Postup : 2014/2042(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0004/2014

Předložené texty :

A8-0004/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/09/2014 - 9.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0017

ZPRÁVA     
PDF 210kWORD 121k
11.9.2014
PE 536.166v02-00 A8-0004/2014

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/001 EL/Nutriart)

(COM(2014)0376 – C8‑0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Georgios Kyrtsos

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/001 EL/Nutriart)

(COM(2014)0376 – C8‑0032/2014 – 2014/2042(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0376 – C8‑0032/2014),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (IID ze dne 2. prosince 2013)(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–   s ohledem na postup třístranných rozhovorů podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–   s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0004/2014),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, jež mají poskytovat dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu, při jejich opětovném začlenění na trh práce,

B.  vzhledem k tomu, že v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG by měla být finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji,

C. vzhledem k tomu, že Řecko předložilo žádost EGF/2014/001 EL/Nutriart o finanční příspěvek z EFG s ohledem na propuštění pracovníků z firmy Nutriart S.A  a 25 dodavatelských podniků a navazujících výrobců a 24 samostatně výdělečných osob, jejichž činnost byla ukončena a závisela na primárním podniku v Řecku, přičemž opatření spolufinancovaná z EFG jsou zaměřena na 508 pracovníků a jedná se o referenční období od 16. července 2013 do 16. listopadu 2013,

D. vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

E.  vzhledem k tomu, že z pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, je 66,34 % mužů a 33,66 % žen; vzhledem k tomu, že naprostá většina (86,42 %) pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety; vzhledem k tomu, že 8,07 % pracovníků je ve věku mezi 55 a 64 lety;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1) písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Řecko má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  konstatuje, že řecké orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 5. února 2014 a doplňovaly ji o další informace až do 2. dubna 2014 a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 24. června 2014; vítá rychlé hodnocení žádosti v délce čtyř měsíců;

3.   konstatuje, že se jedná o první žádost, která byla předložena a posouzena v rámci působnosti nařízení o EFG pro období víceletého finančního rámce 2014–2020;

4.  domnívá se, že propuštění pracovníků z podniku Nutriart S.A a z 25 dodavatelských podniků a navazujících výrobců a 24 samostatně výdělečných osob, jejichž činnost byla ukončena a závisela na primárním podniku v Řecku, souvisí s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, přičemž odkazuje na skutečnost, že řecké hospodářství zažilo od roku 2008 kumulativní pokles HDP ve výši 5 % a že navzdory tomu, že zvolna překonává recesi, stále se mu nedaří vytvářet nové pracovní příležitosti a snížit míru nezaměstnanosti, která je na svém historickém maximu a dosahuje 26 až 27 % práceschopných obyvatel;

5.  konstatuje, že k propuštění pracovníků v tomto případě vedly především tyto tři skutečnosti: 1) snížení příjmů domácností, které mělo negativní dopad na spotřebu různých typů výrobků (v důsledku zvýšení daňového zatížení, snižování platů v soukromém i veřejném sektoru a rostoucí nezaměstnanosti), což vedlo k obrovskému propadu kupní síly; 2) zpoždění plateb ze strany většiny zákazníků firmy Nutriart; a 3) drastické omezení úvěrů pro podniky a jednotlivce v souvislosti s úsilím řeckého bankovního systému, jehož cílem bylo snížit počet nesplacených úvěrů;

6.  zdůrazňuje, že propuštění 508 pracovníků dále zhorší nezaměstnanost v regionech Attika a Střední Makedonie, přičemž je třeba vzít v úvahu skutečnost, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 dosahovala míra nezaměstnanosti v Attice 28,2 % a ve Střední Makedonii 30,3 %(4); dále konstatuje, že v Attice vzniká 43 % řeckého HDP a tudíž uzavření dotčených podniků sídlících v tomto regionu má dopad na celé řecké hospodářství; mimoto konstatuje, že rostoucí nezaměstnanost ve dvou hlavních urbánních centrech Řecka oslabila sociální soudržnost a přispěla k sociálnímu napětí;

7.  vítá rozhodnutí řeckých orgánů, že dne 30. dubna 2014 – tedy se značným předstihem před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný balík opatření – zahájí realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

8.  velmi vítá skutečnost, že kromě 508 propuštěných pracovníků řecké orgány poskytnou individualizované služby spolufinancované z EFG až dalším 505 mladým lidem ve věku do 30 let, kteří nemají zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, což znamená, že celkový počet příjemců pomoci zapojených do daných opatření činí 1 013 osob; zdůrazňuje, že je to první případ, kdy dojde k využití tohoto nového ustanovení nařízení o EFG;

9.   konstatuje, že maximální způsobilá částka ve výši 15 000 EUR bude poskytnuta 150 vybraným pracovníkům a mladým lidem, kteří nemají zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, jakožto příspěvek na založení vlastního podniku; zdůrazňuje, že cílem tohoto opatření je podpořit podnikání poskytnutím finančních prostředků, což by mělo ve střednědobém horizontu vést k vytvoření dalších pracovních míst;

10. konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které mají být spolufinancovány, zahrnuje opatření zaměřená na propuštěné pracovníky, samostatně výdělečné osoby, které ukončily činnost, a mladé lidi, kteří nemají zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, jako je pracovně-profesní poradenství, školení, rekvalifikace a odborná příprava, poradenské služby související s podnikáním, příspěvek pro začínající firmy, příspěvek při hledání zaměstnání a příspěvky na podporu mobility; vřele vítá skutečnost, že vůbec poprvé jsou do opatření financovaných z EFG zahrnuty i samostatně výdělečné osoby;

11. vítá myšlenku na vytvoření inkubátoru pro nové inovativní podniky;

12. vítá skutečnost, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl navržen po konzultacích se zástupci cílových příjemců, odborového svazu GSEE(5) a Řecké konfederace podniků, a že v jednotlivých fázích provádění pomoci z EFG i při přístupu k této pomoci se bude uplatňovat politika rovnosti žen a mužů a zásada nediskriminace;

13. připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a kompetencí získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale také stávajícímu podnikatelskému prostředí;

14. konstatuje, že poskytnuté informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že řecké orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

15. oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; konstatuje, že Komise dokončila posouzení, zda žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finanční pomoci, ve lhůtě 12 týdnů od přijetí úplné žádosti;

16. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 9 nařízení o EFG je finanční příspěvek z EFG omezen na výši nezbytnou k zajištění solidarity a dočasné, jednorázové podpory cílovým příjemcům pomoci a že tento příspěvek nebude nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky;

17. vítá přijetí nového nařízení o EFG, které je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o pomoc z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

18. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1)

 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Zdroj: ELSTAT, Q4 2013 Labour Force Survey.

(5)

Všeobecný řecký svaz pracujících


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/001 EL/Nutriart)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 2. prosince 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1)        Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009(4), nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

2)        EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

3)        Řecko předložilo dne 5. února 2014 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propuštěním pracovníků z podniku Nutriart S.A. a z 25 dodavatelských podniků a navazujících výrobců: firmy AR.ZIGAS & SIA a 24 samostatně výdělečných osob, jejichž činnost byla ukončena a závisela na primárním podniku, a v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013 tuto žádost doplnilo o další informace. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

4)        V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 Řecko přijalo rozhodnutí, že poskytne individualizované služby spolufinancované z EFG rovněž mladým lidem, kteří nejsou zaměstnaní a ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy.

5)        V souvislosti s uvedenou žádostí Řecka by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek ve výši 6 096 000 EUR,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolňuje částka ve výši 6 096 000 EUR v prostředcích na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament:                               Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

 Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2011, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, v případě kladného posouzení žádosti předloží Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu, aby bylo možné čerpat prostředky z fondu. Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost podniku Nutriart a návrh Komise

Dne 24. června 2014 Komise přijala návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Řecka na podporu pracovníků, kteří byli v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize propuštěni v Řecku z podniku Nutriart S.A a 25 dodavatelských podniků a navazujících producentů, a jejich opětovného začlenění na trh práce.

Jedná se o šestou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2014 a která se týká uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 6 096 000 EUR ve prospěch Řecka. Vztahuje se na 508 pracovníků, kteří byli propuštěni z podniku Nutriart S.A. („primární podnik“), mezi nimiž jsou i pracovníci z 25 dodavatelských podniků a navazujících producentů: AR.ZIGAS & SIA a 24 samostatně výdělečných osob, jejichž činnost byla ukončena a závisela na primárním podniku. Řecké orgány poskytnou individualizované služby spolufinancované z EFG až 505 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnání ani nejsou zapojeni do vzdělávání či odborné přípravy (tzv. NEET) a kteří v den podání žádosti nedosáhli věku 30 let, vzhledem k tomu, že ke všem případům propouštění ve smyslu článku 8 došlo v regionech na úrovni NUTS 2 Střední Makedonie (EL12) a Attika (EL30), jež jsou způsobilé na základě Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Celkový odhadovaný počet cílových příjemců, kteří se mají účastnit daných opatření, a to včetně mladých lidí, kteří nemají zaměstnání ani se neúčastní vzdělávání či odborné přípravy, proto činí 1 013 osob. Žádost byla předložena Komisi dne 5. února 2014 a byla doplňována o dodatečné informace do 2. dubna 2014. Komise došla k závěru, že na základě všech použitelných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Řecké orgány uvádějí, že řecké hospodářství prochází posledních šest let recesí s kumulativním poklesem HDP o 25 %. Podle úřadu ELSTAT, řeckého statistického úřadu, došlo od roku 2008 k poklesu HDP Řecka o 25 %, veřejné spotřeby o 21 % a soukromé spotřeby o 32,3 %, přičemž nezaměstnanost se zvýšila téměř čtyřnásobně na 26 až 27 % práceschopné populace. Mimoto pokles HDP vedl i ke zvětšení rozdílu mezi HDP Řecka na osobu a HDP na osobu v EU, čímž byl zmařen i pokrok, jehož Řecko dosáhlo v letech 1995 až 2007 v oblasti hospodářské konvergence.

V důsledku bankrotů podniků, jako je i Nutriart S.A., je sekundární hospodářský sektor řecké ekonomiky v procesu „stahování investic“ (tzn. že ztrácí svou produkční kapacitu). Podle OECD hrubý fixní kapitál(4) klesl v období 2008–2013 o 20 %. Propuštění pracovníků z podniku Nutriart zvýší počet osob hledajících práci v tomto regionu, přičemž snížená produkční kapacita v důsledku bankrotu podniku sníží počet míst, která jsou k dispozici. Propuštění pracovníků proto vyvolalo situaci, která má závažný negativní dopad na regionální a místní hospodářství. Podle oficiálních statistik je většina nezaměstnaných osob bez zaměstnání dlouhodobě a nezaměstnanost se týká jak mladší generace, tak lidí ve věku nad padesát let, kteří mají problém najít jiné zaměstnání. A v neposlední řadě je třeba zmínit, že v roce 2012 žilo 23 % řecké populace pod hranicí bídy(5).

Individualizované služby, které mají být poskytnuty propuštěným pracovníkům, osobám samostatně výdělečně činným, které ukončily svou činnost, a mladým lidem, kteří nejsou zaměstnaní a ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, spočívají v následujících akcích, které jsou kombinovány tak, aby vytvořily koordinovaný soubor individualizovaných služeb: profesní poradenství, odborná příprava, rekvalifikace a odborné vzdělávání, poradenské služby zaměřené na podporu podnikání, příspěvky pro začínající podniky, příspěvky při hledání zaměstnání a příspěvky na mobilitu.

Podle Komise představují popsaná navržená opatření aktivní kroky na trhu práce v rámci způsobilých akcí uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Řecké orgány poskytly všechny nezbytné záruky, že:

•   při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

•   budou splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění;

•   Nutriart SA splnil své právní povinnosti týkající se propuštění pracovníků a řádně se o své pracovníky postaral;

•   podnik Nutriart SA vyhlásil úpadek a rozhodnutí příslušného soudu by mělo být vydáno do podzimu 2014; podnik Nutriart nemá v úmyslu obnovit v budoucnu znovu činnost;

•   navržené akce poskytnou pomoc jednotlivým pracovníkům a nebudou použity na restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

•   navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování;

•   navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

•   finanční prostředky z EFG budou v souladu s procesními a hmotněprávními předpisy Unie pro státní podporu.

Co se týče řídících a kontrolních systémů, uvědomilo Řecko Komisi, že finanční příspěvky budou řízeny a kontrolovány stejnými orgány, které řídí a kontrolují finanční prostředky z Evropského sociálního fondu v Řecku. Řídícím orgánem bude Úřad pro koordinaci a sledování činností v rámci ESF (EYSEKT) a kontrolním orgánem EDEL (Výbor pro fiskální audit).

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 6 096 000 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 51).

Jedná se o šestý návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2014 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

           Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

           Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

            Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

            Tvorba hrubého fixního kapitálu je ve vnitrostátním účetnictví definována jako nabytí produkčních fixních aktiv, tzn. aktiv, jejichž účelem je produkce jiného zboží a služeb v období více než jednoho roku.

(5)

            V Řecku je hranice chudoby stanovena na 5 508 EUR na osobu ročně (pro jednotlivce) a 11 986 EUR pro domácnost složenou ze dvou dospělých osob a dvou dětí ve věku do 14 let.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/ch D(2014)39264

pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v případě EGF/2014/001 EL/Nutriart, Řecko (COM(2014)376)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2014/001 EL/Nutriart a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by tím převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Výbor EMPL rozhodl s ohledem na následujících důvody:

A)  vzhledem k tomu, že tato žádost vychází z čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se podpory pro 508 pracovníků propuštěných během referenčního období mezi 16. červencem 2013 a 16. listopadem 2013 z podniku Nutriart S.A, odběratelského podniku AR.ZIGAS & SIA  a ukončení činnosti dalších 24 samostatně výdělečných osob, jejichž činnost závisela na primárním podniku;

B)  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení o EFG Řecko rozhodlo, že poskytne individualizované služby spolufinancované z EFG také 505 mladým lidem ve věku do 30 let, kteří nejsou zaměstnaní, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy;

C)  vzhledem k tomu, že řecké orgány uvádějí, že mezi důvody, které vedly k nárůstu propuštěných osob, patří snížení příjmů domácností vedoucí k drastickému snížení jejich spotřeby, především pokud jde o produkty, které nesouvisí se základními potřebami; zpoždění plateb ze strany většiny zákazníků a drastické omezení úvěrů pro podniky z důvodu nedostatku hotovostních prostředků v řeckých bankách;

D)  vzhledem k tomu, že z pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, je 66,34 % mužů a 33,66 % žen; vzhledem k tomu, že naprostá většina (86,42 %) pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety; vzhledem k tomu, že 8,07 % pracovníků je ve věku mezi 55 a 64 lety;

E)  vzhledem k tomu, že k propuštění došlo v regionech Attika a Střední Makedonie, kde dosahovala míra nezaměstnanosti 28,2 %, respektive 30,3 %, a že oba regiony se vyznačují nedostatkem volných pracovních míst a dlouhodobou nezaměstnaností;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se řecké žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro pomoc stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG a podmínky stanovené v čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněny, a Řecko má proto nárok na finanční příspěvek podle tohoto nařízení;

2.  konstatuje, že se jedná o první žádost, která byla předložena a posouzena v rámci působnosti nařízení o EFG pro období víceletého finančního rámce 2014–2020;

3.  konstatuje, že řecké orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 5. února 2014 a že tuto žádost do 2. dubna 2014 doplňovaly o další informace;

4.  konstatuje, že se řecké orgány rozhodly využít nových ustanovení nařízení a poskytnou individualizované služby spolufinancované z EFG až 505 mladým lidem, kteří nemají zaměstnání, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy; vyjadřuje své obavy v souvislosti se spolehlivostí metody, kterou řecké orgány uplatňují pro určení mladých lidí, kteří nemají zaměstnání, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy a kterým má být poskytnuta pomoc; vyzývá řecké orgány, aby zohledňovaly sociální kritéria a zajistily, aby byl výběr příjemců podpory z EFG v plném souladu se zásadami nediskriminace a rovných příležitostí;

5.  zdůrazňuje význam, který má tato finanční intervence v situaci, kdy propuštění pracovníků dále zhoršuje situaci v oblasti zaměstnanosti v postižených regionech;

6.  vítá skutečnost, že řecké orgány začaly cílovým příjemcům poskytovat individualizované služby dne 30. dubna 2014; připomíná, že nové nařízení o EFG obsahuje ustanovení o zkrácení doby zpracování žádostí a zjednodušení postupů, aby se zajistilo rychlé přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG;

7.  konstatuje, že maximální způsobilá částka ve výši 15 000 EUR bude poskytnuta 150 vybraným pracovníkům a mladým lidem, kteří nemají zaměstnání, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, jakožto příspěvek na založení vlastního podniku; zdůrazňuje, že cílem tohoto opatření podpořit podnikání poskytnutím finančních prostředků, což by mělo ve střednědobém horizontu vést k vytvoření dalších pracovních míst;

8.  vítá myšlenku na vytvoření inkubátoru pro nové inovativní podniky;

9.  konstatuje, že celkové odhadované náklady na informační a propagační kampaně činí 100 000 EUR a že tyto kampaně by měly být dobře zacíleny, aby zvýšily povědomí o pomoci z EFG a zviditelnily úlohu Unie;

10.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíku individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S pozdravem

Marita ULVSKOG,

úřadující předsedkyně, první místopředsedkyně


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Asp 09g205B-1047 Brussels

Vážený pane předsedo,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel čtyři samostatné návrhy rozhodnutí Komise o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, k nimž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací budou zprávy o jednotlivých návrzích přijaty v Rozpočtovém výboru dne 11. září.

Pravidla, která se vztahují na poskytování finančních příspěvků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 a v bodě 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení,

-          COM (2014) 0376 navrhuje poskytnout příspěvek z EFG ve výši 6 096 000 EUR, který je určen k začlenění 508 propuštěných pracovníků, kteří pracovali v  podniku Nutriart S.A a u 25 jeho dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli tohoto podniku: AR.ZIGAS & SIA a 24 samostatně výdělečných osob, jejichž činnost byla ukončena a závisela na primárním podniku, a 505 mladých lidí ve věku do 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, v řeckých regionech Attika a Střední Makedonie, na trh práce.

-          COM (2014) 0255 navrhuje poskytnout příspěvek z EFG ve výši 3 571 150 EUR na začlenění 1000 propuštěných pracovníků, kteří pracovali v podniku SC Mechel Campia Turzii SA a v jednom z jeho odběratelských podniků (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) v Rumunsku, na trh práce.

-          COM (2014) 456 navrhuje poskytnout příspěvek z EFG ve výši 960 000 EUR na začlenění 280 propuštěných pracovníků, kteří pracovali v 661 podnicích působících v oddílu 56 klasifikace NACE Revize 2 (stravování a pohostinství) v regionu NUTS II Aragón (ES24) ve Španělsku, na trh práce.

-          COM (2014) 455 navrhuje poskytnout příspěvek z EFG ve výši 1 625 781 na začlenění 475 propuštěných pracovníků, kteří pracovali z 89 podnicích působících v oddílu 41 klasifikace NACE Revize 2 (výstavba budov) v regionu NUTS II Gelderland a Overijssel v Nizozemsku, na trh práce.

Koordinátoři výboru projednali tyto návrhy na schůzi konané dne 23. července. Požádali mě, abych Vám sdělila, že výbor nemá žádné námitky proti uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na účely uvedené v návrhu Komise.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.9.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Albert Deß

Právní upozornění - Ochrana soukromí