Procedūra : 2014/2041(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0003/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0003/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/09/2014 - 9.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0016

ZIŅOJUMS     
PDF 182kWORD 134k
11.9.2014
PE 536.167v02-00 A8-0003/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (EGF/2014/000 TA 2014 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Liadh Ni Riada

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (EGF/2014/000 TA 2014 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

(COM(2014)0366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0366 – C8‑0031/2014),

–       ņemot vērā Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija secinājumus par Izaugsmes un nodarbinātības paktu,

–       ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 7. un 8. februāra secinājumus,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–       ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–       ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0003/2014),

A.     tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, kuras krasi pastiprina ekonomikas, finanšu un sociālā krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.     tā kā summa EUR 330 000, ko Komisija ierosinājusi izmantot tehniskajai palīdzībai 2014. gadā, nepārsniedz 0,5 % no maksimālās ikgadējās no EGF pieejamās summas (EUR 150 miljoni 2011. gada cenās), kā noteikts EGF regulas 11. panta 1. punktā;

C.     tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, ir jābūt pienācīgai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par EGF izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ievērojot 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

D.     tā kā Komisijas iekšējās revīzijas konstatējumi liecina par to, ka ir nepieciešami EGF datubāzes funkcionalitātes uzlabojumi un nodrošināšana, kam nepieciešams piesaistīt ārējos ekspertus;

E.     tā kā pēc Komisijas iniciatīvas līdz pat 0,5 % no EGF gada apjoma var izmantot tehniskajai palīdzībai nolūkā finansēt sagatavošanos, pārraudzību, datu vākšanu un zināšanu bāzes izveidi, administratīvo un tehnisko atbalstu, informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī revīzijas, kontroles un novērtēšanas pasākumus, kas nepieciešami, lai īstenotu EGF regulu, kā paredzēts minētās regulas 11. panta 1. punktā; tā kā tehniskā palīdzība ietver arī informācijas un norādījumu sniegšanu dalībvalstīm un Eiropas un valstu sociālajiem partneriem par EGF izmantošanu, pārraudzību un novērtēšanu, kā paredzēts EGF regulas 11. panta 4. punktā;

F.     tā kā ar tehnisko palīdzību saistītie izdevumi 2014. gadā ir ievērojami mazāki, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, cita starpā sakarā ar to, ka nav novērtējumu, kuri būtu jāfinansē;

G.     tā kā EGF regulas 12. panta 2. punktā ir noteikts, ka Komisijai ir pienākums internetā izveidot tīmekļa vietni, lai visās Savienības valodās sniegtu un izplatītu informāciju par pieteikumiem, uzsverot budžeta lēmējinstitūcijas lomu;

H.     tā kā EGF (2007–2013) ex post novērtējuma pēdējais posms tika veikts 2013. gadā;

I.      tā kā Komisija, pamatojoties uz minētajiem pantiem, pieprasīja izmantot EGF nolūkā segt izdevumus saistībā ar tehnisko palīdzību, lai uzraudzītu saņemtos un apmaksātos pieteikumus, ierosinātos un īstenotos pasākumus, pilnveidotu tīmekļa vietni un pārtulkotu jauno informāciju visās Savienības valodās, palielinātu EGF atpazīstamību, izstrādātu publikācijas un audiovizuālos materiālus, veidotu zināšanu bāzi, sniegtu dalībvalstīm un reģionālajām iestādēm administratīvo un tehnisko atbalstu, nepieprasot līdzekļus novērtēšanai 2014. gadā;

J.      tā kā to EGF lietu skaits, kas līdz šim ir pabeigtas, satur lielu apjomu kvalitatīvu un kvantitatīvu datu par EGF ietekmi uz to darba ņēmēju nodarbināmību, kas ir atlaisti globalizācijas un finanšu un ekonomiskās krīzes dēļ;

K.     tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

L.     tā kā ar informācijas pasākumiem saistītās izmaksas 2014. gadā ir ievērojami samazinājušās;

M.    tā kā EGF darba grupa bieži vien ir uzsvērusi nepieciešamību sekmēt to, lai EGF būtu labāk pazīstams kā kopienas instruments solidaritātei ar atlaistajiem darba ņēmējiem;

N.     tā kā notiek sagatavošanās darbi, lai EGF integrētu elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā (SCF 2014);

O.     tā kā Komisijas sniegtā tehniskā palīdzība dalībvalstīm atbalsta un sekmē iespējas izmantot EGF, sniedzot informāciju par pieteikumiem un dalībvalstīs popularizējot paraugpraksi;

1.      piekrīt tam, ka Komisijas ierosinātos pasākumus finansē no tehniskajai palīdzībai paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar EGF regulas 11. panta 1. un 4. punktu un 12. panta 2., 3. un 4. punktu;

2.      atgādina, ka ir svarīgi veidot sadarbības tīklus un īstenot informācijas apmaiņu par EGF; tādēļ atbalsta EGF kontaktpersonu ekspertu grupas finansēšanu, kā arī citus tīklu veidošanas pasākumus dalībvalstīs, tostarp īstenotājiem šogad paredzēto sadarbības semināru par EGF izmantošanu; uzsver, ka ir svarīgi vēl vairāk pastiprināt saikni starp visām ar EGF atbalsta pieteikumiem saistītajām personām, tostarp jo īpaši sociālajiem partneriem un ieinteresētajām reģionālā un vietējā līmeņa personām, lai radītu iespējami lielāku sinerģiju;

3.      ņem vērā, ka informācijas pasākumu izmaksas 2014. gadā ir ievērojami samazinājušās; uzsver, ka ir svarīgi, lai tas negatīvi neietekmētu ar jauno EGF regulu saistītā informatīvā materiāla un vajadzīgo norādījumu sagatavošanu un atbilstīgu izplatīšanu pirmajā tās īstenošanas gadā;

4.      mudina Komisiju turpināt darbu pie vienkāršotu pieteikumu standartizētām procedūrām, pieteikumu ātrākas izskatīšanas un labākas ziņojumu sniegšanas, lai atvieglotu dalībvalstīm administratīvo slogu; mudina Komisiju palielināt EGF atpazīstamību turpmāko pasākumu īstenošanā;

5.      uzsver, ka ir svarīgi palielināt vispārējo informētību par EGF un tā pamanāmību; atgādina pieteikumu iesniedzējām dalībvalstīm par to uzdevumu paziņot paredzētajiem atbalsta saņēmējiem, iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un plašai sabiedrībai par darbībām, ko finansē no EGF, kā izklāstīts EGF regulas 12. pantā;

6.      norāda, ka Komisija EGF ex post novērtējumu publicēs gan drukātā veidā, gan tiešsaistē;

7.      atzinīgi vērtē to, ka 2013. gadā tika veikts EGF (2007–2013) ex post novērtēšanas pēdējais posms; aicina savlaicīgi publicēt galīgo novērtējumu, ievērojot iepriekšējās EGF regulas (Regula (EK) Nr. 1927/2006) 17. pantā noteikto termiņu;

8.      aicina otru likumdevēju ieviest īpašus noteikumus, lai atvieglotu EGF izmantošanu tām dalībvalstīm, kurās ir īpaši nopietnas sociālās, ekonomiskās un finansiālās grūtības;

9.      norāda, ka Komisija 2011. gadā jau ir sākusi darbu pie elektroniskas pieteikumu veidlapas un vienkāršotu pieteikumu standartizētām procedūrām, pieteikumu ātrākas izskatīšanas un labākas ziņojumu sniegšanas; turklāt norāda uz sagatavošanās darbiem, lai integrētu EGF elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā (SFC 2014); prasa Komisijai iepazīstināt ar panākumiem, kas gūti saistībā ar tehniskās palīdzības izmantošanu laikā no 2011. gada līdz 2013. gadam;

10.    pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisija nav analizējusi krīzes laiku izņēmuma režīma piemērošanas efektivitāti, it īpaši ņemot vērā to, ka ar šo kritēriju saistītie EGF pieteikumi netika pietiekami ņemti vērā EGF sistēmas pārskatīšanā; tomēr pauž nožēlu par to, ka rezultāti, īpaši rezultāti attiecībā uz krīzes laiku izņēmuma režīma piemērošanas efektivitāti, nebija pieejami savlaicīgi, lai tos varētu izmantot sarunās par jaunu EGF regulu 2014.–2020. gadam; joprojām uzskata, ka minētais būtu jāņem vērā, veicot turpmāku EGF novērtēšanu; aicina otru likumdevēju apsvērt iespēju nekavējoties no jauna ieviest šo pasākumu, it īpaši ņemot vērā ārkārtas situāciju sociālajā jomā vairākās dalībvalstīs;

11.    atgādina, ka ir svarīgi veidot sadarbības tīklus un īstenot informācijas apmaiņu par EGF, jo īpaši attiecībā uz jaunās EGF regulas noteikumiem; tādēļ atbalsta EGF kontaktpersonu ekspertu grupas finansēšanu; aicina Komisiju uzaicināt Parlamentu uz ekspertu grupas sanāksmēm un semināriem saskaņā ar attiecīgajiem Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām noteikumiem(2); turklāt uzsver, ka ir svarīgi sadarboties ar visām personām, kas saistītas ar EGF pieteikumiem, tostarp ar sociālajiem partneriem;

12.    mudina dalībvalstis izmantot paraugprakses apmaiņas priekšrocības un īpaši mācīties no tām dalībvalstīm un reģionālajām un vietējām iestādēm, kas jau ir izveidojušas savus EGF informācijas tīklus, kuros piedalās arī sociālie partneri un vietējās ieinteresētās personas, lai nodrošinātu labu palīdzības sniegšanas struktūru gadījumiem, kad rastos situācija, kas ietilpst EGF piemērošanas jomā; norāda, ka ir vairāk jāatbalsta neatkarība un vienkāršota piekļuve reģionālā līmenī, lai īstenotu augšupēju pieeju, nodrošinot iespēju īstenot vietējus risinājumus reģionālā līmenī jebkādās situācijās, kas ietilpst EGF darbības jomā;

13.    prasa dalībvalstīm un visām iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, kas ļautu pilnveidot ar procedūru un budžetu saistītos noteikumus, lai būtu iespējams ātrāk izmantot EGF; šajā ziņā norāda uz uzlaboto procedūru, kuru Komisija ir ieviesusi pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu un kura paredz, ka kopā ar priekšlikumu par EGF izmantošanu Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību; ņem vērā jaunās EGF regulas pieņemšanu, kas radīs iespēju uzlabot EGF efektivitāti, pārredzamību, atbildību un atpazīstamību;

14.    pauž stingru pārliecību par to, ka ir svarīgi cieši uzraudzīt Savienības izdevumus, pamatojoties uz izmaksu lietderīgumu; prasa Komisijai skaidri norādīt pievienoto vērtību taustāmu rezultātu ziņā attiecībā uz atsevišķas budžeta pozīcijas izveidi EGF;

15.    atzinīgi vērtē EGF regulas mērķa un kritēriju paplašināšanu, ko veica 2013. gada decembrī, lai iekļautu un veicinātu pieteikumus no reģioniem un valstīm ar mazāku demogrāfisko blīvumu; pauž dziļu nožēlu par to, ka minētais ir tikai vienreizējs pasākums un tam paredzēts ne vairāk kā 15 % no maksimālās katru gadu no EGF pieejamās summas, lai gan pasaules sociālā, ekonomiskā un finanšu krīze šos reģionus ietekmē daudz vairāk;

16.    atzinīgi vērtē fonda darbības jomas paplašināšanu attiecībā uz atbalsttiesīgajiem saņēmējiem, proti, pašnodarbinātajām personām, un EGF līdzfinansētu individualizētu pakalpojumu sniegšanu vairākiem jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un ir jaunāki par 25 gadiem (vai attiecīgā gadījumā pēc dalībvalstu izvēles — 30 gadiem); tomēr uzskata, ka fonda efektivitāte palielinātos un tā ietekme būtu daudz lielāka, ja par vispārējo robežvērtību tiktu noteikti 200 darba ņēmēji, nevis 500;

17.    ņemot vērā EGF mērķu un kritēriju paplašināšanu, kā arī atbalsttiesīgo EGF atbalsta saņēmēju loka paplašināšanu, uzskata, ka EGF pieejamo apropriāciju līmenis gan attiecībā uz saistību, gan maksājumu apropriācijām ir jāpalielina līdz vismaz 2013. gada līmenim, proti, līdz vismaz EUR 500 miljoniem, tādējādi nodrošinot pilnīgu atbilstību Savienības noteiktajām politikas prioritātēm attiecībā uz investīciju veicināšanu izaugsmei un nodarbinātībai; turklāt atgādina Padomei par Parlamenta nostāju attiecībā uz EGF iekļaušanu Savienības budžetā, veicot 2014.–2020. gada DFS pārskatīšanu, saskaņā ar budžeta vienotības principu;

18.    apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.    uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (EGF/2014/000 TA 2014 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(2)      EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 12. pantā.

(3)      Regulā (ES) Nr. 1309/2013 paredzēts, ka katru gadu ne vairāk kā 0,5 % no maksimālās ikgadējās no EGF pieejamās summas pēc Komisijas iniciatīvas var izmantot tehniskajai palīdzībai. Tādēļ Komisija ierosina izmantot summu EUR 330 000 apmērā.

(4)      Tādēļ būtu jāizmanto EGF, lai pēc Komisijas iniciatīvas sniegtu tehnisko palīdzību,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 330 000 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, ...

Eiropas Parlamenta vārdā                           Padomes vārdā

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs


PASKAIDROJUMS

I. Vispārīga informācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir skārušas pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu izmaiņu sekas.

II. Komisijas priekšlikums

Komisija 2014. gada 24. jūnijā pieņēma jaunu priekšlikumu lēmumam par līdzekļu izmantošanu no EGF.

Tas attiecas uz EGF izmantošanu EUR 330 000 apmērā, kas vajadzīgi Komisijas pieprasītajai tehniskajai palīdzībai. Tehniskās palīdzības mērķis ir finansēt uzraudzības un informatīvus pasākumus, izstrādāt zināšanu bāzes saskarni un konsultēt dalībvalstis par EGF izmantošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Saskaņā ar EGF regulas 11. panta 1. punktu tehniskajai palīdzībai pēc Komisijas iniciatīvas ik gadu var izmantot 0,5 % (jeb EUR 750 000 2011. gada cenās) no maksimālās katru gadu no EGF pieejamās summas.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu 2014. gadā ar šo summu ir paredzēts finansēt turpmāk norādītās darbības.

Uzraudzība. Komisija turpinās apkopot datus par saņemtajiem un apmaksātajiem pieteikumiem un par ierosinātajām un īstenotajām darbībām, kā arī atjauninās EGF statistikas apkopojumu. Pamatojoties uz pēdējo gadu sagatavošanas darbu, to galvenokārt veiks, izmantojot Komisijas parastos administratīvos resursus. Tomēr būs nepieciešams piesaistīt dažus ārējos ekspertus, lai uzlabotu un nodrošinātu EGF datubāzes funkcionalitāti saskaņā ar Komisijas iekšējā revīzijas konstatējumiem. Visu šo darbību izmaksas tiek lēstas EUR 20 000 apmērā.

Informācija. Tīmekļa vietne par EGF(1), ko Komisija ir izveidojusi nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā un ko tā uztur saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 12. panta 2. punktu, tiks regulāri atjaunināta un paplašināta, katru jaunu elementu tulkojot arī visās ES valodās. Tiks sagatavota informācija par jauno EGF regulu, un EGF ex-post novērtējums būs pieejams nelielā tirāžā, kā arī publicēts tiešsaistē. Tiks veicināta vispārējā izpratne par EGF un tā atpazīstamība. Informāciju par EGF sniegs dažādās Komisijas publikācijās un audiovizuālajos materiālos. Visu šo posteņu izmaksas tiek lēstas EUR 20 000 apmērā.

Zināšanu pamata izveidošana. Komisija turpina darbu, lai izveidotu elektronisko pieteikuma veidlapu un standarta procedūras EGF pieteikumiem, kas tādējādi saskaņā ar jauno regulu ļaus vienkāršot pieteikumu iesniegšanu, paātrināt to apstrādi un vieglāk sagatavot ziņojumus dažādām vajadzībām. Turklāt tiek turpināta galīgā ziņojuma standarta veidlapas izstrāde, lai atvieglotu dalībvalstu administratīvo slogu. Šo posteņu izmaksas tiek lēstas EUR 100 000 apmērā.

Administratīvā un tehniskā palīdzība. EGF kontaktpersonu ekspertu grupa, kurā ir viens dalībnieks no katras dalībvalsts, rīkos divas sanāksmes, kuru kopējās izmaksas paredzētas EUR 70 000 apmērā.

Turklāt aptuveni tajā pašā laikā Komisija izveidos dalībvalstu sadarbības tīklu, organizējot divus EGF īstenošanas struktūru seminārus dalībvalstīs, kuru laikā pievērsīsies jautājumiem, kas rodas saistībā ar jaunās EGF regulas interpretāciju, jo īpaši attiecībā uz iespēju pasākumos iekļaut NEET (jaunieši, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā). Šo posteņu izmaksas tiek lēstas EUR 120 000 apmērā.

Novērtēšana. Novērtēšanai 2014. gadā līdzekļi nebūs nepieciešami. Publiskais iepirkums vidusposma novērtēšanai tiks sākts 2015. gadā, lai to pabeigtu līdz 2017. gada 30. jūnijam, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1309/2013 20. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

III. Procedūra

Lai varētu izmantot EGF, Komisija budžeta lēmējinstitūcijai ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu par kopējo summu EUR 330 000, kas no EGF rezerves (40 02 43) un maksājuma apropriācijām (04 0401) pārvietojama uz EGF budžeta pozīciju (04 05 01).

Šis ir piektais pārvietojuma priekšlikums saistībā ar EGF izmantošanu, kas līdz šim iesniegts budžeta lēmējinstitūcijai 2014. gadā.

Ja netiks panākta vienošanās, tiks uzsākta trialoga procedūra, kas paredzēta EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

V. Referentes atzinums

Referente piekrīt tam, ka Komisijas ierosinātie pasākumi tiek finansēti kā tehniskā palīdzība, kas, viņasprāt, palīdzēs vienkāršot pieteikšanās procedūru un ļaus vieglāk piekļūt vajadzīgajiem datiem.

Viņa īpaši atbalsta pasākumus, kas ierosināti zināšanu un informācijas apmaiņai ar EGF tīmekļa vietnes un ekspertu grupu un tīklu starpniecību vietējā, reģionālā un valstu līmenī, jo tas apvienojumā ar labāku pārskatu par EGF darbību ļautu turpmāk efektīvāk izmantot EGF pasākumus.

Referente ļoti atzinīgi vērtē EGF darbības jomas paplašināšanu attiecībā uz atbalsttiesīgajiem saņēmējiem, proti, pašnodarbinātajām personām, un EGF līdzfinansētu individualizētu pakalpojumu sniegšanu vairākiem jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un ir jaunāki par 25 gadiem (vai attiecīgā gadījumā pēc dalībvalstu izvēles — 30 gadiem), kas vēl vairāk pamato nepieciešamību palielināt EGF pieejamos līdzekļus.

Referente mudina palielināt turpmāko atbalstu, nodrošinot neatkarību un vienkāršotu piekļuvi reģionālā līmenī un iespēju īstenot vietējus risinājumus vietējā un reģionālā līmenī visos iespējamajos situācijās, kas ietilpst EGF darbības jomā.

Referente atzinīgi vērtē EGF regulas mērķu un kritēriju paplašināšanu, lai iekļautu un veicinātu pieteikumus no reģioniem un valstīm ar mazāku demogrāfisko blīvumu, tomēr pauž nožēlu par to, ka tas ir tikai vienreizējs pasākums, un uzskata, ka būtu jānosaka augstāka gada robežvērtība. Referente turklāt uzskata, ka, lai veicinātu piekļuvi fondam, vispārējā robežvērtība (500 darba ņēmēji) būtu jāsamazina līdz 200 darba ņēmējiem.

Referente uzskata, ka ir no jauna jānodrošina vismaz iepriekšējais EGF apropriāciju līmenis EUR 500 miljonu apmērā, jo īpaši ņemot vērā Fonda darbības jomas paplašināšanu atbilstīgi ES noteiktajām politiskajām prioritātēm. Papildus tam un ievērojot budžeta vienotības principu, referente uzskata, ka pārredzamības un pārskatatbildības nolūkos ir ārkārtīgi svarīgi veicināt EGF iekļaušanu ES budžetā.

Referente īpaši uzstāj, ka steidzami ir no jauna jāiekļauj t. s. krīzes laiku izņēmuma kritērijs un jāievieš īpaši noteikumi, lai atvieglotu EGF izmantošanu par labu dalībvalstīm, kurās ir īpaši nopietnas sociālās, ekonomiskās un finansiālās grūtības.

Referente iesaka vēl vairāk pastiprināt saikni starp visām ar EGF atbalsta pieteikumiem saistītajām personām un aicina dalībvalstis īstenot virkni papildinošu pasākumu vietējā, reģionālā un valstu līmenī, lai nodrošinātu pienācīga atbalsta sniegšanu darba ņēmējiem, no vienas puses, un atbilstošus juridiskos noteikumus, kuri novērstu EGF ļaunprātīgu izmantošanu, no otras puses.

(1)

http://ec.europa.eu/egf


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ZP/ch D(2014)39257

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2014/000 TA 2014 (COM(2014)0366 final)

God. priekšsēdētāja kungs!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja, kā arī ar tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF līdzekļu izmantošanu lietā EGF/2014/000 TA 2014 un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Šajā sakarībā EMPL komiteja ir sagatavojusi dažas piezīmes, neapšaubot maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā EUR 330 000, ko Komisija ierosinājusi izmantot tehniskajai palīdzībai 2014. gadā, nepārsniedz 0,5 % no maksimālās ikgadējās no EGF pieejamās summas (EUR 150 miljoni 2011. gada cenās), kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 11. panta 1. punktā;

B)  tā kā Komisijas iekšējās revīzijas konstatējumi liecina par to, ka ir nepieciešami EGF datubāzes funkcionalitātes uzlabojumi un nodrošināšana, kam nepieciešams piesaistīt ārējos ekspertus;

C)  tā kā ar tehnisko palīdzību saistītie izdevumi 2014. gadā ir ievērojami mazāki, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, cita starpā sakarā ar to, ka nav novērtējumu, kuri būtu jāfinansē;

D)  tā kā EGF (2007–2013) ex post novērtējuma pēdējais posms tika veikts 2013. gadā;

E)  tā kā līdz šim pabeigto EGF lietu skaits satur lielu apjomu kvalitatīvu un kvantitatīvu datu par EGF ietekmi uz to darba ņēmēju nodarbināmību, kas ir atlaisti globalizācijas vai finanšu un ekonomiskās krīzes dēļ;

F)  tā kā ar informācijas pasākumiem saistītās izmaksas 2014. gadā ir ievērojami samazinātas;

G)  tā kā EGF darba grupa bieži vien ir uzsvērusi nepieciešamību sekmēt to, lai EGF būtu labāk pazīstams kā kopienas instruments solidaritātei ar atlaistajiem darba ņēmējiem;

H)  tā kā notiek sagatavošanās darbi, lai EGF integrētu elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā (SCF 2014);

I)  tā kā Komisijas sniegtā tehniskā palīdzība dalībvalstīm atbalsta un sekmē iespējas izmantot EGF, sniedzot informāciju par pieteikumiem un dalībvalstīs popularizējot paraugpraksi;

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par fonda izmantošanu Komisijas sniegtai tehniskai palīdzībai iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt tam, ka Komisijas ierosinātos pasākumus finansē no tehniskajai palīdzībai paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar EGF regulas 11. panta 1. un 4. punktu un 12. panta 2., 3. un 4. punktu;

2.  ņem vērā, ka informācijas pasākumu izmaksas 2014. gadā ir ievērojami samazinātas; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai tas negatīvi neietekmētu ar jauno EGF regulu saistītā informatīvā materiāla un vajadzīgo norādījumu sagatavošanu un atbilstīgu izplatīšanu pirmajā tās īstenošanas gadā;

3.  uzsver, ka ir svarīgi palielināt vispārējo informētību par EGF un tā pamanāmību; atgādina pieteikumu iesniedzējām dalībvalstīm par to uzdevumu paziņot paredzētajiem atbalsta saņēmējiem, iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un plašai sabiedrībai par darbībām, ko finansē no EGF, kā izklāstīts Regulas 12. pantā;

4.  atzinīgi vērtē to, ka 2013. gadā tika veikts EGF (2007–2013) ex post novērtēšanas pēdējais posms; aicina savlaicīgi publicēt galīgo novērtējumu, ievērojot iepriekšējā EGF regulā (EK) Nr. 1927/2006 17. pantā noteikto termiņu;

5.  norāda, ka Komisija 2011. gadā jau ir sākusi darbu pie elektroniskas pieteikumu veidlapas un vienkāršotu pieteikumu standartizētām procedūrām, pieteikumu ātrākas izskatīšanas un labākas ziņojumu sniegšanas; turklāt norāda uz sagatavošanās darbiem, lai integrētu EGF elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā (SFC 2014); prasa Komisijai iepazīstināt ar panākumiem, kas gūti saistībā ar tehniskās palīdzības izmantošanu laikā no 2011. gada līdz 2013. gadam;

6.  atgādina, ka ir svarīgi veidot sadarbības tīklus un īstenot informācijas apmaiņu par EGF, jo īpaši attiecībā uz jaunās regulas noteikumiem; tādēļ atbalsta EGF kontaktpersonu ekspertu grupas finansēšanu; aicina Komisiju uzaicināt Parlamentu uz ekspertu grupas sanāksmēm un semināriem saskaņā ar attiecīgajiem Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām noteikumiem(1); turklāt uzsver, ka ir svarīgi sadarboties ar visām personām, kas ir saistītas ar EGF pieteikumiem, tostarp ar sociālajiem partneriem.

Cieņā

Marita ULVSKOG,

Priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, priekšsēdētāja pirmā vietniece

(1)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 304, 20.11.2010., 47. lpp.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

11.9.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Albert Deß

Juridisks paziņojums - Privātuma politika