Διαδικασία : 2013/0151A(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0002/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0002/2014

Συζήτηση :

PV 16/09/2014 - 5

Ψηφοφορία :

PV 16/09/2014 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0014

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 166kWORD 64k
9.9.2014
PE 537.336v02-00 A8-0002/2014

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, με την εξαίρεση των διατάξεων που αφορούν τη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νόμιμα ως εργαζόμενοι στο έδαφος του άλλου μέρους

(13613/2013 – C8‑0105/2014 – 2013/0151A(NLE))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, με την εξαίρεση των διατάξεων που αφορούν τη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται νόμιμα ως εργαζόμενοι στο έδαφος του άλλου μέρους

(13613/2013 – C8‑0105/2014 – 2013/0151A(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13613/2013),

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου (7076/13),

–       έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0105/2014),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας(1),

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2013(2), 6ης Φεβρουαρίου 2014(3), 27ης Φεβρουαρίου 2014(4), 13ης Μαρτίου 2014(5), 17ης Απριλίου 2014(6) και 17ης Ιουλίου 2014(7),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0002/2014),

1.      παρέχει την έγκρισή του στη σύναψη της συμφωνίας·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ουκρανίας.

(1)

ΕΕ C 165 E, 11.6.2013, σ. 48.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, 12 Δεκεμβρίου 2013, P7_TA(2013)0595.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, 6 Φεβρουαρίου 2014, P7_TA(2014)0098.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, 27 Φεβρουαρίου 2014, P7_TA(2014)0170.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, 13 Μαρτίου 2014, P7_TA(2014)0248.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, 17 Απριλίου 2014, P7_TA(2014)0457.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, 17 Ιουλίου 2014, P8_TA(2014)0009.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.9.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

8

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi-Lucian Cristea, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Ryszard Korwin-Mikke, Arne Lietz, Sabine Lösing, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Joachim Starbatty, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Γεώργιος Επιτήδειος, Σοφία Σακοράφα, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Daniel Caspary, Ana Gomes, Anneli Jäätteenmäki, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz, Τάκης Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Richard Corbett, Anneliese Dodds, Santiago Fisas Ayxelà, Benedek Jávor, Dieter-Lebrecht Koch, Γεώργιος Κύρτσος, Jeroen Lenaers, Момчил Неков, Annie Schreijer-Pierik, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου