Postup : 2014/2041(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0003/2014

Předložené texty :

A8-0003/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/09/2014 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0016

ZPRÁVA     
PDF 185kWORD 136k
11.9.2014
PE 536.167v02-00 A8-0003/2014

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc z podnětu Komise)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Liadh Ní Riada

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc z podnětu Komise)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–       s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 28.–29. června 2012 ohledně Paktu pro růst a zaměstnanost,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února 2013,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (IID ze dne 2. prosince 2013)(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–       s ohledem na postup třístranných rozhovorů podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–       s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0003/2014),

A.     vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, které byly dále výrazně zhoršeny hospodářskou, finanční a sociální krizí, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.     vzhledem k tomu, že částka 330 000 EUR, která má být dle návrhu Komise v roce 2014 uvolněna na technickou pomoc, nedosahuje maximálního podílu 0,5 % z roční maximální částky EFG (150 milionů EUR v cenách z roku 2011) stanoveného v čl. 11 odst. 1 nařízení o EFG;

C.     vzhledem k tomu, že v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG by měla být finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům odpovídající a měla by být poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji,

D.     vzhledem k tomu, že podle zjištění vnitřního auditu Komise bude ke zlepšení a zabezpečení funkcí databáze EFG zapotřebí externích odborných konzultací;

E.     vzhledem k tomu, že až 0,5 % roční částky EFG lze každý rok na podnět Komise uvolnit na technickou pomoc, aby se poskytly finanční prostředky na monitorování, sběr údajů a vytvoření znalostní základny, správní a technickou podporu, informační a komunikační činnosti a činnosti v oblasti auditu, kontroly a hodnocení, které jsou nezbytné pro provádění nařízení o EFG, jak stanoví čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení; vzhledem k tomu, že technická pomoc rovněž zahrnuje poskytování informací a poradenství členským státům při využívání, monitorování a hodnocení EFG a evropským a vnitrostátním sociálním partnerům, jak stanoví čl. 11 odst. 4 nařízení o EFG,

F.     vzhledem k tomu, že ve srovnání s předchozím rokem se v roce 2014 výrazně snížily výdaje na technickou pomoc, a to i proto, že není třeba financovat žádná hodnocení;

G.     vzhledem k tomu, že Komise je v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o EFG povinna vytvořit internetové stránky, které budou k dispozici ve všech úředních jazycích Unie a budou poskytovat a šířit informace o podávání žádostí a zdůrazňovat úlohu rozpočtového orgánu;

H.     vzhledem k tomu, že v roce 2013 byla provedena závěrečná fáze následného hodnocení EFG (2007–2013);

I.      vzhledem k tomu, že na základě těchto článků Komise požádala, aby byly prostředky z EFG uvolněny na pokrytí výdajů týkajících se technické pomoci související s monitorováním podaných a proplacených žádostí a navržených a realizovaných opatření, na rozšíření internetových stránek a překlad nových prvků do všech jazyků EU, zvýšení viditelnosti EFG, vytvoření publikací a audiovizuálních nástrojů, vytvoření znalostní základny, poskytování správní a technické podpory členským státům a regionálním orgánům a v roce 2014 nepožadovala prostředky na hodnocení;

J.      vzhledem k tomu, že množství doposud uzavřených případů využití fondu EFG s sebou přináší také značný objem kvalitativních i kvantitativních údajů týkajících se vlivu EFG na zaměstnatelnost pracovníků propuštěných v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize;

K.     vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

L.     vzhledem k tomu, že se v roce 2014 výrazně snížily náklady na informační činnosti;

M.    vzhledem k tomu, že pracovní skupina pro EFG často zdůrazňovala, že je nutné zlepšit viditelnost EFG jakožto komunitárního nástroje solidarity s propuštěnými pracovníky;

N.     vzhledem k tomu, že probíhají přípravy na integraci EFG do systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014);

O.     vzhledem k tomu, že technická pomoc, kterou Komise poskytuje členským státům, podporuje a zlepšuje využívání EFG, neboť poskytuje informace o žádostech a šíří mezi členské státy osvědčené postupy;

1.      souhlasí s tím, aby byla opatření navržená Komisí financována jako technická pomoc v souladu s čl. 11 odst. 1 a 4, jakož i čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení o EFG;

2.      připomíná, že je důležité vytvářet sítě a provádět výměny informací o EFG; podporuje proto financování odborné skupiny kontaktních osob EFG a také další činnosti vytvářející sítě kontaktů mezi členskými státy, včetně letošního semináře pro odborníky o provádění EFG zaměřeného na vytváření sítí; zdůrazňuje, že je třeba dále posílit kontakty mezi všemi stranami zapojenými do žádostí o prostředky z fondu EFG, a to včetně sociálních partnerů a subjektů na regionální a místní úrovni, aby se dosáhlo maximální součinnosti;

3.      konstatuje, že se v roce 2014 výrazně snížily náklady na informační činnosti; zdůrazňuje, že je důležité, aby to nemělo negativní dopad na výrobu a dostatečnou distribuci informačních materiálů a na poskytování nezbytných pokynů ohledně nového nařízení o EFG v prvním roce jeho provádění;

4.      vyzývá Komisi, aby dále zintenzívnila svou práci na standardizovaných postupech pro zjednodušené žádosti, jejich rychlejší zpracování a zkvalitnění podávání zpráv, přičemž cílem je snížit administrativní zátěž členských států; vyzývá Komisi, aby zvýšila viditelnost EFG v rámci dalších opatření;

5.      zdůrazňuje, že je důležité zvýšit obecné povědomí o EFG a jeho viditelnost; připomíná žádajícím členským státům, že mají za úkol zajistit, aby se o činnostech financovaných z EFG dozvěděli cíloví příjemci, orgány, sociální partneři, sdělovací prostředky a široká veřejnost, jak stanoví článek 12 nařízení o EFG;

6.      konstatuje, že Komise poskytne hodnocení EFG ex-post v tištěné verzi současně s jeho zveřejněním na internetu;

7.      vítá skutečnost, že v roce 2013 byla provedena závěrečná fáze následného hodnocení EFG (2007–2013); žádá, aby bylo konečné hodnocení zveřejněno v patřičnou dobu v souladu s termínem stanoveným v článku 17 předchozího nařízení o EFG (nařízení (ES) č. 1927/2006);

8.      vyzývá legislativní orgány, aby zavedly zvláštní ustanovení, která usnadní uvolnění prostředků z EFG pro členské státy, které čelí obzvláště závažným sociálním, ekonomickým a finančním problémům;

9.      konstatuje, že již v roce 2011 začala Komise připravovat elektronický formulář žádosti a standardizované postupy pro zjednodušené žádosti, jejich rychlejší zpracování a zkvalitnění podávání zpráv; dále bere na vědomí přípravu na integraci EFG do systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014); žádá Komisi, aby informovala o tom, jakého bylo dosaženo pokroku na základě využití technické pomoci v letech 2011 až 2013;

10.    vyjadřuje politování nad tím, že Komise dosud neprovedla náležitou analýzu účinnosti využívání kritéria krizové výjimky, zejména vzhledem k tomu, že tyto případy využití EFG nebyly patřičně hodnoceny při rámcovém hodnocení EFG; lituje toho, že výsledky tohoto hodnocení nebyly k dispozici včas, aby mohly přispět do diskuse o novém nařízení týkajícím se EFG na období 2014–2020, zejména s ohledem na účinnost využívání kritéria krizové výjimky; je nadále přesvědčen, že je třeba to zohlednit při budoucím hodnocení EFG; vyzývá legislativní orgány, aby zvážily okamžité přijetí tohoto opatření, především s ohledem na kritickou sociální situaci v několika členských státech;

11.    připomíná, že je důležité vytvářet kontaktní sítě a provádět výměny informací o EFG, zejména pokud jde o ustanovení nového nařízení o EFG; podporuje proto poskytování finančních prostředků odborné skupině kontaktních osob EFG; vyzývá Komisi, aby v souladu s příslušnými ustanoveními rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí zvala Parlament na schůze a semináře odborné skupiny(4); dále zdůrazňuje, že je důležité udržovat kontakt se všemi stranami zapojenými do žádostí o prostředky z fondu EFG, a to včetně sociálních partnerů;

12.    naléhavě vybízí členské státy, aby využily výměny osvědčených postupů a poučily se zejména od těch členských států, které již vytvořily vnitrostátní informační sítě o EFG, do nichž jsou zapojeni sociální partneři a zúčastněné strany na místní úrovni, díky čemuž mají k dispozici kvalitní strukturu pro poskytnutí pomoci pro případ, že by došlo k situaci, která spadá do působnosti EFG; zdůrazňuje, že je třeba na regionální úrovni podpořit pomoc v oblasti autonomie a usnadnění přístupu s cílem podnítit přístup zdola nahoru, díky čemuž by se posílilo přijímání rozhodnutí místními subjekty na regionální úrovni v případech, kdy by mohla nastat situace spadající do působnosti EFG;

13.    žádá členské státy a všechny zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí ke zlepšení procedurálních a rozpočtových postupů s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG; bere v tomto směru na vědomí zdokonalený postup zavedený Komisí v reakci na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování grantů, v jehož rámci je rozpočtovému orgánu předkládáno hodnocení Komise týkající se způsobilosti dotčené žádosti o podporu z EFG spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EFG; bere na vědomí přijetí nového nařízení o EFG, díky čemuž se dosáhne větší účinnosti, transparentnosti a viditelnosti EFG a posílí odpovědnost při jeho využívání;

14.    rozhodně považuje za zcela zásadní, aby byly výdaje Unie bedlivě sledovány z hlediska nákladové efektivnosti; žádá Komisi, aby jasně vymezila přidanou hodnotu v podobě konkrétních výsledků, které přinese vytvoření samostatné rozpočtové položky pro EFG;

15.    vítá rozšíření cílů a kritérií nařízení EFG zavedených v prosinci 2013 s cílem integrovat a usnadnit žádostí z regionů a ze zemí, které se vyznačují nižší hustotou obyvatelstva; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že toto opatření se vztahuje na výjimečné případy a omezuje se na prahovou hodnotu maximálně 15 % maximální roční částky EFG, i když jsou tyto regiony v mnohem větší míře postiženy dopady globální sociální, hospodářské a finanční krize;

16.    vítá rozšíření působnosti fondu, pokud jde o způsobilé příjemce, konkrétně pak o samostatně výdělečné osoby, a o ustanovení o individualizovaných službách spolufinancovaných z EFG mladým lidem ve věku do 25 let, kteří nemají zaměstnání, nepokračují ve vzdělávání ani v odborné přípravě, nebo v případě, že o tom rozhodne daný členský stát, ve věku do 30 let; je nicméně přesvědčen, že by fond zvýšil svou účinnost a dosahoval mnohem většího dopadu, pokud by obecný limit byl stanoven na 200 pracovníků namísto 500;

17.    v návaznosti na rozšíření cílů, kritérií a způsobilých příjemců EFG trvá na tom, že je nutné v případě EFG zvýšit úroveň prostředků na platby i závazky přinejmenším na úroveň roku 2013, tzn. na nejméně 500 milionů EUR, a to v plném souladu s politickými prioritami, které Unie stanovila ohledně podpory investic pro růst a zaměstnanost; dále připomíná Radě postoj Parlamentu, že je třeba zvážit začlenění EFG do rozpočtu Unie v rámci přezkumu VFR pro období 2014–2020, a to v souladu se zásadou jednotnosti rozpočtu;

18.    schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.    pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (EGF/2014/000 TA 2014 – technická pomoc z podnětu Komise)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1)        Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009(4), nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

2)        EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

3)        V nařízení (EU) č. 1309/2013 je stanoveno, že na technickou pomoc z podnětu Komise lze každoročně použít nejvýše 0,5 % maximální roční částky EFG. Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši 330 000 EUR.

4)        Z EFG by proto měly být tyto prostředky uvolněny, aby bylo možné poskytnout technickou pomoc z podnětu Komise.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 330 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament:                               Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

              Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

             Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

              Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Výchozí informace

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (nyní nahrazenou IID ze dne 2. prosince 2013) a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006(2) (nyní nahrazeným nařízením č. 1309/2013) nesmí fond přesáhnout 500 milionů EUR a má být čerpán z rozpětí pod stropem celkových výdajů z předchozího roku, případně ze zrušených prostředků na závazky z předchozích dvou let, kromě prostředků souvisejících s okruhem 1b.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2011, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3), a článku 15 nařízení (ES) č. 1309/2013(4) nesmí fond v současné době překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5) předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Návrh Komise

Dne 24. června 2014 přijala Komise nový návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG.

Týká se uvolnění 330 000 EUR z tohoto fondu, které by pokryly náklady na technickou pomoc poskytnutou Komisi. Účelem této technické pomoci je financovat monitorování, informace, vytvořit rozhraní pro znalostní základnu a poskytovat členským státům poradenství ohledně využívání a hodnocení EFG a následných souvisejících opatření. Podle čl. 11 odst. 1 nařízení o EFG lze na technickou pomoc vyžádanou z podnětu Komise každoročně vyčlenit 0,5 % maximální roční částky EFG (tj. 750 000 EUR v cenách roku 2011).

Podle návrhu Komise má požadovaná částka v roce 2014 pokrýt následující činnosti:

Monitorování: Komise bude nadále shromažďovat údaje o přijatých a proplacených žádostech, jakož i o navrhovaných a provedených opatřeních a bude aktualizovat statistický obraz EFG. Díky přípravným pracím provedeným v posledních letech bude většina těchto kroků provedena s využitím běžných administrativních zdrojů Komise. Nicméně bude třeba externího poradenství, aby se zlepšila a zajistila funkčnost databáze EFG v souladu se zjištěními oddělení Komise pro vnitřní audit. Náklady na veškeré tyto činnosti se odhadují na 20 000 EUR.

Informace: Webové stránky o EFG(6), které Komise zřídila v rámci oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začlenění a které spravuje v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013, budou pravidelně aktualizovány a rozšiřovány, přičemž každý jejich nový prvek bude rovněž přeložen do všech úředních jazyků EU. Budou připraveny informace o novém nařízení o EFG a k dispozici bude i malý náklad tištěné verze jeho hodnocení ex-post současně se zveřejněním na internetu. Bude podporováno obecné povědomí o EFG a jeho viditelnost. Tematika EFG bude zohledněna v různých publikacích a v rámci audiovizuálních činností Komise. Náklady na veškeré tyto činnosti se odhadují na 20 000 EUR.

Vytváření znalostní základny: Komise pokračuje ve své práci směřující k zavedení formuláře pro elektronické žádosti a standardizovaných postupů pro žádosti o příspěvek z EFG, což umožní zjednodušení žádostí podle nového nařízení, zrychlení jejich zpracování a snadnější získávání údajů z těchto žádostí pro různé potřeby. Pokračuje rovněž standardizování formulářů závěrečných zpráv s cílem snížit administrativní zátěž členských států. Náklady na tyto činnosti se odhadují na 100 000 EUR.

Administrativní a technická podpora: Odborná skupina kontaktních osob EFG (po jednom členu z každého členského státu) uspořádá dvě schůze, jejichž celkové náklady se odhadují na 70 000 EUR.

Komise bude navíc organizovat vytváření kontaktních sítí mezi členskými státy, a to na základě dvou seminářů prováděcích subjektů EFG v členských státech pořádaných přibližně ve stejném termínu a zaměřených na otázky spojené s výkladem nového nařízení o EFG, zejména pokud jde o případné zahrnutí mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, ani nepokračují ve vzdělávání nebo profesní přípravě (NEET), do daných opatření. Náklady na tyto činnosti se odhadují na 120 000 EUR.

Hodnocení: Poskytnout finanční prostředky na hodnocení v roce 2014 nebude nutné. V roce 2015 bude vypsána veřejná zakázka na hodnocení v polovině období s cílem dokončit hodnocení do 30. června 2017, jak je stanoveno v čl. 20 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 1309/2013.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 330 000 EUR z rezervy EFG (40 02 43) a prostředků na platby (04 04 01) do rozpočtové položky EFG (04 01 04 04).

Jedná se o pátý návrh na převod za účelem uvolnění prostředků fondu, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2014 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

V. Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka souhlasí s opatřeními, která navrhuje Komise a která by měla být financována jako technická pomoc, a domnívá se, že pomohou zjednodušit postup podávání žádostí a umožní lepší přístup k příslušným údajům.

Zejména podporuje navrhovaná opatření v oblasti sdílení znalostí a informací prostřednictvím internetové stránky EFG a prostřednictvím skupin a sítí odborníků na místní, regionální a celostátní úrovni, která by ve spojení s lepším přehledem o fungování EFG vedla k účinnějšímu provádění opatření EFG v budoucnosti.

Zpravodajka velmi vítá, že došlo k rozšíření působnosti EFG, pokud jde o způsobilé příjemce, konkrétně pak o samostatně výdělečné osoby a individualizované služby spolufinancované z EFG v případě řady mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani nepokračují ve vzdělávání nebo profesní přípravě (tzv. NEET) ve věku do 25 let nebo v případě, že tak členské státy rozhodnou, ve věku do 30 let, což představuje další důvod, proč by měly být navýšeny prostředky dostupné v rámci EFG.

Zpravodajka podporuje posílení další pomoci, a to v oblasti autonomie a přístupu na regionální úrovni, která by podpořila rozhodnutí na místní a regionální úrovni v případě situací, které spadají do působnosti EFG.

Zpravodajka vítá rozšíření cílů a kritérií nařízení EFG s cílem integrovat a usnadnit žádosti z regionů a ze zemí, které se vyznačují nižší hustotou obyvatelstva; vyjadřuje však politování nad tím, že tato opatření se mají uplatňovat ve výjimečných případech, a je přesvědčena, že je třeba stanovit vyšší roční prahovou hodnotu. Zpravodajka se rovněž domnívá, že prahová hodnota 500 pracovníků by měla být snížena na 200 pracovníků, aby se podpořil přístup k fondu.

Zpravodajka trvá na tom, že je třeba se přinejmenším vrátit na předchozí úroveň prostředků EFG ve výši 500 milionů EUR, především s ohledem na rozšíření působnosti fondu v návaznosti na politické priority stanovené EU. Dále se zpravodajka s ohledem na zásadu rozpočtové jednotnosti domnívá, že z důvodů transparentnosti a odpovědnosti je nanejvýš důležité podporovat začlenění EFG do rozpočtu EU.

Zpravodajka trvá zejména na tom, že je naléhavě nutné znovu zavést kritérium „krizové výjimky“ a také zavést zvláštní ustanovení, která usnadní uvolnění prostředků z EFG pro členské státy, které čelí obzvláště závažným sociálním, ekonomickým a finančním problémům.

Zpravodajka doporučuje, aby byly posíleny vazby mezi všemi subjekty zapojenými do žádostí o prostředky z fondu EFG, a vyzývá členské státy, aby provedly soubor doplňujících opatření na místní, regionální a celostátní úrovni s cílem zajistit, aby byla dotyčným pracovníkům poskytnuta odpovídající pomoc a současně byla zavedena odpovídající právní ustanovení, která by zajistila, že nedojde k žádnému zneužití prostředků z EFG.

(1)

 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

           Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

            Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

http://ec.europa.eu/egf


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/ch D(2014)39257

Pan

Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2014/000 Technická pomoc 2014 (COM(2014)366 final)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2014/000 Technická pomoc 2014 a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by tím převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Výbor EMPL rozhodl s ohledem na následujících důvody:

A)  vzhledem k tomu, že částka 330 000 EUR, která má být dle návrhu Komise v roce 2014 uvolněna na technickou pomoc, nedosahuje maximálního podílu 0,5 % z roční maximální částky EFG (150 milionů EUR v cenách z roku 2011) stanoveného v čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG);

B)  vzhledem k tomu, že podle zjištění vnitřního auditu Komise bude ke zlepšení a zabezpečení funkcí databáze EFG zapotřebí externích odborných konzultací;

C)  vzhledem k tomu, že ve srovnání s předchozím rokem se v roce 2014 výrazně snížily výdaje na technickou pomoc, a to i proto, že není třeba financovat žádná hodnocení;

D)  vzhledem k tomu, že v roce 2013 byla provedena závěrečná fáze následného hodnocení EFG (2007–2013);

E)  vzhledem k tomu, že množství doposud uzavřených případů využití fondu EFG s sebou přináší také značný objem kvalitativních i kvantitativních údajů týkajících se vlivu EFG na zaměstnatelnost pracovníků propuštěných v důsledku globalizace nebo finanční a hospodářské krize;

F)  vzhledem k tomu, že se v roce 2014 výrazně snížily náklady na informační činnosti;

G)  vzhledem k tomu, že pracovní skupina pro EFG často zdůrazňovala, že je nutné zlepšit viditelnost EFG jakožto komunitárního nástroje solidarity s propuštěnými pracovníky;

H)  vzhledem k tomu, že probíhají přípravy na integraci EFG do systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014);

I)  vzhledem k tomu, že technická pomoc, kterou Komise poskytuje členským státům, podporuje a zlepšuje využívání EFG, neboť poskytuje informace o žádostech a šíří mezi členské státy osvědčené postupy;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se uvolnění prostředků z fondu na technickou pomoc Komisi začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s tím, aby byla opatření navržená Komisí financována jako technická pomoc v souladu s čl. 11 odst. 1 a 4, jakož i čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení o EFG;

2.  konstatuje, že se v roce 2014 výrazně snížily náklady na informační činnosti; zdůrazňuje, že je důležité, aby to nemělo negativní dopad na výrobu a dostatečnou distribuci informačních materiálů a na poskytování nezbytných pokynů ohledně nového nařízení o EFG v prvním roce jeho provádění;

3.  zdůrazňuje, že je důležité zvýšit obecné povědomí o EFG a jeho viditelnost; připomíná žádajícím členským státům, že mají za úkol zajistit, aby se o činnostech financovaných z EFG dozvěděli cíloví příjemci, orgány, sociální partneři, sdělovací prostředky a široká veřejnost, jak stanoví článek 12 nařízení o EFG;

4.  vítá skutečnost, že v roce 2013 byla provedena závěrečná fáze následného hodnocení EFG (2007–2013); žádá, aby bylo konečné hodnocení zveřejněno v patřičnou dobu v souladu s termínem stanoveným v článku 17 předchozího nařízení o EFG (nařízení (ES) č. 1927/2006);

5.  konstatuje, že již v roce 2011 začala Komise připravovat elektronický formulář žádosti a standardizované postupy pro zjednodušené žádosti, jejich rychlejší zpracování a zkvalitnění podávání zpráv; dále bere na vědomí přípravu na integraci EFG do systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014); žádá Komisi, aby informovala o tom, jakého bylo dosaženo pokroku na základě využití technické pomoci v letech 2011 až 2013;

6.  připomíná, že je důležité vytvářet kontaktní sítě a provádět výměny informací o EFG, zejména pokud jde o ustanovení nového nařízení; podporuje proto poskytování finančních prostředků odborné skupině kontaktních osob EFG; vyzývá Komisi, aby v souladu s příslušnými ustanoveními rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí zvala Parlament na schůze a semináře odborné skupiny(1); dále zdůrazňuje, že je důležité udržovat kontakt se všemi stranami zapojenými do žádostí o prostředky z fondu EFG, a to včetně sociálních partnerů.

S úctou

Marita ULVSKOG,

úřadující předsedkyně, první místopředsedkyně

(1)

Úřední věstník Evropské unie L 304, 20.11.2010, s. 47.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Albert Deß

Právní upozornění - Ochrana soukromí