Eljárás : 2014/2055(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0005/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0005/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/09/2014 - 9.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0020

JELENTÉS     
PDF 211kWORD 122k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (az „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction” referenciaszámú kérelem)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Paul Tang

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (az „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction” referenciaszámú kérelem)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0455 – C8‑0100/2014),

–   tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet(1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet),

–   tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–   tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0005/2014),

A. mivel az Európai Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel az 562 jogosult munkavállalóból 475 a várhatóan részt vevő kedvezményezettek száma;

D. mivel a holland hatóságok Gelderland és Overijssel egymással határos NUTS II. szintű régiókban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 41. ágazatban („Épületek építése”)(4) működő 89 vállalatnál a 2013. március 1. és 2013. december 1. közötti referencia-időszakban történt elbocsátásokat követően „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction” referenciaszámmal az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtottak be, amelyben 475 munkavállalóra vonatkozóan folyamodtak az EGAA által társfinanszírozott intézkedések keretében való támogatásért,

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

F.   mivel a támogatásra jogosult munkavállalók túlnyomó többsége (92,6%-a) férfi és 7,4%-a nő; mivel a munkavállalók 65,3%-ának életkora 30 és 54 év között van; mivel a munkavállalók 21,9%-ának életkora 55 és 64 év között van;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdése b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Hollandia pénzügyi hozzájárulásra jogosult az említett rendelet alapján;

2.  tudomásul veszi, hogy a holland hatóságok 2014. február 20-án benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelyet 2014. április 17-ig további információkkal egészítettek ki, és hogy a Bizottság 2014. július 10-én értékelte a kérelmet; üdvözli, hogy az értékelési folyamat gyorsan – öt hónap alatt – lezajlott;

3.  úgy véli, hogy a Gelderland és Overijssel egymással határos NUTS II. szintű régiókban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 41. ágazatban („Épületek építése”)(5) működő 89 vállalatnál bekövetkezett elbocsátások a globális pénzügyi és gazdasági válsághoz kötődnek, utalva arra a megjegyzésre, amely szerint a jelzálog- és egyéb hitelezésre vonatkozó szigorúbb szabályok bevezetésével járó banki politika nyomán jelentősen csökkent a jelzálog- és egyéb hitelek nyújtása, miközben a kormány által a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése érdekében folytatott megszorító intézkedések következtében csökkentek a közkiadások, az ingatlanpiaci árak és értékek erőteljes zuhanása következtében pedig nehezebbé vált az ingatlanok adásvétele;

4.  rámutat, hogy az 562 elbocsátás tovább rontja a munkanélküliségi helyzetet Overijsselben és Gelderlandban, nem elfelejtve azt, hogy az építőiparban számottevően megnőtt az elbocsátások száma, és hogy a nemzeti szintű adatokkal összevetve a munkanélkülieknek e két tartományban mért száma a 2012. évi összes elbocsátás 39%-ának felel meg;

5.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a holland hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. február 1-jén, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

6.   megjegyzi, hogy a kérelem nem foglal magában juttatásokat, illetve ösztönzőket a javasolt intézkedések terén;

7.  megjegyzi, hogy a társfinanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az elbocsátott munkavállalókat célzó intézkedéseket foglal magában, úgymint az álláskereséshez nyújtott segítség és előzetes felmérés, képzési és átképzési intézkedések, az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása és a mobilitási adatbázis;

8.   megjegyzi, hogy a résztvevők számára az építőiparon kívüli képzési lehetőségek között szerepel az azbesztmentesítés; felkéri a holland hatóságokat annak biztosítására, hogy az e speciális képzésen részt vevő munkavállalókat részletesen tájékoztassák az azbeszttel való munkához kapcsolódó egészségügyi és biztonsági kockázatokról;

9.  örömmel látja, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját megvitatták az építőiparban tevékenykedő szakszervezetekkel, munkáltatói szervezetekkel és szociális partnerekkel, valamint oktatási intézményekkel, és hogy az EGAA végrehajtása és az EGAA-hoz való hozzáférés tekintetében a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét fogják alkalmazni; hangsúlyozza a jövőbeni, határokon átnyúló kezdeményezések (pl. határirodák) jelentőségét és a szabályok összehangolásának fontosságát az információcsere javítása és a munkavállalók határokon átnyúló mobilitásának fellendítése érdekében;

10.   üdvözli azt a mobilitási adatbázis létrehozására vonatkozó elképzelést, amely a munkavállalók rugalmas kihelyezéséhez biztosít lehetőséget azzal a céllal, hogy munkatapasztalatot nyerjenek és munkát találjanak ezen eszköz segítségével; reméli, hogy a résztvevők hosszú távú munkahelyet találnak;

11. emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a gazdaság egészéhez igazítsák hozzá;

12. emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott képzési és átképzési szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak magában kell foglalnia az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

13. megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy a holland hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának, valamint annak biztosítása érdekében, hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

14. tudomásul veszi, hogy a tájékoztatási és népszerűsítési intézkedések teljes költségét 27 096 euróra becsülik; emlékeztet arra, hogy fontos növelni az EGAA-hozzájárulás ismertségét és az Unió abban játszott szerepének láthatóságát;

15. nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; megállapítja, hogy a Bizottság a teljes kérelem beérkezését követő 12 héten belül lezárta annak értékelését, hogy a kérelem megfelel-e a pénzügyi hozzájárulás feltételeinek;

16. hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 9. cikke értelmében biztosítani kell, hogy az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás arra korlátozódik, hogy az egyes megcélzott kedvezményezettek számára szolidaritást és átmeneti, egyszeri támogatást biztosítson, és hogy a hozzájárulás nem léphet az olyan tevékenységek helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartoznak;

17. üdvözli az EGAA-ról szóló új rendelet elfogadását, amely tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

18.    jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.    utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

    Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(5)

    Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (az „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction” referenciaszámú kérelem)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet(1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt elbocsátott munkavállalóknak vagy tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

(2)      Az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió euró.

(3)      Hollandia Gelderland és Overijssel egymással határos NUTS II. szintű régiókban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 41. ágazatban (Épületek építése)(4) működő 89 vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2014. február 20-án az EGAA igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be, amelyet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében előírt módon további információkkal egészített ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EK rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)      Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Hollandia által benyújtott kérelem alapján történő 1 625 781 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2014. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 625 781 EUR igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

(1)

   HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

   HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

   HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

   Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).


INDOKOLÁS

I. Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EK rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell indítani.

II. A „ Gelderland-Overijssel construction” kérelem és a Bizottság javaslata

2014. július 10-én a Bizottság határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Hollandia javára történő igénybevételére, hogy támogassa a pénzügyi és gazdasági világválság következtében az egymással határos Gelderland és Overijssel NUTS II. szintű régiókban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 41. ágazatban (Épületek építése)(4) működő 89 vállalattól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2014. évi költségvetés keretében vizsgálandó hetedik kérelem, és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból összesen 625 781 euró igénybevételére irányul Hollandia javára. A kérelem az egymással határos Gelderland és Overijssel NUTS II. szintű régiókban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 41. ágazatban (Épületek építése)(5) működő 89 vállalattól elbocsátott 562 munkavállaló közül 475-öt érint. A kérelmet 2014. február 2-án nyújtották be a Bizottságnak, és 2014. április 17-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás odaítélésének feltételei teljesülnek

A holland hatóságok kifejtik, hogy a holland pénzügyi szektor egy nemzetközi globális ágazat, amely nagymértékben függ a nemzetközi tőkepiacokon végzett beruházásoktól, hitelezéstől és jelzálog-tevékenységektől. A holland bankok a holland piacról csak korlátozott mértékben tudnak megtakarítási tőkét bevonzani, ezért a holland jelzálogokat nem tudják kizárólag holland tőkéből finanszírozni. A holland bankok tehát a globális tőkepiacokra vannak utalva. A hatóságok továbbá azzal érvelnek, hogy a holland építőipari vállalatok körülbelül 98%-a kis- és középvállalkozás, amely vállalatok egyúttal nehezen jutnak hitelhez, így sokan közülük csődbe mennek és kénytelenek elbocsátani munkavállalóikat.

A holland hatóságok azzal érvelnek, hogy a 2008–2013 közötti időszakban Hollandiában 61 014 egységgel csökkent az új házak építése. Overijsselben 2625-tel, Gelderlandban pedig 7941-gyel kevesebb házat építettek. Az új házak árának és mennyiségének visszaesése súlyosan érintette az építőipari foglalkoztatást. Ennek következtében számos vállalat csődbe ment és sok építőipari munkavállaló elveszítette a munkáját.

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az alábbi fellépéseket tartalmazza: az álláskereséshez nyújtott segítség és előzetes felmérés, képzési és átképzési intézkedések, az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása és a mobilitási adatbázis.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedésnek minősülnek. Ezek az intézkedések nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A holland hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

•   a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

•   a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották;

•   amennyiben az elbocsátó vállalkozás a leépítések után folytatta tevékenységét, eleget tett az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóival szemben is ennek megfelelően járt el;

•   az intézkedések az egyes munkavállalóknak nyújtanak segítséget, és nem vállalkozások vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányulnak;

•   a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozást pedig megelőzik;

•   a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket;

•   az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

Ami az irányítási és ellenőrzési rendszereket illeti, Hollandia értesítette a Bizottságot, hogy a pénzügyi hozzájárulást ugyanaz a szerv fogja irányítani és ellenőrizni, amely az Európai Szociális Alapot (ESZA) is irányítja és ellenőrzi.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 1 625 781 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 51. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2014-ben ez az alap igénybevételére irányuló hatodik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban elindul a háromoldalú egyeztetés.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

  HL L 347., 2013.12.30., 855. o.

(3)

   HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

   Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(5)

   Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ZP/ch D(2014)39262

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Hollandia „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction ” referenciaszámú kérelme esetében történő igénybevételéről (COM(2014)0455)

Tisztelt Elnök úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap „EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction” referenciaszámú kérelem esetében történő igénybevételére irányuló kérelmet, és a következő véleményt fogadta el.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A) mivel ez a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul, és Hollandiában, Gelderland és Overijssel régión belül az építőiparban 89 vállalatnál összesen 562 munkavállalóra vonatkozik, akiket a 2013. március 1-je és december 1-je közötti referencia-időszakban bocsátottak el vagy szűnt meg tevékenységük;

B) mivel az 562 támogatható munkavállalóból 475 a várhatóan részt vevő kedvezményezettek száma;

C) mivel a holland hatóságok szerint az elbocsátásokat kiváltó események az építőiparban végbemenő olyan negatív tendenciák voltak, melyek a közkiadások visszafogása, az ingatlanárak csökkenése és a hitelek és jelzáloghitelek kibocsátásának bankok általi jelentős csökkentése miatt következtek be, és amely e két régióban az építőipar jelentős beszűküléséhez vezetett;

D) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók túlnyomó többsége (92,6%-a) férfi és 7,4%-a nő; mivel a munkavállalók 65,3%-ának életkora 30 és 54 év között van; mivel a munkavállalók 21,9%-ának életkora 55 és 64 év között van;

E) mivel az elbocsátások Gelderland és Overijsse régióban következtek be, ahol a két tartományban az építőipari munkanélküliségi ráta a teljes munkanélküliségi ráta 39%-át teszi ki;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a holland kérelemre vonatkozó állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok és az 1309/2013/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésében felsorolt feltételek teljesülnek, és hogy ezért Hollandia jogosult az e rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy a holland hatóságok az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet 2014. február 20-án nyújtották be, majd 2014. április 17-ig további információkkal egészítették ki;

3.  tudomásul veszi, hogy az 562 támogatható kedvezményezettből várhatóan 475 fog részt venni a javasolt intézkedésekben;

4.   üdvözli, hogy a holland hatóságok 2014. február 1-jén megkezdték a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a célzott kedvezményezettek részére;

5.   megjegyzi, hogy a kérelem nem foglal magában juttatásokat, illetve ösztönzőket a javasolt intézkedések terén;

6.   megjegyzi, hogy a résztvevők számára az építőiparon kívüli képzési lehetőségek között szerepel az azbesztmentesítés; felkéri a holland hatóságokat annak biztosítására, hogy az e speciális képzésen részt vevő munkavállalókat részletesen tájékoztassák az azbeszttel való munkához kapcsolódó egészségügyi és biztonsági kockázatokról;

7.   üdvözli azt a mobilitási adatbázis létrehozására vonatkozó elképzelést, amely a munkavállalók rugalmas kihelyezéséhez biztosít lehetőséget azzal a céllal, hogy munkatapasztalatot nyerjenek és munkát találjanak ezen eszköz segítségével; reméli, hogy a résztvevők hosszú távú munkahelyet találnak;

8.   emlékeztet, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott képzési és átképzési szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak magában kell foglalnia az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

9.   tudomásul veszi, hogy a tájékoztatási és népszerűsítési intézkedések teljes költségét 27 096 euróra becsülik; emlékeztet arra, hogy fontos javítani az EGAA-hozzájárulás ismertségét és a Közösség abban játszott szerepének láthatóságát.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG,

megbízott elnök, első alelnök


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Asp 09g205

B-1047 Brussels

Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Négy különböző, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek véleményezés céljából. Úgy tudom, hogy az ezekről szóló jelentések a Költségvetési Bizottságban a tervek szerint szeptember 11-én kerülnek elfogadásra.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja tartalmazza.

-          A COM(2014)0376 javaslat 6 096 000 eurós EGAA-hozzájárulást irányoz elő a Nutriart S.A-tól és 25 beszállítójától, valamint továbbfeldolgozóktól (AR.ZIGAS & SIA) elbocsátott 508 munkavállaló, illetve 24, az elsődleges vállalattól függő és tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó és 505 harminc év alatti, nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) újbóli munkaerő-piaci beilleszkedése céljából a görögországi Közép-Makedónia és Attika régiójában.

-          A COM(2014)0255 javaslat 3 571 150 eurós EGAA-hozzájárulást irányoz elő a romániai SC Mechel Campia Turzii SA vállalatnál és egyik továbbfeldolgozó cégénél elbocsátott 1000 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedése céljából.

-          A COM(2014)0456 javaslat 960 000 eurós EGAA-hozzájárulást irányoz elő a spanyolországi Aragónia NUTS II. szintű régióban (ES24) a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 56. ágazatban („Vendéglátás”) működő 661 vállalatnál elbocsátott 904 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedése céljából.

-          A COM(2014)0455 javaslat 1 625 781 eurós EGAA-hozzájárulást irányoz elő a hollandiai Gelderland és Overijssel egymással szomszédos NUTS II. szintű régiókban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 41. ágazatban (Épületek építése) működő 89 vállalattól elbocsátott 475 munkavállaló újbóli munkaerő-piaci beilleszkedése céljából.

A bizottság koordinátorai július 23-i ülésükön megvitatták az említett javaslatokat. Felkértek engem, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincsen kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetekben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összegek odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

11.9.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Albert Deß

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat