Menetlus : 2014/2055(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0005/2014

Esitatud tekstid :

A8-0005/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/09/2014 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0020

RAPORT     
PDF 186kWORD 90k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Paul Tang

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0455– C8-0100/2014),

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus”),

–   võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–   võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–   võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–   võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–    võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0005/2014),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et eeldatavasti osaleb 562 toetuskõlblikust töötajast 475;

D. arvestades, et Madalmaad esitasid taotluse EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction EGFilt rahalise toetuse saamiseks seoses koondamistega 89 ettevõttes, mis tegutsevad NACE Revision 2 osa 41 (hoonete ehitus)(4) valdkonnas NUTS II tasandi kõrvuti asuvates piirkondades Gelderlandis ja Overijsselis, taotledes abi 475 töötajale, kelle puhul taotletakse EGFi kaasrahastamist vaatlusperioodil 1. märts 2013 kuni 1. detsember 2013 osas;

E.  arvestades, et taotlus vastab EGFi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

F.   arvestades, et enamik (92,6%) töötajatest, kellele meetmed on suunatud, on mehed ja 7,4% naised; arvestades, et 65,3% töötajatest on vanuses 30–54 aastat; arvestades, et 21,9% töötajatest on vanuses 55–64 aastat;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Madalmaadel õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Madalmaade ametiasutused esitasid taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks 20. veebruaril 2014, täiendasid seda lisateabega kuni 17. aprillini 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 10. juulil 2014; väljendab heameelt lühikese viiekuulise hindamisperioodi üle;

3.  on arvamusel, et koondamised NACE Revision 2 osa 41 (hoonete ehitus)(5) valdkonnas NUTS II tasandi kõrvuti asuvate piirkondade Gelderlandi and Overijsseli 89 ettevõttes on seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga, ning viitab tähelepanekule, et pankade poliitika rakendada hüpoteekide seadmisel ja laenude andmisel rangemaid eeskirju on vähendanud hüpoteekide seadmist ja laenude andmist märkimisväärselt, samal ajal kui valitsuse riigivõla ja eelarve puudujäägi alandamiseks võetud kokkuhoiumeetmed on vähendanud avaliku sektori kulutusi ning hindade ja väärtuse järsk langus kinnisvaraturul on muutnud majade müümise ja ostmise raskeks;

4.  märgib, et 562 koondamist halvendavad tööpuuduse olukorda Gelderlandis ja Overijsselis veelgi, kui pidada silmas, et ehitussektoris on täheldatud koondamiste olulist suurenemist, ning et mõlema provintsi töötud moodustasid 2012. aastal riigi töötutest 39 %;

5.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid Madalmaade ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist koondatud töötajatele 1. veebruaril 2014. aastal, varakult enne lõpliku otsuse saamist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks EGFist toetuse saamise kohta;

6.   märgib, et taotlus ei sisalda esildatud meetmete hulgas toetusi või stiimuleid;

7.  märgib, et EGFist kaasrahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab koondatud töötajate jaoks selliseid meetmeid nagu abi töö otsimisel ja arvelevõtmine, koolitus ja ümberõpe, töökohavahetuse toetamine, liikuvbörs;

8.   märgib, et osalejate koolitamisvõimaluste seas väljapoole ehitussektorit jäävatel aladel pakutakse ka asbesti lammutamist; palub Madalmaade ametiasutustel tagada, et sellel erikoolitusel osalevaid töötajaid teavitataks põhjalikult asbestiga töötamisega kaasnevatest tervise- ja ohutusriskidest;

9.  väljendab heameelt asjaolu üle, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on välja töötatud koostöös ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide ning ehitusvaldkonna sotsiaalpartnerite ja haridusasutustega ning et EGFi rakendamise ja selle vahendite kättesaadavaks muutmise eri etappidel kohaldatakse soolise võrdsuse poliitikat ja mittediskrimineerimise põhimõtet; rõhutab, kui tähtsad on tulevased piiriülesed algatused, nt vastavad kontaktpunktid piiriületuskohtades või eeskirjade kooskõlla viimine, et edendada teabevahetust ja ergutada töötajate piiriülest liikuvust;

10. peab kiiduväärseks mõtet luua töökogemuste võimaldamiseks ja töö leidmiseks liikuvusbörs, mis võimaldab töötajaid paindlikult tööle võtta; loodab, et osalejad leiavad alalise töökoha;

11. tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka majandusele tervikuna;

12. tuletab meelde, et kooskõlas EGFi määruse artikliga 7 tuleks kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi koostamisel ette näha tööturu tulevikuväljavaateid ja seal vajalikke oskusi ning arvestada üleminekuga ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele;

13. märgib, et EGFist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Madalmaade ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

14. võtab teadmiseks, et teabe- ja reklaamimeetmete hinnanguline kogumaksumus on 27 096 eurot; tuletab meelde, kui oluline on suurendada teadlikkust EGFi panusest ja muuta ELi roll selles nähtavamaks;

15. tunneb heameelt selle üle, et komisjon on vastuseks parlamendi nõudmisele kiirendada toetuste eraldamist kehtestanud parandatud menetluse; märgib, et komisjon andis hinnangu selle kohta, kas rahalise abi andmise tingimused on taotluse puhul täidetud, 12 nädalaga alates täieliku taotluse saamisest;

16. rõhutab, et EGFi määruse artikli 9 kohaselt peab rahaline toetus piirduma sellega, mis on vajalik ettenähtud toetusesaajatele solidaarsuse ning ajutise ja ühekordse toe pakkumiseks, ega või asendada meetmeid, mida äriühingud peavad võtma siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt;

17. väljendab heameelt EGFi uue määruse vastuvõtmise üle, mis kajastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelist kokkulepet viia uuesti sisse EGFi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada EGFi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt hindamis- ja heakskiitmisprotsessi lühendamise teel, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomist;

18. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

(5)

    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), ja eelkõige selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „EGF”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi koondatud töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on kaotanud töö seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 12 kohaselt ei tohi EGF ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)      Madalmaad esitasid 20. veebruaril 2014 taotluse, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega NUTS II tasandi kõrvuti asuvate piirkondade Gelderlandi ja Overijsseli 89 ettevõttes, mis tegutsevad NACE Revision 2 osas 41 (hoonete ehitus)(4), ning saatsid määruse (EL) nr 1309/2013 kohaselt täiendavat teavet. Taotlus vastab EGFist antava rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)      Seetõttu tuleks EGFi vahendid kasutusele võtta, et anda Madalmaade taotluse põhjal rahalist toetust 1 625 781 euro ulatuses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 1 625 781 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

(1)

    ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

   ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

    ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).


SELETUSKIRI

I. Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „EGF”) loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 sätetele ning määruse (EL) nr 1309/2013(2) artikli 15 sätetele ei tohi EGFi aastane maksimumsumma ületada 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohased summad kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Korra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 esitab komisjon EGFi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele EGFi kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamise taotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Gelderland-Overijsseli ehitusvaldkonda käsitlev taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 10. juulil 2014 heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Madalmaadele vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule NUTS II tasandi kõrvuti asuvate piirkondade Gelderlandi ja Overijsseli 89 ettevõttes, mis kuuluvad NACE Revision 2 osa 41 (hoonete ehitus)(4) alla.

See on seitsmes taotlus, mida tuleb 2014. aasta eelarve raames käsitleda, ja see puudutab EGFist Madalmaade kasuks kokku 1 625 781 euro kasutuselevõtmist. Taotlus puudutab 475 töötajat 562 töötajast, kes koondati NUTS II tasandi kõrvuti asuvate piirkondade Gelderlandi ja Overijsseli 89 ettevõttes, mis kuuluvad NACE Revision 2 osa 41 (hoonete ehitus)(5) alla. Taotlus saadeti komisjonile 2. veebruaril 2014 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 17. aprillini 2014. Komisjon on kõiki EGFi määruse kohaldatavaid sätteid arvesse võttes otsustanud, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele.

Madalmaade ametiasutused väidavad, et Madalmaade finantssektor on rahvusvaheline ülemaailmne sektor, mis sõltub tugevalt investeeringute, laenude ja hüpoteekide saamisest rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt. Madalmaade pankadel on piiratud võimalused saada säästukapitali Madalmaade turult ja seetõttu ei saa nad rahastada Madalmaade hüpoteeke üksnes Madalmaade kapitaliga. Seepärast sõltuvad Madalmaade pangad ülemaailmsetest kapitaliturgudest. Ametiasutused märgivad ka, et ligikaudu 98 % Madalmaade ehitusettevõtetest on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, mis kannatavad laenuraha vähesuse tõttu, mis on kaasa toonud hulgaliselt pankrotistumisi ning viinud omakorda koondamisteni.

Madalmaade ametiasutused märgivad, et aastatel 2008–2013 vähenes Madalmaade ehitussektoris uute majade toodang 61 014 ühiku võrra. Overijsseli piirkonnas langes uute majade toodang 2625 ning Gelderlandi piirkonnas 7941 maja võrra. Hindade ja uute majade tootmise langus mõjus ehitussektori tööhõivele laastavalt. Selle tagajärjel läks palju ettevõtteid pankrotti ning hulgaliselt ehitustöötajaid kaotas oma töö.

Koondatud töötajatele pakutavad individuaalsed teenused hõlmavad järgmisi meetmeid, mis moodustavad individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi: abi töö otsimisel ja arvele võtmine, koolitus ja ümberõpe, töökohavahetuse toetamine, liikuvusbörs.

Komisjoni arvates on eespool kirjeldatud kavandatavate meetmete näol tegemist aktiivsete tööturu meetmetega EGFi määruse artiklis 7 sätestatud rahastamiskõlblike meetmete tähenduses. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalse kaitse meetmeid.

Madalmaade ametiasutused on andnud kõik vajalikud kinnitused seoses järgmisega:

· kavandatavatele meetmetele ja nende rakendamisele juurdepääsul austatakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

· riigi ja ELi õigusaktides sätestatud kollektiivset koondamist käsitlevad nõuded on täidetud;

· juhul kui töötajaid koondanud ettevõtted on pärast koondamisi tegevust jätkanud, on nad täitnud seoses koondamistega oma õigusjärgsed kohustused ja oma töötajaid vastavalt toetanud;

· kavandatud meetmetega toetatakse üksikuid töötajaid ja meetmeid ei kasutata ettevõtete või sektorite restruktureerimiseks;

· kavandatud meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

· kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

· rahaline toetus EGFist on kooskõlas riigiabi käsitlevate liidu menetlus ja materiaalõiguse eeskirjadega.

Madalmaad on komisjonile seoses haldus- ja kontrollisüsteemidega teatanud, et rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, kes haldavad ja kontrollivad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud EGFi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 1 625 781 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 04 51).

See on seni kuues eelarvepädevatele institutsioonidele 2014. aastal esitatud EGFi vahendite ümberpaigutamise taotlus.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata EGFi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

  ELT L 347, 30.12.13, lk 855.

(3)

   ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

(5)

   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ZP/ch D(2014)39262

Hr Jean Arthuis

eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction, Madalmaad, puhul (COM(2014)455 final)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Komisjon ja EGFi töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist selle taotluse puhul. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) määrus) artikli 4 lõike 1 punktil b ning puudutab Madalmaades Gelderlandi ja Overijsseli piirkonnas hoonete ehitamisega tegeleva 89 ettevõtte 562 töötajat, kes koondati või kes lõpetasid töö ajavahemikul 1. märtsist 2013 kuni 1. detsembrini 2013;

B) arvestades, et eeldatavasti osaleb meetmetes 562 toetuskõlblikust töötajast 475;

C) arvestades, et Madalmaade ametiasutuste väitel olid koondamisi põhjustanud sündmusteks negatiivsed suundumused ehitussektoris, mille tingisid avaliku sektori kulutuste kärpimine, elamuhindade langus ning hüpoteekide seadmise ja laenude andmise märkimisväärne vähendamine pankade poolt, mistõttu ehitussektor nendes kahes piirkonnas järsult kahanes;

D) arvestades, et enamik (92,6%) töötajatest, kellele meetmed on suunatud, on mehed ja 7,4% naised; arvestades, et 65,3% töötajatest on vanuses 30–54 aastat; arvestades, et 21,9% töötajatest on vanuses 55–64 aastat;

E) arvestades, et koondamised toimusid Gelderlandi ja Overijsseli piirkonnas, kus ehitussektoris toimunud koondamised moodustavad 39% kõigist neis kahes provintsis toimunud koondamistest;

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Madalmaade taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud sekkumiskriteeriumid ja artikli 13 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud, nii et Madalmaadel on õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Madalmaade ametiasutused esitasid taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks 20. veebruaril 2014 ning lisasid sellele täiendavat teavet kuni 17. aprillini 2014;

3.  võtab teadmiseks, et kavandatavates meetmetes osaleb 562 toetuskõlblikust töötajast eeldatavasti 475;

4.   väljendab heameelt asjaolu üle, et Madalmaade ametiasutused hakkasid 1. veebruaril 2014 sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele individuaalseid teenuseid osutama;

5.   märgib, et taotlus ei sisalda esildatud meetmete hulgas toetusi või stiimuleid;

6.   märgib, et osalejate koolitamisvõimaluste seas väljapoole ehitussektorit jäävatel aladel pakutakse ka asbesti lammutamist; palub Madalmaade ametiasutustel tagada, et sellel erikoolitusel osalevaid töötajaid teavitataks põhjalikult asbestiga töötamisega kaasnevatest tervise- ja ohutusriskidest;

7.   peab kiiduväärseks mõtet luua töökogemuste võimaldamiseks ja töö leidmiseks liikuvusbörs, mis võimaldab töötajaid paindlikult tööle võtta; loodab, et osalejad leiavad alalise töökoha;

8.   tuletab meelde, et kooskõlas EGFi määruse artikliga 7 tuleks kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi koostamisel ette näha tööturu tulevikuväljavaateid ja seal vajalikke oskusi ning arvestada üleminekuga ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele;

9.   võtab teadmiseks, et teabe- ja reklaamimeetmete hinnanguline kogumaksumus on 27096 eurot; tuletab meelde, kui oluline on suurendada teadlikkust EGFi panuse kohta ja muuta ELi roll selles märgatavamaks.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG,

Tegevesimees, esimene aseesimees


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Hr Jean ARTHUIS

Eelarvekomisjoni

esimees

Euroopa Parlament

Asp 09g205

B-1047 Brüssel

Austatud hr Arthuis

Teema: Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile edastati neli Euroopa Komisjoni otsuse ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta ja paluti nende ettepanekute kohta arvamus esitada. Saan aru, et eelarvekomisjonil on 11. septembril kavas vastu võtta raportid kõigi nelja ettepaneku kohta.

EGFist rahalise toetuse maksmiseks kohaldatavad eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006; ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktis 13.

         COM (2014) 0376 – ettepanek eraldada EGFist 6 096 000 eurot, et taasintegreerida tööturule Kreekas Atika ja Kesk-Makedoonia piirkonnas ettevõttest Nutriart S.A ning 25 tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja juurest (AR.ZIGAS & SIA ja 24 füüsilisest isikust ettevõtjat, kes lõpetasid tegevuse, mis sõltus põhiettevõttest Kreekas) koondatud 508 töötajat, samuti 505 alla 30-aastast mittetöötavat ja mitteõppivat noort (nn NEET-noort).

–         COM (2014) 0255 – ettepanek eraldada EGFist 3 571 150 eurot, et taasintegreerida tööturule Rumeenias ettevõttest SC Mechel Campia Turzii SA ja ühest tootmisahela järgmise etapi ettevõttest (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) koondatud 1000 töötajat.

–         COM (2014) 0456 – ettepanek eraldada EGFist 960 000 eurot, et taasintegreerida tööturule Hispaanias NUTS 2. tasandi piirkonnas Aragónis (ES24) 661 ettevõttest, mis tegutsevad NACE Revision 2 osas 56 (toidu ja joogi serveerimine), koondatud 280 töötajat.

–         COM (2014) 0455 – ettepanek eraldada EGFist 1 625 781 eurot, et taasintegreerida tööturule Madalmaades NUTS II tasandi kõrvuti asuvate piirkondade Gelderlandi ja Overijsseli 89 ettevõttest, mis tegutsevad NACE Revision 2 osas 41 (hoonete ehitus), koondatud 475 töötajat.

Komisjoni koordinaatorid arutasid neid ettepanekuid oma koosolekul 23. juulil. Nad palusid mul Teile kirjalikult anda teada, et komisjonil ei ole vastuväiteid EGFi kasutuselevõtule kõnealustel juhtudel ega Euroopa Komisjoni esildatud ülalnimetatud summade eraldamisele.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

11.9.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Albert Deß

Õigusteave - Privaatsuspoliitika