Menetlus : 2014/2041(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0003/2014

Esitatud tekstid :

A8-0003/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/09/2014 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0016

RAPORT     
PDF 163kWORD 93k
11.9.2014
PE 536.167v02-00 A8-0003/2014

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/000 TA 2014 – Tehniline abi komisjoni algatusel)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Liadh Ni Riada

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/000 TA 2014 – Tehniline abi komisjoni algatusel)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2012. aasta järeldusi majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 7.–8. veebruari 2013. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus”),

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8–0003/2014),

A.     arvestades, et Euroopa Liit on võtnud kasutusele õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, mida omakorda süvendab märkimisväärselt majandus-, finants- ja sotsiaalne kriis, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.     arvestades, et komisjoni poolt 2014. aastaks tehnilise abi rahastamiseks pakutud 330 000 euro suurune summa jääb allapoole piirmäära (tehnilise abi rahastamiseks võib maksimaalselt kasutada 0,5 % EGFi iga-aastasest maksimumsummast (150 miljonit eurot 2011. aasta hindades)), nagu on sätestatud EGFi määruse artikli 11 lõikes 1;

C.     arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema piisav ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.     arvestades, et komisjoni siseauditi tulemustes soovitatakse parandada ja kindlustada EGFi andmebaasi funktsioone, milleks on vaja välisekspertide abi;

E.     arvestades, et komisjoni algatusel võib kuni 0,5% fondi iga-aastasest summast kasutada tehnilise abi osutamiseks, et rahastada EGFi määruse rakendamiseks vajalikke ettevalmistus-, järelevalve- ja andmekogumismeetmeid, teadmistebaasi loomist, haldus- ja tehnilist tuge ning teavitamismeetmeid, samuti auditi, kontrolli- ja hindamismeetmeid, nagu on osutatud EGFi määruse artikli 11 lõikes 1; arvestades, et tehniline abi hõlmab ka liikmesriikidele teabe ja suuniste andmist fondi kasutamiseks, järelevalveks ja selle töö hindamiseks, ning teabe andmist Euroopa ja riigisisestele sotsiaalpartneritele, nagu on sätestatud EGFi määruse artikli 11 lõikes 4;

F.     arvestades, et tehnilise abi kulutused on 2014. aastal eelmise aastaga võrreldes tunduvalt vähenenud, ka seetõttu, et ei ole vaja rahastada hindamisi;

G.     arvestades, et kooskõlas EGFi määruse artikli 12 lõikega 2 on komisjonil kohustus luua veebileht, mis on kättesaadav kõikides liidu keeltes, et anda ja levitada teavet taotluste kohta ning rõhutada eelarvepädevate institutsioonide rolli;

H.     arvestades, et EGFi (2007–2013) järelhindamise viimane etapp viidi lõpule 2013. aastal;

I.      arvestades, et komisjon soovis nende artiklite alusel, et fond võetaks kasutusele tehnilise abiga seotud kulutuste katmiseks esitatud taotluste ja väljamakstud summade ning kavandatud ja võetud meetmete seireks, veebisaidile teabe lisamiseks ja uue teabe tõlkimiseks kõikidesse ELi keeltesse, fondi nähtavuse suurendamiseks, väljaannete avaldamiseks ning audiovisuaalvahendite väljatöötamiseks ja teadmistebaasi loomiseks, samuti liikmesriikidele ja piirkondlikele omavalitsustele tehnilise ja haldusabi andmiseks, ning et fondi ei kasutataks 2014. aasta hindamiste rahastamiseks;

J.      arvestades, et tänaseks lõpuni menetletud EGFi kasutuselevõtmise taotluste hulk pakub suurel hulgal kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid fondi mõju kohta nende töötajate tööalase konkurentsivõimele, kes koondati globaliseerumise ning finants- ja majanduskriisi tõttu;

K.     arvestades, et taotlus vastab EGFi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

L.     arvestades, et 2014. aastal on tunduvalt vähendatud teavitamistegevuse kulusid;

M.    arvestades, et EGFi töörühm on sageli rõhutanud vajadust muuta fond nähtavamaks, sest see on vahend näitamaks üles liidu solidaarsust koondatud töötajatega;

N.     arvestades, et tehakse ettevalmistusi fondi integreerimiseks elektroonilisse andmevahetussüsteemi (SFC2014);

O.     arvestades, et komisjoni poolt liikmesriikidele antava tehnilise abiga toetatakse ja ergutatakse fondi kasutamist, andes teavet taotluste kohta ning levitades liikmesriikides häid tavasid;

1.      on nõus, et komisjoni esildatud meetmeid rahastatakse tehnilise abina EGFi määruse artikli 11 lõigete 1 ja 4 ning artikli 12 lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt;

2.      rõhutab, kui oluline on fondiga seotud kontaktide loomine ja teabevahetus; toetab seetõttu fondi kontaktisikute eksperdirühma ja liikmesriikide vaheliste kontaktide loomise muude meetmete, sealhulgas sellel aastal toimuva fondi rakendamisega seotud osaliste kontaktide loomise teemalise seminari rahastamist; toonitab, kui oluline on luua tihedamad sidemed kõigi fondi kasutuselevõtmise taotlustega seotud osaliste vahel, eriti piirkondliku ja kohaliku tasandi sotsiaalpartnerite ja sidusrühmade vahel, et saavutada võimalikult suur sünergia;

3.      võtab teadmiseks, et 2014. aastal on tunduvalt vähendatud teavitamistegevuse kulusid; rõhutab vajadust tagada, et sellel ei oleks negatiivset mõju uue EGFi määruse kohase teabematerjali tootmisele ja vajalike suuniste andmisele ning piisavale jaotamisele määruse esimesel rakendusaastal;

4.      ergutab komisjoni jätkama tööd standardkorra kehtestamiseks, et lihtsustada taotlusi, kiirendada nende läbivaatamist ja tõhustada aruandlust, et vähendada liikmesriikide halduskoormust; innustab komisjoni suurendama fondi nähtavust edasises tegevuses;

5.      rõhutab vajadust suurendada üldsuse teadlikkust EGFist ja parandada selle nähtavust; tuletab taotluse esitanud liikmesriikidele meelde nende ülesannet anda sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele, ametiasutustele, sotsiaalpartneritele, meediale ja üldsusele teavet EGFi rahastatavate meetmete kohta, nagu on sätestatud EGFi määruse artiklis 12;

6.      märgib, et komisjon teeb fondi järelhindamise kättesaadavaks trükitult ja elektroonilise väljaandena;

7.      väljendab heameelt selle üle, et EGFi (2007–2013) järelhindamise viimane etapp viidi lõpule 2013. aastal; nõuab lõpliku hindamise õigeaegset avaldamist vastavalt eelmise EGFi määruse (määrus (EÜ) nr 1927/2006) artiklis 17 sätestatud tähtajale;

8.      kutsub kaasseadusandjaid üles kehtestama erisätted, et kergendada fondi vahendite kasutuselevõtmist eriti raskete sotsiaal-, majandus- ja finantspiirangutega liikmesriikides;

9.      märgib, et komisjon alustas juba 2011. aastal tööd taotluste elektroonilise vormi ja standardmenetluste kehtestamiseks, et lihtsustada taotlusi, kiirendada nende läbivaatamist ja tõhustada aruandlust; võtab lisaks sellele teadmiseks ettevalmistused EGFi integreerimiseks elektroonilisse andmevahetussüsteemi (SFC2014); palub komisjonil näidata, milliseid edusamme on tehtud pärast tehnilise abi kasutamist ajavahemikul 2011–2013;

10.    peab sügavalt kahetsusväärseks, et komisjon ei analüüsinud nõuetekohaselt kriisiga seotud erandi kasutamise tõhusust, eriti arvestades asjaolu, et neid EGFiga seotud juhtumeid ei analüüsitud nõuetekohaselt fondi vahehindamise aruandes; peab siiski kahetsusväärseks, et tulemused ei laekunud õigeaegselt, et neid saaks kasutada fondi tegevust aastatel 2014–2020 reguleeriva uue määruse üle peetavas arutelus, eriti mis puudutab kriisiga seotud erandi kriteeriumi kasutamise tõhusust; on endiselt veendunud, et seda tuleks arvesse võtta fondi tulevases hindamises; palub kaasseadusandjatel kaaluda võimalust see meede viivitamata taas kasutusele võtta, eelkõige seoses mitmes liikmesriigis valitseva sotsiaalse hädaolukorraga;

11.    tuletab meelde, kui oluline on luua kontakte ja vahetada teavet fondi, eelkõige uue EGFi määruse sätete kohta; pooldab seetõttu fondi kontaktisikute eksperdirühma rahastamist; palub, et komisjon kutsuks parlamenti eksperdirühma koosolekutele ja seminaridele vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe asjaomastele sätetele1a; rõhutab lisaks, kui oluline on luua kontakte kõikide nendega, kes on seotud EGFi taotlustega, sealhulgas sotsiaalpartneritega;

12.    nõuab tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid heade tavade vahetamise võimalusi ning õpiksid eelkõige nendelt liikmesriikidelt ning piirkondlikelt ja kohalikelt omavalitsustelt, kes on juba kasutusele võtnud riiklikud teabevõrgustikud fondi kohta, kaasates kohalikul ja piirkondlikul tasandil sotsiaalpartnerid ja sidusrühmad, et võimalike fondi kohaldamisalasse jäävate olukordade puhuks oleks korralik abistamisstruktuur juba loodud; juhib tähelepanu vajadusele ergutada autonoomset abi, millele oleks piirkondlikul tasandil lihtne juurdepääs, et rakendada alt üles lähenemist, toetades piirkondlikul tasandil kohapealsete lahenduste otsimist fondi kohaldamisalasse jäävates olukordades;

13.    palub liikmesriikidel ja kõikidel asjaomastel institutsioonidel teha fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks pingutusi menetlus- ja eelarvekorra parandamiseks; võtab sellega seoses teadmiseks, et komisjon on pärast parlamendi nõudmist kiirendada toetuste eraldamist kasutusele võtnud täiustatud menetluse, mille eesmärk on esitada eelarvepädevatele institutsioonidele koos komisjoni hinnanguga fondi kasutuselevõtmise taotluse kõlblikkuse kohta ühtlasi ka ettepanek fondi kasutuselevõtmiseks; võtab teadmiseks, et võeti vastu uus EGFi määrus, mis suurendab fondi tõhusust, läbipaistvust, vastutust ja nähtavust;

14.    on sügavalt veendunud, et liidu kulutuste puhul on äärmiselt oluline kontrollida, et oleks tagatud hea hinna ja kvaliteedi suhe; palub komisjonil selgelt välja tuua, millist lisaväärtust konkreetsete tulemuste näol annab EGFi jaoks eraldi eelarverea kasutuselevõtmine;

15.    väljendab heameelt 2013. aasta detsembris kasutusele võetud EGFi määruse ambitsioonikamate eesmärkide ja kriteeriumide üle, mille eesmärk on integreerida väiksema rahvastikutihedusega piirkondade ja riikide taotlusi ning lihtsustada nende esitamist; väljendab sügavat kahetsust selle üle, et tegemist on erakorralise meetmega, mis hõlmab maksimaalselt 15% fondi iga-aastasest maksimumsummast, samas kui ülemaailmne sotsiaalne, majandus- ja finantskriis avaldab kõnealustele piirkondadele tunduvalt suuremat mõju;

16.    väljendab heameelt selle üle, et laiendati fondi kohaldamisala abikõlblike toetusesaajate osas, st füüsilisest isikust ettevõtjatele, ning et fondi kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid pakutakse paljudele alla 25-aastastele mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele (või alla 30-aastastele noortele, kui liikmesriigid nii otsustavad); on sellele vaatamata veendunud, et fondi tegevus muutuks tõhusamaks ja selle mõju oleks palju suurem, kui üldiseks künniseks seataks 500 töötaja asemel 200 töötajat;

17.    rõhutab pärast eesmärkide ja kriteeriumide ambitsioonikamaks muutmist ning fondi abikõlblike toetusesaajate ringi laiendamist, et tuleb suurendada fondile eraldatavate assigneeringute määra nii maksete kui ka kulukohustuste assigneeringute osas vähemalt 2013. aasta tasemele, st vähemalt 500 miljoni euroni, et see oleks täielikus vastavuses liidu poliitiliste prioriteetidega edendada majanduskasvu ja töökohtadesse investeerimist; tuletab lisaks sellele nõukogule meelde parlamendi seisukohta kaaluda fondi integreerimist liidu eelarvesse 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise raames kooskõlas eelarve ühtsuse põhimõttega;

18.    kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.    teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (EGF/2014/000 TA 2014 – Tehniline abi komisjoni algatusel)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 11 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020,(2) eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi selleks, et toetada koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kelle tegevus on lõppenud maailma kaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste tõttu, määruses (EÜ) nr 546/2009(4) käsitletud ülemaailmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule naasta.

(2)      Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artiklis 12 on sätestatud, et EGF ei tohi ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)      Määruse (EÜ) nr 1309/2013 kohaselt võib komisjoni algatusel kasutada tehnilise abi rahastamiseks kõige rohkem kuni 0,5% EGFi iga aasta maksimumsummast. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 330 000 euro eraldamiseks.

(4)      Seega tuleks komisjoni algatusel antava tehnilise abi rahastamiseks võtta kasutusele fondi vahendid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 330 000 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

(1)

              ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

             ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

              ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

             ELT L 167, 29.6.2009, lk 26.


SELETUSKIRI

I. Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) loodi selleks, et anda täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(1) (nüüdseks asendatud 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega) punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/2006(2) (nüüdseks asendatud määrusega (EÜ) nr 1309/2013) artiklile 12 ei tohi fondi maht ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis on tekkinud eelnenud aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelnenud aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid.

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(3) artikli 12 sätetele ning määruse (EL) nr 1309/2013(4) artikli 15 sätetele ei tohi praegu fondi aastane maksimumsumma ületada 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohased summad kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Korra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(5) punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamise taotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 24. juunil 2014. aastal heaks uue ettepaneku võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta.

See puudutab fondist 330 000 euro kasutuselevõtmist ja komisjonile eraldamist tehnilise abiga seotud kulude katmiseks. Tehnilise abi eesmärk on rahastada järelevalvet ja teavitamist, luua teadmistebaasi liides ning nõustada liikmesriike fondi kasutamisel, järelmeetmete osas ja hindamisel. Fondi määruse artikli 11 lõike 1 kohaselt võib komisjoni algatusel kasutada tehnilise abi rahastamiseks maksimaalselt 0,5% konkreetsel aastal ette nähtud fondi vahenditest (st 750 000 eurot 2011. aasta hindades).

Vastavalt komisjoni ettepanekule kavatsetakse 2014. aastal katta taotletavast summast järgmiste tegevuste kulud.

Järelevalve: Komisjon jätkab andmete kogumist saadud taotluste ja makstud summade ning kavandatud ja rakendatud meetmete kohta ning ajakohastab fondi käsitleva statistilise ülevaate. Arvestades varasemate aastate ettevalmistusi, saadakse enamik sellest komisjoni tavapäraste haldusvahendite arvelt, kuid fondi andmebaasi funktsioonide parandamiseks ja kindlustamiseks vastavalt komisjoni siseauditi tulemustele on vaja mõne väliseksperdi abi. Need meetmed lähevad kokku hinnanguliselt maksma 20 000 eurot.

Teave: Vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 12 lõikele 2 on komisjon loonud oma veebilehe alajaotisse „Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus” fondi jaoks eraldi veebisaidi(6), mille haldamise eest ta vastutab, mida regulaarselt ajakohastatakse ja laiendatakse ning mille kogu uus teave tõlgitakse kõigisse ELi ametlikesse keeltesse. Koostatakse teatmik uue EGFi määruse kohta ning fondi järelhindamine tehakse kättesaadavaks väikeses koguses trükitult ja elektroonilise väljaandena. Suurendatakse üldist teadlikkust fondi kohta ja fondi nähtavust. Fondi käsitletakse mitmesugustes komisjoni väljaannetes ja audiovisuaaltegevuses. Need meetmed lähevad kokku hinnanguliselt maksma 20 000 eurot.

Teadmistebaasi loomine: Komisjon jätkab tööd, et kehtestada fondile esitatavate taotluste elektroonilised vormid ja taotluste menetlemise standardkord, mistõttu on uue määruse kohaselt taotlusi lihtsam esitada, taotlusi saab kiiremini läbi vaadata ja aruandeid saab koostada vastavalt vajadusele. Jätkatakse ka lõpparuande vormi ühtlustamist, et vähendada liikmesriikide halduskoormust. See tegevus kokku läheb hinnanguliselt maksma 100 000 eurot.

Tehniline ja haldusabi: Fondi kontaktisikute eksperdirühm, kuhu kuulub üks liige igast liikmesriigist, peab kaks koosolekut, mille eeldatav maksumus kokku on 70 000 eurot.

Lisaks korraldab komisjon kontaktide loomist liikmesriikide vahel, organiseerides liikmesriikides samadel kuupäevadel kaks fondi rakendusasutuste seminari, mille puhul on rõhk EGFi uue määruse tõlgendamisega seotud küsimustel, eelkõige seoses mittetöötavate ja mitteõppivate noorte võimaliku meetmetesse kaasamisega. See tegevus kokku läheb hinnanguliselt maksma 120 000 eurot.

Hindamine: 2014. aastal ei ole vaja hindamisteks vahendeid eraldada. Vahehindamise riigihanget alustatakse 2015. aastal eesmärgiga lõpetada hindamine 30. juuniks 2017, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 20 lõike 1 punktis a.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 330 000 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) ja maksete assigneeringute (04 0401) ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 01 04 04).

See on seni viies eelarvepädevatele institutsioonidele 2014. aastal esitatud taotlus fondi vahendite ümberpaigutamiseks.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt fondi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolsete läbirääkimiste menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

IV. Raportööri arvamus

Raportöör on nõus, et komisjoni esildatud meetmeid rahastatakse tehnilise abina, mis raportööri hinnangul aitab lihtsustada taotlusmenetlust ja parandab juurdepääsu asjakohastele andmetele.

Raportöör toetab eriti esildatud meetmeid teadmiste ja teabe vahetamiseks fondi veebilehe ning kohaliku, piirkondliku ja riigi tasandi eksperdirühmade ja võrgustike kaudu, mis annavad koos parema ülevaate fondi toimimisest ja aitavad fondi meetmeid tulevikus tulemuslikumalt rakendada.

Raportöör väljendab suurt heameelt selle üle, et laiendati fondi kohaldamisala abikõlblike toetusesaajate osas, st füüsilisest isikust ettevõtjatele, ning et fondi kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid pakutakse paljudele alla 25-aastastele mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele (või alla 30-aastastele noortele, kui liikmesriigid nii otsustavad), mis omakorda annab tunnistust vajadusest suurendada fondile eraldatavaid vahendeid.

Raportöör innustab eraldama täiendavat autonoomset abi, millele oleks piirkondlikul tasandil lihtne juurdepääs, et toetada kohapealsete lahenduste otsimist kohalikul ja piirkondlikul tasandil fondi kohaldamisalasse jäävates olukordades.

Ehkki raportöör tunneb heameelt fondi eesmärkide ja kriteeriumide laiendamise üle, mille eesmärk on integreerida väiksema rahvastikutihedusega piirkondade ja riikide taotlusi ning lihtsustada nende esitamist, raportöör väljendab siiski kahetsust selle pärast, et tegemist on erakorralise meetmega, ning on veendunud, et tuleks kehtestada suurem iga-aastane piirmäär. Samuti on raportöör veendunud, et fondile juurdepääsu soodustamiseks tuleks 500 töötaja künnist alandada 200 töötajani.

Raportöör rõhutab vajadust taastada vähemalt fondi varasem assigneeringute tase (500 miljonit eurot), võttes eelkõige arvesse fondi laienenud kohaldamisala pärast ELi poliitiliste prioriteetide kindlaksmääramist. Raportöör on ühtlasi seisukohal, et eelarve ühtsuse põhimõtet järgides ning läbipaistvuse ja vastutuse eesmärgil on väga oluline toetada fondi integreerimist liidu eelarvesse.

Raportöör toonitab eelkõige, et kriisi tõttu tehtud erand on vaja kiiresti uuesti kasutusele võtta ja kehtestada erisätted, et kergendada fondi vahendite kasutuselevõtmist eriti raskete sotsiaal-, majandus- ja finantspiirangutega liikmesriikides.

Raportöör soovitab luua tihedamad sidemed kõigi fondi kasutuselevõtmise taotlustega seotud osaliste vahel ning kutsub liikmesiike üles rakendama kohalikul, piirkondlikul ja riigi tasandil täiendavaid meetmeid, et tagada ühest küljest töötajate piisav toetamine ning teisest küljest asjakohaste õiguslike vahendite olemasolu, et hoida ära fondi vahendite väärkasutus.

(1)

 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(3)

           ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)

           ELT L 347, 30.12.2013, lk 855.

(5)

            ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(6)

http://ec.europa.eu/egf


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ZP/ch D(2014)39257

Hr Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2014/000 Tehniline abi 2014) puhul (COM(2014)366 final)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2014/000 Tehniline abi 2014 puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Komisjon ja töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist selle taotluse puhul. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et komisjoni poolt 2014. aastaks tehnilise abi rahastamiseks pakutud 330 000 euro suurune summa jääb allapoole piirmäära (tehnilise abi rahastamiseks võib maksimaalselt kasutada 0,5% EGFi iga-aastasest maksimumsummast (150 miljonit eurot 2011. aasta hindades)), nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „EGFi määrus”) artikli 11 lõikes 1;

B)  arvestades, et komisjoni siseauditi tulemustes soovitatakse parandada ja kindlustada EGFi andmebaasi funktsioone, milleks on vaja välisekspertide abi;

C)  arvestades, et tehnilise abi kulutused on 2014. aastal eelmise aastaga võrreldes tunduvalt vähenenud, ka seetõttu, et ei ole vaja rahastada hindamisi;

D)  arvestades, et EGFi (2007–2013) järelhindamise viimane etapp viidi lõpule 2013. aastal;

E)  arvestades, et tänaseks lõpuni menetletud EGFi kasutuselevõtmise taotluste hulk pakub suurel hulgal kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid EGFi mõju kohta nende töötajate tööalase konkurentsivõimele, kes koondati globaliseerumise või finants- ja majanduskriisi tõttu;

F)  arvestades, et 2014. aastal on tunduvalt vähendatud teavitamistegevuse kulusid;

G)  arvestades, et EGFi töörühm on sageli rõhutanud vajadust muuta EGF nähtavamaks, sest see on vahend näitamaks üles liidu solidaarsust koondatud töötajatega;

H)  arvestades, et tehakse ettevalmistusi EGFi integreerimiseks elektroonilisse andmevahetussüsteemi (SFC2014);

I)  arvestades, et komisjoni poolt liikmesriikidele antava tehnilise abiga toetatakse ja ergutatakse EGFi kasutamist seeläbi, et antakse teavet taotluste kohta ning levitatakse liikmesriikides häid tavasid.

Seepärast palub tööhõive-ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada fondi kasutuselevõtmist tehnilise abi andmiseks käsitleva resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  on nõus, et komisjoni esildatud meetmeid rahastatakse tehnilise abina EGFi määruse artikli 11 lõigete 1 ja 4 ning artikli 12 lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt;

2.  võtab teadmiseks, et 2014. aastal on tunduvalt vähendatud teavitamistegevuse kulusid; rõhutab vajadust tagada, et sellel ei oleks negatiivset mõju uue EGFi määruse kohase teabematerjali tootmisele ja vajalike suuniste andmisele ning piisavale jaotamisele määruse esimesel rakendusaastal;

3.  rõhutab vajadust suurendada üldsuse teadlikkust EGFist ja parandada selle nähtavust; tuletab taotluse esitanud liikmesriikidele meelde nende ülesannet anda sihtrühmas olevatele toetusesaajatele, ametiasutustele, sotsiaalpartneritele, meediale ja üldsusele teavet EGFi rahastatavate meetmete kohta, nagu on sätestatud EGFi määruse artiklis 12;

4.  väljendab heameelt selle üle, et EGFi (2007–2013) järelhindamise viimane etapp viidi lõpule 2013. aastal; nõuab lõpliku hindamise õigeaegset avaldamist vastavalt eelmise EGFi määruse (määrus (EÜ) nr 1927/2006) artiklis 17 sätestatud tähtajale;

5.  märgib, et komisjon alustas juba 2011. aastal tööd elektroonilise taotlusvormi kasutuselevõtmiseks ja standardkorra kehtestamiseks, et lihtsustada taotlusi, kiirendada nende läbivaatamist ja tõhustada aruandlust; võtab lisaks sellele teadmiseks ettevalmistused EGFi integreerimiseks elektroonilisse andmevahetussüsteemi (SFC2014); palub komisjonil näidata, milliseid edusamme on tehtud pärast tehnilise abi kasutamist ajavahemikul 2011–2013;

6.  tuletab meelde, kui oluline on luua kontakte ja vahetada teavet EGFi, eelkõige uue määruse sätete kohta; pooldab seetõttu fondi kontaktisikute eksperdirühma rahastamist; palub, et komisjon kutsuks parlamenti eksperdirühma koosolekutele ja seminaridele vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe asjaomastele sätetele(1); rõhutab lisaks sellele, kui tähtis on teha koostööd kõikide EGFi taotlustega seotud osalistega, sealhulgas sotsiaalpartneritega. rõhutab lisaks, kui oluline on luua kontakte kõikide nendega, kes on seotud EGFi taotlustega, sealhulgas sotsiaalpartneritega;

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG

Tegevesimees, esimene aseesimees

(1)

Euroopa Liidu Teataja L 304, 20.11.2010, lk 47.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

11.9.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Albert Deß

Õigusteave - Privaatsuspoliitika