Betänkande - A7-0277/2014Betänkande
A7-0277/2014

  BETÄNKANDE om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2015

  11.4.2014 - (2014/2003(BUD))

  Budgetutskottet
  Föredragande: Salvador Garriga Polledo


  Förfarande : 2014/2003(BUD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0277/2014
  Ingivna texter :
  A7-0277/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2015

  (2014/2003(BUD))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[1], särskilt artikel 36,

  –       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2],

  –       med beaktande av interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], särskilt artikel 27,

  –       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen[4],

  –       med beaktande av samarbetsavtalet av den 5 februari 2014 mellan Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén,

  –       med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014[5],

  –       med beaktande av generalsekreterarens rapport till presidiet inför upprättandet av det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2015,

  –       med beaktande av det preliminära förslag till budgetberäkning som presidiet upprättade den 2 april 2014,

  –       med beaktande av sina ståndpunkter av den 11 mars 2014 om justeringen av EU-tjänstemäns och övriga EU-anställdas ersättningar och pensioner och de korrektionskoefficienter som ska tillämpas därvid[6],

  –       med beaktande av artikel 79 i arbetsordningen,

  –       med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0277/2014), och av följande skäl:

  A.     Budgetförfarandet för 2015 kommer att pågå under ett år då det är val till Europaparlamentet. Parlamentets budgetberäkning för budgetåret 2015 kommer att antas av det nuvarande parlamentet och den slutliga budgeten kommer att godkännas av det nya parlamentet i höst.

  B.     Taket för rubrik V (administration) som fastställs genom den nya fleråriga budgetramen för perioden 2014−2020 uppgår till 9 076 miljoner EUR för 2015 års budget. Det särskilda utgiftstaket för institutionernas totala administrativa utgifter har fastställts till 7 351 miljoner EUR.

  C.     Följande tre prioriteringar har föreslagits av generalsekreteraren för budgetåret 2015: mobilisera alla nödvändiga resurser och allt nödvändigt stöd så att ledamöterna i det nya parlamentet kan genomföra sitt mandat, konsolidera och förstärka strukturförändringar i syfte att stärka parlamentets kapacitet att fullgöra alla sina befogenheter samt anslå de medel som behövs för att genomföra de fleråriga projekten.

  D.     Generalsekreteraren har föreslagit att fortsätta med och ytterligare förstärka de fyra verksamhetsområden som antogs efter samråd i presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp 2014, det vill säga att stärka den oberoende vetenskapliga rådgivningen och kontrollkapaciteten och förbättra det lokala och logistiska stödet till ledamöterna.

  E.     Parlamentet kommer att på ett transparent sätt fortsätta att visa ett stort mått av budgetansvar, kontroll och återhållsamhet samtidigt som man noga balanserar budgetåtstramningar och strukturella besparingar å ena sidan och å andra sidan en gemensam strävan mot effektivitet.

  F.     Trots att handlingsutrymmet inte är särskilt stort och trots behovet av att balansera för besparingar på andra områden bör vissa investeringar övervägas i syfte att förstärka parlamentets institutionella roll och förbättra budgetens hållbarhet.

  G.     Samarbete mellan presidiet och parlamentets budgetutskott har visat vilken funktion det fyller i processen med strukturella reformer, genom att identifiera effektivitetsökningar och möjliga besparingar i parlamentets budget under hela den tid de årliga budgetförfarandena pågår. Möjliga besparingar som påverkar parlamentets och dess ledamöters arbete måste diskuteras i de politiska grupperna och beslut om dessa måste fattas genom omröstning i plenum i samband med budgetförfarandet.

  H.     Den överenskommelse som nåddes den 11 mars 2014 om justeringen av ersättningar och pensioner för 2011 och 2012 och dess effekter för parlamentets budget för 2015 utgjorde ett nytt element i förhandlingarna under förlikningen mellan presidiet och budgetutskottet.

  De allmänna ramarna och den totala budgeten

  1.    Europaparlamentet betonar att 2015 års budget bör ha en realistisk grund och bör vara förenlig med principerna om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning. Parlamentet konstaterar att 2015 kommer att vara ett helt mandatår för det nya parlamentet.

  2.      Europaparlamentet anser att unionens budget bör återspegla den rådande ekonomiska situation som unionens invånare upplever såväl som de budgetbegränsningar som föreligger i många medlemsstater, varav vissa håller på att genomföra omfattande åtgärder för att göra sina budgetar mer hållbara på lång sikt.

  3.      Europaparlamentet betonar att för att det nya parlamentets ledamöter ska kunna fullgöra sina mandat och för att förstärka parlamentets förmåga att utöva alla sina befogenheter måste tillräckliga resurser ställas till förfogande.

  4.      Europaparlamentet välkomnar de prioriteringar som fastställts för budgetåret 2015 och betonar att de helt och hållet stämmer överens med de prioriteringar som fastställts av generalsekreteraren och diskuterats av presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp. Parlamentet betonar att dessa reformer bör fortsätta för att ge betydande effektivitetsvinster och frigöra resurser utan att äventyra den höga kvaliteten på lagstiftningen, budgetbefogenheterna och kontrollbefogenheterna, förbindelserna med de nationella parlamenten och kvalitetsnivån vad gäller arbetsförhållandena.

  5.      Europaparlamentet påminner om att nivån på det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2015 års budget, enligt generalsekreterarens förslag i dennes rapport, uppgår till 1 822 929 112 EUR (20,09 % av rubrik V). Parlamentet tar hänsyn till att detta innebär en ökning med 3,83 % jämfört med budgeten för 2014. Parlamentet noterar att 0,67 % av denna ökning motsvarar ersättningar till ledamöterna i slutet av deras mandatperiod, som är lagstadgade och obligatoriska kostnader, och att 1,42 % motsvarar långsiktiga investeringar som avser uppförandet av KAD-byggnaden. Ökningen för övriga utgifter uppgår därmed till +1,74 %.

  6.      Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för budgetåret 2015, såsom det antogs av presidiet den 2 april 2014. Parlamentet välkomnar nivån på den preliminära budgetberäkningen som presidiet antog, vilken är väsentligt lägre än det ursprungliga förslaget. Dock är det beklagligt att förfarandet tog så lång tid och var så besvärligt.

  7.      Europaparlamentet godkänner förslaget till budgetberäkning för 2015 på totalt 1 794 929 112 EUR, vilket är en ökning med 1,8 % jämfört med budgeten för 2014, och accepterar dessutom att i förslaget till budgetberäkning ta med den obligatoriska extra utgiftsökningen på 0,4 % som är resultatet av den nya överenskommelsen om koefficienten för justering av ersättningar och pensioner.

  8.      Europaparlamentet är övertygat om att det nya parlamentet kommer att kunna se över och anpassa budgetprioriteringarna och kommer att fatta det slutliga beslutet i oktober 2014.

  9.      Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att före behandlingen av budgeten presentera en skattning av kostnaderna för arbetet på KAD-byggnaden under de kommande åren, så att rätt belopp kan föras in i budgeten för 2015. Generalsekreteraren uppmanas också att vid slutet av året utvärdera vilka budgetmedel som inte har utnyttjats under 2014 och se till att dessa omvandlas till åtagandebemyndiganden för KAD-projektet.

  10.    Europaparlamentet betonar att lagstadgade och obligatoriska utgifter såsom hyres- och energikostnader samt utgifter för löner är föremål för årliga indexuppräkningar och att nivån för övriga utgifter därför har minskats i nominella termer. Parlamentet konstaterar att detta var möjligt på grund av strukturreformer och besparingar som genomförts de senaste åren.

  11.    Europaparlamentet kräver att de möjliga besparingar som presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp identifierat undersöks ytterligare, så att de kan leda till väsentliga organisatoriska besparingar, t.ex. eventuella möjligheter till interinstitutionellt samarbete mellan parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, vilket återspeglar vilja att stärka parlamentets och de två rådgivande kommittéernas institutionella, politiska och lagstiftande roll. Parlamentet noterar att en omstrukturering av kommittéernas översättningstjänst skulle förbättra deras respektive politiska kärnverksamhet och stärka den nya utredningstjänsten för ledamöterna. Parlamentet betonar att denna organisatoriska reform kan innebära att parlamentet blir ordinarie tillhandahållare av tolktjänster för de två kommittéerna. Parlamentet ställer sig bakom tanken att erbjuda tolkningskapacitet till andra institutioner under perioder med lägre arbetsbörda.

  12.    Europaparlamentet noterar det avtal om interinstitutionellt samarbete mellan parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén som undertecknades den 5 februari 2014. Parlamentet kräver att utförlig information om avtalets ekonomiska effekter och framstegen med dess genomförande lämnas till budgetutskottet i början av 2015, med hänsyn till förberedelserna inför budgetberäkningen för 2016.

  13.    Europaparlamentet välkomnar de föreslagna interna åtgärderna som innebär effektivitetsbesparingar i parlamentets budget såsom utvecklingen av ett system för översättning av utskottsändringsförslag som baseras på ledamöternas efterfrågan, ett system med tolkning på begäran för andra sammanträden än plenarsammanträdena, genomförandet av ett papperslöst parlament, förslag om en effektivisering av parlamentets arbetssätt och en migrering från Streamline till Sysper2.

  14.    Europaparlamentet betonar att de lagstadgade och obligatoriska utgifter som krävs 2015 måste täckas. Parlamentet anser att ett slutgiltigt beslut endast kan fattas av den nya lagstiftande församlingen i höst, när de exakta beloppen är kända.

  Särskilda aspekter

  15.    Europaparlamentet betonar att strukturella ekonomiska åtgärder som vidtagits under hela den sjunde valperioden har lett till betydande besparingar i parlamentets budget, såsom 15 miljoner EUR och 10 miljoner EUR årligen för tolkning respektive översättning, ytterligare 4 miljoner EUR i utgifter för resor och 28 miljoner EUR i räntebesparingar på förhandsfinansierade fastigheter. Parlamentet noterar att ytterligare besparingar förväntas genomföras under 2015, närmare bestämt 1,9 miljoner EUR från överföringen av förvaltningen av ledamöternas pensioner till kommissionen och 1,5 miljoner EUR på fastighetsområdet.

  16.    Europaparlamentet understryker att den institutionella återhållsamheten under den sjunde valperioden har lett till en minskad budget i reala termer för parlamentets del för 2012 och 2014 när man tar hänsyn till den relevanta inflationstakten. Parlamentet noterar att om man tar bort exceptionella utgifter och engångsutgifter såsom unionsutvidgningen eller andra utgifter i samband med Lissabonfördragets ikraftträdande, valet till Europaparlamentet och finansieringen av fastighetsprojekt, minskade budgeten i reala termer under fem av sex år (2009, 2011, 2012, 2013 och 2014). Parlamentet betonar dessutom att ledamöternas ersättningar har varit frysta sedan 2011, att ledamöternas och personalens reseutgifter har sänkts med 5 % och att ersättningarna för personalens tjänsteresor inte har indexuppräknats sedan 2007.

  17.    Europaparlamentet noterar meddelandet från generalsekreteraren från november 2013 om genomförande av reformen av tjänsteföreskrifterna och översyn av bestämmelserna och förfarandena som följer därav. Parlamentet kräver att bestämmelserna om föräldraledighet tillämpas korrekt.

  18.    Europaparlamentet noterar, med hänvisning till sin ovannämnda resolution av den 23 oktober 2013 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, att för att uppfylla kravet att minska personalen med 1 % per år kommer parlamentets generalsekreterare att minska antalet anställda och varje ny uppgift kommer att utföras med hjälp av tillgängliga personalresurser och omfördelning av personal.

  19.    Europaparlamentet tar hänsyn till slutsatserna från presidiets och budgetutskottets gemensamma arbetsgrupp för parlamentets budget, nämligen att fortsätta de strukturella och organisatoriska reformerna. I detta sammanhang noterar parlamentet att man bör förbättra tillhandahållandet av oberoende vetenskaplig rådgivning och kapaciteten att utöva kontroll samt förbättra stödet till ledamöterna ytterligare, för att förstärka parlamentets arbete i dess roll som en institution med behörighet att stifta lagar och utöva demokratisk kontroll. Parlamentet betonar att dessa mål ska genomföras på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och att generalsekreteraren ska lägga fram en tydlig och detaljerad plan för budgetutskottet för hur dessa mål ska nås och vilken budgetinverkan de kommer att få före parlamentets behandling av budgeten för 2015.

  20.    Parlamentet betonar att för att utveckla dessa fyra verksamhetsområden på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt har den gemensamma arbetsgruppen kartlagt sju områden där parlamentet kan förbättra sin effektivitet:

  i)       Utveckla ett system för översättning av utskottsändringsförslag på begäran från ledamöterna.

  ii)      Undersöka möjligheter för interinstitutionellt samarbete med Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

  iii)     Undersöka möjligheten att under perioder med låg arbetsbelastning erbjuda andra institutioner tolkningskapacitet.

  iv)     Migrera från det nuvarande personalförvaltningssystemet Streamline till Sysper2.

  v)      Förbereda en effektivisering av parlamentets arbetssätt.

  vi)     Förbereda ett papperslöst parlament där så är möjligt, genom bästa praxis och fullt genomförande av e-sammanträdesprojektet.

  vii)    Utveckla ett system med tolkning på begäran för andra sammanträden än plenarsammanträden.

  21.    Europaparlamentet erkänner vikten av ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet när det gäller tolkning men påminner om att dessa aspekter inte får tillåtas försämra tillgången till ögonblicklig och tillgänglig information i hela unionen, med tanke på att flerspråkighet och tolkning för direktsändningar på internet samt parlamentets transparens är av stor vikt för allmänheten och därmed också för parlamentets ledamöter.

  22.    Europaparlamentet anser att vissa av utgifterna för IKT som kommer ledamöter direkt till del skulle kunna finansieras genom ledamöternas ersättning för allmänna utgifter.

  23.    Europaparlamentet påminner om att långsiktiga investeringar såsom parlamentets fastighetsprojekt måste hanteras med försiktighet och transparens. Parlamentet insisterar på strikt kostnadshantering, projektplanering och kontroll. Parlamentet upprepar sin begäran om en transparent beslutsprocess för fastighetspolitiken, baserad på tidig information. Parlamentet efterfrågar en detaljerad analys och en uppdatering av parlamentets fastighetspolitik som antogs av presidiet i mars 2010 samt en översikt av investeringarna per år och byggnad under valperioden 2009–2014, som ska läggas fram för budgetutskottet senast i augusti 2014, och upprepar sitt krav att få noggrann information var sjätte månad om hur arbetet med fastighetsprojekten fortskrider och vilka ekonomiska effekter det får.

  24.    Europaparlamentet noterar att invigningen av Europeiska historiens hus är planerad till slutet av 2015. Parlamentet väntar på den uppdaterade informationen om hur projektet fortskrider från generalsekreteraren och presidiet, som ska läggas fram i lämplig tid före parlamentets behandling under hösten 2014. Parlamentet upprepar löftet att den slutliga kostnaden inte får bli högre än vad som angetts i affärsplanen.

  25.    Europaparlamentet påminner om att presidiet den 10 juni 2013 godkände generalsekreterarens förslag till omedelbara och gradvisa åtgärder för att modernisera parlamentets cateringpolicy för perioden 2014−2020. Parlamentet uppmanar därför presidiet att för budgetutskottet lägga fram en tydlig utvärdering av reformens möjliga budgetkonsekvenser för 2015 års budget och senare budgetar i så god tid att den kan ingå i förberedelserna inför parlamentets behandling av 2015 års budget.

  26.    Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att rapportera till budgetutskottet om genomförandet och de ekonomiska effekterna av den nya övergripande säkerhetsstrategin senast under våren 2015. Parlamentet efterfrågar detaljerad information om de ekonomiska konsekvenserna av inrättandet av det nya generaldirektoratet för säkerhet 2013. Parlamentet efterfrågar också information om de ekonomiska konsekvenserna av avtalen om interinstitutionellt administrativt samarbete på säkerhetsområdet.

  27.    Europaparlamentet noterar inrättandet av det nya generaldirektoratet för parlamentariska utredningar den 1 november 2013. Parlamentet påminner om att det inrättades på budgetneutralt sätt genom omfördelningar av tjänster från GD PRES och GD IPOL, och efterlyser uppgifter om hur generaldirektoratets externa expertresurser ska användas, vilka ska presenteras för budgetutskottet före parlamentets behandling av budgeten för 2015.

  Sammanfattande kommentarer

  28.    Europaparlamentet antar budgetberäkningen för budgetåret 2015.

  29.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och budgetberäkningen till rådet och kommissionen.

  BILAGA: FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING

   

  FÖRSLAGET TILL BUDGETBERÄKNING FÖR 2015

  FASTSTÄLLD AV BUDGETUTSKOTTET VID DESS SAMMANTRÄDE

  DEN 10 APRIL 2014

   

  DEL III

  FÖRSLAG TILL BUDGETBERÄKNING

  2015

  Europeiska unionens bidrag till finansieringen av

  Europaparlamentets utgifter för budgetåret 2015

  Rubrik

  Belopp

   

   

  Utgifter

  1 794 929 112

  Egna inkomster

  148 845 066

  Bidrag

  1 646 084 046

      INKOMSTER

  Avdel-ning Kapitel Artikel Punkt

  Rubrik

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomfö-rande 2013

   

   

   

   

   

  4

  INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

   

   

   

  4 0

  SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

   

   

   

  4 0 0

  Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

  69 674 060

  74 604 000

  65 164 977 

  4 0 3

  Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

  p.m.

  p.m.

  4 879 

  4 0 4

  Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

  9 412 163

  9 273 000

  109 731 

   

   

  79 086 223

  83 877 000

  65 279 587 

   

  Kapitel 4 0 — Totalt

   

   

   

  4 1

  AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

   

   

   

  4 1 0

  Personalens avgifter till pensionssystemet

  60 237 843

  66 794 000

  55 259 809 

  4 1 1

  Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

  9 100 000

  9 100 000

  9 709 755 

  4 1 2

  Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

  10 000

  10 000

  6 267 

   

   

  69 347 843

  75 904 000

  64 975 8301 

   

  Kapitel 4 1 — Totalt

   

   

   

  4 2

  ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

   

   

   

  4 2 1

  Avgifter från Europaparlamentets ledamöter till ett pensionssystem

  p.m.

  p.m.

  10 379 

   

  Kapitel 4 2 — Totalt

  p.m.

  p.m.

  10 379 

   

  Avdelning 4 — Totalt

  148 434 066

  159 781 000

  130 265 797 

   

   

   

   

   

  5

  INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

   

   

   

  5 0

  INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM

   

   

   

   

   

   

   

   

  5 0 0

  Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

   

   

   

  5 0 0 0

  Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

  0,00 

  5 0 0 1

  Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

  100,00 

  5 0 0 2

  Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

  342 

  5 0 1

  Inkomster från försäljning av fast egendom

  p.m.

  p.m.

  0,00 

  5 0 2

  Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

  119 951 

   

  Kapitel 5 0 — Totalt

  p.m.

  p.m.

  120 393 

  5 1

  HYRESINKOMSTER

   

   

   

  5 1 1

  Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

   

   

   

  5 1 1 0

  Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

  2 722 587 

  5 1 1 1

  Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

  30 522 

   

  Kapitel 5 1 — Totalt

  p.m.

  p.m.

  2 353 110 

  5 2

  INKOMSTER FRÅN INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

   

   

   

  5 2 0

  Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

  410 000

  1 000 000

  447 916 

   

  Kapitel 5 2 — Totalt

  410 000

  1 000 000

  447 916 

  5 5

  INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

   

   

   

  5 5 0

  Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

  3 327 643 

  5 5 1

  Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

  5 727 845 

   

  Kapitel 5 5 — Totalt

  p.m.

  p.m.

  9 055 488 

  5 7

  ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

   

   

   

  5 7 0

  Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

  2 783 427 

  5 7 1

  Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

  0,00

  5 7 2

  Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

  p.m.

  p.m.

   0,00

  5 7 3

  Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

   3 351 397

   

  Kapitel 5 7 — Totalt

  p.m.

  p.m.

  6 134 824 

  5 8

  DIVERSE ERSÄTTNINGAR

   

   

   

  5 8 1

  Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

   158 441

   

  Kapitel 5 8 — Totalt

  p.m.

  p.m.

  158 441 

   

  Avdelning 5 — Totalt

  410 000

  1 000 000

  18 670 173 

   

   

   

   

   

  6

  BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

   

   

   

   

   

   

   

   

  6 6

  ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

   

   

   

  6 6 0

  Andra bidrag och återbetalningar

   

   

   

  6 6 0 0

  Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  p.m.

  p.m.

  7 769 158 

  6 6 0 1

  Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

  p.m.

  p.m.

  0,00 

   

  Kapitel 6 6 — Totalt

  p.m.

  p.m.

  7 769 158 

   

  Avdelning 6 — Totalt

  p.m.

  p.m.

  7 769 158 

  9

  DIVERSE INKOMSTER

   

   

   

  9 0

  DIVERSE INKOMSTER

   

   

   

  9 0 0

  Diverse inkomster

  1 000

  500

  1 412 244 

   

  Kapitel 9 0 — Totalt

  1 000

  500

  1 412 244 

   

  Avdelning 9 — Totalt

  1 000

  500

  1 412 244 

   

  TOTALSUMMA

  148 845 066

  160 781 500

  158 117 371 

   

   

   

   

   

  UTGIFTER

  Allmän sammanfattning av anslag (2015 och 2014) och genomförande (2013)

  Avdel-ning Kapitel

  Rubrik

  Anslag 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

   

   

   

   

   

  1

  PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 0

  LEDAMÖTER

  220 252 000

  224 292 069

   205 414 449

  1 2

  TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

  609 133 635

  595 102 338

  574 999 348

  1 4

  ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

  121 114 400

  97 798 439

  105 556 914

  1 6

  ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

  18 114 480

  18 839 000

  17 829 236

   

  Avdelning 1 — Totalt

  968 614 515

  936 031 846

  903 799 948

   

   

   

   

   

  2

  FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH

   

   

   

   

  DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

   

   

   

   

   

   

   

   

  2 0

  FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

  210 241 500

  201 643 000

  250 336 611

  2 1

  INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

  148 930 149

  143 422 877

  138 624 704

  2 3

  LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

  6 049 000

  6 232 500

  4 877 511

   

  Avdelning 2 — Totalt

  365 220 649

  351 298 377

  393 838 826

   

   

   

   

   

  3

  UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3 0

  SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

  36 075 971

  35 554 960

  32 816 473

  3 2

  EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

  115 686 393

  122 135 929

  124 148 929

   

  Avdelning 3 — Totalt

  151 762 364

  157 690 889

  156 965 403

   

   

   

   

   

  4

  UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4 0

  SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

  101 818 084

  100 994 200

  92 683 288

  4 2

  UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

  192 113 500

  196 216 430

  188 301 020

  4 4

  SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

  400 000

  400 000

  375 000

   

  Avdelning 4 — Totalt

  294 331 584

  297 610 630

  281 359 309

   

   

   

   

   

  10

  ÖVRIGA UTGIFTER

   

   

   

   

   

   

   

   

  10 0

  PRELIMINÄRA ANSLAG

   

   

   0,00

  10 1

  RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

  15 000 000

  13 000 000

  0,00

  10 3

  RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 4

  RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 5

  PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 6

  RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

  p.m.

  p.m.

  0,00

  10 8

  EMAS-RESERV

  p.m.

  p.m.

  0,00

   

  Avdelning 10 — Totalt

  15 000 000

  13 000 000

  0,00

   

  TOTALSUMMA

  1 794 929 112

  1 755 631 742

  1 735 963 486

  Inkomster — EGNA INKOMSTER

  Avdelning 4 — INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

  Kapitel 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

  Artikel 4 0 0 — Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  69 674 060

  74 604 000

  65 164 976,94

  Anmärkningar

  Protokoll om Europeiska unionens förmåner och immunitet, särskilt artikel 12.

  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

  Artikel 4 0 3 — Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  4 878,84

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var i kraft till och med den 15 december 2003.

  Artikel 4 0 4 — Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  9 412 163

  9 273 000

  109 730,76

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

  Kapitel 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

  Artikel 4 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  60 237 843

  66 794 000

  55 259 808,68

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

  Artikel 4 1 1 — Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  9 100 000

  9 100 000

  9 709 754,81

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 4, artikel 11.2 och 11.3 samt artikel 48 i bilaga VIII.

  Artikel 4 1 2 — Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  10 000

  10 000

  6 267,48

  Kapitel 4 2 — ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

  Artikel 4 2 1 — Avgifter från Europaparlamentets ledamöter till ett pensionssystem

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  10 379,00

  Anmärkningar

  Bestämmelser för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter, särskilt bilaga III.

  Avdelning 5 — INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

  Kapitel 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS (VAROR) OCH FAST EGENDOM

  Artikel 5 0 0 — Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

  Punkt 5 0 0 0 — Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Anmärkningar

  Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionens transportmedel.

  I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

  Punkt 5 0 0 1 — Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  100,00

  Anmärkningar

  Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel.

  I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

  Punkt 5 0 0 2 — Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  342,22

  Anmärkningar

  I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

  Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

  Artikel 5 0 1 — Inkomster från försäljning av fast egendom

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Anmärkningar

  Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av institutionens fasta egendom.

  Artikel 5 0 2 — Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  119 951,04

  Anmärkningar

  I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

  Under denna artikel samlas även inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

  Kapitel 5 1 — HYRESINKOMSTER

  Artikel 5 1 1 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

  Punkt 5 1 1 0 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  2 722 587,38

  Anmärkningar

  I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

  Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna punkt ska anges i en bilaga till denna budget.

  Punkt 5 1 1 1 — Återbetalning av hyresutgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  30 522,33

  Anmärkningar

  I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

  Kapitel 5 2 — INKOMSTER FRÅN INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

  Artikel 5 2 0 — Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  410 000

  1 000 000

  447 915,68

  Anmärkningar

  Denna artikel är avsedd för inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton.

  Kapitel 5 5 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

  Artikel 5 5 0 — Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  3 327 642,73

  Anmärkningar

  I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

  Artikel 5 5 1 — Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  5 727 845,37

  Anmärkningar

  I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

  Kapitel 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

  Artikel 5 7 0 — Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  2 783 427,16

  Anmärkningar

  I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

  Artikel 5 7 1 — Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Anmärkningar

  I enlighet med artikel 21.2 d i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

  Artikel 5 7 2 — Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Anmärkningar

  Denna artikel är avsedd för inkomster från återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning.

  Artikel 5 7 3 — Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  3 351 397,23

  Kapitel 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

  Artikel 5 8 1 — Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  158 441,42

  Anmärkningar

  I enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

  I denna artikel ingår även återbetalningar från försäkringar för tjänstemäns löner vid olycksfall.

  Avdelning 6 — BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

  Kapitel 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

  Artikel 6 6 0 — Andra bidrag och återbetalningar

  Punkt 6 6 0 0 — Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  7 769 157,72

  Anmärkningar

  Under denna punkt ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, införas eventuella inkomster som inte är förutsedda inom andra delar av avdelning 6 och som ska användas för att tillhandahålla kompletterande anslag avsedda att finansiera utgifter för vilka dessa inkomster är avsatta.

  Punkt 6 6 0 1 — Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilt ändamål

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,00

  Avdelning 9 — DIVERSE INKOMSTER

  Kapitel 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

  Artikel 9 0 0 — Diverse inkomster

  Siffror

  Budget 2015

  Budget 2014

  Genomförande 2013

  1 000

  500

  1 412 243,94

  Anmärkningar

  Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.

  Uppgifter om utgifter och inkomster från lån eller hyror eller tillhandahållande av tjänster under denna artikel ska anges i en bilaga till denna budget.

  Utgifter — UTGIFTER

  Avdelning 1 — PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

  Kapitel 1 0 — LEDAMÖTER

  Artikel 1 0 0 — Arvoden och ersättningar

  Punkt 1 0 0 0 — Arvoden

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  71 530 000

  73 643 709

  69 543 043,78

  Anmärkningar

  Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 9 och 10.

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 1 och 2.

  Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av det arvode som föreskrivs i ledamotsstadgan.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

  Punkt 1 0 0 4 — Utgifter för ordinarie resor

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  72 800 000

  65 400 000

  72 343 140,00

  Anmärkningar

  Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 10–21 och 24.

  Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor.

  En del av anslaget är avsett att beakta minskningar av utgifterna för resor till följd av parlamentets resolution av den 10 maj 2011 (EUT L 250, 27.9.2011, s. 3) om att använda bonuspoäng från flygningar i samband med tjänsteresor för att köpa flygbiljetter.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

  Punkt 1 0 0 5 — Övriga reseutgifter

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  5 850 000

  6 800 000

  6 154 639,00

  Anmärkningar

  Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 22 och 23.

  Detta anslag är avsett att ersätta utgifter för kompletterande resor och utgifter för resor i den medlemsstat där ledamoten valts.

  Punkt 1 0 0 6 — Ersättning för allmänna utgifter

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  39 715 000

  43 418 000

  39 090 705,22

  Anmärkningar

  Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 25–28.

  Denna ersättning ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet, i enlighet med de ovannämnda artiklarna i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 25 000 EUR.

  Punkt 1 0 0 7 — Ersättning för utövande av ämbeten

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  179 000

  180 000

  173 610,00

  Anmärkningar

  Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 20.

  Presidiets beslut av den 16–17 juni 2009.

  Detta anslag ska täcka de fasta ersättningarna för uppehälle och representation i samband med att Europaparlamentets talman utför sina uppgifter.

  Artikel 1 0 1 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala åtgärder

  Punkt 1 0 1 0 — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  3 358 000

  3 368 000

  2 215 738,80

  Anmärkningar

  Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 18 och 19.

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 3–9 och 29.

  Gemensamma regler om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.

  Gemensamma regler om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.

  Kommissionens beslut om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för läkarkostnader.

  Detta anslag är avsett att täcka olycksfallsförsäkring, ersättning för ledamöternas läkarkostnader samt försäkring mot stöld och förlust av ledamöternas personliga tillhörigheter och ägodelar.

  Det är även avsett att försäkra och bistå ledamöterna i samband med hemsändning under en tjänsteresa, som en följd av en allvarlig sjukdom eller en olycka eller vid oförutsedda händelser som gör att resan inte kan fortsätta som planerat. Biståndet omfattar anordnandet av hemtransporten och betalning av kostnaderna i samband med detta.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 140 000 EUR.

  Punkt 1 0 1 2 — Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  301 000

  301 000

  209 016,87

  Anmärkningar

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 30.

  Detta anslag är avsett att täcka vissa nödvändiga utgifter för stöd till en gravt funktionshindrad ledamot.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

  Artikel 1 0 2 — Övergångsersättningar

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  11 810 000

  15 784 819

  183 008,01

  Anmärkningar

  Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 13.

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 45–48 och 77.

  Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av den övergångsersättning som utbetalas då ledamotens mandat upphör.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

  Artikel 1 0 3 — Pensioner

  Punkt 1 0 3 0 — Ålderspensioner (PEAM)

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  11 010 000

  11 744 000

  11 941 557,55

  Anmärkningar

  Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 14 och 28.

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga III till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

  Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att en ledamots mandat upphört.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

  Punkt 1 0 3 1 — Invaliditetspensioner (PEAM)

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  285 000

  310 000

  278 102,18

  Anmärkningar

  Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 15 och 28.

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga II till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

  Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av pension i händelse av att en ledamot blir invalidiserad under mandattiden.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

  Punkt 1 0 3 2 — Efterlevandepensioner (PEAM)

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  2 782 000

  2 810 541

  2 692 560,74

  Anmärkningar

  Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 17.

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 75. Bilaga I till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM).

  Detta anslag är avsett att täcka utbetalningen av efterlevandepension och/eller barnpension i händelse av att en ledamot eller f.d. ledamot avlider.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 15 000 EUR.

  Punkt 1 0 3 3 — Frivillig pensionsplan för ledamöter

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  32 000

  32 000

  29 327,26

  Anmärkningar

  Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 27.

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 76. Bilaga VII till bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM). Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av den frivilliga tilläggspensionsplanen för ledamöterna.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

  Artikel 1 0 5 — Språk- och datakurser

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  600 000

  500 000

  560 000,00

  Anmärkningar

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 44.

  Presidiets beslut av den 4 maj 2009 om språk- och datakurser för ledamöterna.

  Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för språkkurser och datakurser för ledamöterna.

  Artikel 1 0 9 — Reserv

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella justeringar av ledamöternas ersättningar.

  Anslaget är endast en reserv och kan användas först sedan det överförts till andra budgetposter, enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

  Kapitel 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

  Artikel 1 2 0 — Löner och andra rättigheter

  Punkt 1 2 0 0 — Löner och ersättningar

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  604 340 535

  589 687 598

  570 669 887,67

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

  Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

  Detta anslag är avsett att främst täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

   Löner, andra ersättningar och utbetalningar med anknytning till lön.

   Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra sociala avgifter.

   Schablonersättningar för övertid.

   Diverse ersättningar och bidrag.

   Reseutgifter för tjänstemän eller tillfälligt anställda, för medföljande och för personer gentemot vilka försörjningsplikt föreligger, från anställningsorten till ursprungsorten.

   Effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och den del av ersättningen som överförs till ett annat land än anställningslandet.

   Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

  Det är även avsett att täcka försäkringspremier avseende ”olycksfall i samband med idrottsutövning” för personer som utnyttjar Europaparlamentets sport- och idrottsanläggning i Bryssel och Strasbourg.

  En del av detta anslag ska användas för rekrytering av tillfälligt anställda personer med funktionshinder och tillfälligt anställda personer med fackkunskaper rörande funktionshinder och icke-diskrimineringsstrategier.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 300 000 EUR.

  Punkt 1 2 0 2 — Övertidsersättning

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  296 500

  436 740

  200 000,00

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

  Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

  Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.

  Punkt 1 2 0 4 — Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  4 160 000

  4 400 000

  3 160 000,00

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

  Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

   Bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort.

   Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.

   Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet.

   Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

   Skillnaden mellan de avgifter som kontraktsanställda betalat till ett pensionssystem i en medlemsstat och de avgifter som ska betalas till unionens pensionssystem vid omvandling av ett kontrakt.

  Artikel 1 2 2 — Ersättning vid förtida avgång

  Punkt 1 2 2 0 — Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  335 600

  396 000

  462 018,69

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41, 42c och 50 och bilaga IV samt artikel 48a i anställningsvillkoren för övriga anställda.

  Detta anslag är avsett att täcka ersättningar

  1.  till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen,

  2.  till tjänstemän som beviljats ledighet av organisatoriska skäl i samband med rekrytering av personer med ny sakkunskap till institutionen,

  3.  till tjänstemän och tillfälligt anställda hos de politiska grupperna som innehar en tjänst i lönegrad AD 16 och AD 15 och som pensionerats i tjänstens intresse.

  Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar (med undantag av de mottagare som avses i artikel 42c som inte omfattas av korrigeringskoefficienter).

  Punkt 1 2 2 2 — Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  1 000

  182 000

  507 442,03

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 och förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002.

   Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring.

   Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.

  Rättslig grund

  Rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2689/95 av den 17 november 1995 om vidtagande av särskilda åtgärder vid avgång från tjänsten för tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (EGT L 280, 23.11.1995, s. 4).

  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1748/2002 av den 30 september 2002 om införande, inom ramen för moderniseringen av institutionen, av särskilda åtgärder när det gäller definitiv avgång från tjänsten för tjänstemän vid Europeiska gemenskapen som är fast anställda vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda i Europaparlamentets politiska grupper (EGT L 264, 2.10.2002, s. 9).

  Artikel 1 2 4 — Reserv

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella lönejusteringar som beslutas av rådet under budgetåret.

  Anslaget är en reserv och kan användas först sedan det överförts till relevanta poster i detta kapitel.

  Rättslig grund

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI.

  Kapitel 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

  Artikel 1 4 0 — Övriga anställda och externa personer

  Punkt 1 4 0 0 — Övriga anställda

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  54 199 000

  43 796 448

  37 296 238,78

  Anmärkningar

  Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

  Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka följande utgifter:

   Löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, bland annat extraanställda, kontraktsanställda, lokalt anställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de justeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

   Anställningen av tillfälligt inhyrd personal.

  En del av anslagen ska användas för rekrytering av kontraktsanställda med funktionshinder och med fördjupade kunskaper i funktionshindrades rättigheter och i politik mot diskriminering, som ett led i genomförandet av den handlingsplan (2009–2013) för främjande av jämställdhet och mångfald inom Europaparlamentets generalsekretariat som antagits genom presidiets beslut (PE413.568/BUR) i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 26, och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. En årsrapport ska utarbetas om hur anslagen har använts för detta ändamål.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 500 EUR.

  Punkt 1 4 0 2 — Utgifter för tolkning

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  49 524 900

  39 428 991

  49 599 376,91

  Anmärkningar

  Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

  Avtal om extraanställda konferenstolkar.

  Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter:

   Ersättningar och liknande arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och andra kostnader för konferenstolkar som Europaparlamentet rekryterar till möten som organiseras av Europaparlamentet, för sina egna eller för andra institutioners eller organs behov, och under vilka ett tillräckligt stort antal fast och tillfälligt anställda tolkar vid Europaparlamentet inte har möjlighet att tjänstgöra.

   Utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten under vilka ett tillräckligt stort antal tjänstemän vid parlamentet, tillfälligt anställda eller andra anställda inte kan tjänstgöra.

   Utgifter i samband med tjänster som tillhandahålls Europaparlamentet av tolkar från andra regionala, nationella eller internationella institutioner.

   Utgifter i samband med tolkningsrelaterad verksamhet, särskilt förberedelser inför sammanträden och tolkutbildning samt urval av tolkar.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 000 EUR.

  Punkt 1 4 0 4 — Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  7 390 500

  7 573 000

  6 444 637,29

  Anmärkningar

  Bestämmelser om utlåning av tjänstemän vid Europaparlamentet och tillfälligt anställda vid de politiska grupperna till nationella eller motsvarande organ och internationella organisationer (presidiets beslut av den 7 mars 2005).

  Bestämmelser för utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet (presidiets beslut av den 4 maj 2009).

  Interna bestämmelser om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat (beslut av Europaparlamentets generalsekreterare av den 1 februari 2006).

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

  1.  Ersättning till praktikanter med akademisk examen (stipendier), inbegripet hushållstillägg.

  2.  Resekostnader för praktikanter, experter och utplacerade tjänstemän.

  3.  Kompletterande utgifter med anledning av handikapp (upp till 50 % av stipendiebeloppet).

  4.  Ersättning till utplacerade experter och praktikanter under utbildning.

  5.  Ersättning för studiebesök.

  6.  Kostnader för sjukförsäkring för praktikanter och olycksfallsförsäkring för praktikanter och utplacerade experter.

  7.  Kostnader för mottagande av praktikanter.

  8.  Utgifterna för personalutbyte mellan Europaparlamentet och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder som särskilt anges i regelverket.

  9.  Utgifterna i samband med utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet.

  10.  Organisationen av utbildningsåtgärder för konferenstolkar och översättare, bland annat i samarbete med tolkskolorna och de universitet som tillhandahåller översättarutbildningar, liksom stipendier till utbildning och vidareutbildning av tolkar och översättare, inköp av undervisningsmateriel samt utgifter i samband härmed.

  11.  Extra utgifter för praktikanterna i pilotprogrammet med praktikplatser avsedda för personer med funktionshinder. Utgifterna ska vara direkt knutna till deras funktionshinder, i enlighet med artikel 20.8 i de interna bestämmelserna om praktiktjänstgöring och studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

  Punkt 1 4 0 6 — Observatörer

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  312 000,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka betalningen av utgifter för observatörer, i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets arbetsordning.

  Artikel 1 4 2 — Externa översättningstjänster

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  10 000 000

  7 000 000

  11 904 660,85

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka översättning, maskinskrivning, kodning och teknisk assistans som utförs av utomstående.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 200 000 EUR.

  Artikel 1 4 4 — Reserv

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuella lönejusteringar som beslutas av rådet under budgetåret.

  Anslaget är en reserv och kan användas först sedan det överförts till relevanta poster i detta kapitel.

  Rättslig grund

  Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

  Kapitel 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

  Artikel 1 6 1 — Utgifter knutna till personaladministration

  Punkt 1 6 1 0 — Utgifter för rekrytering

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  328 980

  446 000

  303 850,00

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.

  Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56).

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen.

   Utgifter för att organisera förfarandena för att välja ut anställda.

  I fall som berättigas av verksamheten och efter att ha rådfrågat byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i parlamentets egen regi.

  Punkt 1 6 1 2 — Vidareutbildning

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  5 200 000

  4 990 000

  4 682 179,92

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.

  Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

  Detta anslag ska täcka utgifter för utbildning för att förbättra personalens kompetens och förbättra institutionens prestationer och effektivitet, t.ex. via språkkurser för de officiella arbetsspråken.

  Artikel 1 6 3 — Åtgärder till förmån för institutionens personal

  Punkt 1 6 3 0 — Socialt stöd

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  764 000

  719 500

  607 906,96

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 9.3 tredje stycket och 76.

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Inom ramen för en interinstitutionell politik som gynnar personer med funktionshinder och omfattar kategorierna

   tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

   makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

   barn för vilka försörjningsplikt föreligger enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen,

  inom budgetens ramar och sedan eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet ej längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och som är välgrundade och som inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet.

   Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation.

   Beviljande av ett bidrag till personalkommittén och mindre utgifter till socialt stöd. Personalkommitténs bidrag till eller del av utgifterna för deltagare i en social verksamhet kommer att användas för att finansiera verksamhet som har en social, kulturell eller språklig dimension, men det kommer inte att utgå några bidrag till enskilda anställda eller deras familjer.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 125 000 EUR.

  Punkt 1 6 3 1 — Rörlighet

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  754 000

  800 000

  727 371,55

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med rörlighetsplanen på de olika arbetsorterna.

  Punkt 1 6 3 2 — Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  255 000

  271 000

  298 817,13

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja varje initiativ som har till syfte att främja den sociala samvaron mellan anställda av olika nationaliteter, i form av bidrag till personalens klubbar och sport- och kulturaktiviteter, samt bidra till att täcka omkostnaderna i samband med ett permanent fritidscentrum (kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurang).

  Dessutom ska det täcka ekonomiska bidrag till sociala aktiviteter institutionerna emellan.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 600 000 EUR.

  Artikel 1 6 5 — Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen

  Punkt 1 6 5 0 — Hälsovård

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  1 100 000

  1 285 000

  1 106 110,50

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.

  Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkartjänsten på de tre arbetsorterna, inbegripet inköp av materiel, farmaceutiska produkter m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen.

  Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl samt utgifter för medicinsk eller paramedicinsk personal som betalas i egenskap av tjänsteleverantörer eller som är anställda på korttidsvikariat.

  Punkt 1 6 5 2 — Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  3 500 000

  4 050 000

  4 260 000,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för förvaltning och drift av restaurangerna och personalmatsalarna.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 2 000 000 EUR.

  Punkt 1 6 5 4 — Daghemmet och kontrakterade daghem

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  6 212 500

  6 277 500

  5 843 000,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets andel av de samlade utgifterna till daghemmet och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 4 312 000 EUR.

  Avdelning 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

  Anmärkningar

  Eftersom försäkringsbolagen har upphört med sin risktäckning, måste risken vad gäller konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker mot Europaparlamentets byggnader täckas via Europeiska unionens allmänna budget.

  Anslagen under denna avdelning täcker alla kostnader för skador orsakade av konflikter på arbetsmarknaden och terroristattacker.

  Kapitel 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

  Artikel 2 0 0 — Fastigheter

  Punkt 2 0 0 0 — Hyror

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  30 817 000

  30 653 000

  31 684 764,07

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror för de byggnader eller delar av byggnader som Europaparlamentet utnyttjar.

  Detta anslag täcker också fastighetsskatt. Hyran är uträknad för tolv månader och utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande, där det normalt förekommer indexering i förhållande till levnadskostnader och byggkostnader.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 500 000 EUR.

  Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

  Punkt 2 0 0 1 — Årliga leasingavgifter

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  6 590 000

  5 419 000

  69 236 000,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för fastigheter eller delar av fastigheter utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

  Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

  Punkt 2 0 0 3 — Fastighetsförvärv

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i enlighet med budgetförordningen.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

  Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

  Punkt 2 0 0 5 — Uppförande av byggnader

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  18 560 000

  25 465 000

  8 065 316,41

  Anmärkningar

  Denna punkt är avsedd för eventuella anslag för uppförande av byggnader (byggnadsarbeten, utgifter för konsultarvoden och alla dithörande utgifter).

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

  Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

  Punkt 2 0 0 7 — Inredning av lokaler

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  43 436 000

  25 471 000

  36 326 337,83

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredning av lokaler, inklusive andra utgifter i samband med sådant arbete, särskilt arkitekt- eller ingenjörsarvoden etc.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 543 000 EUR.

  Finansiella bidrag från medlemsstaterna eller deras offentliga organ eller enheter i form av finansiering eller återbetalning av kostnader och utgifter i förbindelse med förvärv eller utnyttjande av mark eller byggnader, eller utgifter i förbindelse med institutionens infrastruktur, ska betraktas som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 i budgetförordningen.

  Punkt 2 0 0 8 — Särskild fastighetsförvaltning

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  5 561 000

  5 278 000

  3 434 255,30

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifter för fastighetsförvaltning som inte är särskilt angivna under de övriga artiklarna i detta kapitel, bland annat

   förvaltning och hantering av avfall,

   obligatoriska inspektioner, kvalitetskontroller, expertutlåtanden, revisioner, regelövervakning etc.,

   tekniska biblioteket,

   förvaltningsstöd (building helpdesk),

   förvaltning av byggnadsritningar och informationslagringsmedier,

   övriga utgifter.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR.

  Artikel 2 0 2 — Utgifter rörande fastigheter

  Punkt 2 0 2 2 — Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  62 400 000

  60 095 000

  51 891 984,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka kostnaden, utifrån existerande kontrakt, för underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter (lokaler och teknisk utrustning) som Europaparlamentet hyr eller äger.

  Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 104 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 75 000 EUR.

  Punkt 2 0 2 4 — Energiförbrukning

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  21 690 000

  20 937 000

  17 786 996,60

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet och värme.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 82 000 EUR.

  Punkt 2 0 2 6 — Säkerhet och övervakning av byggnader

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  20 211 500

  27 305 000

  31 097 982,58

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för bevakning och tillsyn av byggnader som Europaparlamentet utnyttjar på de tre vanliga arbetsorterna och av Europaparlamentets informationskontor i unionen samt kontoren i tredjeländer.

  Innan parlamentet förnyar eller sluter några avtal ska det med vederbörligt iakttagande av artikel 104 i budgetförordningen rådfråga de andra institutionerna om avtalsvillkoren som varje institution har fått (priser, valuta, indexreglering, varaktighet, andra klausuler).

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 120 000 EUR.

  Punkt 2 0 2 8 — Försäkringar

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  976 000

  1 020 000

  812 974,08

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.

  Kapitel 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

  Anmärkningar

  När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

  Artikel 2 1 0 — Databehandling och telekommunikationer

  Punkt 2 1 0 0 — Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  28 560 000

  31 362 503

  23 704 452,89

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande operativ verksamhet som är nödvändig för att Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem ska fungera väl. Dessa utgifter omfattar i synnerhet data- och telekommunikationscentrets system, avdelningarnas informationsteknik och förvaltningen av nätet.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 140 000 EUR.

  Punkt 2 1 0 1 —  Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  18 404 000

  21 978 949

  26 719 702,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande förvaltning och underhåll av infrastruktur för Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem. Dessa utgifter omfattar i synnerhet infrastruktur för nätverk, kabeldragning, telekommunikationer, enskild utrustning samt röstningssystem.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 90 000 EUR.

  Punkt 2 1 0 2 — Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  13 202 500

  13 315 983

  8 197 303,75

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande allmän användarstödverksamhet när det gäller Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem. Dessa utgifter omfattar i synnerhet ledamöternas stödtjänster samt stödtjänster avseende administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 65 000 EUR.

  Punkt 2 1 0 3 — Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  17 980 809

  15 666 000

  12 680 065,57

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för löpande hantering av institutionens IKT-tillämpningar. Dessa utgifter omfattar i synnerhet administrativa tillämpningar, data- och telekommunikationscentrets system, administrationens och de politiska gruppernas informationsteknik samt den elektroniska omröstningen.

  Anslaget ska också täcka utgifterna för den IKT-utrustning som finansieras gemensamt inom ramen för det interinstitutionella samarbetet på språkområdet, i enlighet med de beslut som fattats av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 70 000 EUR.

  Punkt 2 1 0 4 — Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  22 631 000

  15 743 215

  25 154 071,29

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för investeringar i Europaparlamentets it- och telekommunikationssysteminfrastruktur. Investeringarna omfattar i synnerhet data- och telekommunikationscentrets system, nätverken, kabeldragningen samt videokonferenssystemen.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 111 000 EUR.

  Punkt 2 1 0 5 — Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  13 996 750

  11 977 727

  14 139 425,29

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp av hårdvara och programvara samt kostnaderna för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag för investeringar i befintliga och nya IKT-projekt. Investeringarna omfattar i synnerhet tillämpningar avsedda för ledamöterna, lagstiftningsmässiga, administrativa och finansiella tillämpningar samt hantering av IKT-tillämpningar.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 69 000 EUR.

  Artikel 2 1 2 — Inventarier

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  3 007 000

  3 180 000

  3 090 732,10

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kontorsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier och kontorsmaskiner. Det är också avsett att täcka diverse utgifter för förvaltningen av Europarlamentets lösa egendom.

  När det gäller konstverk ska detta anslag täcka kostnaderna för såväl förvärv av konst som inköp av särskild materiel samt även löpande kostnader i samband härmed, exempelvis kostnaderna för expertutlåtanden, konservering, inramning, restaurering, rengöring, försäkring och transporter.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

  Artikel 2 1 4 — Teknisk utrustning och tekniska installationer

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  24 159 090

  22 933 500

  19 109 020,73

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll, reparationer och förvaltning av teknisk utrustning och tekniska installationer, i synnerhet

   diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, säkerhet (inklusive IT-programvara), restauranger, fastigheter osv.,

   utrustning särskilt i tryckeriet, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för konferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv.,

   specialmateriel (elektronisk, informationsteknisk, elektrisk) och externa tjänster i samband med denna,

   ytterligare två telefonlinjer, som på begäran ska installeras i ledamöternas kontor.

  Detta anslag är även avsett att täcka utgifterna för annonsering vid återförsäljning och utrangering av avskriven egendom samt utgifter för tekniskt stöd (konsulttjänster) för de ärenden som kräver extern expertkunskap.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 205 000 EUR.

  Artikel 2 1 6 — Fordon

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  6 989 000

  7 265 000

  5 829 930,66

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med inköp, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelparken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar och andra förvaltningskostnader. När bilparken ersätts eller när fordon köps eller hyrs ska företräde ges för de bilar som är minst miljöförorenande, exempelvis hybridbilar.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 175 000 EUR.

  Kapitel 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

  Anmärkningar

  När det gäller offentlig upphandling ska institutionen samråda med övriga institutioner om de avtalsvillkor som var och en av dem har erhållit.

  Artikel 2 3 0 — Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  2 263 000

  2 021 000

  2 292 796,60

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel, materiel till tryckeri- och dokumentreproduktionsavdelningarna osv. samt förvaltningskostnader i samband med detta.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 15 000 EUR.

  Artikel 2 3 1 — Utgifter i samband med finansiella transaktioner

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  40 000

  65 000

  16 500,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive utgifter i samband med finansiering av fastigheter.

  Artikel 2 3 2 — Rättskostnader och skadestånd

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  1 035 000

  1 035 000

  956 159,63

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Utgifter som domstolen, tribunalen, personaldomstolen eller nationella domstolar ådömer Europaparlamentet att bära.

   Utgifter för advokatbistånd för att representera Europaparlamentet i mål inför unionens och medlemsstaternas domstolar samt för juridisk rådgivning eller sakkunniga till stöd för rättstjänsten.

   Ersättning för advokatutgifter i samband med disciplinära och liknande förfaranden.

   Skadeståndsersättningar och räntekostnader.

   Överenskomna ersättningar i samband med förlikningar enligt artiklarna 69 och 70 i rättegångsreglerna för Europeiska unionens personaldomstol.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

  Artikel 2 3 6 — Porto och andra försändelsekostnader

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  355 000

  510 000

  236 630,94

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med nationell post eller privata budfirmor.

  Det ska också täcka tjänster som tillhandahålls för posthanteringen.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

  Artikel 2 3 7 — Flyttningar

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  1 160 000

  1 620 000

  731 303,40

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt- och hanteringsarbete som utförs av flyttfirmor eller av tillfällig personal som ställts till förfogande av utomstående byråer.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 40 000 EUR.

  Artikel 2 3 8 — Övriga administrativa utgifter

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  946 000

  731 500

  626 297,62

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter.

   Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till parlamentsvaktmästare, chaufförer, receptionister, lagerarbetare och flyttkarlar samt till personal vid enheten för besök och seminarier, Parlamentarium, läkarmottagningen, säkerhetstjänsten, enheten för fastighetsunderhåll samt till tekniker.

   Diverse utgifter för drift och förvaltning samt för inköp av varor eller tjänster som inte specifikt förutsetts i en annan budgetpost.

   Diverse inköp i samband med miljöstyrnings- och miljörevisionsordningens (Emas) verksamheter (informationskampanjer m.m.).

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

  Artikel 2 3 9 — Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  250 000

  250 000

  17 823,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp.

  Avdelning 3 — UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

  Kapitel 3 0 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

  Artikel 3 0 0 — Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  28 748 281

  27 600 000

  25 725 512,47

  Anmärkningar

  Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 71 och artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.

  Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med resor som företas av personal vid institutionerna, utlånade nationella experter eller praktikanter mellan anställningsorten och en av Europaparlamentets arbetsorter (Bryssel, Luxemburg och Strasbourg) samt i samband med tjänsteresor till annan ort än de tre arbetsorterna. Det ska täcka utgifter för resor, traktamenten och övernattningar samt kompensationsersättningarna vid obekväm arbetstid. Anslaget ska också täcka ytterligare utgifter (bland annat utgifter för avbokning av resehandlingar och hotellreservationer, utgifter för systemet för elektroniska fakturor samt utgifter för tjänstereseförsäkringar).

  Detta anslag ska också täcka utgifter för eventuell kompensation för koldioxidutsläpp i samband med personalens tjänsteresor och förflyttningar.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 500 000 EUR.

  Artikel 3 0 2 — Utgifter för mottagning och representation

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  1 392 690

  1 333 260

  885 621,10

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Utgifter i samband med de mottagningar som institutionen ålagts att anordna, bland annat mottagningarna till följd av arbete som utförs av institutionens enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa), samt parlamentsledamöternas representation.

   Talmannens representationsutgifter i samband med dennes resor utanför arbetsorterna.

   Representationsutgifter och bidrag till sekretariatsutgifter för talmannens kansli.

   Utgifter för generalsekretariatets mottagningar och representation, bland annat inköp av gåvor och medaljer för de tjänstemän som varit anställda i 15 eller 25 år.

   Diverse utgifter i samband med det diplomatiska ceremonielet, exempelvis för flaggor, utställningshyllor, inbjudningskort, tryckta menyer etc.

   Utgifter för resa och uppehälle för mycket viktiga personer som besöker parlamentet.

   Utgifter för viseringar för Europaparlamentets ledamöter och anställda i samband med officiella resor.

   Utgifter för mottagningar och representation samt övriga specifika utgifter för de ledamöter som utövar ett officiellt uppdrag inom Europaparlamentet.

  Artikel 3 0 4 — Diverse utgifter för sammanträden

  Punkt 3 0 4 0 — Diverse utgifter för interna sammanträden

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  1 400 000

  2 250 000

  2 715 000,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens sammanträden, liksom även förvaltningen av dessa tjänster.

  Punkt 3 0 4 2 — Sammanträden, kongresser och konferenser

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  1 335 000

  1 232 500

  816 576,98

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka särskilt följande utgifter:

   Utgifter i samband med anordnandet av sammanträden utanför arbetsorterna (utskotten eller deras delegationer, politiska grupper), inbegripet, där så är lämpligt, representationsutgifter.

   Medlemsavgifter till internationella organisationer, som parlamentet eller ett av dess organ är medlemmar i (Interparlamentariska unionen, sammanslutningen av parlamentens generalsekreterare och 12+-gruppen vid Interparlamentariska unionen).

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

  Punkt 3 0 4 3 — Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  1 200 000

  1 039 200

  605 102,77

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka i synnerhet utgifter, utöver de utgifter som täcks av kapitel 1 0 och artikel 3 0 0, i samband med anordnandet av möten i

   delegationer till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och den parlamentariska församlingen Euronest liksom dessa församlingars organ,

   den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, dess utskott och dess presidium, i dessa utgifter ingår Europaparlamentets bidrag till budgeten för församlingens självständiga sekretariat eller de utgifter som utgör Europaparlamentets andel av församlingens budget,

   de interparlamentariska delegationerna, ad hoc-delegationerna, de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna, de parlamentariska WTO-delegationerna och den parlamentariska konferensen om WTO och dess styrkommitté.

  Punkt 3 0 4 9 — Utgifter för resebyråtjänster

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  2 000 000

  2 100 000

  2 068 660,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för resebyråer som har kontrakt med Europaparlamentet.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

  Kapitel 3 2 — EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

  Artikel 3 2 0 — Experthjälp

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  8 957 000

  6 701 000

  6 020 954,76

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverksamhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som utförs för parlamentets organ och administration.

   Utgifter för resa och uppehälle samt andra utgifter i samband härmed för sakkunniga och andra, inbegripet personer som har lämnat in framställningar till Europaparlamentet, som kallas till utskottssammanträden, delegationsmöten samt till studie- och arbetsgrupper.

   Utgifter för att inkalla utomstående personer att delta i det arbete som utförs av organ som disciplinnämnden eller den specialiserade instansen för finansiella oegentligheter.

  Rättslig grund

  Referensrättsakter

  Artikel 3 2 1 — Expertis till parlamentariska utredningar, bibliotek och arkiv

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  9 107 200

  8 851 676

  8 081 554,37

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifter för GD EPRS verksamhet, i synnerhet följande:

  – Experthjälp och stöd till parlamentets utredningsverksamhet (bl.a. artiklar, studier, workshopar, seminarier, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som vid behov kan ske i partnerskap med andra institutioner, internationella organisationer, nationella parlaments utredningsavdelningar och bibliotek, tankesmedjor, forskningsinstitut och andra kvalificerade experter.

  – Experthjälp som är specialinriktad på konsekvensanalyser/förhands- och efterhandsutvärderingar, europeiskt mervärde och bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa).

  – Inköp eller hyra av böcker, tidskrifter, tidningar, databaser, material från nyhetsbyråer, samt allt annat informationsstöd i olika former till biblioteket, bl.a. avgifter för copyright, systemet för kvalitetsförvaltning, arbetsmaterial och tjänster för inbindning och konservering samt andra relevanta tjänster.

  – Kostnader för externa arkiveringstjänster (organisering, urval, beskrivning, överföring till olika medier och digitalisering samt förvärv av primära arkivkällor).

  – Inköp, utveckling, installation, utnyttjande och underhåll av särskild dokumentation för bibliotek och arkivering samt särskilda materiel till mediateket, bl.a. materiel och/eller elektriska, elektroniska eller datoriserade system samt materiel för inbindning och konservering.

  – Kostnader för spridning av produkterna från parlamentets interna eller externa utredningar samt andra relevanta produkter till gagn för institutionen eller allmänheten (särskilt genom publicering på internet, interna databaser, broschyrer och publikationer).

  – Reseersättningar, traktamenten och liknande ersättningar till experter och författare som inbjuds att delta i presentationer, seminarier, workshoppar eller andra liknande evenemang som DC EPRS anordnar.

  – Deltagande av gruppen för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) i verksamheter som anordnas av vetenskapliga organ på europeisk eller internationell nivå.

  – Europaparlamentets åtaganden i enlighet med internationella och/eller interinstitutionella samarbetsavtal, inklusive Europaparlamentets bidrag till kostnaderna för förvaltningen av unionens historiska arkiv (rådets förordning 435/83 av den 1 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv, och senare modifieringar).

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 20 000 EUR.

  Rättslig grund

  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43), samt de tillämpningsföreskrifter som antagits inom Europaparlamentet.

  Presidiets beslut av den 16 december 2002 om att förbättra information och insyn: Europaparlamentets arkiv.

  Bestämmelser för behandlingen av arkiv tillhörande ledamöter och f.d. ledamöter av Europaparlamentet som antogs av presidiet den 4 juli 2011.

  Referensrättsakter

  Artikel 3 2 2 — Informationsanskaffning

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  2 308 000

  2 866 000

  1 178 739,84

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Prenumeration på tidningar och tidskrifter och abonnemang hos nyhetsbyråer på deras publikationer och onlinetjänster, inklusive upphovsrättsliga kostnader för att mångfaldiga och sprida ovanstående i skriftlig och/eller elektronisk form, samt avtal om leverans av pressammanfattningar och urklipp.

   Prenumerationer/abonnemang eller avtal om leverans av sammanfattning och analyser av innehållet i tidskrifter eller insamlandet på optiskt medium av artiklar ur dessa tidskrifter.

   Användning av externa databaser med dokument och statistik (ej datorutrustning och kostnader för telekommunikation).

   Inköp av nya eller ersättning av gamla ordböcker, lexikon, i pappersform, elektronisk form eller annan form, även för de nya språkenheterna, och andra verk för språkavdelningarna och för enheterna för god lagstiftning.

  Artikel 3 2 3 — Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  1 340 000

  1 262 500

  993 533,26

  Anmärkningar

  Konferenser för talmännen i de europeiska parlamentariska församlingarna (juni 1977) och i parlamenten i Europeiska unionen (september 2000 och mars 2001). Slutsatser från konferensen för EU:s talmän i Köpenhamn 2006 och Bratislava 2007.

  Presidiets beslut av den 18 juni 2007.

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Utgifter för att finansiera program för utbyte av information och samarbete mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i västra Balkan, i föranslutningsländerna och i Turkiet i samband med den parlamentariska granskningen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och särskilt artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

   Utgifter för att främja förbindelser mellan Europaparlamentet och demokratiskt valda nationella parlament i tredjeländer (andra än de som anges i föregående stycke) samt med motsvarande regionala parlamentariska organisationer. Det ska i första hand täcka verksamhet som syftar till att stärka den parlamentariska kapaciteten i nya och framväxande demokratier och till att främja parlamentens användning av ny informations- och kommunikationsteknik.

   Utgifter för att främja åtgärder till stöd för medling och åtgärder till förmån för unga politiska ledare (framför allt utgifter för gemensamma möten mellan unga politiska ledare från EU, Israel och Palestina och från Europeiska unionens grannländer).

   Utgifter för anordnandet av Sacharovpriset (i synnerhet prissumman, utgifter för pristagarens eller pristagarnas resor och uppehälle, Sacharov-nätverkets driftskostnader och utgifter för tjänsteresor för dess medlemmar) och för verksamhet som syftar till att främja mänskliga rättigheter.

  Detta omfattar informationsbesök till Europaparlamentet i Bryssel, Luxembourg eller Strasbourg. Anslaget ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

  Artikel 3 2 4 — Produktion och spridning

  Punkt 3 2 4 0 — Europeiska unionens officiella tidning

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  4 244 000

  4 586 000

  3 999 500,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka institutionens andel av publikationsbyråns utgifter för publicering och distribution samt andra kostnader i samband med detta avseende texter som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

  Punkt 3 2 4 1 — Traditionella och digitala publikationer

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  3 705 000

  3 588 318

  3 683 127,72

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Samtliga utgifter för digital utgivning (intranetsidor) och traditionell utgivning (olika dokument och trycksaker genom underleverantörer), inklusive distribution.

   Uppdatering samt utvecklande och korrigerande underhåll av utgivningssystem.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 6 000 EUR.

  Punkt 3 2 4 2 — Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  16 501 034

  21 036 912

  25 453 635,41

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR-verksamhet, deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor i medlemsstaterna, i kandidatländerna och i de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, samt även uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL) och utveckling av verktyg eller metoder i syfte att förbättra och underlätta allmänhetens tillgång till den via mobil utrustning.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

  Punkt 3 2 4 3 — Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  4 150 000

  4 978 023

  3 844 123,14

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att finansiera Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum i Bryssel, samt installationer, utställningar och utrustning som anpassats eller reproducerats för användning utanför Bryssel.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 9 300 EUR.

  Punkt 3 2 4 4 — Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  31 739 039

  30 120 500

  31 667 742,60

  Anmärkningar

  Beslut från Europaparlamentets presidium av den 26 februari 2013.

  Detta anslag är avsett att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater (EUVP) samt utgifter för Euroscola-, Euromedscola- och Euronestscolaprogrammen. Euroscola-, Euromedscola- och Euronestscolaprogrammen genomförs varje år, växelvis i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg och i Bryssel, utom vid valår.

  Anslaget ska ökas varje år med en deflator som tar hänsyn till förändringar i BNI och priser.

  Varje ledamot av Europaparlamentet har rätt att varje kalenderår bjuda in högst fem grupper bestående av totalt 110 besökare. Antalet deltagare i ett besök kan variera mellan minst 20 och högst 110.

  Ett adekvat belopp ingår till förmån för besökare med funktionshinder.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 100 000 EUR.

  Punkt 3 2 4 5 — Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  5 077 120

  6 300 000

  6 358 918,76

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Utgifter eller bidrag i samband med anordnande av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna och kandidatländerna och från de länder där Europaparlamentet har ett sambandskontor, liksom utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier samt finansiering av kulturella projekt i europeiskt intresse, till exempel Europaparlamentets LUX-pris för europeisk film.

   Utgifter för genomförandet av särskilda arrangemang i plenisalarna i Strasbourg och Bryssel i enlighet med det årliga program som antagits av presidiet.

   Åtgärder och instrument till stöd för flerspråkighet, såsom seminarier och konferenser, möten med ansvariga för tolk- och översättarutbildning, åtgärder och insatser för att höja medvetenheten om flerspråkighet och för att främja tolk- och översättaryrket, inbegripet ett stödprogram för universitet, skolor och andra organ på området för tolk- och översättarutbildning, åtgärder för att främja kommunikation via nätet, samt deltagande i liknande insatser och åtgärder som organiseras gemensamt med andra enheter inom ramen för det interinstitutionella och internationella samarbetet.

  Detta anslag ska även täcka utgifterna i samband med organisationen av dessa verksamheter, bland annat utgifter för tillhandahållande av tjänster, utgifter för mat och dryck samt utgifter för att bjuda in journalister till dessa verksamheter.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR.

  Punkt 3 2 4 6 — Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV)

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  5 000 000

  5 000 000

  7 999 400,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att finansiera kostnaderna för Europaparlamentets (Europarl TV) produktion och tillhandahållande av nätvideor och audiovisuellt material för sändning i enlighet med Europaparlamentets kommunikationsstrategi.

  Punkt 3 2 4 7 — Europeiska historiens hus

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  10 000 000

  9 850 000

  3 402 394,95

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att finansiera verksamheten vid Europeiska historiens hus, såsom den särskilda inredningen, anskaffningen av samlingar, anordnandet av utställningar samt driftskostnaderna, inbegripet kostnaderna för inköp av böcker, tidskrifter och övriga publikationer relaterade till verksamheten vid Europeiska historiens hus.

  Det ska också täcka utgifter för kontrakt med kvalificerade experter och forskningsinstitut för utredningar, studier och annan forskningsverksamhet (workshoppar, rundabordskonferenser, expertpaneler och konferenser) som utförs för Europeiska historiens hus.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 000 EUR.

  Punkt 3 2 4 8 — Utgifter för audivisuell information

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  12 608 000

  15 620 000

  20 533 306,06

  Anmärkningar

  Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2003 (EUT C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

  Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2002 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2003 (EUT C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

  Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2003 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret 2004 (EUT C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster som t.ex. tekniskt arbete för radio- och tv-stationer, inspelning, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, överföring av tv- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar).

   Utgifter för direktsändning på internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.

   Inrättande av lämpliga arkiv som garanterar att medierna och medborgarna ständigt har tillgång till denna information.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 13 000 EUR.

  Punkt 3 2 4 9 — Informationsutbyte med nationella parlament

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  250 000

  275 000

  101 097,09

  Anmärkningar

  Konferenser för talmännen i de europeiska parlamentariska församlingarna (juni 1977) och i parlamenten i Europeiska unionen (september 2000 och mars 2001). Berört geografiskt område: länder i Europeiska unionen.

  Detta anslag är avsett att täcka följande:

   Utgifter för att främja förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Anslaget avser utgifter för andra parlamentariska förbindelser än de som täcks av kapitlen 1 0 och 3 0, informations- och dokumentationsutbyte samt stöd till förvaltning och analys av denna information, bland annat utbyte med Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP).

   Finansiering av samarbetsprogram och utbildningsåtgärder för ovannämnda parlaments personal och, i allmänhet, av verksamhet för att stärka deras parlamentariska arbete.

  Dessa åtgärder inbegriper informationsbesök vid Europaparlamentet i Bryssel, Luxemburg eller Strasbourg. Anslagen ska helt eller delvis täcka deltagarnas utlägg, främst för resor, logi och dagtraktamenten.

   Samarbetsåtgärder, särskilt sådana som rör lagstiftningsverksamhet och åtgärder som hänför sig till dokumentations-, analys- och informationsverksamhet samt säkring av domänen, inbegripet den verksamhet som bedrivs inom CERDP.

  Detta anslag syftar till att finansiera samarbetet mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i samband med den parlamentariska granskningen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och särskilt artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

  Artikel 3 2 5 — Utgifter med anknytning till informationskontoren

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  700 000

  1 100 000

  830 901,50

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter (kontorsmaterial, telekommunikationer, portokostnader, underhåll, transporter, diverse småutgifter) för Europaparlamentets informationskontor.

  Avdelning 4 — UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

  Kapitel 4 0 — SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

  Artikel 4 0 0 — Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  59 480 000

  59 800 000

  58 697 494,00

  Anmärkningar

  Bestämmelser antagna genom presidiets beslut av den 30 juni 2003, senast ändrade den 2 juli 2012.

  För de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska detta anslag täcka

   sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

   utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för unionens politiska verksamhet.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 50 000 EUR.

  Artikel 4 0 2 — Finansiering av europeiska politiska partier

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  28 350 084

  27 794 200

  21 585 794,40

  Anmärkningar

  Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 10.4.

  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.

  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

  Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT C 112, 9.4.2011, s. 1).

  Detta anslag är avsett att finansiera politiska partier på europeisk nivå.

  Artikel 4 0 3 — Finansiering av europeiska politiska stiftelser

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  13 668 000

  13 400 000

  12 400 000,00

  Anmärkningar

  Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 10.4.

  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224.

  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

  Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT C 112, 9.4.2011, s. 1).

  Detta anslag är avsett att finansiera politiska stiftelser på europeisk nivå.

  Kapitel 4 2 — UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

  Artikel 4 2 2 — Assistentstöd till ledamöterna

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  192 113 500

  196 216 430

  188 301 020,35

  Anmärkningar

  Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artikel 21.

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga, särskilt artiklarna 33–44.

  Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5a och 125−139.

  Tillämpningsföreskrifter för avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna antagna av presidiet.

  Detta anslag är avsett att täcka utgifter för assistentstöd till ledamöterna.

  Detta anslag är avsett att täcka växelkursskillnader som belastar Europaparlamentets budget i överensstämmelse med bestämmelserna som avser ersättningar för utgifter för assistentstöd till ledamöterna.

  Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 400 000 EUR.

  Kapitel 4 4 — SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER

  Artikel 4 4 0 — Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  200 000

  200 000

  200 000,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sammanträden som anordnas av föreningen för Europaparlamentets före detta ledamöter och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

  Artikel 4 4 2 — Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  200 000

  200 000

  175 000,00

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och, i förekommande fall, andra eventuella dithörande kostnader.

  Avdelning 10 — ÖVRIGA UTGIFTER

  Kapitel 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

   

   

  0,—

  Anmärkningar

  REUSE

  Kapitel 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  15 000 000

  13 000 000

  0,—

  Anmärkningar

  Detta anslag är en allmän reserv för att täcka utgifter beroende på budgetbeslut som fattats under budgetåret (utgifter som inte kan beräknas).

  Kapitel 10 3 — RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens förberedelser för utvidgning.

  Kapitel 10 4 — RESERV FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLITIKEN

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för informations- och kommunikationspolitiken.

  Kapitel 10 5 — PRELIMINÄRA ANSLAG FÖR FASTIGHETER

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för institutionens investeringar i fastigheter och inredning av dessa. Europaparlamentets presidium måste anta en välavvägd och ansvarsfull långsiktig strategi för fastigheter och byggnader som tar hänsyn till de särskilda problemen med ökande underhållskostnader, renoveringsbehov och säkerhetskostnader och som garanterar att Europaparlamentets budget är hållbar.

  Kapitel 10 6 — RESERV FÖR PRIORITERADE PROJEKT UNDER UTVECKLING

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmärkningar

  Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens prioriterade projekt under utveckling.

  Kapitel 10 8 — EMAS-RESERV

  Siffror

  Budget 2015

  Anslag 2014

  Genomförande 2013

  p.m.

  p.m.

  0,—

  Anmärkningar

  Som ett resultat av beslut som kommer att fattats av presidiet avseende genomförande av Emas-handlingsplanen, i synnerhet efter Europaparlamentets ”koldioxidgranskning”, ska detta anslag användas för att fylla på relevanta driftsbudgetposter.

  1.  S - PERSONAL

  1.1.  S 1 - Avsnitt I — Europaparlamentet

  Tjänstegrupper och grader

  2014

  Fasta tjänster

  Tillfälliga tjänster

  Övriga

  Politiska grupper

  Utanför kategori

  1

   

   

   

  AD 16

  11

   

  1

  7

  AD 15

  35

   

  1

  4

  AD 14

  227

  2

  6

  26

  AD 13

  478

  8

  2

  41

  AD 12

  167

   

  12

  63

  AD 11

  170

   

  5

  32

  AD 10

  200

   

  11

  27

  AD 9

  190

   

  2

  21

  AD 8

  335

   

  6

  28

  AD 7

  418

   

  7

  47

  AD 6

  213

   

  2

  56

  AD 5

  211

   

  11

  63

  Totalt AD

  2 655

  10

  66

  415

  AST 11

  149

  10

   

  33

  AST 10

  96

   

  18

  28

  AST 9

  290

   

  5

  41

  AST 8

  450

   

  7

  43

  AST 7

  498

   

  1

  45

  AST 6

  353

   

  6

  66

  AST 5

  285

   

  10

  65

  AST 4

  295

   

  15

  70

  AST 3

  319

   

  6

  74

  AST 2

  159

   

   

  65

  AST 1

  56

   

   

  71

  Totalt AST

  2 950

  10

  68

  601

  SC 6

  0

   

   

   

  SC 5

  0

   

   

   

  SC 4

  0

   

   

   

  SC 3

  0

   

   

   

  SC 2

  25

   

   

   

  SC 1

  5

   

   

   

  Total SC

  30

  0

  0

  0

  Totalt

  5 636[1]

  20[2]

  134

  1 016

  Totalsumma

  6 786[3]

  Tjänstegrupper och grader

  2015

  Fasta tjänster

  Tillfälliga tjänster

  Övriga

  Politiska grupper

  Utanför kategori

  1

   

   

   

  AD 16

  13

   

  1

  7

  AD 15

  40

   

  1

  4

  AD 14

  235

  2

  6

  26

  AD 13

  463

  8

  2

  43

  AD 12

  207

   

  12

  64

  AD 11

  190

   

  6

  29

  AD 10

  180

   

  10

  27

  AD 9

  180

   

  5

  24

  AD 8

  420

   

  3

  33

  AD 7

  328

   

  7

  47

  AD 6

  198

   

  7

  53

  AD 5

  216

   

  6

  58

  Totalt AD

  2670

  10

  66

  415

  AST 11

  149

  10

   

  34

  AST 10

  96

   

  20

  30

  AST 9

  365

   

  4

  44

  AST 8

  440

   

  6

  41

  AST 7

  463

   

  1

  44

  AST 6

  318

   

  7

  71

  AST 5

  300

   

  17

  62

  AST 4

  320

   

  8

  76

  AST 3

  274

   

  5

  71

  AST 2

  169

   

   

  60

  AST 1

  41

   

   

  68

  Totalt AST

  2 935

  10

  68

  601

  AST/SC 6

   

   

   

   

  AST/SC 5

   

   

   

   

  AST/SC 4

   

   

   

   

  AST/SC 3

   

   

   

   

  AST/SC 2

  25

   

   

   

  AST/SC 1

  5

   

   

   

  AST/SC total

  30

  0

  0

  0

  Totalt

  5 636[4]

  20[5]

  134

  1 016

  Totalsumma

  6 786[6][7]

  Bilaga

  INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

  Budgetpost

  Rubrik

  Erhållna inkomster

  Prognoser

  2013

  2015

  5000

  Inkomster från försäljning av transportmedel

  0

  p.m.

  5001

  Inkomster från försäljning av övrig lös egendom

  100

  5 000

  5002

  Inkomster från leverans av varor för övriga institutioners eller organs räkning

  342

  18 000

  502

  Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer

  119 951

  1 000

  5110

  Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom

  2 722 587

  2 094 000

  5111

  Återbetalning av hyresutgifter

  30 522

  914 000

  550

  Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut

  3 327 643

  695 000

  551

  Inkomster från tredje part för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran

  5 727 845

  p.m.

  570

  Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder

  2 783 427

  350 000

  571

  Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål

  0

  p.m.

  573

  Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

  3 351 397

  p.m.

  581

  Inkomster från försäkringsersättningar

  158 441

  p.m.

  6600

  Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål

  7 769 158

  2 310 000

   

  TOTALT

  25 991 415

  6 387 000

  • [1]  Varav tre befordringar med personlig placering (tre AD 14 till AD 15) som beviljats i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän.
  • [2]  Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.
  • [3] Upp till 80 tjänster kan inrättas i Europaparlamentets tjänsteförteckning efter de framgångsrika förhandlingarna mellan Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och Regionkommittén om det framtida interinstitutionella samarbetet. För att dessa tjänster successivt ska kunna överföras från EESK och Regionkommittén krävs det en slutlig överenskommelse mellan Europaparlamentet, EESK och Regionkommittén.
  • [4] Varav tre befordringar med personlig placering (tre AD 14 till AD 15) som beviljats i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän.
  • [5]  Fiktiv reserv för de tjänstemän som utlånats i tjänstens intresse och inte ingår i totalsumman.
  • [6]  Under budgetförfarandet 2014 infördes 80 tjänster i Europaparlamentets tjänsteförteckning med avseende på det framtida interinstitutionella samarbetet mellan Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. För att dessa tjänster successivt ska kunna överföras från Europeiska ekonomiska och social kommittén och Regionkommittén krävs det en slutlig överenskommelse mellan Europaparlamentet, EESK och Regionkommittén.
  • [7]  Den planerade minskningen på 1 % av den totala personalstyrkan, per lönegrad och tjänstegrupp, kommer att göras i samband med Europaparlamentets första behandling av budgetförslaget för 2015.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  10.4.2014

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  26

  9

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, George Lyon, Jan Mulder, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Oleg Valjalo, Derek Vaughan

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Zdravka Bušić, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxela, Cristina Gutiérrez-Cortines, Petra Kammerevert, Annette Koewius, Norbert Neuser, Tadeusz Ross, Peter Simon, Rainer Wieland