Postopek : 2014/2055(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0005/2014

Predložena besedila :

A8-0005/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/09/2014 - 9.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0020

POROČILO     
PDF 201kWORD 114k
12.9.2014
PE 536.185v02-00 A8-0005/2014

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel, gradnja stavb)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Paul Tang

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel, gradnja stavb)

(COM(2014)0455 – C8‑0100/2014 – 2014/2055(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0455 – C8–0100/2014),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2) , zlasti člena 12,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0005/2014),

A.     ker je Evropska unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev ESPG,

C.     ker naj bi v ukrepih sodelovalo 475 izmed vseh 562 upravičenih delavcev;

D.     ker je Nizozemska predložila vlogo EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v 89 podjetjih v panogi, razvrščeni v oddelek 41 NACE po reviziji 2 (gradnja stavb)(4) , v Gelderlandu in Overijsslu, sosednjih nizozemskih regijah na ravni NUTS 2, v referenčnem obdobju od 1. marca 2013 do 1. decembra 2013, pri čemer naj bi v ukrepih, sofinanciranih iz ESPG, sodelovalo 475 delavcev,

E.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi o ESPG,

F.     ker je velika večina (92,6 %) delavcev, ki so jim ukrepi namenjeni, moških, 7,4 % pa je žensk; ker je 65,3 % delavcev starih od 30 do 54 let; ker je 21.9 % delavcev starih od 55 do 64 let;

1.      se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(b) iz uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Nizozemska upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.      ugotavlja, da so nizozemske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 20. februarja 2014, do 17. aprila 2014 so jo dopolnile z dodatnimi podatki, Komisijo pa je svojo oceno predložila 10. julija 2014; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal pet mesecev;

3.      meni, da je odpuščanje presežnih delavcev v 89 podjetjih v panogi, razvrščeni v oddelek 41 NACE po reviziji 2 (gradnja stavb)(5) , v Gelderlandu in Overijsslu, sosednjih nizozemskih regijah na ravni NUTS 2, povezano s svetovno finančno in gospodarsko krizo, in se pri tem sklicuje na ugotovitev, da se je ponudba hipotek in posojil zaradi strožjih pogojev bank precej zmanjšala, varčevalni ukrepi vlad, s katerimi naj bi se zmanjšali državni dolgovi in proračunski primanjkljaji, so skrčili javno porabo, zaradi velikega upada cen in vrednosti na nepremičninskem trgu pa sta prodaja in nakup hiš otežena;

4.      ugotavlja, da bo odpustitev 562 presežnih delavcev v pokrajinah Overijssel in Gelderland še zaostrila razmere, saj se je število odpuščenih delavcev v gradbenem sektorju močno povečalo in je leta 2012 v obeh pokrajinah predstavljalo kar 39 % vseh odpuščenih na državni ravni;

5.      pozdravlja dejstvo, da so se nizozemske oblasti odločile, da bodo začele prilagojene ukrepe izvajati 1. februarja 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovile hitro pomoč;

6.      ugotavlja, da predlagani ukrepi iz vloge ne vključujejo nadomestil in spodbud;

7.      ugotavlja, da usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki jih je treba sofinancirati, vsebuje ukrepe za ponovno vključevanje presežnih delavcev, na primer pomoč pri iskanju zaposlitve in vključitev, usposabljanje in preusposabljanje, prezaposlovanje in sklad za mobilnost;

8.      ugotavlja, da je odstranjevanje azbesta ena od možnosti usposabljanja za delovna mesta zunaj gradbenega sektorja; poziva nizozemske organe, naj delavce, ki se bodo udeležili tega posebnega usposabljanja, temeljito pouči o zdravstvenih in varnostnih tveganjih dela z azbestom;

9.      pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s sindikati in organizacijami delodajalcev, socialnimi partnerji v gradbeništvu in izobraževalnimi ustanovami, ter da se bosta politika enakosti med ženskami in moškimi in načelo nediskriminacije uporabljala med različnimi fazami izvrševanja ESPG in dostopa do njega; opozarja na pomen prihodnjih čezmejnih pobud, kot so mejne informacijske pisarne in usklajevanje pravil, da bi izboljšali izmenjavo informacij in čezmejno mobilnost delavcev;

10.    pozdravlja zamisel o ustanovitvi mobilne skupnosti, ki bo ponujala prilagodljivo napotitev delavcev z namenom pridobivanja delovnih izkušenj in iskanja dela; upa, da bodo sodelujoči našli stalno delo;

11.    opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje v okviru usklajenega svežnja ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi celotnemu poslovnemu okolju;

12.    opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev za usposabljanje in preusposabljanje predvideti obete na trgu dela in potrebne veščine ter upoštevati prehod na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

13.    ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi informacije o njihovem dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; poudarja, da so nizozemske oblasti potrdile, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

14.    ugotavlja, da so skupni stroški informiranja in obveščanja javnosti ocenjeni na 27.096 EUR; opozarja, da sta ozaveščanje o prispevku ESPG in zagotavljanje večje prepoznavnosti vloge Unije zelo pomembna;

15.    ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; ugotavlja, da je Komisija skladnost vloge s pogoji za finančni prispevek ocenila v 12 tednih od prejema popolne vloge;

16.    poudarja, da bo v skladu s členom 9 uredbe o ESPG finančni prispevek omejen na to, kar je potrebno za zagotavljanje solidarnosti in začasne, enkratne podpore ciljnim prejemnikom, in da pomoč iz sklada ne bo nadomestila ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb;

17.    pozdravlja sprejetje nove uredbe o ESPG, v kateri je bil upoštevan dogovor Evropskega parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG v Komisiji, Evropskem parlamentu in Svetu, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev, in sicer z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter financiranjem spodbud za ustanovitev lastnega podjetja;

18.    odobri sklep, priložen tej resoluciji;

19.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.    naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

    Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(5)

    Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel, gradnja stavb)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) , zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2) , zlasti člena 12,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje podpore presežnim delavcem in samozaposlenim osebam, ki so opustile svojo dejavnost zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(3)      Nizozemska je 20. februarja 2014 vložila vlogo za uporabo sredstev iz ESPG v zvezi z odpuščenimi delavci v 89 podjetjih v panogi, razvrščeni v oddelek 41 NACE po reviziji 2 (gradnja stavb)(4), v sosednjih regijah Gelderland in Overijssel na ravni NUTS 2, ter jo dopolnila z dodatnimi informacijami, kot je določeno v členu 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG iz člena 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)      Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1.625.781 EUR za vlogo, ki jo je vložila Nizozemska –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2014 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 1.625.781 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije .

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

    UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

   UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

    UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

    Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).


OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vključijo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

V skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) Komisija v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga gradbenega sektorja v pokrajinah Gelderland in Overijssel ter predlog Komisije

Komisija je 10. julija 2014 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Nizozemske, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so v Gelderlandu in Overijsslu, sosednjih regijah na ravni NUTS 2, zaradi svetovne finančne in gospodarske krize postali presežni v 89 podjetjih v panogi, razvrščeni v oddelek 41 NACE po reviziji 2 (gradnja stavb)(4) , na trg dela.

To je sedma vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2014, zadeva pa uporabo skupnega zneska v višini 1.625.781 EUR iz ESPG za Nizozemsko. Nanaša se na 475 od 562 odpuščenih presežnih delavcev v 89 podjetjih v panogi, razvrščeni v oddelek 41 NACE po reviziji 2 (gradnja stavb)(5) , v Gelderlandu in Overijsslu, sosednjih regijah na ravni NUTS 2. Vloga je bila Komisiji poslana 2. februarja 2014 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 17. aprila 2014. Komisija je v skladu z vsemi veljavnimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da so pogoji za finančni prispevek na podlagi uredbe o ESPG izpolnjeni.

Nizozemski organi trdijo, da je nizozemski finančni sektor mednarodni svetovni sektor, ki je na področju naložb ter posojil in hipotek močno odvisen od mednarodnih kapitalskih trgov. Nizozemske banke imajo omejene možnosti za privabljanje kapitalskih prihrankov na nizozemskem trgu in nizozemskih hipotek ne morejo financirati samo z nizozemskim kapitalom, torej so odvisne od svetovnih kapitalskih trgov. Poleg tega trdijo, da je približno 98 % nizozemskih gradbenih podjetij malih in srednje velikih ter prav tako trpijo zaradi pomanjkanja posojil, posledica pa so številni stečaji in odpuščanje.

Nizozemske oblasti navajajo, da se je število na novo zgrajenih hiš na Nizozemskem v obdobju 2008–2013 zmanjšalo za 61.014, in sicer v pokrajini Overijssel za 2.625, v pokrajini Gelderland pa za 7.941. Padec cen in upad gradnje novih hiš sta imela uničujoče posledice za zaposlenost v gradbenem sektorju. Veliko podjetij je objavilo stečaj in veliko gradbenih delavcev je izgubilo delo.

Prilagojene storitve, ki naj bi se zagotovile presežnim delavcem, vključujejo spodaj navedene ukrepe, ki so del usklajenega svežnja prilagojenih storitev: pomoč pri iskanju zaposlitve in vključitev, usposabljanje in preusposabljanje, prezaposlovanje in sklad za mobilnost.

Ti ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela v okviru upravičenih ukrepov, določenih v členu 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomestijo pasivnih ukrepov socialne zaščite.

Nizozemski organi so zagotovili vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

•   pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

•   upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju;

•   podjetja, ki so po odpustih nadaljevala dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in ustrezno poskrbela za svoje delavce;

•   s predlaganimi ukrepi se bo zagotovila pomoč za posamezne delavce in se ne bodo uporabljali za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

•   za predlagane ukrepe se ne bo prejela finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje;

•   predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov;

•   finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Kar zadeva sisteme upravljanja in nadzora, je Nizozemska Komisijo obvestila, da bodo finančne prispevke upravljali in nadzirali isti organi, ki upravljajo in nadzirajo financiranje iz Evropskega socialnega sklada (ESS).

III. Postopek

Komisija je za aktiviranje sredstev sklada proračunskemu organu predložila zahtevo, da se iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 51) prerazporedi skupaj 1.625.781 EUR.

To je šesti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2014.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

  UL L 347, 30.12.2013, str. 855.

(3)

   UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

   Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(5)

   Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/ch D(2014)39262

M. Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer ESPG/2014/002 NL/Gelderland- Overijssel „Gradnja stavb“iz Nizozemske (COM(2014)455)

Spoštovani predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG za primer ESPG/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel gradnja stavb in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata, da se uporabijo sredstva sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Pri posvetovanju je odbor EMPL upošteval naslednje premisleke:

A. ker ta vloga temelji na členu 4(1)(b) Uredbe o (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 562 delavcev iz 89 podjetij v gradbenem sektorju v nizozemskih regijah Gelderland in Overijssel, ki so postali presežni ali so opustili svojo dejavnost v referenčnem obdobju od 1. marca 2013 do 1. decembra 2013;

B. ker naj bi v ukrepih sodelovalo 475 izmed vseh 562 upravičenih delavcev;

C. ker nizozemske oblasti pojasnjujejo, da so odpuščanje presežnih delavcev povzročila neugodna gibanja v gradbeništvu, ki so nastala zaradi krčenja javne porabe, padca cen nepremičnin ter precej manjše razpoložljivosti posojil in hipotekarnih posojil bank, kar je vodilo h korenitemu krčenju gradbenega sektorja v teh dveh regijah;

D  ker je velika večina (92,6 %) delavcev, ki so jim ukrepi namenjeni, moških, 7,4 % pa je žensk; ker je 65,3 % delavcev starih od 30 do 54 let; ker je 21.9 % delavcev starih od 55 do 64 let;

E.  ker je do odpuščanja prišlo v regijah Gelderland in Overijsse, kjer presežni delavci v gradbeništvu predstavljajo 39 % vseh presežnih delavcev v teh dveh pokrajinah;

zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Nizozemske vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji posredovanja iz člena 4(1)(b) in pogoji iz člena 13(1) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjeni in je zato Nizozemska upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  je seznanjen s tem, da so nizozemske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 20. februarja 2014 in da so jo dopolnile z dodatnimi podatki do vključno 17. aprila 2014;

3.  ugotavlja, da bo v predlaganih ukrepih sodelovalo 475 izmed 562 upravičencev;

4.   pozdravlja dejstvo, da so nizozemske oblasti upravičencem prilagojene storitve začele zagotavljati že 1. februarja 2014;

5.   ugotavlja, da predlagani ukrepi iz vloge ne vključujejo nadomestil in spodbud;

6.   ugotavlja, da je odstranjevanje azbesta ena od možnosti usposabljanja za delovna mesta zunaj gradbenega sektorja; poziva nizozemske organe, naj delavce, ki se bodo udeležili tega posebnega usposabljanja, temeljito pouči o zdravstvenih in varnostnih tveganjih dela z azbestom;

7.   pozdravlja zamisel o ustanovitvi mobilne skupnosti, ki bo ponujala prilagodljivo napotitev delavcev z namenom pridobivanja delovnih izkušenj in iskanja dela; upa, da bodo sodelujoči našli stalno delo;

8.   opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev za usposabljanje in preusposabljanje predvideti obete na trgu dela in potrebne veščine ter upoštevati prehod na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

9.   ugotavlja, da so skupni stroški informiranja in obveščanja javnosti ocenjeni na 27.096 EUR; opozarja, da sta ozaveščanje o prispevku ESPG in večja prepoznavnost vloge Skupnosti zelo pomembna;

S spoštovanjem,

Marita ULVSKOG,

namestnica predsednika in prva podpredsednica


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Asp 09g205

B-1047 Bruselj

Spoštovani gospod Arthuis,

Zadeva:           Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje v zvezi s štirimi ločenimi predlogi Komisije za sklep o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Kolikor vem, bodo v Odboru za proračun 11. septembra za vsakega od njih sprejeta poročila.

Pravila o finančnih prispevkih iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 in v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 2. decembra 2013 o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju,

-          COM(2014)0376 je predlog za prispevek iz ESPG v znesku 6.096.000 EUR, s katerim bi se na trg dela ponovno vključilo 508 presežnih delavcev družbe Nutriart S.A ter 25 ponudnikov in proizvajalcev v poproizvodni fazi: AR.ZIGAS & SIA in 24 samozaposlenih oseb, katerih dejavnost je prenehala sočasno z dejavnostjo primarnega podjetja, saj je bila odvisna od nje, pa tudi 505 oseb iz grških regij Osrednja Makedonija in Atika, ki so mlajše od 30 let, niso zaposlene ter se ne izobražujejo ali usposabljajo;

-          COM (2014) 0255 predlaga prispevek iz ESPG v znesku 3.571.150 EUR, s katerim bi se na trg dela ponovno vključilo 1.000 presežnih delavcev romunske družbe SC Mechel Campia Turzii SA in enega proizvajalca v poproizvodni fazi (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL);

-          COM (2014) 0456 predlaga prispevek iz ESPG v znesku 960.000 EUR, s katerim bi se na trg dela ponovno vključilo 280 presežnih delavcev iz 661 podjetij, dejavnih v panogi, razvrščeni v oddelek 56 NACE po reviziji 2 (strežba jedi in pijač) v regiji Aragon (ES24) na ravni NUTS 2 v Španiji;

-          COM (2014) 0455 je predlog za prispevek iz ESPG v znesku 1.625.781 EUR, s katerim bi se na trg dela ponovno vključilo 475 presežnih delavcev iz 89 podjetij, dejavnih v panogi, razvrščeni v oddelek 41 NACE po reviziji 2 (gradnja stavb) v sosednjih regijah Gelderland in Overijssel na ravni NUTS2 na Nizozemskem.

Koordinatorji odbora so o navedenih predlogih razpravljali na seji 23. julija. Prosili so me, naj vas obvestim, da Odbor za regionalni razvoj ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in dodelitvi zgoraj navedenih zneskov, kakor je predlagala Komisija.

S spoštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.9.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Iris Hoffmann, Kaja Kallas, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Marian Olbrycht, Pina Picierno, Pedro Silva Pereira, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleytherios Synadinos), Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Giovanni La Via, Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Albert Deß

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov