja znotraj institucije,

  3. uradnikom in začasnim uslužbencem v vodstvu političnih skupin, ki so se upokojili v službenem interesu z delovnega mesta stopnje AD 16 ali AD 15.

  Krije se tudi prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje in učinek količnikov na ta nadomestila (razen upravičencev iz člena 42c, ki niso upravičeni do korekcijskega količnika).

  Postavka 1 2 2 2 — Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 2 2 2

  1000

  182 000

  507 442,03

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 64 in 72.

  S temi sredstvi se krijejo:

   nadomestila, ki se izplačajo v skladu s kadrovskimi predpisi ali uredbama Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 in (ES, Euratom) št. 1748/2002,

   prispevki delodajalca za zdravstveno zavarovanje prejemnikov dodatkov,

   uskladitev s korekcijskimi količniki raznih nadomestil iz postavk.

  Pravna podlaga

  Uredba Sveta (ES, Euratom, ESPJ) št. 2689/95 z dne 17. novembra 1995 o uvedbi posebnih ukrepov za dokončno prenehanje službe uradnikov Evropskih skupnosti zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske (UL L 280, 23.11.1995, str. 4).

  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1748/2002 z dne 30. septembra 2002 o uvedbi, v okviru posodabljanja institucije, posebnih ukrepov za prenehanje zaposlitve uradnikov Evropskih skupnosti, imenovanih na stalno delovno mesto v Evropskem parlamentu, in začasnih uslužbencev, ki delajo v političnih skupinah Evropskega parlamenta (UL L 264, 2.10.2002, str. 9).

  Člen 1 2 4 — Začasna sredstva

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 2 4

  p.m.

  p.m.

  0

  Opombe

  Iz teh sredstev se krije učinek vseh morebitnih uskladitev plač in pokojnin, ki bi jih je sprejel Svet med proračunskim letom.

  So začasnega značaja in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne postavke tega poglavja.

  Pravna podlaga

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 65 in priloga XI.

  Poglavje 1 4 — Drugi uslužbenci in zunanje storitve

  Člen 1 4 0 — Drugi uslužbenci in zunanje osebje

  Postavka 1 4 0 0 — Drugi uslužbenci

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 4 0 0

  54 199 000

  43 796 448

  37 296 238,78

  Opombe

  Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

  S temi sredstvi se krijejo zlasti:

   osebni prejemki, izplačila in nadomestila drugih uslužbencev, vključno s pogodbenimi in lokalnimi uslužbenci ter posebnimi svetovalci (v smislu pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije), prispevki delodajalca v razne sisteme socialnega zavarovanja ter učinek količnikov plač na osebne prejemke teh uslužbencev,

   zaposlitev začasnih uslužbencev v agencijah.

  Del sredstev se uporabi za zaposlovanje začasnih invalidnih uslužbencev ter strokovnjakov za pravice invalidov in nediskriminacijskih politik za izvajanje akcijskega načrta 2009–2013 za spodbujanje enakosti med spoloma in različnosti v sekretariatu EP, ki ga je v skladu s členom 26 Listine Unije o temeljnih pravicah ter konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov sprejelo predsedstvo (PE 413.568/BUR). Sestavljeno bo letno poročilo o porabi sredstev za ta namen.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 3.500 EUR.

  Postavka 1 4 0 2 – Odhodki za tolmačenje

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 4 0 2

  49 524 900

  39 428 991

  49 599 376,91

  Opombe

  Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

  Sporazum o pomožnih konferenčnih tolmačih.

  Iz teh sredstev se krijejo:

  — honorarji in z njimi povezana nadomestila, prispevki za socialno varnost, potni stroški in drugi stroški konferenčnih tolmačev, ki jih Evropski parlament najema za sestanke, ki jih organizira sam za svoje potrebe ali za potrebe drugih institucij ali organov, kadar tolmači uradniki oziroma začasni uslužbenci Evropskega parlamenta tolmačenja ne morejo zagotoviti,

  — odhodki za storitve konferenčnih agencij, tehnikov in administratorjev pri pripravi omenjenih sej, kadar uradniki, začasni uslužbenci ali drugi uslužbenci Evropskega parlamenta potrebnih storitev ne morejo opraviti,

  — stroški, povezani s storitvami, ki jih Evropskemu parlamentu zagotavljajo tolmači drugih regionalnih, nacionalnih ali mednarodnih institucij,

  — stroški za dejavnosti, ki so povezane s tolmačenjem, zlasti za tiste, ki se nanašajo na pripravo sej ter na usposabljanje in izbor tolmačev.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000.000 EUR.

  Postavka 1 4 0 4 — Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 4 0 4

  7 390 500

  7 573 000

  6 444 637,29

  Opombe

  Pravilnik o premeščanju uradnikov Evropskega parlamenta in uslužbencev za določen čas pri političnih skupinah na mesta v nacionalnih organih, podobnih telesih ali mednarodnih organizacijah (sklep predsedstva z dne 7. marca 2005).

  Pravilnik o začasni napotitvi nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament (sklep predsedstva z dne 4. maja 2009).

  Interni pravilnik za opravljanje prakse in študijske obiske v sekretariatu Evropskega parlamenta (sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 1. februarja 2013).

  S temi sredstvi se krijejo:

  1. prejemki pripravnikov diplomantov (štipendije), vključno z gospodinjskim dodatkom,

  2. potni stroški pripravnikov, strokovnjakov in napotenih uradnikov,

  3. stroški dodatnih plačil zaradi invalidnosti (do 50 % štipendije),

  4. dodatki za napotene uradnike in osebe, ki so na praksi za usposabljanje,

  5. povračila za študijske obiske,

  6. prispevki za zdravstveno zavarovanje za pripravnike in nezgodno zavarovanje za pripravnike in napotene uradnike,

  7. stroški, povezani s sprejemom pripravnikov,

  8. izdatki, nastali zaradi izmenjave uslužbencev med Evropskim parlamentom in javnim sektorjem v državah članicah ali drugih državah, določenih v predpisih,

  9. izdatki, nastali zaradi začasne napotitve nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament,

  10. organizacija programov usposabljanja za konferenčne tolmače in prevajalce, med drugim v sodelovanju s šolami za tolmače in univerzami, ki ponujajo usposabljanje iz prevajanja, pa tudi štipendije za usposabljanje in nadaljnje usposabljanje tolmačev in prevajalcev, nakup učnega gradiva in s tem povezani stroški,

  11. dodatni stroški za pripravnike, ki sodelujejo v pilotnem programu pripravništva za invalide, osebe, neposredni povezani z njihovo invalidnostjo, v skladu s členom 20(8) internega pravilnika za opravljanje prakse in študijske obiske v sekretariatu Evropskega parlamenta.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

  Postavka 1 4 0 6 — Opazovalci

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 4 0 6

  p.m.

  p.m.

  312 000,00

  Opombe

  Sredstva se namenijo kritju stroškov opazovalcev v skladu s členom 11 pravilnika Evropskega parlamenta.

  Člen 1 4 2 – Zunanje prevajalske storitve

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 4 2

  10 000 000

  7 000 000

  11 904 660,85

  Opombe

  Sredstva so namenjena plačilu prevajanja, tipkanja, kodiranja in tehnične pomoči zunanjih izvajalcev.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 200.000 EUR.

  Člen 1 4 4 — Začasna sredstva

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 4 4

  p.m.

  p.m.

  0

  Opombe

  Iz teh sredstev se krije učinek vseh morebitnih uskladitev plač in pokojnin, ki bi jih je sprejel Svet med proračunskim letom.

  So začasnega značaja in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne postavke tega poglavja.

  Pravna podlaga

  Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

  Poglavje 1 6 — Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

  Člen 1 6 1 — Odhodki za upravljanje kadrov

  Postavka 1 6 1 0 — Stroški zaposlovanja

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 6 1 0

  328 980

  446 000

  303 850,00

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 27 do 31 in 33 ter priloga III.

  Sklep 2002/620/ES Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropske unije, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o ustanovitvi Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL L 197, 26.7.2002, str. 53) in Sklep 2002/621/ES generalnega sekretariata Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, sodnega tajnika Sodišča Evropske unije, generalnih sekretarjev Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in predstavnika Evropskega varuha človekovih pravic z dne 25. julija 2002 o organizaciji in delovanju Urada za izbor osebja Evropskih skupnosti (UL L 197, 26.7.2002, str. 56).

  S temi sredstvi se krijejo:

   izdatki za organizacijo natečajev iz člena 3 Sklepa 2002/621/ES ter potni stroški in dnevnice kandidatov, poklicanih na razgovor, ter stroški zdravniških pregledov,

   stroški organizacije izbirnih postopkov za uslužbence.

  V določenih primerih, upravičenih na podlagi operativnih zahtev, in po posvetovanju z Uradom za izbor osebja Evropske unije je mogoče ta sredstva uporabiti tudi za natečaje, ki jih organizira institucija sama.

  Postavka 1 6 1 2 — Strokovno izpopolnjevanje

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 6 1 2

  5 200 000

  4 990 000

  4 682 179,92

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24a.

  Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

  Sredstva so namenjena stroškom usposabljanja za izboljšanje znanja zaposlenih ter storilnosti in učinkovitosti institucije, na primer za jezikovne tečaje uradnih delovnih jezikov.

  Člen 1 6 3 — Ukrepi v korist uslužbencev institucije

  Postavka 1 6 3 0 — Socialna služba

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 6 3 0

  764 000

  719 500

  607 906,96

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti tretji pododstavek člena 9(3) in člen 76.

  S temi sredstvi se krijejo:

   v okviru medinstitucionalne politike pomoč invalidom za naslednje kategorije invalidnih oseb:

   aktivno zaposlene uradnike in začasne uslužbence,

   zakonce aktivno zaposlenih uradnikov ali začasnih uslužbencev,

   vzdrževane otroke v smislu Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije,

  v mejah proračunskih možnosti in po uveljavitvi vseh zajamčenih pravic v državi stalnega bivališča ali v matični državi povračilo nemedicinskih izdatkov, ki so ocenjeni kot nujni, so posledica invalidnosti, so ustrezno utemeljeni in se ne povrnejo v okviru skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja,

   ukrepi, sprejetih za uradnike in druge uslužbence v posebno težavnih razmerah,

   subvencije za odbor uslužbencev in manjši izdatki službe socialnega varstva. Prispevki ali stroški, ki jih udeležencem v socialni dejavnosti krije odbor uslužbencev, bodo namenjeni financiranju družbenih, kulturnih ali jezikovnih dejavnosti, vendar ne subvencioniranju posameznih uslužbencev odbora ali gospodinjstev.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 125.000 EUR.

  Postavka 1 6 3 1 — Mobilnost

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 6 3 1

  754 000

  800 000

  727 371,55

  Opombe

  Ta sredstva so namenjena stroškom v zvezi z mobilnostjo med posameznimi kraji dela.

  Postavka 1 6 3 2 — Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 6 3 2

  255 000

  271 000

  298 817,13

  Opombe

  Sredstva so namenjena spodbujanju in subvencioniranju vseh dejavnosti za druženje uslužbencev različnih narodnosti, na primer subvencije klubom, športnim združenjem, kulturnim društvom itd., ter prispevku za stalni center za dejavnosti med prostim časom (kulturne, športne, rekreativne in gostinske).

  Sredstva so namenjena tudi finančni podpori za medinstitucionalne družabne dejavnosti.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 600.000 EUR.

  Člen 1 6 5 — Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

  Postavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 6 5 0

  1 100 000

  1 285 000

  1 106 110,50

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 kadrovskih predpisov in člen 8 priloge II.

  Sredstva so namenjena delovanju zdravstvene službe na treh krajih dela, vključno z nakupom opreme, farmacevtskih izdelkov itd., preventivnim zdravniškim pregledom, delovanju invalidske komisije in zdravstveni oskrbi pri zunanjih zdravnikih specialistih, ki so jo zdravniki ocenili za potrebno.

  Namenjena so tudi odhodkom za delovna orodja, ki so z medicinskega vidika nepogrešljiva, vključno z odhodki za medicinsko in reševalno osebje, ki dela po pogodbah o opravljanju storitev ali opravlja kratkoročno nadomeščanje.

  Postavka 1 6 5 2 — Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 6 5 2

  3 500 000

  4 050 000

  4 260 000,00

  Opombe

  Sredstva so namenjena delovanju in upravljanju restavracij in menz.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 2.000.000 EUR.

  Postavka 1 6 5 4 — Center za predšolske otroke in vrtci, s katerimi je bila sklenjena pogodba

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  1 6 5 4

  6 212 500

  6 277 500

  5 843 000,00

  Opombe

  Sredstva so namenjena prispevku Evropskega parlamenta k celotnim stroškom vrtca in zunanjih jaslic, s katerimi je bila sklenjena pogodba.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 4.312.000 EUR.

  Naslov 2 — Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

  Opombe

  Škoda zaradi morebitnega terorističnega napada na stavbe Evropskega parlamenta ali poslovnih sporov se krije iz splošnega proračuna Evropske unije, ker so zavarovalnice kritje preklicale.

  Sredstva iz tega naslova so namenjena za vse izdatke, povezane s škodo zaradi terorističnih napadov in poslovnih sporov.

  Poglavje 2 0 — Nepremičnine in z njimi povezani stroški

  Člen 2 0 0 — Nepremičnine

  Postavka 2 0 0 0 — Najemnine

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 0 0 0

  30 817 000

  30 653 000

  31 684 764,07

  Opombe

  Sredstva so namenjena najemninam za stavbe ali dele stavb, kjer ima Evropski parlament prostore.

  Iz njih se poravna tudi davek na nepremičnine. Najemnine se izračunajo na letni ravni, na podlagi obstoječih najemnih pogodb ali najemnih pogodb v pripravi, ki so ponavadi vezane na indeks življenjskih stroškov oziroma indeks cen v gradbeništvu.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1.500.000 EUR.

  Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

  Postavka 2 0 0 1 — Letne zakupnine

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 0 0 1

  6 590 000

  5 419 000

  69 236 000,00

  Opombe

  Sredstva so namenjena letnim zakupninam za stavbe ali dele stavb na podlagi obstoječih zakupnih pogodb ali pogodb v pripravi.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

  Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

  Postavka 2 0 0 3 — Nakup nepremičnin

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 0 0 3

  p.m.

  p.m.

  0

  Opombe

  Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa nepremičnin. Subvencije za zemljišča in njihovo urejanje se obravnavajo v skladu z določbami finančne uredbe.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

  Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

  Postavka 2 0 0 5 — Gradnja nepremičnin

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 0 0 5

  18 560 000

  25 465 000

  8 065 316,41

  Opombe

  V to postavko se vpišejo morebitna sredstva za gradnjo stavb (gradbena dela, honorarji za svetovalce in vsi povezani stroški).

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

  Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

  Postavka 2 0 0 7 — Oprema prostorov

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 0 0 7

  43 436 000

  25 471 000

  36 326 337,83

  Opombe

  Sredstva so namenjena opremljanju, vključno z drugimi izdatki v zvezi s tem delom, predvsem honorarji za arhitekte ali inženirje itd.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 543.000 EUR.

  Finančni prispevki držav članic oziroma njihovih javnih organov in subjektov v obliki financiranja ali povračila stroškov, med drugim tistih, povezanih z nakupom ali uporabo zemljišča in nepremičnin, pa tudi tistih, povezanih s stavbami in prostori institucij, veljajo za zunanje namenske prejemke v smislu člena 21(2) finančne uredbe.

  Postavka 2 0 0 8 — Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 0 0 8

  5 561 000

  5 278 000

  3 434 255,30

  Opombe

  Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov za upravljanje nepremičnin, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, npr.:

   ravnanje z odpadki in njihova obdelava,

   obvezni pregledi, preverjanje kakovosti, mnenja strokovnjakov, revizije, spremljanje skladnosti ipd.,

   tehnična knjižnica,

   podpora pri upravljanju (služba pomoči na področju nepremičnin),

   skrb za načrte stavb in informacijske medije,

   drugi odhodki.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 10.000 EUR.

  Člen 2 0 2 — Stroški v zvezi z nepremičninami

  Postavka 2 0 2 2 — Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 0 2 2

  62 400 000

  60 095 000

  51 891 984,00

  Opombe

  Sredstva so na podlagi veljavnih pogodb namenjena kritju stroškov za vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb (pisarn, drugih prostorov in naprav), ki jih ima Evropski parlament v najemu ali lasti.

  Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 104 finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 75.000 EUR.

  Postavka 2 0 2 4 — Poraba energije

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 0 2 4

  21 690 000

  20 937 000

  17 786 996,60

  Opombe

  Iz teh sredstev se krijejo stroški vode, plina, električne energije in ogrevanja.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 82.000 EUR.

  Postavka 2 0 2 6 — Varnost in nadzor nepremičnin

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 0 2 6

  20 211 500

  27 305 000

  31 097 982,58

  Opombe

  Ta sredstva so namenjena predvsem za kritje stroškov hišniških storitev in nadzora v nepremičninah, v katerih ima Evropski parlament prostore v treh običajnih krajih dela, in v informacijskih pisarnah Evropskega parlamenta v Uniji ter anten v tretjih državah.

  Institucija se pred obnovitvijo ali sklenitvijo pogodb ob upoštevanju člena 104 finančne uredbe posvetuje z drugimi institucijami glede pogodbenih pogojev (cena, izbrana denarna enota, indeksacija, trajanje pogodbe, druga določila), za katere se je vsaka od institucij dogovorila.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 120.000 EUR.

  Postavka 2 0 2 8 — Zavarovanje

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 0 2 8

  976 000

  1 020 000

  812 974,08

  Opombe

  Iz teh sredstev se krije plačilo zavarovalnih premij.

  Poglavje 2 1 — Informatika, oprema in pohištvo

  Opombe

  Institucija se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katerih se je vsaka od njih dogovorila.

  Člen 2 1 0 — Računalništvo in telekomunikacije

  Postavka 2 — Računalništvo in telekomunikacije — tekoče operativne dejavnosti

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 1 0 0

  28 560 000

  31 362 503

  23 704 452,89

  Opombe

  Sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in izdatkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za tekoče dejavnosti, potrebne za dobro delovanje informacijskih in telekomunikacijskih sistemov Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in upravljanje mreže.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 140.000 EUR.

  Postavka 2 1 0 1 —  Računalništvo in telekomunikacije — tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 1 0 1

  18 404 000

  21 978 949

  26 719 702,00

  Opombe

  Sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in izdatkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za ponavljajoče se dejavnosti, potrebne za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture informacijskih in telekomunikacijskih sistemov Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na infrastrukturo, povezano z omrežji, kabli, telekomunikacijami, osebno opremo in sistemi glasovanja.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 90.000 EUR.

  Postavka 2 1 0 2 — Računalništvo in telekomunikacije — tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 1 0 2

  13 202 500

  13 315 983

  8 197 303,75

  Opombe

  Ta sredstva so namenjena izdatkom za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in izdatkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za ponavljajoče se dejavnosti pomoči in splošne podpore uporabnikom v zvezi z informacijskimi in telekomunikacijskimi sistemi Evropskega parlamenta. Odhodki se nanašajo zlasti na storitve podpore za poslance ter za administrativne in zakonodajne aplikacije.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 65.000 EUR.

  Postavka 2 1 0 3 — Računalništvo in telekomunikacije — tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 1 0 3

  17 980 809

  15 666 000

  12 680 065,57

  Opombe

  Sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov in izdatkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za ponavljajoče se dejavnosti upravljanja aplikacij IKT za institucijo. Odhodki se nanašajo zlasti na administrativne aplikacije, sisteme centra za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in političnih skupin ter na elektronski sistem glasovanja. Sredstva so namenjena tudi kritju izdatkov za orodja IKT, ki se sofinancirajo v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju po sklepih, ki jih je sprejel medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 70.000 EUR.

  Postavka 2 1 0 4 — Računalništvo in telekomunikacije — naložbe v infrastrukturo

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 1 0 4

  22 631 000

  15 743 215

  25 154 071,29

  Opombe

  Sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup opreme ter računalniških programov in izdatkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za naložbe v zvezi z infrastrukturo informacijskega in telekomunikacijskega sistema Evropskega parlamenta. Naložbe zadevajo predvsem sisteme za center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, omrežja, kable in sisteme za videokonference.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 111.000 EUR.

  Postavka 2 1 0 5 — Računalništvo in telekomunikacije — naložbe v projekte

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 1 0 5

  13 996 750

  11 977 727

  14 139 425,29

  Opombe

  Sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup opreme ter računalniških programov in izdatkov za zunanjo pomoč storitvenih in svetovalnih podjetij za naložbe v zvezi z obstoječimi ali novimi projekti IKT. Naložbe zadevajo predvsem aplikacije, povezane s poslanci, zakonodajne, administrativne in finančne aplikacije ter aplikacije za upravljanje IKT.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 69.000 EUR.

  Člen 2 1 2 — Pohištvo

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 1 2

  3 007 000

  3 180 000

  3 090 732,10

  Opombe

  Iz teh sredstev se poravna nakup, najem, vzdrževanje in popravilo pohištva, vključno z nakupom ergonomskega pohištva, zamenjava zastarelega in zlomljenega pohištva ter pisarniških naprav. Iz teh sredstev se prav tako krijejo razni odhodki, povezani z upravljanjem pohištvenega inventarja Evropskega parlamenta.

  Kar zadeva umetniška dela, se iz teh sredstev poravnajo stroški nakupa in nabave posebnega materiala ter s tem povezani tekoči stroški, kot so izvedenska mnenja, konservatorski stroški, stroški uokvirjanja, restavriranja, čiščenja, zavarovanja in izrednega prevoza.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

  Člen 2 1 4 — Tehnične naprave in material

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 1 4

  24 159 090

  22 933 500

  19 109 020,73

  Opombe

  Sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, vzdrževanja, popravila ter upravljanja tehnične opreme in naprav, zlasti:

   različnih neprenosnih in prenosnih tehničnih napravah in opreme za tiskanje, varovanje (vključno z računalniškimi programi IT), menze, stavbe itd.,

   opreme za tiskarno, telefonske storitve, menze, prodajalne za uslužbence, varovanje, konference, avdiovizualni sektor itd.,

   posebne opreme (elektronski, računalniški in električni) ter z njo povezanih zunanjih storitev,

   namestitve dveh dodatnih telefonskih linij v pisarnah poslancev (na zahtevo).

  Prav tako so namenjena oglaševanju za nadaljnjo prodajo in uničenju predmetov ter stroškom, povezanim s tehnično pomočjo (svetovanje) za dosjeje, ki potrebujejo zunanje strokovno znanje.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 205.000 EUR.

  Člen 2 1 6 — Vozila

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 1 6

  6 989 000

  7 265 000

  5 829 930,66

  Opombe

  Sredstva so namenjena nakupu, vzdrževanju, uporabi in popravilom vozil (avtomobilov in koles) ter najemu avtomobilov, taksijev, avtobusov in tovornjakov z voznikom ali brez, vključno s potrebnim zavarovanjem in drugimi stroški upravljanja. Pri zamenjavi voznega parka ter nakupu in najemu vozil imajo prednost avtomobili, ki manj onesnažujejo okolje, na primer avtomobili na hibridni pogon.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 175.000 EUR.

  Poglavje 2 3 — Tekoči odhodki za upravno delovanje

  Opombe

  Institucija se glede javnih naročil posvetuje z drugimi institucijami o pogodbenih pogojih, o katerih se je vsaka od njih dogovorila.

  Člen 2 3 0 — Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 3 0

  2 263 000

  2 021 000

  2 292 796,60

  Opombe

  Sredstva so namenjena kritju nakupa papirja, ovojnic, pisarniškega materiala, materiala za tiskarne in fotokopirnice itd. ter s tem povezanim stroškom upravljanja.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 15.000 EUR.

  Člen 2 3 1 — Stroški finančnih storitev

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 3 1

  40 000

  65 000

  16 500,00

  Opombe

  Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški (provizije, premije in razni stroški) in drugi finančni stroški, vključno z dodatnimi stroški financiranja stavb.

  Člen 2 3 2 — Pravni stroški in odškodnine

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 3 2

  1 035 000

  1 035 000

  956 159,63

  Opombe

  S temi sredstvi se krijejo:

   stroški, ki jih Evropskemu parlamentu naloži Sodišče Evropske unije, Splošno sodišče, Sodišče za uslužbence ali nacionalna sodišča,

   stroški za najem odvetnikov za zastopanje Evropskega parlamenta na sodiščih Unije in nacionalnih sodiščih ter stroški najema pravnih svetovalcev ali strokovnjakov za pomoč pravni službi,

   odvetniški honorarji za disciplinske in podobne postopke,

   odškodnine in obresti,

   nadomestila, dogovorjena s sporazumno poravnavo v skladu s členoma 69 in 70 poslovnika Sodišča Evropske unije.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

  Člen 2 3 6 — Poštnine in stroški dostave

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 3 6

  355 000

  510 000

  236 630,94

  Opombe

  Ta sredstva so namenjena kritju stroškov poštnine, obdelave in dostave, ki jih opravljajo nacionalne pošte ali zasebna dostavna podjetja.

  Sredstva so namenjena tudi stroškom za poštne storitve.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

  Člen 2 3 7 — Selitve

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 3 7

  1 160 000

  1 620 000

  731 303,40

  Opombe

  Sredstva so namenjena izdatkom za selitvena dela, ki jih izvajajo selitvena podjetja ali začasni uslužbenci, najeto pri zunanjih agencijah.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 40.000 EUR.

  Člen 2 3 8 — Drugi odhodki za upravno delovanje

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 3 8

  946 000

  731 500

  626 297,62

  Opombe

  S temi sredstvi se krijejo:

   zavarovanje, ki ni posebej predvideno v drugih postavkah,

   nakup in vzdrževanje uniform za vratarje, voznike, receptorje, skladiščnike, selitvene delavce ter za uslužbence oddelka za obiske in seminarje, Parlamentariuma, zdravstvene službe, varnostne službe, služb za vzdrževanje stavb in tehničnih služb,

   različni stroški delovanja in upravljanja, za nakup dobrin ali za storitve, ki niso posebej predvidene v drugih postavkah,

   različni nakupi za dejavnosti EMAS (promocijske kampanje itd.).

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

  Člen 2 3 9 — Zmanjšanje ogljikovih emisij Evropskega parlamenta

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  2 3 9

  250 000

  250 000

  17 823,00

  Opombe

  Ta sredstva so namenjena odhodkom, povezanim z morebitnim zmanjšanjem ogljikovih emisij.

  Naslov 3 — Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

  Poglavje 3 0 — Seje in konference

  Člen 3 0 0 — Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 0 0

  28 748 281

  27 600 000

  25 725 512,47

  Opombe

  Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 71 in členi 11, 12 in 13 priloge VII.

  S temi sredstvi se poravnajo stroški službenih poti uslužbencev institucij, nacionalnih strokovnjakov, dodeljenih na drugo delovno mesto, in pripravnikov med krajem zaposlitve ter katerim koli od treh krajev dela Evropskega parlamenta (Bruselj, Luxembourg in Strasbourg) ter stroški službenih potovanj v druge kraje. V krite stroške so vključeni stroški prevoza, dnevnice, stroški nastavitve ter nadomestila za obvezno delo zunaj delovnega časa. Kriti so tudi dodatni stroški (vključno s stroški, povezanimi z odpovedjo vozovnic in rezervacij za prenočitve, stroški za elektronske račune ter stroški zavarovanja službenih potovanj).

  Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov, povezanih z morebitnim zmanjšanjem ogljikovih emisij zaradi misij in potovanja uslužbencev.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 500.000 EUR.

  Člen 3 0 2 — Stroški za sprejeme in reprezentanco

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 0 2

  1 392 690

  1 333 260

  885 621,10

  Opombe

  S temi sredstvi se krijejo:

   stroški, povezani z obveznostmi institucije glede sprejemov, tudi sprejemov v zvezi z delom enote za presojo znanstvenih in tehnoloških možnosti (STOA), ter reprezentančni stroški poslancev,

   reprezentančni stroški predsednika, kadar potuje zunaj krajev dela,

   reprezentančni stroški in prispevki za stroške tajništva urada predsednika,

   reprezentančni stroški in stroški sprejemov generalnega sekretariata, vključno z nakupom blaga in medalj za uradnike, ki dopolnijo 15 ali 25 let delovne dobe,

   razni protokolarni stroški, na primer za nakup zastav, stojnic, vabil, tiskanje jedilnikov itd.,

   potni stroški in dnevnice pomembnih obiskovalcev institucije,

   stroški za vizume poslancev in uslužbencev Evropskega parlamenta zaradi uradnih potovanj,

   stroški sprejemov in reprezentančni stroški ter drugih posebni stroški poslancev, povezani z opravljanjem uradnih dolžnosti v Evropskem parlamentu.

  Člen 3 0 4 — Razni izdatki za seje

  Postavka 3 0 4 0 — Razni izdatki za interne seje

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 0 4 0

  1 400 000

  2 250 000

  2 715 000,00

  Opombe

  Sredstva so namenjena izdatkom za pijače, okrepčila in priložnostne prigrizke, postrežene na sejah, ki jih skliče institucija, vključno s stroški upravljanja teh storitev.

  Postavka 3 0 4 2 — Seje, kongresi in konference

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 0 4 2

  1 335 000

  1 232 500

  816 576,98

  Opombe

  S temi sredstvi se krijejo predvsem:

   stroški v zvezi z organizacijo sej zunaj krajev dela (odbori ali njihove delegacije, politične skupine), vključno z reprezentančnimi stroški, če so potrebni,

   stroški članstva v mednarodnih organizacijah, v katere je vključen Evropski parlament ali eno izmed njegovih teles (medparlamentarna unija, združenje generalnih sekretarjev parlamentov, skupina „Dvanajst plus“ medparlamentarne unije).

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 20.000 EUR.

  Postavka 3 0 4 3 — Razni izdatki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 0 4 3

  1 200 000

  1 039 200

  605 102,77

  Opombe

  Ta sredstva so namenjena zlasti za kritje stroškov, ki se ne poravnajo s sredstvi iz poglavja 1 0 in člena 3 0 0 in so povezana z organizacijo sej:

   delegacije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, parlamentarne skupščine EUROLAT, parlamentarne skupščine Euronest in njihovih organov,

   parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje, njenih odborov in predsedstva; ta odhodek vključuje prispevek Evropskega parlamenta k proračunu samostojnega sekretariata skupščine ali kritju neposrednih stroškov, ki so delež Evropskega parlamenta v proračunu skupščine,

   medparlamentarnih in ad hoc delegacij, skupnih parlamentarnih odborov, odborov za parlamentarno sodelovanje in parlamentarnih delegacij pri STO ter parlamentarne konference o STO in njenega usmerjevalnega odbora.

  Postavka 3 0 4 9 — Izdatki za storitve potovalnih agencij

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 0 4 9

  2 000 000

  2 100 000

  2 068 660,00

  Opombe

  Sredstva so namenjena tekočim stroškom potovalne agencije, ki ima z Evropskim parlamentom sklenjeno pogodbo.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

  Poglavje 3 2 — Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

  Člen 3 2 0 — Pridobivanje izvedenskih mnenj

  Postavka 3 2 0 0 — Pridobivanje izvedenskih mnenj

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 0 0

  8 957 000

  6 701 000

  6 020 954,76

  Opombe

  S temi sredstvi se krijejo:

   stroški pogodb s strokovnimi izvedenci in raziskovalnimi inštituti za študije in druge raziskovalne dejavnosti (delavnice, okrogle mize, strokovni odbori in konference), opravljene za vodstvene organe Evropskega parlamenta in njegovo upravo,

   potni stroški, dnevnice in dodatni stroški izvedencev in drugih, tudi oseb, ki Evropskemu parlamentu predlagajo peticije, povabljenih v odbore, delegacije ter študijske in delovne skupine,

   stroški za zunanje osebe, ki so bile pozvane k sodelovanju pri delu v organih, kot je disciplinska komisija ali posebna komisija za ugotavljanje finančnih nepravilnosti.

  Člen 3 2 1 — Pridobivanje strokovnega znanja za generalni direktorat za raziskovalne storitve, knjižnica in arhivi

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 1

  9 107 200

  8 851 676

  8 081 554,37

  Opombe

  Sredstva so namenjena kritju odhodkov za dejavnosti GD EPRS, zlasti:

  – pridobivanje strokovnega svetovanja in podpora za raziskovalne dejavnosti Parlamenta (vključno s članki, študijami, delavnicami, seminarji, okroglimi mizami, skupinami izvedencev, konferencami), ki se lahko po potrebi izvajajo tudi v sodelovanju z drugimi institucijami, mednarodnimi organizacijami, raziskovalnimi centri in knjižnicami nacionalnih parlamentov, skupinami za razmislek, raziskovalnimi organizacijami ter drugimi kvalificiranimi strokovnjaki;

  – pridobivanje strokovnega znanja na področju ocene učinka/predhodne in naknadne presoje, evropske dodane vrednosti in presoje znanstvenih in tehnoloških možnosti (STOA);

  – nakup ali izposojo knjig, revij, časnikov, podatkovnih zbirk, izdelkov tiskovnih agencij in drugih nosilcev podatkov za knjižnico v različnih oblikah, vključno s stroški za avtorske pravice, sistem upravljanja kakovosti, material in delo, potrebna za vezavo, vzdrževanje in druge povezane storitve;

  – stroške zunanjih storitev arhiviranja (organizacija, izbor, opis, prenos na različne nosilce in dematerializacija, pridobivanje primarnih arhivskih virov);

  – nakup, razvoj, namestitev, izkoriščanje in vzdrževanje posebne knjižnične in arhivske dokumentacije ter posebne opreme mediateke, vključno z električno, elektronsko ter računalniško opremo in/ali sistemi, kot tudi opreme za vezavo in vzdrževanje;

  – stroške širjenja proizvodov notranjega ali zunanjega parlamentarnega raziskovanja ter drugih ustreznih proizvodov v korist institucije ali javnosti (zlasti prek objav notranjih podatkovnih zbirk, brošur in publikacij ter spletnih publikacij);

  – potne stroške, dnevnice in dodatne stroške strokovnjakov in drugih gostov, ki so povabljeni na predstavitve, seminarje, delavnice ali druge podobne dejavnosti, ki jih organizira GD EPRS;

  – sodelovanje skupine za presojo znanstvenih in tehnoloških možnosti (skupina STOA) pri dejavnostih evropskih in mednarodnih znanstvenih organov;

  – obveznosti Evropskega parlamenta v skladu z mednarodnimi in/ali medinstitucionalnimi sporazumi o sodelovanju ter prispevek Evropskega parlamenta za finančne stroške, povezane z upravljanjem zgodovinskih arhivov Unije (Uredba 345/83 Sveta z dne 1. februarja 1983 o odpiranju za javnost arhivskega gradiva Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo, kot je bila spremenjena).

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 20.000 EUR.

  Pravna podlaga

  Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2011 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43) ter izvedbeni ukrepi, ki jih je sprejel Evropski parlament.

  Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2002 o izboljšanju informiranja in preglednosti: arhivi Evropskega parlamenta.

  Pravilnik o urejanju gradiva sedanjih in nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta, ki ga je predsedstvo sprejelo 4. julija 2011.

  Člen 3 2 2 — Stroški za dokumentacijo

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 2

  2 308 000

  2 866 000

  1 178 739,84

  Opombe

  S temi sredstvi se krijejo:

   naročnine na časopise, periodični tisk, agencijske novice in njihove publikacije, spletne storitve, vključno z avtorskimi pravicami za razmnoževanje in širjenje navedenega v pisni in/ali elektronski obliki, ter naročila tiskovnih recenzij in povzetkov,

   naročnine ali naročila povzetkov in analiz vsebin periodičnega tiska ali shranjevanje člankov iz periodičnega tiska na optične nosilce podatkov,

   uporaba zunanjih dokumentarnih in statističnih podatkovnih zbirk (razen stroškov računalniške strojne opreme in telekomunikacije),

   nakup novih slovarjev in glosarjev ali njihova nadomestitev, ne glede na obliko, tudi za nove jezikovne oddelke, ter drugih del za jezikovne službe in za oddelke za kakovost zakonodajnih besedil.

  Člen 3 2 3 — Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 3

  1 340 000

  1 262 500

  993 533,26

  Opombe

  Konferenca predsednikov evropskih parlamentarnih skupščin (junij 1977) in parlamentov Evropske unije (september 2000, marec 2001). Sklepi predsedstva, konferenca predsednikov parlamentov EU, København 2006 in Bratislava 2007. Sklep predsedstva z dne 18. junija 2007.

  S temi sredstvi se krijejo:

  – izdatki za programe izmenjave informacij in sodelovanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti zahodnega Balkana, držav, ki se pogajajo za pristop, in Turčije na področju parlamentarnega nadzora skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike, v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, zlasti členoma 9 in 10 protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji,

  – izdatki za krepitev odnosov med Evropskim parlamentom in demokratično izvoljenimi nacionalnimi parlamenti tretjih držav (ki niso države iz prejšnjega odstavka), pa tudi ustreznimi regionalnimi parlamentarnimi organizacijami. Zadevne dejavnosti so namenjene zlasti krepitvi zmogljivosti parlamentov v novih in nastajajočih demokracijah ter spodbujanju uporabe novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v teh parlamentih,

  – izdatki za spodbujanje podpore mediaciji in ukrepi v korist mladim političnim voditeljem (zlasti stroški, povezani s skupnimi sestanki mladih političnih voditeljev Evropske unije, Izraela, Palestine in držav iz sosedstva Evropske unije),

  – izdatki za organizacijo nagrade Saharova (zlasti za znesek nagrade, stroške, povezane s potovanjem in sprejemom nagrajencev, stroške delovanja mreže Saharova in misij članov mreže) in za dejavnosti spodbujanja človekovih pravic.

  V te operacije so vključeni informacijski obiski Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu ter sredstva za kritje vseh izdatkov ali dela izdatkov udeležencev, zlasti potnih stroškov, potovanj, bivanja in dnevnic.

  Člen 3 2 4 — Priprava in distribucija

  Postavka 3 2 4 0 — Uradni list

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 4 0

  4 244 000

  4 586 000

  3 999 500,00

  Opombe

  S temi sredstvi se poravna delež izdatkov urada za uradne publikacije za objavo in razpečevanje, ki ga je dolžan plačati Parlament, in drugi dodatni stroški v zvezi z besedili, ki bodo objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

  Postavka 3 2 4 1 — Digitalne in običajne publikacije

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 4 1

  3 705 000

  3 588 318

  3 683 127,72

  Opombe

  S temi sredstvi se krijejo:

   vsi stroški digitalnih (intranetne strani) in običajnih publikacij (različni dokumenti in tiskovine, ki jih izdelujejo podizvajalci), vključno z distribucijo,

   nadgradnja in popravki ter nadaljnji razvoj uredniških sistemov.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 6.000 EUR.

  Postavka 3 2 4 2 — Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 4 2

  16 501 034

  21 036 912

  25 453 635,41

  Opombe

  Ta sredstva so namenjena odhodkom za informativne publikacije, vključno z elektronskimi, informacijske dejavnosti, stike z javnostmi ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah, državah pristopnicah ter v državah, kjer ima Evropski parlament svoje urade za zvezo, posodabljanju zakonodajnega observatorija (OEIL) ter razvoju orodij in načinov za izboljšanje in omogočanje dostopa javnosti prek mobilne opreme.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

  Postavka 3 2 4 3 — Parlamentarium – središče za obiskovalce Evropskega parlamenta

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 4 3

  4 150 000

  4 978 023

  3 844 123,14

  Opombe

  Ta sredstva so namenjena financiranju Parlamentariuma, središča za obiskovalce Evropskega parlamenta v Bruslju in za inštalacije, razstave in material, prirejen ali reproduciran za ločeno uporabo zunaj Bruslja.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 9.300 EUR.

  Postavka 3 2 4 4 — Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 4 4

  31 739 039

  30 120 500

  31 667 742,60

  Opombe

  Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 26. februarja 2013.

  Sredstva so namenjena subvencijam za skupine obiskovalcev, s tem povezanim stroškom infrastrukture in nadzora, financiranju pripravništva za oblikovalce javnega mnenja iz tretjih držav in stroškom izvajanja programa Euroscola, EuroMed-Scola in Euronest-Scola. Programa EuroMed-Scola in Euronest-Scola potekata vsako leto, izmenično v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu in Bruslju, razen v volilnem letu.

  Ta sredstva se vsako leto povečajo na podlagi deflatorja, ki upošteva gibanje BND in cen.

  Vsak poslanec Evropskega parlamenta ima pravico, da vsako koledarsko leto povabi največ pet skupin (skupaj sto deset obiskovalcev). Število obiskovalcev v skupini se lahko giblje med najmanj dvajset in največ sto deset.

  Vključen je ustrezen znesek za invalidne obiskovalce.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 100.000 EUR.

  Postavka 3 2 4 5 – Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 4 5

  5 077 120

  6 300 000

  6 358 918,76

  Opombe

  S temi sredstvi se krijejo:

  – stroški ali subvencije za organizacijo nacionalnih in mednarodnih simpozijev in seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic in držav pristopnic ter držav, v katerih ima Evropski parlament urad za zvezo, kot tudi stroški parlamentarnih simpozijev in seminarjev ter financiranje kulturnih projektov evropskega interesa, kot je nagrada LUX Evropskega parlamenta, namenjena evropski kinematografiji,

  – stroški za posebne prireditve v sejnih dvoranah v Strasbourgu in Bruslju v skladu z letnim programom, ki ga sprejme predsedstvo,

  – financiranje ukrepov za podporo večjezičnosti, kot so seminarji in konference, sestanki z osebami, ki skrbijo za usposabljanje tolmačev ali prevajalcev, ukrepi za ozaveščanje o večjezičnosti in promoviranje poklica tolmača ali prevajalca, vključno s programom subvencij za univerze, šole in druge organizacije, ki se ukvarjajo s študijem tolmačenja ali prevajanja, ter udeležba pri podobnih dejavnostih in ukrepih, organiziranih skupaj z drugimi službami v okviru medinstitucionalnega in mednarodnega sodelovanja,

  Ta sredstva so namenjena tudi stroškom organizacije teh dejavnosti, tudi za gostinske storitve, ter stroškom, povezanih s povabili novinarjem na te dejavnosti.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000 EUR.

  Postavka 3 2 4 6 – Parlamentarni televizijski program (spletna televizija)

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 4 6

  5 000 000

  5 000 000

  7 999 400,00

  Opombe

  Ta sredstva so namenjena financiranju stroškov, ki jih ima Evropski parlament s produkcijo in spletnim gostovanjem (Europarl TV), spletnimi videi in avdiovizualnim gradivom za oddajanje v skladu s svojo komunikacijsko strategijo.

  Postavka 3 2 4 7 — Hiša evropske zgodovine

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 4 7

  10 000 000

  9 850 000

  3 402 394,95

  Opombe

  Ta sredstva so namenjena financiranju dejavnosti Hiše evropske zgodovine, kot so specifična dela za opremljanje prostorov, nakup zbirk, organizacija razstav in tekoči stroški, vključno s stroški nakupa knjig, revij in drugih publikacij, povezanih z dejavnostmi Hiše evropske zgodovine.

  Namenjena so tudi kritju stroški pogodb s strokovnimi izvedenci in raziskovalnimi inštituti za študije in druge raziskovalne dejavnosti (delavnice, okrogle mize, strokovni odbori in konference), opravljene za Hišo evropske zgodovine.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 5.000.000 EUR.

  Postavka 3 2 4 8 — Odhodki za avdiovizualno informiranje

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 4 8

  12 608 000

  15 620 000

  20 533 306,06

  Opombe

  Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2002 o smernicah za proračunski postopek 2003 (UL C 47 E, 27.2.2003, str. 72).

  Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2002 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2003 (UL C 180 E, 31.7.2003, str. 150).

  Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. maja 2003 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2004 (UL C 67 E, 17.3.2004, str. 179).

  S temi sredstvi se krijejo:

   operativni proračun avdiovizualnega oddelka (ki vključuje lastne storitve in zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za razvoj odnosov med institucijo in ponudniki avdiovizualnih storitev),

   izdatki neposrednega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov v spletu,

   vzpostavitev primernih arhivov, ki bi zagotovili nemoten dostop medijev in javnosti do teh informacij.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 13.000 EUR.

  Postavka 3 2 4 9 — Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 4 9

  250 000

  275 000

  101 097,09

  Opombe

  Konferenca predsednikov evropskih parlamentarnih skupščin (junij 1977) in parlamentov Evropske unije (september 2000, marec 2001). Geografsko območje: države članice Evropske unije.

  S temi sredstvi se krijejo:

   izdatki za spodbujanje odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Izdatki se nanašajo na parlamentarne odnose, ki niso navedeni v poglavjih 1 0 in 3 0, izmenjavo informacij in dokumentacije, pomoč pri analizi in upravljanju teh informacij, vključno z izmenjavami z Evropskim centrom za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (CEDRP),

   financiranje programov sodelovanja in usposabljanja za uradnike omenjenih parlamentov ter dejavnosti za povečanje zmogljivosti teh parlamentov nasploh.

  Programi usposabljanja obsegajo študijske obiske Evropskega parlamenta v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu; iz teh sredstev se krijejo vsi izdatki ali del izdatkov udeležencev, zlasti potni stroški, dodatki za bivanje in dnevnice,

   ukrepi sodelovanja, tudi na področju zakonodajnega dela, ukrepi v zvezi z dokumentacijo, analizami ter informacijami in ukrepi za zavarovanje domene www.ipex.eu, vključno s tistimi ukrepi, ki jih izvaja Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (ECPRD).

  Ta sredstva so namenjena financiranju sodelovanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na področju parlamentarnega nadzora skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike, v skladu z določbami Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členoma 9 in 10 protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji.

  Člen 3 2 5 — Odhodki za informacijske pisarne

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  3 2 5

  700 000

  1 100 000

  830 901,50

  Opombe

  Sredstva so namenjena vsem izdatkom (pisarniške potrebščine, telekomunikacije, stroški dobave, vodenje, prevoz, drugi manjši izdatki), povezanim z informacijskimi pisarnami Evropskega parlamenta.

  Naslov 4 — Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

  Poglavje 4 0 — Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

  Člen 4 0 0 — Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  4 0 0

  59 800 000

  59 800 000

  58 697 494,00

  Opombe

  Pravilnik, ki ga je 30. junija 2003 s sklepom sprejelo predsedstvo in ki je bil nazadnje spremenjen 26. julija 2012.

  Za politične skupine in samostojne poslance se iz teh sredstev krijejo:

   izdatki za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje,

   izdatki za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Unije.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50.000 EUR.

  Člen 4 0 2 – Financiranje evropskih političnih strank

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  4 0 2

  28 350 084

  27 794 200

  21 585 794,40

  Opombe

  Pogodba o Evropski uniji, zlasti člen 10(4).

  Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 224.

  Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).

  Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL C 112, 9.4.2011, str. 1).

  S temi sredstvi se financirajo politične stranke na evropski ravni.

  Člen 4 0 3 – Financiranje evropskih političnih ustanov

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  4 0 3

  13 668 000

  13 400 000

  12 400 000,00

  Opombe

  Pogodba o Evropski uniji, zlasti člen 10(4).

  Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 224.

  Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).

  Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL C 112, 9.4.2011, str. 1).

  Ta sredstva so namenjena financiranju političnih ustanov na evropski ravni.

  Poglavje 4 2 — Odhodki za parlamentarno pomoč

  Člen 4 2 2 — Parlamentarna pomoč

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  4 2 2

  192 113 500

  196 216 430

  188 301 020,35

  Opombe

  Statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti člen 21.

  Izvedbeni ukrepi za statut poslancev Evropskega parlamenta, zlasti členi 33 do 44.

  Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 5a in členi 125 do 139.

  Izvedbeni ukrepi za naslov VII pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, ki jih je sprejelo predsedstvo.

  Ta sredstva so namenjena stroškom parlamentarne pomoči.

  Sredstva so namenjena kritju tečajnih razlik iz proračuna Evropskega parlamenta v skladu z določbami, ki se uporabljajo za povračilo stroškov za parlamentarno pomoč.

  Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 400.000 EUR.

  Poglavje 4 4 — Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

  Člen 4 4 0 — Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  4 4 0

  200 000

  200 000

  200 000,00

  Opombe

  Sredstva so namenjena stroškom sej združenja nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta in morebitnim drugim, s tem povezanim stroškom.

  Člen 4 4 2 — Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  4 4 2

  200 000

  200 000

  175 000,00

  Opombe

  Sredstva so namenjena stroškom sej Evropskega parlamentarnega združenja in, če je primerno, povezanih stroškov.

  Naslov 10 — Drugi odhodki

  Poglavje 10 0 — Začasna sredstva

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  10 0

   

   

  0

  Opombe

  Poglavje 10 1 — Rezerva za nepredvidene izdatke

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  10 1

  15 000 000

  13 000 000

  0

  Opombe

  Iz teh sredstev se krijejo odhodki, nastali zaradi proračunskih odločitev, sprejetih med proračunskim letom (odhodki, ki jih ni mogoče oceniti).

  Poglavje 10 3 — Rezerva za širitev

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  10 3

  p.m.

  p.m.

  0

  Opombe

  Sredstva so namenjena kritju stroškov institucije za priprave na širitev.

  Poglavje 10 4 — Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  10 4

  p.m.

  p.m.

  0

  Opombe

  Iz teh proračunskih sredstev se krijejo odhodki za informacijsko in komunikacijsko politiko.

  Poglavje 10 5 — Začasna sredstva za stavbe

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  10 5

  p.m.

  p.m.

  0

  Opombe

  Ta sredstva se namenijo za naložbe institucije v nepremičnine in njihovo opremljanje. Predsedstvo Evropskega parlamenta mora na področju premoženja in stavb sprejeti skladno in odgovorno dolgoročno strategijo, ki bo upoštevala problematiko rastočih stroškov vzdrževanja, potreb po prenovi in stroškov varovanja ter zagotovila trajnost proračuna Evropskega parlamenta.

  Poglavje 10 6 — Rezerva za prednostne projekte v pripravi

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  10 6

  p.m.

  p.m.

  0

  Opombe

  Ta sredstva so namenjena odhodkom za prednostne projekte institucije v pripravi.

  Poglavje 10 8 — Rezerva za EMAS

  Zneski

   

  Proračun 2015

  Sredstva 2014

  Realizacija 2013

  10 8

  p.m.

  p.m.

  0

  Opombe

  V zvezi s sklepi, ki jih mora predsedstvo sprejeti o izvajanju akcijskega načrta EMAS, zlasti ob upoštevanju revizije ogljikovih emisij Evropskega parlamenta, se ta sredstva namenijo za financiranje ustreznih operativnih postavk.

  1  Priloga S — USLUŽBENCI

  I. Priloga S 1 — oddelek I – Evropski parlament

  Funkcionalna skupina in razred

  2014

  Stalna delovna mesta

  Začasna delovna mesta

  Druga delovna mesta

  Politične skupine

  Zunaj kategorije

  1

  0

  0

  0

  AD 16

  11

  0

  1

  7

  AD 15

  35

  0

  1

  4

  AD 14

  227

  2

  6

  26

  AD 13

  478

  8

  2

  41

  AD 12

  167

  0

  12

  63

  AD 11

  170

  0

  5

  32

  AD 10

  200

  0

  11

  27

  AD 9

  190

  0

  2

  21

  AD 8

  335

  0

  6

  28

  AD 7

  418

  0

  7

  47

  AD 6

  213

  0

  2

  56

  AD 5

  211

  0

  11

  63

  Skupaj AD

  2655

  10

  66

  415

  AST 11

  149

  10

  0

  33

  AST 10

  96

  0

  18

  28

  AST 9

  290

  0

  5

  41

  AST 8

  450

  0

  7

  43

  AST 7

  498

  0

  1

  45

  AST 6

  353

  0

  6

  66

  AST 5

  285

  0

  10

  65

  AST 4

  295

  0

  15

  70

  AST 3

  319

  0

  6

  74

  AST 2

  159

  0

  0

  65

  AST 1

  56

  0

  0

  71

  Skupaj AST

  2950

  10

  68

  601

  SC 6

  0

  0

  0

  0

  SC 5

  0

  0

  0

  0

  SC 4

  0

  0

  0

  0

  SC 3

  0

  0

  0

  0

  SC 2

  25

  0

  0

  0

  SC 1

  5

  0

  0

  0

  Skupaj SC

  30

  0

  0

  0

  Skupaj

  5636[1]

  20[2]

  134

  1016

  Skupna vsota

  6786[3]

  Funkcionalna skupina in razred

  2015

  Stalna delovna mesta

  Začasna delovna mesta

  Druga delovna mesta

  Politične skupine

  Zunaj kategorije

  1

  0

  0

  0

  AD 16

  13

  0

  1

  7

  AD 15

  40

  0

  1

  4

  AD 14

  235

  2

  6

  26

  AD 13

  463

  8

  2

  43

  AD 12

  207

  0

  12

  64

  AD 11

  190

  0

  6

  29

  AD 10

  180

  0

  10

  27

  AD 9

  180

  0

  5

  24

  AD 8

  420

  0

  3

  33

  AD 7

  328

  0

  7

  47

  AD 6

  198

  0

  7

  53

  AD 5

  216

  0

  6

  58

  Skupaj AD

  2670

  10

  66

  415

  AST 11

  149

  10

  0

  34

  AST 10

  96

  0

  20

  30

  AST 9

  365

  0

  4

  44

  AST 8

  440

  0

  6

  41

  AST 7

  463

  0

  1

  44

  AST 6

  318

  0

  7

  71

  AST 5

  300

  0

  17

  62

  AST 4

  320

  0

  8

  76

  AST 3

  274

  0

  5

  71

  AST 2

  169

  0

  0

  60

  AST 1

  41

  0

  0

  68

  Skupaj AST

  2935

  10

  68

  601

  SC 6

  0

   

   

   

  SC 5

  0

   

   

   

  SC 4

  0

   

   

   

  SC 3

  0

   

   

   

  SC 2

  25

   

   

   

  SC 1

  5

   

   

   

  Skupaj SC

  30

  0

  0

  0

  Skupaj

  5636[4]

  20[5]

  134

  1016

  Skupna vsota

  6786[6], [7]

  Priloga

  NAMENSKI PREJEMKI

  Proračunska vrstica

  Postavka

  Prejemki

  Ocene

  2013

  2015

  5000

  Prihodki od prodaje vozil

  0

  p.m.

  5001

  Prihodki od prodaje drugih premičnin

  100

  5.000

  5002

  Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom

  342

  18.000

  502

  Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov

  119.951

  1.000

  5110

  Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem

  2.722.587

  2.094.000

  5111

  Povračila najemniških stroškov

  30.522

  914.000

  550

  Prihodki od opravljenih storitev in izvedenih del za druge institucije ali organe, vključno s povračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov

  3.327.643

  695.000

  551

  Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo

  5.727.845

  p.m.

  570

  Prihodki iz vračil nepravilno plačanih zneskov

  2.783.427

  350.000

  571

  Prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo

  0

  p.m.

  573

  Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucij

  3.351.397

  p.m.

  581

  Prihodki od prejetih zavarovalnin

  158.441

  p.m.

  6600

  Drugi namenski prejemki in povračila

  7.769.158

  2.310.000

   

  SKUPAJ

  25.991.415

  6.387.000

  • [1]  Od tega je bilo 3 zaposlenim odobreno napredovanje „ad personam“ (iz AD 14 v AD 15), ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih.
  • [2]  Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.
  • [3]  V kadrovskem načrtu Evropskega parlamenta se lahko oblikuje do 80 delovnih mest po uspešnem zaključku pogajanj med Evropskim parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij o prihodnjem medinstitucionalnem sodelovanju. Postopen prenos teh delovnih mest iz Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij bo odvisen od sklenitve dokončnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
  • [4]  Od tega napredovanje „ad personam“ (iz AD 14 v AD 15) 3 zaposlenih, ki se podeli zaslužnim uradnikom v izjemnih primerih.
  • [5]  Teoretična rezerva za uradnike, premeščene v interesu službe, ki ni vključena v skupno vsoto.
  • [6]  Med proračunskim postopkom za leto 2014 v okviru prihodnjega medinstitucionalnega sodelovanja med Evropskim parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij v kadrovskem načrtu Evropskega parlamenta oblikovanih 80 delovnih mest. Postopen prenos teh delovnih mest iz Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij je odvisen od sklenitve dokončnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
  • [7]  Napovedano zmanjšanje števla uslužbencev za 1 % bo opravljeno glede na celoto, po funkcionalnih skupinah in razredih, med obravnavo predloga proračuna za leto 2015 v EP.

  IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

  Datum sprejetja

  10.4.2014

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  26

  9

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), George Lyon, Jan Mulder, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Oleg Valjalo, Derek Vaughan

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Zdravka Bušić, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxela, Cristina Gutiérrez-Cortines, Petra Kammerevert, Annette Koewius, Norbert Neuser, Tadeusz Ross, Peter Simon, Rainer Wieland