Procedură : 2014/2055(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0005/2014

Texte depuse :

A8-0005/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/09/2014 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0020

RAPORT     
PDF 188kWORD 129k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8-0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Paul Tang

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

(COM(2014)0455 – C8-0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0455 – C8 -0100/2014),

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–   având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0005/2014),

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

C.  întrucât numărul beneficiarilor care se preconizează că vor participa este de 475 dintr-un total de 562 lucrători eligibili;

D. întrucât Țările de Jos au înaintat cererea EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a disponibilizărilor înregistrate de 89 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în diviziunea 41 NACE Rev. 2 („Construcția de clădiri”)(4) și care sunt situate în regiunile învecinate Gelderland și Overijssel, definite la nivelul NUTS 2, cu 475 de lucrători vizați pentru măsurile cofinanțate din FEG în perioada de referință 1 martie 2013-1 decembrie 2013;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG;

F.   întrucât marea majoritate (92,6 %) a lucrătorilor vizați de măsuri sunt bărbați, iar 7,4 % sunt femei; întrucât 65,3 % dintre lucrători au vârsta cuprinsă între 30 și 54 de ani; întrucât 21,9 % dintre lucrători au vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Țările de Jos au dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză;

2.  ia act de faptul că autoritățile neerlandeze au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 20 februarie 2014 și au completat-o cu informații suplimentare până la 17 aprilie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 10 iulie 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în cinci luni;

3.  consideră că disponibilizările care au avut loc în 89 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în diviziunea 41 NACE Rev. 2 („Construcția de clădiri”)(5), situate în regiunile învecinate de nivel NUTS 2 Gelderland și Overijssel, sunt asociate cu criza economică și financiară mondială, reamintind în acest context faptul că politica băncilor de a pune în aplicare norme mai severe privind acordarea de împrumuturi și de credite ipotecare a redus în mod considerabil acordarea de astfel de împrumuturi și de credite ipotecare, în timp ce măsurile de austeritate ale guvernului pentru reducerea îndatorării publice și a deficitului bugetar au condus la reducerea cheltuielilor publice, precum și la scăderea abruptă a prețurilor și valorilor pe piața locuințelor, ceea ce face dificilă vânzarea și cumpărarea de locuințe;

4.  constată că cele 562 de concedieri vor agrava și mai mult situația din Overijssel și Gelderland în ceea ce privește șomajul, având în vedere faptul că în sectorul construcțiilor s-a observat o creștere semnificativă a disponibilizărilor și că, comparativ cu cifrele de la nivel național, numărul șomerilor din ambele provincii reprezintă 39 % din numărul total de disponibilizări în 2012;

5.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile neerlandeze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 februarie 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

6.   constată că printre măsurile propuse în cerere nu se numără și alocații sau stimulente;

7.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate care urmează să fie cofinanțate include măsuri care se adresează lucrătorilor disponibilizați, cum ar fi servicii de asistență pentru căutarea unui loc de muncă și preluări, servicii de formare și recalificare profesională, asistență pentru plasarea personalului disponibilizat, o platformă de mobilitate;

8.   constată că demolarea componentelor din azbest este enumerată printre oportunitățile de formare a participanților în vederea obținerii unui loc de muncă în alt sector decât cel al construcțiilor; invită autoritățile neerlandeze să se asigure că lucrătorii care participă la acest curs specializat sunt informați în detaliu cu privire la riscurile în materie de sănătate și de siguranță legate de munca cu azbestul;

9.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost stabilit prin consultări cu sindicatele și cu patronatele, cu partenerii sociali din sectorul construcțiilor și cu instituțiile de învățământ, precum și faptul că vor fi aplicate în continuare o politică de egalitate între femei și bărbați și o politică de nediscriminare pe parcursul diferitelor etape de implementare a FEG și la accesarea acestuia; subliniază importanța inițiativelor transfrontaliere viitoare, cum ar fi birourile de informare pentru imigranți sau alinierea normelor, scopul acestora fiind de a facilita schimbul de informații și de a stimula mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor;

10.   salută ideea creării unei platforme de mobilitate, care va asigura plasarea flexibilă a lucrătorilor, astfel încât aceștia să dobândească experiență profesională și să își găsească un loc de muncă prin intermediul instrumentului respectiv; se așteaptă ca participanții să își găsească locuri de muncă permanente;

11. reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu doar la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile economiei în ansamblu;

12. reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să încorporeze trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

13. constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile neerlandeze confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

14. constată că totalul costurilor estimate pentru acțiunile de informare și publicitate se ridică la 27 096 EUR; reamintește importanța unei mai bune sensibilizări în privința contribuției FEG și a unei vizibilități sporite a rolului Uniunii în cadrul acestuia;

15. salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor; constată că Comisia a finalizat evaluarea privind măsura în care cererea îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare în termen de 12 săptămâni de la data primirii cererii complete;

16. subliniază că, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul privind FEG, trebuie să se garanteze că contribuția financiară din partea FEG se limitează la ceea ce este necesar pentru a asigura solidaritatea și sprijinul unic temporar pentru beneficiarii vizați și, de asemenea, trebuie să se asigure că respectiva contribuție din partea FEG nu înlocuiește acțiunile care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

17. salută adoptarea noului Regulament privind FEG, care reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

18. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

   Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(5)

   Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară activități independente și a căror activitate a încetat ca urmare a unor schimbări structurale majore intervenite în structura comerțului mondial, generate de globalizare, și pentru a le oferi asistență în reintegrarea pe piața muncii.

(2)      FEG nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), conform prevederilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului.

(3)      Țările de Jos au depus, la 20 februarie 2014, o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările din 89 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în diviziunea 41 NACE Rev. 2 („Construcția de clădiri”)(4) și care sunt situate în regiunile învecinate de nivel NUTS 2 Gelderland și Overijssel și au completat-o cu informații suplimentare în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum sunt prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)      FEG ar trebui mobilizat, prin urmare, pentru a oferi o contribuție financiară în valoare de 1 625 781 EUR ca răspuns la cererea depusă de Țările de Jos,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 1 625 781 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

   JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

   JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

   JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

   Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Istoricul dosarului

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Conform dispozițiilor prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1309/2013(2), Fondul nu poate depăși un cuantum maxim anual de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, conform punctului 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea Gelderland-Overijssel construction și propunerea Comisiei

La 10 iulie 2014, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Țărilor de Jos pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor concediați din 89 de întreprinderi a căror activitate se încadrează în diviziunea 41 NACE Rev. 2 („Construcția de clădiri”)(4), situate în regiunile învecinate de nivel NUTS 2 Gelderland și Overijssel, ca urmare a crizei financiare și economice mondiale.

Aceasta este cea de a șaptea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2014 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 625 781 EUR pentru Țările de Jos. Această cerere vizează un număr de 475 de lucrători din totalul de 562 de lucrători concediați din 89 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în diviziunea 41 NACE Rev. 2 („Construcția de clădiri”)(5), situate în regiunile învecinate de nivel NUTS 2 Gelderland și Overijssel. Cererea a fost prezentată Comisiei la 2 februarie 2014 și a fost completată cu informații suplimentare până la 17 aprilie 2014. Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.

Autoritățile neerlandeze afirmă că sectorul financiar neerlandez este un sector global internațional, care depinde în mare măsură de investiții și de acordarea de împrumuturi și de credite ipotecare pe piețele internaționale de capital. Băncile neerlandeze au limitat posibilitățile de atragere a economiilor de capital de pe piața neerlandeză și, în consecință, nu pot finanța creditele ipotecare neerlandeze doar cu capital neerlandez. Prin urmare, băncile neerlandeze sunt dependente de piețele mondiale de capital. Autoritățile neerlandeze afirmă, de asemenea, că aproximativ 98 % din societățile neerlandeze din sectorul construcțiilor sunt întreprinderi mici și mijlocii care suferă, la rândul lor, de o lipsă a creditelor care are drept rezultat numeroase falimente, conducând la disponibilizări.

Potrivit autorităților neerlandeze, pe parcursul perioadei 2008-2013, numărul total de locuințe noi construite a scăzut cu 61 014 de unități în Țările de Jos. În provincia Overijssel, numărul de locuințe noi construite a scăzut cu 2 625 de unități, iar în provincia Gelderland, cu 7 941 de unități. Scăderea prețurilor și a numărului de locuințe noi construite a fost devastatoare pentru ocuparea forței de muncă din sectorul construcțiilor. Drept urmare, multe societăți au intrat în faliment și mulți lucrători din sectorul construcțiilor și-au pierdut locurile de muncă.

Serviciile personalizate care urmează să fie furnizate lucrătorilor disponibilizați constau în următoarele acțiuni, care se combină pentru a forma un pachet coordonat de servicii personalizate: servicii de asistență pentru căutarea unui loc de muncă și preluări, servicii de formare și recalificare profesională, asistență pentru plasarea personalului disponibilizat, o platformă de mobilitate.

Potrivit Comisiei, acțiunile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă în cadrul acțiunilor eligibile definite la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială.

Autoritățile neerlandeze au oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

•   principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

•   cerințele prevăzute în legislația națională și în legislația UE privind concedierile colective au fost respectate;

•   în cazul în care întreprinderile care au efectuat concedieri și-au continuat activitatea după respectivele concedieri, acestea și-au respectat obligațiile legale care reglementează disponibilizările și au luat măsuri corespunzătoare pentru salariații lor;

•   acțiunile propuse vor oferi sprijin lucrătorilor individuali și nu vor fi folosite pentru restructurarea întreprinderilor sau a sectoarelor de activitate;

•   acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

•   acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale;

•   contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și materiale ale Uniunii privind ajutorul de stat.

În ceea ce privește sistemele de gestionare și de control, Țările de Jos au informat Comisia că organismele care vor gestiona și vor controla contribuția financiară sunt cele care gestionează și controlează Fondul social european (FSE).

III. Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 1 625 781 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 51).

Aceasta este cea de a șasea propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2014.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

  JO L 347, 30.12.2013, p. 855.

(3)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

  Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(5)

  Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ZP/ch D(2014)39262

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2014/002 NL/Gelderland construction din Țările de Jos (COM(2014)455 final)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs cererii respective. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL au plecat de la următoarele considerente:

A) Întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și vizează 562 de lucrători din 89 de întreprinderi din sectorul construcțiilor de clădiri din regiunile Gelderland și Overijssel din Țările de Jos, care au fost disponibilizați sau a căror activitate a luat sfârșit în perioada de referință 1 martie 2013-1 decembrie 2013;

B) Întrucât numărul beneficiarilor care se preconizează că vor participa este de 475 dintr-un total de 562 lucrători eligibili;

C) Întrucât autoritățile neerlandeze susțin că evenimentele care au dus la disponibilizări sunt următoarele: tendințele negative din sectorul construcțiilor cauzate de reducerea cheltuielilor publice, scăderea prețurilor locuințelor și reducerea semnificativă a ofertei de credite și de ipoteci de către bănci, care au dus la scăderea dramatică a sectorului construcțiilor din aceste două regiuni;

D) Întrucât marea majoritate (92,6 %) a lucrătorilor vizați de măsuri sunt bărbați, iar 7,4 % sunt femei; întrucât 65,3 % dintre lucrători au vârsta cuprinsă între 30 și 54 de ani; întrucât 21,9% dintre lucrători au vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani;

E) Întrucât concedierile au avut loc în regiunile Gelderland și Overijsse, unde disponibilizările din sectorul construcțiilor reprezintă 39 % din totalul disponibilizărilor din ambele provincii,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă, prin urmare, Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Țărilor de Jos:

1.  Este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Țările de Jos au dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză;

2.  Constată că autoritățile neerlandeze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 20 februarie 2014 și au completat-o cu informații suplimentare până la data de 17 aprilie 2014;

3.  Constată că, din cei 562 de beneficiari eligibili, se preconizează că un număr de 475 vor lua parte la acțiunile propuse;

4.   Salută faptul că autoritățile neerlandeze au început să le ofere beneficiarilor vizați servicii personalizate la 1 februarie 2014;

5.   Constată că printre măsurile propuse în cerere nu se numără și alocații sau stimulente;

6.   Constată că demolarea componentelor din azbest este enumerată printre oportunitățile de formare a participanților în vederea obținerii unui loc de muncă în alt sector decât cel al construcțiilor; invită autoritățile neerlandeze să se asigure că lucrătorii care participă la acest curs specializat sunt informați în detaliu cu privire la riscurile în materie de sănătate și de siguranță legate de munca cu azbestul;

7.   Salută ideea creării unei platforme de mobilitate, care va asigura plasarea flexibilă a lucrătorilor, astfel încât aceștia să dobândească experiență profesională și să își găsească un loc de muncă prin intermediul instrumentului respectiv; se așteaptă ca participanții să își găsească locuri de muncă permanente;

8.   Reamintește că, potrivit articolului 7 din regulament, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să încorporeze trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

9.   Constată că totalul costurilor estimate pentru acțiunile de informare și publicitate se ridică la 27 096 EUR; reamintește importanța unei mai bune sensibilizări în privința contribuției FEG și a unei vizibilități sporite a rolului Uniunii în cadrul acestuia.

Cu deosebită considerație,

Marita ULVSKOG,

Președintă în exercițiu, prim-vicepreședintă


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dl Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Asp 09g205

B-1047 Bruxelles

Stimate domnule Arthuis,

Subiect:           Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite avize cu privire la patru propuneri ale Comisiei de mobilizare a Fondului de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru fiecare dintre aceste propuneri în Comisia pentru bugete la 11 septembrie.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 și la punctul 13 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 2 decembrie 2013 privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

-          COM(2014)0376 este o propunere pentru o contribuție din FEG în valoare de 6 096 000 EUR pentru reintegrarea pe piața muncii a 508 lucrători concediați de Nutriart S.A și 25 de furnizori și producători din aval (AR.ZIGAS & SIA și 24 de persoane care desfășoară activități independente, a căror activitate a încetat deoarece depindea de întreprinderea principală) și a 505 tineri care nu sunt încadrați în muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare, cu vârsta sub 30 de ani, din Macedonia Centrală și din Attica (Grecia).

-          COM(2014)0255 este o propunere pentru o contribuție din FEG în valoare de 3 571 150 EUR pentru reintegrarea pe piața muncii a 1 000 lucrători concediați de SC Mechel Câmpia Turzii SA și de un producător din aval (SC Mechel Reparații Târgoviște SRL) din Romania.

-          COM (2014)0456 propune o contribuție din FEG de 960 000 EUR pentru reintegrarea pe piața muncii a 280 de lucrători concediați din 661 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în diviziunea 56 din NACE Rev. 2 („Restaurante”) în regiunea de nivel NUTS 2 Aragón (ES24) din Spania.

-          COM(2014)0455 este o propunere pentru o contribuție din FEG în valoare de 1 625 781 EUR pentru reintegrarea pe piața muncii a 475 de lucrători concediați de 89 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în diviziunea 41 din NACE Rev. 2 („Construcția de clădiri”) în regiunile învecinate de nivel NUTS 2 Gelderland și Overijssel din Țările de Jos.

Coordonatorii comisiei au discutat propunerile în cursul reuniunii lor din 23 iulie. M-au însărcinat să vă comunic faptul că comisia noastră nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca sumele menționate mai sus propuse de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.9.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Eleytherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Albert Deß

Notă juridică - Politica de confidențialitate