Procedura : 2014/2041(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0003/2014

Teksty złożone :

A8-0003/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/09/2014 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0016

SPRAWOZDANIE     
PDF 204kWORD 126k
11.9.2014
PE 536.167v02-00 A8-0003/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach finansowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/000 TA 2014 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

(COM(2014) 366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Liadh Ni Riada

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach finansowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/000 TA 2014 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

(COM(2014) 366 – C8‑0031/2014 – 2014/2041(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014) 366 – C8-0031/2014),

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 28–29 czerwca 2012 r. dotyczące Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 7–8 lutego 2013 r.,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–       uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–       uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0003/2014),

A.     mając na uwadze, że Unia Europejska utworzyła instrumenty legislacyjne i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom ponoszącym konsekwencje istotnych zmian w strukturze światowego handlu, dramatycznie pogłębionych przez kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny, oraz z myślą o ułatwieniu im reintegracji na rynku pracy;

B.     mając na uwadze, że kwota 330 000 EUR, którą Komisja proponuje uruchomić na pomoc techniczną w 2014 r., jest poniżej maksymalnego limitu w wysokości 0,5% maksymalnej rocznej kwoty EFG (150 mln EUR w cenach z 2011 r.), jak określono w art. 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG;

C.     mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być odpowiednia i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG;

D.     mając na uwadze, że w wyniku audytu wewnętrznego Komisji zasugerowano usprawnienie i zabezpieczenie funkcjonowania bazy danych EFG, do czego niezbędne jest doświadczenie personelu zewnętrznego;

E.     mając na uwadze, że maksymalnie 0,5% rocznej kwoty EFG można co roku przeznaczyć na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, aby sfinansować przygotowywanie, monitorowanie, gromadzenie danych i tworzenie bazy wiedzy, wsparcie administracyjne i techniczne, działalność informacyjną i komunikacyjną, jak również audyt, kontrolę oraz działania związane z oceną, niezbędne do wdrażania rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia; mając na uwadze, że pomoc techniczna obejmuje również dostarczanie państwom członkowskim oraz europejskim i krajowym partnerom społecznym informacji i wskazówek dotyczących wykorzystywania, monitorowania i oceny EFG, zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG;

F.     mając na uwadze, że wydatki na pomoc zewnętrzną w roku 2014 są znacznie mniejsze niż w roku poprzednim, również z uwagi na to, że nie przewidziano udostępniania funduszy na oceny;

G.     mając na uwadze, że zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG Komisja ma obowiązek stworzenia strony internetowej dostępnej we wszystkich językach Unii, udostępniającej informacje o wnioskach i podkreślającej rolę władzy budżetowej;

H.     mając na uwadze, że końcowy etap oceny ex-post EFG (2007–2013) przeprowadzono w 2013 r.;

I.      mając na uwadze, że na podstawie tych artykułów Komisja złożyła wniosek o uruchomienie EFG na pokrycie wydatków związanych z pomocą techniczną w celu monitorowania otrzymanych wniosków, w związku z którymi wypłacono środki, oraz zaproponowanych i wdrożonych działań, a także w celu poszerzenia strony internetowej i tłumaczenia nowych elementów na wszystkie języki unijne, zwiększenia rozpoznawalności EFG, drukowania publikacji i tworzenia narzędzi audiowizualnych, utworzenia bazy wiedzy, udzielania wsparcia administracyjnego i technicznego państwom członkowskim i władzom regionalnym oraz aby nie występować o środki na ocenę w 2014 r.;

J.      mając na uwadze, że zrealizowane dotychczas wnioski o uruchomienie środków z EFG są źródłem dużej ilości danych jakościowych i ilościowych dotyczących wpływu EFG na szanse na zatrudnienie pracowników zwolnionych z powodu skutków globalizacji lub kryzysu finansowego i gospodarczego;

K.     mając na uwadze, że wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu w sprawie EFG;

L.     mając na uwadze, że koszty działalności informacyjnej w 2014 r. zostały znacznie ograniczone;

M.    mając na uwadze, że grupa robocza ds. EFG często podkreślała konieczność zapewnienia lepszej widoczności EFG jako wspólnotowego instrumentu solidarności ze zwolnionymi pracownikami;

N.     mając na uwadze, że trwają przygotowania do włączenia EFG do elektronicznego systemu wymiany informacji (SFC2014);

O.     mając na uwadze, że udzielając pomocy technicznej państwom członkowskim, Komisja wspiera i promuje wykorzystanie EFG przez dostarczanie informacji o wnioskach oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk w państwach członkowskich;

1.      zgadza się na zaproponowane przez Komisję środki, które będą finansowane jako pomoc techniczna zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie EFG;

2.      przypomina o znaczeniu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji na temat EFG; w związku z tym popiera finansowanie grupy eksperckiej osób do kontaktu w sprawie EFG oraz inne działania w zakresie budowania sieci kontaktów między państwami członkowskimi, w tym tegoroczne seminarium umożliwiające nawiązywanie kontaktów między osobami zajmującymi się EFG i poświęcone wdrażaniu funduszu; podkreśla potrzebę dalszego zacieśniania wzajemnych kontaktów wszystkich osób zajmujących się wnioskami w sprawie EFG, w tym zwłaszcza partnerów społecznych i zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym i lokalnym, w celu osiągnięcia jak największego efektu synergii;

3.      zauważa, że koszty działalności informacyjnej w 2014 r. zostały znacznie ograniczone; podkreśla, że istotne jest, aby nie wpłynęło to negatywnie na produkcję i dystrybucję wystarczającej ilości materiałów informacyjnych oraz niezbędnych wskazówek dotyczących nowego rozporządzenia w sprawie EFG w pierwszym roku od rozpoczęcia jego stosowania;

4.      zachęca Komisję, aby jeszcze bardziej zintensyfikowała prace nad standardowymi procedurami dla uproszczenia wniosków, szybszego ich rozpatrywania i lepszej sprawozdawczości w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego państw członkowskich; zaleca Komisji zwiększenie widoczności EFG w dalszych działaniach;

5.      podkreśla znaczenie zwiększenia ogólnej świadomości na temat EFG i jego widoczności; przypomina państwom członkowskim składającym wniosek o ich roli w upowszechnianiu działań finansowanych z EFG wśród zainteresowanych beneficjentów, władz, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa, jak stanowi art. 12 rozporządzenia w sprawie EFG;

6.      zwraca uwagę na fakt, że Komisja udostępni drukowany nakład oceny ex-post EFG oraz publikacje on-line;

7.      z zadowoleniem przyjmuje fakt, że końcowy etap oceny ex-post EFG (2007–2013) przeprowadzono w 2013 r.; wzywa do opublikowania oceny końcowej w terminie ustanowionym w art. 17 poprzedniego rozporządzenia w sprawie EFG (rozporządzenie (WE) nr 1927/2006);

8.      wzywa współprawodawców do wprowadzenia postanowień szczegółowych ułatwiających uruchamianie EFG w państwach członkowskich będących pod szczególną presją społeczną, gospodarczą i finansową;

9.      zwraca uwagę na fakt, że Komisja już w 2011 r. rozpoczęła prace nad formularzem elektronicznego wniosku oraz nad standardowymi procedurami w celu uproszczenia wniosków, szybszego ich rozpatrywania i poprawy sprawozdawczości; odnotowuje ponadto przygotowania do włączenia EFG do elektronicznego systemu wymiany informacji (SFC2014); zwraca się do Komisji, by przedstawiła postępy poczynione w wyniku wykorzystania pomocy technicznej w latach 2011–2013;

10.    głęboko ubolewa, że Komisja należycie nie przeanalizowała skuteczności stosowania kryterium odstępstwa związanego z kryzysem, zwłaszcza mając na względzie fakt, że te przypadki wsparcia z EFG nie zostały należycie uwzględnione podczas przeglądu ramowego EFG; ubolewa jednak nad tym, że wyniki tej oceny nie były dostępne odpowiednio wcześnie, tak by można je było uwzględnić w dyskusji nad nowym rozporządzeniem dotyczącym EFG na lata 2014–2020, w szczególności w odniesieniu do skuteczności stosowania kryterium odstępstwa związanego z kryzysem; wciąż uważa, że należy to uwzględnić przy przyszłej ocenie EFG; wzywa współprawodawców, aby rozważyli niezwłoczne przywrócenie tego środka, zwłaszcza w kontekście nadzwyczajnej sytuacji społecznej w szeregu państw członkowskich;

11.    przypomina o znaczeniu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji na temat EFG, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów nowego rozporządzenia w sprawie EFG; popiera zatem finansowanie grupy eksperckiej osób do kontaktu w sprawie EFG; wzywa Komisję do zapraszania Parlamentu na posiedzenia grupy eksperckiej i seminaria na mocy odnośnych postanowień porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską(4); podkreśla ponadto znaczenie nawiązywania kontaktów z wszystkimi osobami zajmującymi się wnioskami w sprawie EFG, w tym z partnerami społecznymi;

12.    wzywa państwa członkowskie do korzystania z możliwości wymiany najlepszych wzorców oraz do uczenia się szczególnie od tych państw członkowskich oraz organów regionalnych i lokalnych, które uruchomiły już krajowe sieci informacji na temat EFG z udziałem partnerów społecznych i zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym i regionalnym, tak aby posiadać już dobrą strukturę pomocy w razie wystąpienia sytuacji objętych zakresem EFG; wskazuje na potrzebę zapewnienia niezależnego i łatwego dostępu do wsparcia dla podmiotów regionalnych, aby wdrożyć podejście oddolne, sprzyjając lokalnym rozwiązaniom na szczeblu regionalnym w razie wystąpienia sytuacji objętych zakresem EFG;

13.    zwraca się do państw członkowskich i wszystkich zaangażowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych i budżetowych w celu szybszego uruchamiania EFG; zwraca w związku z tym uwagę na ulepszoną procedurę, wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie władzy budżetowej sporządzonej przez Komisję oceny dotyczącej kwalifikowalności wniosku EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie funduszu; odnotowuje przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie EFG, które umożliwi większą skuteczność, przejrzystość, rozliczalność i widoczność EFG;

14.    jest przekonany, że wydatki Unii powinny być ściśle badane pod kątem gospodarności; zwraca się do Komisji o jasne przedstawienie wartości dodanej w postaci wymiernych efektów, wynikającej z utworzenia w budżecie odrębnej pozycji na EFG;

15.    z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie celów i kryteriów w rozporządzeniu w sprawie EFG wprowadzonym w grudniu 2013 r. w celu uwzględnienia i ułatwienia składania wniosków z regionów i państw o mniejszej gęstości zaludnienia; głęboko ubolewa nad tym, że środek ten ma charakter wyjątkowy i jest ograniczony progiem maksymalnie 15% maksymalnej rocznej kwoty EFG, choć te regiony znacznie bardziej odczuwają skutki światowego kryzysu społecznego, gospodarczego i finansowego;

16.    z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu funduszu w odniesieniu do kwalifikujących się beneficjentów, a mianowicie osób samozatrudnionych, oraz świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG na rzecz pewnej liczby młodych ludzi niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się, którzy nie przekroczyli 25 roku życia lub, w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowi, 30 roku życia; niemniej jednak uważa, że skuteczność funduszu wzrosłaby i miałby on znacznie większe oddziaływanie, gdyby ogólny próg wynosił 200 pracowników zamiast 500;

17.    w związku z rozszerzeniem celów, kryteriów i zakresu kwalifikujących się beneficjentów EFG nalega na konieczność podwyższenia poziomu środków dostępnych dla EFG, zarówno w zakresie zobowiązań, jak i płatności, co najmniej do poziomu z 2013 r., to znaczy do co najmniej 500 mln EUR, co jest w pełni zgodne z określonymi przez Unię priorytetami politycznymi dotyczącymi promowania inwestycji na rzecz wzrostu i zatrudnienia; ponadto przypomina Radzie o stanowisku Parlamentu, zgodnie z którym należy rozważyć włączenie EFG do budżetu Unii w kontekście przeglądu WRF na lata 2014–2020, zgodnie z zasadą jedności budżetu;

18.    zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

19.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

20.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach finansowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/000 TA 2014 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia wsparcia pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, o czym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 546/2009(3), lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz zapewnienia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)      EFG nie przekracza maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), jak określono w art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013.

(3)      W rozporządzeniu (UE) nr 1309/2013 przewidziano, że na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji rocznie wykorzystać można maksymalnie 0,5% maksymalnej kwoty EFG na dany rok. Komisja wnioskuje na tej podstawie o uruchomienie środków w wysokości 330 000 EUR.

(4)      Należy zatem uruchomić EFG w celu zapewnienia pomocy technicznej z inicjatywy Komisji,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach ogólnego budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 330 000 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

              Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

             Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

             Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26.


UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) (które zostało zastąpione porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 2 grudnia 2013 r.) oraz w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(2) (które zostało zastąpione rozporządzeniem nr 1309/2013) fundusz nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 mln EUR, która pochodzi z marginesu w ramach ogólnego pułapu wydatków z poprzedniego roku i/lub z anulowanych środków na zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyłączeniem środków powiązanych z działem 1b.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(4) środki funduszu nie mogą przekraczać teraz rocznej maksymalnej kwoty 150 mln EUR (ceny z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5) w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

II. Wniosek Komisji Europejskiej

W dniu 24 czerwca 2014 r. Komisja przyjęła nowy wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG.

Dotyczy on uruchomienia z funduszu kwoty 330 000 EUR na pokrycie przez Komisję kosztów pomocy technicznej. Celem pomocy technicznej jest finansowanie monitorowania i informowania, tworzenie bazy wiedzy/interfejsu wniosków oraz doradzanie państwom członkowskim w zakresie wykorzystywania i oceny EFG oraz działań następczych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG z inicjatywy Komisji na pomoc techniczną można przeznaczyć co roku 0,5% rocznej maksymalnej kwoty EFG (tj. 750 000 EUR w cenach z 2011 r).

Zgodnie z wnioskiem Komisji w 2014 r. wnioskowana kwota ma zostać przeznaczona na sfinansowanie następujących działań:

Monitorowanie: Komisja będzie nadal zbierała dane o otrzymanych wnioskach, na podstawie których wypłacono środki, oraz o proponowanych i wdrożonych działaniach, a także zaktualizuje portret statystyczny EFG. W oparciu o prace przygotowawcze przeprowadzone w ostatnich latach Komisja wykona większość tych zadań, korzystając ze swoich zwyczajnych zasobów administracyjnych. Do usprawnienia i zabezpieczenia funkcjonowania bazy danych EFG, zgodnie z wynikami wewnętrznego audytu Komisji, niezbędne będzie jednak doświadczenie personelu zewnętrznego. Koszt wszystkich tych działań szacuje się na 20 000 EUR.

Informowanie: Utworzona przez Komisję w ramach portalu poświęconego zatrudnieniu, sprawom społecznym i włączeniu społecznemu strona internetowa EFG(6), którą Komisja utrzymuje zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013, będzie regularnie aktualizowana i uzupełniana, a każdy nowy element będzie tłumaczony na wszystkie języki Unii Europejskiej. Opracowane zostaną informacje o nowym rozporządzeniu w sprawie EFG, a oprócz publikacji on-line udostępniony zostanie niewielki drukowany nakład oceny ex-post EFG. Pogłębiona zostanie ogólna wiedza na temat EFG i zwiększona zostanie jego widoczność. EFG będzie także tematem różnego rodzaju publikacji oraz działań audiowizualnych Komisji. Koszt wszystkich tych działań szacuje się na 20 000 EUR.

Tworzenie bazy wiedzy: Komisja kontynuuje prace nad stworzeniem wniosku o środki z EFG w formie elektronicznej oraz standardowych procedur jego składania, dzięki czemu wnioski składane na podstawie nowego rozporządzenia będą prostsze, a ich rozpatrywanie będzie sprawniejsze, a zarazem łatwiej będzie uzyskiwać dane dla różnorakich celów. W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego państw członkowskich nadal ujednolicane są również formularze służące do sporządzenia sprawozdania końcowego. Koszt związany z tymi pozycjami szacuje się na 100 000 EUR.

Wsparcie administracyjne i techniczne: Grupa ekspercka osób do kontaktu w sprawie EFG licząca po jednym członku z każdego państwa członkowskiego odbędzie dwa posiedzenia, których łączny koszt szacowany jest na 70 000 EUR.

Ponadto Komisja będzie organizować nawiązywanie kontaktów między państwami członkowskimi – w tych samych terminach odbędą się dwa seminaria organów wykonawczych EFG z państw członkowskich. Ich tematem będą problemy pojawiające się w związku z interpretacją nowego rozporządzenia w sprawie EFG, szczególnie w odniesieniu do ewentualnego uwzględnienia w tych środkach młodzieży NEET (młodzieży nieuczącej się, niepracującej i nieszkolącej się). Koszt związany z tymi pozycjami szacuje się na 120 000 EUR.

Ocena: Udostępnienie funduszy na oceny w 2014 r. nie będzie konieczne. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym oceny śródterminowej zostanie opublikowane w 2015 r., tak by ocena zakończyła się przed 30 czerwca 2017 r., zgodnie z wymogiem określonym w art. 20 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

III. Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 330 000 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) i ze środków na płatności (04 0401) do linii budżetowej EFG (04 01 04 04).

Jest to piąty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2014 r.

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych przewidziana w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o wkład z EFG.

V. Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni zgadza się, aby środki proponowane przez Komisję były finansowane jako pomoc techniczna, i sądzi, że pomoże to w uproszczeniu procedury składania wniosków i usprawni dostęp do odpowiednich danych.

W szczególności popiera proponowane środki dotyczące dzielenia się wiedzą i informacjami za pośrednictwem strony internetowej EFG oraz grup i sieci eksperckich na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, które w połączeniu z lepszym oglądem funkcjonowania EFG spowodowałyby skuteczniejsze wdrażanie środków EFG w przyszłości.

Sprawozdawczyni z dużym zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu EFG w odniesieniu do kwalifikujących się beneficjentów, a mianowicie osób samozatrudnionych, oraz świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG na rzecz pewnej liczby młodych ludzi niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się, którzy nie przekroczyli 25 roku życia lub, w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowi, 30 roku życia, co dodatkowo uzasadnia zwiększenie środków udostępnianych na EFG.

Sprawozdawczyni zachęca do zapewnienia dalszego niezależnego i łatwego dostępu do wsparcia dla podmiotów regionalnych, przy jednoczesnym sprzyjaniu lokalnym rozwiązaniom na szczeblu lokalnym i regionalnym w razie wystąpienia sytuacji objętych zakresem EFG.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie celów i kryteriów EFG w celu uwzględnienia i ułatwienia składania wniosków z regionów i państw o mniejszej gęstości zaludnienia. Niemniej jednak ubolewa nad wyjątkowym charakterem tego środka i uważa, że należy określić wyższy próg roczny. Jest również zdania, że próg wynoszący 500 pracowników należy obniżyć do 200, aby promować dostęp do funduszu.

Sprawozdawczyni nalega, że należy powrócić przynajmniej do poprzedniego poziomu środków EFG w wysokości 500 mln EUR, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozszerzenie zakresu funduszu w związku z priorytetami politycznymi określonymi przez UE. Ponadto, zgodnie z zasadą jedności budżetowej, sprawozdawczyni jest zdania, że z uwagi na przejrzystość i rozliczalność rzeczą najwyższej wagi jest promowanie włączenia EFG do budżetu UE.

Sprawozdawczyni kładzie w szczególności nacisk na pilną potrzebę przywrócenia kryterium odstępstwa związanego z kryzysem oraz wprowadzenia postanowień szczegółowych ułatwiających uruchamianie EFG w przypadku państw członkowskich będących pod szczególną presją społeczną, gospodarczą i finansową.

Sprawozdawczyni zaleca zacieśnienie kontaktów między wszystkimi osobami zajmującymi się wnioskami EFG oraz wzywa państwa członkowskie do wdrożenia zestawu dodatkowych środków na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, aby zapewnić z jednej strony odpowiednie wspieranie pracowników, a z drugiej strony ustanowienie odpowiednich przepisów prawnych służących zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu środków z EFG.

(1)

 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

           Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(4)

           Dz.U. L 347 z 30.12.2013, s. 855.

(5)

            Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(6)

http://ec.europa.eu/egf


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/ch D(2014)39257

Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie wniosku EGF/2014/000 pomoc techniczna 2014 (COM(2014) 366 final)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EPML) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyły uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2014/000 pomoc techniczna 2014 oraz przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przekazaniu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że kwota 330 000 EUR, którą Komisja proponuje uruchomić na pomoc techniczną w 2014 r., jest poniżej maksymalnego limitu w wysokości 0,5% maksymalnej rocznej kwoty EFG (150 mln EUR w cenach z 2011 r.), jak określono w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG);

B)  mając na uwadze, że w wyniku audytu wewnętrznego Komisji zasugerowano usprawnienie i zabezpieczenie funkcjonowania bazy danych EFG, do czego niezbędne jest doświadczenie personelu zewnętrznego;

C)  mając na uwadze, że wydatki na pomoc zewnętrzną w roku 2014 są znacznie mniejsze niż w roku poprzednim, również z uwagi na to, że nie przewidziano udostępniania funduszy na oceny;

D)  mając na uwadze, że końcowy etap oceny ex-post EFG (2007–2013) przeprowadzono w 2013 r.;

E)  mając na uwadze, że zrealizowane dotychczas wnioski o uruchomienie środków z EFG są źródłem dużej ilości danych jakościowych i ilościowych dotyczących wpływu EFG na szanse na zatrudnienie pracowników zwolnionych z powodu skutków globalizacji lub kryzysu finansowego i gospodarczego;

F)  mając na uwadze, że koszty działalności informacyjnej w 2014 r. zostały znacznie ograniczone;

G)  mając na uwadze, że grupa robocza ds. EFG często podkreślała konieczność zapewnienia lepszej widoczności EFG jako wspólnotowego instrumentu solidarności ze zwolnionymi pracownikami;

H)  mając na uwadze, że trwają przygotowania do włączenia EFG do elektronicznego systemu wymiany informacji (SFC2014);

I)  mając na uwadze, że udzielając pomocy technicznej państwom członkowskim, Komisja wspiera i promuje wykorzystanie EFG przez dostarczanie informacji o wnioskach oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk w państwach członkowskich;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji w sprawie uruchomienia funduszu na pomoc techniczną Komisji następujących wskazówek:

1.  zgadza się na zaproponowane przez Komisję środki, które będą finansowane jako pomoc techniczna zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie EFG;

2.  zauważa, że koszty działalności informacyjnej w 2014 r. zostały znacznie ograniczone; podkreśla, że istotne jest, aby nie wpłynęło to negatywnie na produkcję i dystrybucję wystarczającej ilości materiałów informacyjnych oraz niezbędnych wskazówek dotyczących nowego rozporządzenia w sprawie EFG w pierwszym roku od rozpoczęcia jego stosowania;

3.  podkreśla znaczenie zwiększenia ogólnej świadomości na temat EFG i jego widoczności; przypomina państwom członkowskim składającym wniosek o ich roli w upowszechnianiu działań finansowanych z EFG wśród zainteresowanych beneficjentów, władz, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa, jak stanowi art. 12 przedmiotowego rozporządzenia;

4.  z zadowoleniem przyjmuje, że końcowy etap oceny ex-post EFG (2007–2013) przeprowadzono w 2013 r.; wzywa do opublikowania oceny końcowej w terminie ustanowionym w art. 17 poprzedniego rozporządzenia w sprawie EFG (rozporządzenie (WE) nr 1927/2006);

5.  zwraca uwagę na fakt, że Komisja już w 2011 r. rozpoczęła prace nad formularzem elektronicznego wniosku oraz nad standardowymi procedurami w celu uproszczenia wniosków, szybszego ich rozpatrywania i poprawy sprawozdawczości; odnotowuje ponadto przygotowania do włączenia EFG do elektronicznego systemu wymiany informacji (SFC2014); zwraca się do Komisji, by przedstawiła postępy poczynione w wyniku wykorzystania pomocy technicznej w latach 2011–2013;

6.  przypomina o znaczeniu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji na temat EFG, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów nowego rozporządzenia; popiera zatem finansowanie grupy eksperckiej osób do kontaktu w sprawie EFG; wzywa Komisję do zapraszania Parlamentu na posiedzenia grupy eksperckiej i seminaria na mocy odnośnych postanowień porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską(1); podkreśla ponadto znaczenie nawiązywania kontaktów z wszystkimi osobami zajmującymi się wnioskami w sprawie EFG, w tym z partnerami społecznymi.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG,

Pełniąca obowiązki przewodniczącej, pierwsza wiceprzewodnicząca

(1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 304/47 z 20.11.2010.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

11.9.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Albert Deß

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności